Search result for

early

(112 entries)
(0.0062 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -early-, *early*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
early stage of labor (n ) ภาวะเจ็บท้องคลอดขั้นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
early    [ADV] ก่อนเวลาที่กำหนดไว้, See also: แต่หัวค่ำ
early    [ADV] แต่แรก, See also: ยุคแรก, สมัยก่อน, แต่กาลก่อน, แรก, แต่ต้น, ตอนต้น, Syn. initially

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
earlyช่วงต้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
early foetal mortalityภาวะการตายของทารกในครรภ์ระยะต้น (ก่อนสัปดาห์ที่ ๒๐) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
early fuel evaporation system; EFE systemระบบทำให้เชื้อเพลิงระเหยก่อน, ระบบอีเอฟอี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
early fuel evaporation system; EFE systemระบบทำให้เชื้อเพลิงระเหยก่อน, ระบบอีเอฟอี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
early infancyทารกแรกเกิด (๔ สัปดาห์หลังคลอด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
early neo-natal mortalityภาวะการตายของทารกแรกเกิดระยะต้น (๑ สัปดาห์หลังคลอด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
early neo-natal mortality rateอัตราภาวะการตายของทารกแรกเกิดระยะต้น (๑ สัปดาห์หลังคลอด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
early wood; spring woodเนื้อไม้ต้นฤดู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Earlyระยะเริ่มแรก,ระยะเนิ่น [การแพทย์]
Early Ambulationการลุกเร็ว,การให้ผู้ป่วยลุกจากเตียงโดยเร็ว,การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการเคลื่อนไหวร่างกายหลังผ่าตัด [การแพทย์]
Early childhood educationการศึกษาวัยเด็กตอนต้น [TU Subject Heading]
Early Neo-Natal Mortality ภาวะการตายของทารกภายในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์หลังคลอด
ภาวะการตายที่เกิดขึ้นกับเด็กเกิดรอดในระยะ หนึ่งสัปดาห์หลังคลอด [สิ่งแวดล้อม]
Early retirementการเกษียณอายุก่อนกำหนด [TU Subject Heading]
Early retirement incentivesสิ่งจูงใจในการเกษียณอายุก่อนกำหนด [TU Subject Heading]
Early Stageระยะแรก [การแพทย์]
Early Voluntary Sectoral Liberalizationการเปิดเสรีล่วงหน้ารายสาขาตามความสมัครใจ (ในกรอบความร่วมมือเอเปค) [การทูต]
Early works to 1800งานเขียนยุคแรกถึง ค.ศ. 1800 [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
earlyDuring my early teens, I was not always on the best of terms with my parents.
earlyMexican desperadoes during the early twenties were usually armed to the teeth with stolen firearms and ammunition.
earlyThe alarm was heard ringing at an early hour on the second floor.
earlyI wonder if the first week (or so) of July is too early to go to the beach.
earlyThat you have come early is a good thing.
earlyThanks to your help, I was able to finish early.
earlyYou had better go to bed early.
earlyYou don't have to get up so early.
earlyYou had better keep early hours so you will be in good health.
earlyYou have to get up early.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
early(เออร์'ลี) adv. เช้า,แต่เช้า,แต่หัวค่ำ,เร็ว,ก่อน -adj. ยุคแรก, See also: earliness n. ดูearly, Syn. first ###A. late
clearlyadv. แน่ชัด,ชัดแจ้ง,แน่นอน -Conf. clear
nearly(เนียร์'ลี) adv. เกือบทั้งหมด,ประมาณ,เกือบเหมือน,ใกล้ชิด,ตระหนี่, Syn. almost
pearly(เพิร์ล'ลี) adj. คล้ายไข่มุก,ประดับด้วยไข่มุก., See also: pearliness n.
pearly gatesn. ประตูสวรรค์
semiyearly(เซมมิเยีย'ลี) adj. ทุกครึ่งปี,ปีละสองครั้ง. adj. ทุกครึ่งปี,ปีละ สองครั้ง
yearly(เยียร์'ลี) adj.,adv. เกี่ยวกับ 1 ปี,ทุกปี,ปีละครั้ง n. สิ่งตีพิมพ์ที่ออกปีละครั้ง, Syn. annual

English-Thai: Nontri Dictionary
early(adj) ก่อน,แต่แรก,มาก่อน,แรก,ตอนต้น,เร็ว,แต่ก่อน
early(adv) แต่เช้าตรู่,แต่หัวค่ำ,แต่หัววัน
dearly(adv) โดยรักใคร่,อย่างสุดซึ้ง,แพง
nearly(adj) เกือบจะ,จวนเจียน,เกือบทั้งหมด
pearly(adj) ประหนึ่งไข่มุก,คล้ายไข่มุก,ประดับด้วยไข่มุก
yearly(adj,adv) ทุกปี,รายปี,ประจำปี,ปีละครั้ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวค่ำ    [N] early in the evening, Syn. ค่ำ, Example: ฝนตกหนักมาตั้งแต่หัวค่ำ, Thai definition: เวลาแรกมืด, เวลายังไม่ดึก
เนิ่นๆ [ADV] early, See also: as soon as possible, at an early date, ahead of time, Example: ผู้ที่เริ่มเป็นมะเร็งที่เต้านมถ้าได้รับการรักษาเสียแต่เนิ่นๆ ก็อาจสามารถตัดส่วนที่เป็นมะเร็งออกก่อนที่จะกระจายไปยังส่วนอื่นๆ ได้, Thai definition: ก่อนหน้าหรือก่อนเวลานานๆ
ฉบับร่าง    [N] draft, See also: early version, preliminary outline, Example: หัวหน้าจัดการส่งฉบับร่างของแบบงานไปให้สถาปนิก พร้อมกับคำสั่งให้ดำเนินงานได้เลย, Count unit: ฉบับ, Thai definition: ฉบับที่ทำเพียงเค้าโครงขึ้นมา เพื่อลอกคัดหรือแต่งภายหลัง
ข้าวเบา    [N] early rice, Syn. ข้าวสามเดือน, Example: ข้าวเบาจะออกดอกในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม, Thai definition: ชื่อข้าวชนิดหนึ่งที่เก็บเกี่ยวได้ในระยะเวลาประมาณ 3 เดือน
ตอนเช้า    [N] morning, See also: early morning, Syn. เวลาเช้า, รุ่งอรุณ, เช้าตรู่, รุ่งเช้า, Ant. ตอนดึก, Example: ในตอนเช้าของทุกวัน คุณตาจะเดินออกกำลังกายประมาณวันละ 15 นาที, Thai definition: เวลาระหว่างรุ่งสว่างกับสาย, เวลาตั้งแต่รุ่งสว่างถึงเที่ยง
แต่เช้า [ADV] in the early morning, See also: early morning, Ant. จรดเย็น, Example: เขาอยู่ที่ตลาดเกือบทั้งวัน ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจากบ้านแต่เช้า กว่าจะกลับมาก็ค่ำ, Thai definition: ตั้งแต่จากเวลาเช้า
แต่เช้า [ADV] early in the morning, Syn. เช้าตรู่, Ant. จนเย็น, จรดเย็น, ยันเย็น, Example: ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ แล้ว ผมจะไม่ตื่นแต่เช้าหรอก นอกเสียจากว่าวันนั้นชีวิตมีเงื่อนไขจึงจะพยายามตื่น
บ่ายโมง    [N] early afternoon, See also: one o'clock in the afternoon, one p.m., Example: นี่ก็บ่ายโมงแล้ว ยังไม่ลงไปกินข้าวอีกหรือเธอ, Thai definition: เวลาหลังเที่ยง 1 ชั่วโมง
ต้นปี    [N] at the beginning of the year, See also: early in the year, Ant. ท้ายปี, ปลายปี, Example: ช่วงเวลาต้นปีจะเบิกงบประมาณทำอะไรก็ดูง่ายไปหมดไม่เหมือนตอนปลายปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga   FR: immortelle [f]
ฉบับร่าง[n. exp.] (chabap rāng) EN: draft ; early version ; preliminary outline   FR: ébauche [f] ; brouillon [m]
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally   FR: clairement ; distinctement
เช้า[adv.] (chāo) EN: early   FR: tôt ; matinalement
เช้า ๆ[n. exp.] (chāo-chāo) EN: early in the morning   FR: de bon matin
เช้ามืด[n.] (chāomeūt) EN: early morning ; daybreak ; before dawn   FR: aube [f] ; aurore [f]
ชัด[adv.] (chat) EN: clearly ; distincly   FR: clairement ; distinctement ; avec facilité
ชัดแจ้ง[adv.] (chatjaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly   FR: clairement ; manifestement
ชัดเจน[adv.] (chatjēn) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; lucidly   FR: clairement ; distinctement ; nettement
เฉียด[adv.] (chīet) EN: nearly ; almost   

CMU English Pronouncing Dictionary
EARLY    ER1 L IY0
EARLYWINE    ER1 L IY0 W AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
early    (j) (@@1 l ii)
early-warning    (j) - (@@2 l i - w oo1 n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
frühmorgensearly in the morning [Add to Longdo]
Frühholz {n}early wood [Add to Longdo]
Jugendwerk {n}early work [Add to Longdo]
Frühgemüse {n}early vegetables [Add to Longdo]
Frühausfall {m}early failure [Add to Longdo]
Vorfrühling {f}early spring [Add to Longdo]
Vorruhestand {m}early retirement [Add to Longdo]
Frühsteinzeug {n}early stoneware [Add to Longdo]
Früherkennung {f}early diagnosis [Add to Longdo]
Frühlieferung {f}early delivery [Add to Longdo]
Frühgeschichte {f}early history [Add to Longdo]
Frühmittelalter {n}Early Middle Ages [Add to Longdo]
Altsachsen {pl} [hist.]Early Saxons [Add to Longdo]
Frühbronzezeit {f} [hist.]early bronze age [Add to Longdo]
Frühneolithikum {n} [hist.]early Neolithic [Add to Longdo]
Frühmesolithikum {n} [hist.]early Mesolithic [Add to Longdo]
Frühzug {m} | Frühzüge {pl}early train | early trains [Add to Longdo]
frühmittelalterlich {adj} [hist.]Early Medieval [Add to Longdo]
Frühstadium {n} | im Frühstadiumearly stage | at an early stage [Add to Longdo]
Frühkartoffeln {pl}; Heurige [Ös.]early potatoes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うりずん[, urizun] (n) climate of the third month of the lunar calendar in Okinawa (end of the dry season); early summer [Add to Longdo]
おっつかっつ[, ottsukattsu] (adj-no) much the same; nearly equal [Add to Longdo]
かっきり;かっきりに[, kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]
きっぱり(P);きっぱりと[, kippari (P); kipparito] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; decisively; distinctly; flatly; (P) [Add to Longdo]
くっきり[, kukkiri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) distinctly; clearly; boldly; (P) [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
すんでの所で;既の所で[すんでのところで, sundenotokorode] (exp) (uk) almost; very nearly [Add to Longdo]
そうになった[, souninatta] (exp) almost (did); nearly (did) [Add to Longdo]
はきはき[, hakihaki] (adv,n,vs) (on-mim) briskly; smartly; promptly; clearly; lucidly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一清早[yī qīng zǎo, ㄧ ㄑㄧㄥ ㄗㄠˇ, ] early in the morning [Add to Longdo]
[xiān, ㄒㄧㄢ, ] early; prior; former; in advance; first [Add to Longdo]
先后[xiān hòu, ㄒㄧㄢ ㄏㄡˋ, / ] early or late; priority; in succession; one after another [Add to Longdo]
凌晨[líng chén, ㄌㄧㄥˊ ㄔㄣˊ, ] early in the morning [Add to Longdo]
初叶[chū yè, ㄔㄨ ㄧㄝˋ, / ] early part (of a decade, century etc); the first years [Add to Longdo]
大清早[dà qīng zǎo, ㄉㄚˋ ㄑㄧㄥ ㄗㄠˇ, ] early in the morning [Add to Longdo]
提前投票[tí qián tóu piào, ㄊㄧˊ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, ] early vote [Add to Longdo]
[zǎo, ㄗㄠˇ, ] early; morning [Add to Longdo]
早上[zǎo shang, ㄗㄠˇ ㄕㄤ˙, ] early morning [Add to Longdo]
早年[zǎo nián, ㄗㄠˇ ㄋㄧㄢˊ, ] early years; adolescence [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
初期[しょき, shoki] early (days) (a-no), initial stage, (computer) initial [Add to Longdo]
初期不良[しょきふりょう, shokifuryou] early failure [Add to Longdo]
線形独立[せんけいどくりつ, senkeidokuritsu] linearly independent (e.g. equations) (an) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Early \Ear"ly\ ([~e]r"l[y^]), adv. [OE. erli, erliche, AS.
   [=ae]rl[imac]ce; [=ae]r sooner + l[imac]c like. See {Ere},
   and {Like}.]
   Soon; in good season; seasonably; betimes; as, come early.
   [1913 Webster]
 
      Those that me early shall find me.    --Prov. viii.
                          17.
   [1913 Webster]
 
      You must wake and call me early.     --Tennyson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Early \Ear"ly\, a. [Compar. {Earlier} ([~e]r"l[i^]*[~e]r);
   superl. {Earliest}.] [OE. earlich. [root]204. See {Early},
   adv.]
   1. In advance of the usual or appointed time; in good season;
    prior in time; among or near the first; -- opposed to
    {late}; as, the early bird; an early spring; early fruit.
    [1913 Webster]
 
       Early and provident fear is the mother of safety.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
       The doorsteps and threshold with the early grass
       springing up about them.       --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   2. Coming in the first part of a period of time, or among the
    first of successive acts, events, etc.
    [1913 Webster]
 
       Seen in life's early morning sky.   --Keble.
    [1913 Webster]
 
       The forms of its earlier manhood.   --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
       The earliest poem he composed was in his seventeenth
       summer.                --J. C.
                          Shairp.
    [1913 Webster]
 
   {Early English} (Philol.) See the Note under {English}.
 
   {Early English architecture}, the first of the pointed or
    Gothic styles used in England, succeeding the Norman style
    in the 12th and 13th centuries.
 
   Syn: Forward; timely; not late; seasonable.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 early
   adv 1: during an early stage; "early on in her career" [syn:
       {early on}, {early}]
   2: before the usual time or the time expected; "she graduated
     early"; "the house was completed ahead of time" [syn:
     {early}, {ahead of time}, {too soon}] [ant: {belatedly},
     {late}, {tardily}]
   3: in good time; "he awoke betimes that morning" [syn: {early},
     {betimes}]
   adj 1: at or near the beginning of a period of time or course of
       events or before the usual or expected time; "early
       morning"; "an early warning"; "early diagnosis"; "an
       early death"; "took early retirement"; "an early spring";
       "early varieties of peas and tomatoes mature before most
       standard varieties" [ant: {late}, {middle}]
   2: being or occurring at an early stage of development; "in an
     early stage"; "early forms of life"; "early man"; "an early
     computer" [ant: {late}, {later(a)}]
   3: belonging to the distant past; "the early inhabitants of
     Europe"; "former generations"; "in other times" [syn:
     {early(a)}, {former(a)}, {other(a)}]
   4: very young; "at an early age"
   5: of an early stage in the development of a language or
     literature; "the Early Hebrew alphabetical script is that
     used mainly from the 11th to the 6th centuries B.C."; "Early
     Modern English is represented in documents printed from 1476
     to 1700" [ant: {late}, {middle}]
   6: expected in the near future; "look for an early end to the
     negotiations"

Are you satisfied with the result?

Go to Top