ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

en

EH1 N   
252 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -en-, *en*
Possible hiragana form: えん
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
English (n vi vt modal ver) การเป็นอาจารย์ที่ดีในความคิดของข้าพเจ้า
Entailment {f} (n ) One thing follows from another

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
English (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) ภาษาไทย-อังกฤษ

Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
entgueltigenFinal exe.: before making final arrangements
entgueltigenFinal exe.: before making final arrangements (vor einer endgültigen Regelung)

English-Thai: Longdo Dictionary
enemy(n) |pl. enemies| ศัตรู, ข้าศึก, ฝ่ายตรงข้าม, ปรปักษ์
english(n., adj.) คนอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ
engram(n) การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท เป็นผลมาจากการเรียนรู้โดยร่องรอยของความทรงจำจะถูกบันทึกไว้
enlarged heart(n) อาการหัวใจโต เช่น An enlarged heart isn'ta condition in itself, but a symptom of an underlying disorder that is causing the heart to work harder than normal., R. cardiomegaly
enqueue(vt) จัด, วาง, แทนที่ บางสิ่งไว้เป็นลำดับ
enterprise-wide(n) ทั่วทั้งองค์กร
entomologist(n) ผู้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแมลง
entomologist(n) นักกีฏวิทยา เช่น Entomologists should study botany, entomology, and natural science.
entrant(n) ผู้มาใหม่, ผู้เข้าทำงานใหม่, สมาชิกใหม่ เช่น They are entrants for a competition. พวกเขาเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
environment(n) สิ่งแวดล้อม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
en[PRF] ใน, See also: เข้าไปใน, ใช้กับสิ่งที่เกี่ยวกับแรง
en[PRF] ใน
en[SUF] ทำด้วย, See also: เกี่ยวกับ
en[SUF] ทำให้เป็นพหูพจน์
en[SUF] ทำให้เป็นคำกริยา
end[N] ขอบเขต, See also: เขตจำกัด, Syn. border, boundary, limit
end[N] ความตาย, Syn. death, demise, doom
end[N] ตอนจบ, See also: อวสาน, บทสรุป, ตอนสุดท้าย, ตอนอวสาน, ปลายทาง(ในการต่อโทรศัพท์), ปลายสาย, การจบ, การสิ้นสุด, , Syn. conclusion, ending, finate, Ant. beginning, start
end[VT] ทำให้สิ้นสุด, See also: ทำให้จบ, ทำให้เลิก, Syn. finish, quit, stop
end[VI] ทำให้สิ้นสุด, See also: ทำให้จบ, ทำให้เลิก, Syn. finish, quit, stop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
en(เอน) พยัญชนะNหรือn.
en arriere(อานนะเยอ') ไปข้างหลัง
en avantn. (อานนะ'วาน) ไปข้างหน้าตรงไป
en bloc(อานบลอค') ทั้งหมด
en dash(เอ็นแดช) หมายถึงเครื่องหมาย - (ที่เรียกว่า dash) มีขนาดความกว้างเท่ากับอักษร N ในทางคอมพิวเตอร์มีความหมายว่า "ถึง" เช่น หน้า 50 - 55 หมายความว่า ตั้งแต่หน้า 50 ถึง 55 เป็นต้น
en masse(อานแมส',เอนแมส') fr. เป็นกลุ่ม,ด้วยกันทั้งหมด, Syn. together
en route(อานรูท') fr. ในระยะทาง,ไปตามทาง
en-Pref. "ใน","ข้างบน"
enable(เอนเน'เบิล) vt. ทำให้สามารถ, See also: enabler n. ดูenable
enact(เอนแนคทฺ') {enacted,enacting,enacts} vt. ประกาศใช้เป็นกฎหมาย,ประกาศใช้,แสดงออก,บัญญัติ, See also: enactable adj. ดูenact enactive adj. ดูenact enactory adj. ดูenact enactor n. ดูenact, Syn. decree,

English-Thai: Nontri Dictionary
enable(vt) ทำให้สามารถ,ให้สิทธิ์,ให้อำนาจ,มอบอำนาจ
enact(vt) ประกาศเป็นกฎหมาย,แสดงบทบาท,ออกพระราชบัญญัติ
enactment(n) การประกาศเป็นกฎหมาย,พระบรมราชโองการ,พระราชบัญญัติ
enamel(n) วัตถุเคลือบ,เครื่องเคลือบ,ภาชนะเคลือบ,วัตถุลงยา
enamel(vt) เคลือบ,ลงยา
encamp(vi) ตั้งค่าย,ตั้งแคมป์,ตั้งที่พัก,พักแรม,ตั้งกระโจม
encampment(n) การตั้งค่าย,การตั้งแคมป์,การพักแรม,การตั้งที่พัก
encase(vt) ห่อไว้,หุ้มไว้,ใส่หีบ,ใส่กรอบใส่กลัก
enchain(vt) ล่ามโซ่,ใส่ตรวน
enchant(vt) ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้ลุ่มหลง,ทำให้หลงใหล,ทำให้เบิกบาน,ทำให้ปลื้มปีติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
en arere (L.)แต่เดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
en auter droit (Fr.)โดยใช้สิทธิของผู้อื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
en banc (Fr.)นั่งพิจารณาครบองค์คณะ (ผู้พิพากษา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
en blocทั้งกลุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
en recouvrement (Fr.)เพื่อเรียกเก็บ (ก. ตั๋วเงิน) [ดู for collection] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
en ventre sa mère (Fr.)ในครรภ์มารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
en-bloc; in-block; monobloc; mono-blockเสื้อสูบแบบหล่อชิ้นเดียว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
enableเปิดทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
enable pulseพัลส์เปิดทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
enabling actกฎหมายมอบอำนาจพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enภายใน [การแพทย์]
En Faceภาพถ่ายตรงหน้า [การแพทย์]
En Grappeเป็นกระจุกคล้ายพวงองุ่น [การแพทย์]
En Plaqueแบนราบ [การแพทย์]
Enalaprilอีนาลาพริล [TU Subject Heading]
Enamelผิวเคลือบฟัน,อีนาเมล,เคลือบฟัน,ผิวฟัน,ชั้นเคลือบฟัน,ฟันส่วนชั้นเคลือบ [การแพทย์]
Enamelสารเคลือบ,เคลือบ [การแพทย์]
Enamel and enamelingการลงยา [TU Subject Heading]
Enamel Hypoplasiaฟันมีสีเหลืองน้ำตาลและผุง่าย,เคลือบฟันไม่สมบูรณ์แข็งแรง,เคลือบฟันไม่สมบูรณ์ [การแพทย์]
Enamel Rodแท่งเคลือบฟัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
enable (n pron. name )
Encashment[เอ็นแคชเม็นต์] (n) การแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด
encode (vt ) Accounting. ทำการบันทึก บันทึกข้อมูล
See also: S. Record,Save, R. Record
encumbranceภาระติดพัน
encumbranceภาระผูกพัน
Encyclopaedia Britannica (name) เป็นหนังสือที่มีลักษณะคล้ายกับ Dictionary ให้ข้อมูลต่างๆมากมาย
end-to-end[เอ็น ทู เอ็น] (adj ) จากต้นจนจบ
End-user (n ) ผู้ใช้
endangered (adj) เป็นอันตราย,ถูกคุกคาม
endangered species (n ) สัตว์ป่าหรือสิ่งมีชีวิตที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (ถ้าแปลตรงตัวคือ สายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่กำลังอยู่ในอันตราย)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The release from a feeling of entrapment.การปลดปล่อย จากความรู้สึกเหมือนติดกับดัก Emotions (2017)
Filming has finally ended.ถ่ายเสร็จสักที Emotions (2017)
You read all my books and encouraged me.แต่เธออ่านนิยายของฉันทุกเล่ม และคอยให้กำลังใจฉัน Emotions (2017)
I was wondering if I stared at you long enough, would I fall in love with you?ฉันกำลังคิดว่า ถ้ามองเธอนานพอ ฉันจะตกหลุมรักเธอไหม Emotions (2017)
If he's not happy, I can't enjoy life.ถ้าเขาไม่มีความสุข ฉันเองก็ไม่มีความสุข Emotions (2017)
Ultimately, I ended up making what you are now.สุดท้าย ฉันก็ทำให้คุณมาถึงจุดนี้ได้ Confrontation (2017)
If an orphan high-school girl had died in that fire, society would have enjoyed it more.ถ้านักเรียนมัธยมที่กำพร้าพ่อแม่ ตายในไฟไหม้วันนั้น ผู้คนก็คงจะตอบรับมากกว่านี้ พวกเขาคงจะสะเทือนใจสุด ๆ Confrontation (2017)
She ended up dying without ever finding out.เธอตายทั้งที่ยังไม่ได้รู้คำตอบ Confrontation (2017)
Our bizarre lives together came to an end.ชีวิตแสนแปลกประหลาดที่พวกเรา อยู่ร่วมกัน ได้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว Confrontation (2017)
Mr. Moriguchi, shall we end it?คุณโมริงุจิ เราพอแค่นี้ดีไหม Disbanded (2017)
What? But, the murderer's fingerprints were found here in the entry, right?แต่ตำรวจพบรอยนิ้วมือ ของคนร้ายตรงทางเข้าใช่ไหม Ready (2017)
In the end,สุดท้ายแล้ว Emotions (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
en3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
en400 million people speak English as their first language.
en80% of all English words come from other languages.
en80% of all information in the world's computers is in English.
enA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
enA ban wheat imports was enacted.
enAbility alone is not enough.
enA bookstore in that location wouldn't make enough money to survive.
enAbout the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.
enA car drew up at the entrance.
enAcclimate a plant to a new environment.
enAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าสนุก[ADJ] enjoyable, See also: fun, Example: เธอคิดว่าการเขียนหนังสือเป็นเรื่องน่าสนุก
น่าหลงใหล[ADJ] fascinating, See also: enchanting, ravishing, Example: มนต์เสน่ห์ภาคตะวันออกนอกจากธรรมชาติที่ชวนน่าหลงใหลแล้วยังเป็นแหล่งของดีกินอร่อยที่ถูกอีกด้วย
ประกอบการ[V] engage in business, See also: invest, run, manage, Syn. ประกอบกิจการ, Example: องค์กรชุมชนมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การดำเนินธุรกิจหรือประกอบการต่างๆ เพื่อให้เกิดกำไร, Thai definition: ดำเนินกิจการ
ประเทืองปัญญา[V] enrich one's mind, See also: broaden one's mind, Example: หนังสือของผู้เขียนล้วนมีคุณค่าและประเทืองปัญญาให้กับผู้อ่าน, Thai definition: ทำให้สติปัญญาดีขึ้น
ผู้ประกอบธุรกิจ[N] businessperson, See also: entrepreneur, Example: ในสหัสวรรษใหม่นี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่สามารถทำตนให้โดดเด่นจากคู่แข่งและชนะใจลูกค้าได้เท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำการงานเกี่ยวกับกิจการต่างๆ ที่ไม่ใช่ราชการ
ผู้ลงนาม[N] endorser, See also: signatory, Syn. คนลงนาม, ผู้เซ็นชื่อ, ผู้ลงชื่อ, Example: ผู้ลงนามในหนังสือแจ้งข่าวนี้ คือ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระอุดมปัญญาภรณ์, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ลงลายมือชื่อ
รายล้อม[V] surround, See also: encircle, hem in, ring, Example: ทันทีที่คุณปู่มาถึงบ้าน บรรดาหลานๆ ก็กรูออกมารายล้อมคุณปู่ แล้วเสียงเพลงอวยพรวันเกิดก็ก้องกังวานขึ้น, Thai definition: เรียงวนรอบ
รับสมัคร[V] enrol, See also: accept, recruit, join up, sign up, Example: โรงเรียนของกรมสามัญศึกษาจะรับสมัครเด็กเข้าเรียนในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี
สนุกปาก[ADV] entertainingly, See also: amusingly, pleasantly, enjoyably, Syn. คะนองปาก, Example: พวกอันธพาลแซวผู้หญิงที่เดินผ่านไปผ่านมาอย่างสนุกปากโดยไม่เกรงใจใครเลย, Thai definition: พูดออกไปเพลิดเพลินขำขันอย่างไม่คิดถึงความเหมาะสม
สถานบริการ[N] entertainment spot, Syn. สถานบันเทิง, สถานเริงรมย์, Example: สถานที่ที่ขออนุญาตตั้งเป็นสถานบริการต้องไม่อยู่ใกล้ชิดวัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: สถานที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในการค้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsara) EN: freelance   FR: indépendant [m]
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตข้าราชการตำรวจ[n. exp.] (adīt khārātchakān tamrūat) FR: ancien fonctionnaire de police [m]
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ratthamontrī) EN: former prime minister   FR: ancien Premier ministre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EN    EH1 N
END    EH1 N D
ENZ    EH1 N Z
ENG    EH1 NG
ENO    EH1 N OW0
ENT    EH1 N T
ENA    EH1 N AH0
ENDS    EH1 N D Z
ENEA    EH1 N IY0 AH0
ENEX    IY1 N AH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
en    (in) ɒŋ (o ng)
enc    (n) ˈɛnk (e1 n k)
end    (v) ˈɛnd (e1 n d)
ends    (v) ˈɛndz (e1 n d z)
envy    (v) ˈɛnviː (e1 n v ii)
Enoch    (n) ˈiːnɒk (ii1 n o k)
enact    (v) ˈɪnˈækt (i1 n a1 k t)
ended    (v) ˈɛndɪd (e1 n d i d)
endow    (v) ˈɪndˈau (i1 n d au1)
endue    (v) ˈɪndjˈuː (i1 n d y uu1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全国[quán guó, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] entire country; nationwide, #299 [Add to Longdo]
环境[huán jìng, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] environment; circumstances; surroundings, #382 [Add to Longdo]
工程[gōng chéng, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] engineering; an engineering project; project; undertaking, #472 [Add to Longdo]
全球[quán qiú, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, ] entire; total; global, #836 [Add to Longdo]
[mò, ㄇㄛˋ, ] end; final stage; latter part, #1,057 [Add to Longdo]
[duān, ㄉㄨㄢ, ] end; extremity; item; port; to hold sth level with both hands; to carry; regular, #1,275 [Add to Longdo]
[Yīng, , ] English; brave; surname Ying, #1,582 [Add to Longdo]
娱乐[yú lè, ㄩˊ ㄌㄜˋ, / ] entertainment, #1,655 [Add to Longdo]
环保[huán bǎo, ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˇ, / ] environmental protection, #1,803 [Add to Longdo]
确保[què bǎo, ㄑㄩㄝˋ ㄅㄠˇ, / ] ensure; guarantee, #1,848 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[えん, en] (n) เงินเยน
延長[えんちょう, enchou] (n) ขยาย
円高[えんだか, endaka] (n) ค่าเงินเยนแข็งตัวขึ้น
円周[えんしゅう, enshuu] (n) เส้นรอบวง
円安[えんやす, enyasu] (n) ค่าเงินเยนอ่อนตัวลง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[えん, en, en , en] (n ) เยน
塩化[えんか, enka] (n ) สารคลอไรด์
延期になる[えんきになる, enkininaru] (n) การเลื่อนกำหนดออกไปอีก
演技[えんぎ, engi] (n ) (แอค' ทิง) adj.,n. รักษาการ, ว่าที่, สำหรับการแสดง, เหมาะแก่การแสดง, อาชีพการแสดง, ศิลปะการแสดง, S. officiating, substituting, deputy ###A. permanent)
塩酸[えんさん, ensan] (n ) กรดเกลือ , See also: R. hydrochloric acid
塩酸[えんさん, ensan] (n ) กรดไฮโดรคลอริก , See also: R. hydrochloric acid
エンジニア[えんじにあ, enjinia, enjinia , enjinia] (n ) วิศวกรรม
援助[えんじょ, enjo] (n ) ความช่วยเหลือ
延長コード[えんちょうこーど, enchoukodo] (n ) ปลั๊กพ่วง, สายพ่วงปลั๊กไฟ
縁遠い[えんどおい, endooi] 1.ไม่มีโชคเรื่องคู่ครอง 2.ไกลตัว (เรื่อง)แทบไม่ได้ยุ่งเกี่ยวด้วย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
演じる[えんじる, enjiru] Thai: แสดงละคร English: to perform (a play)
円高[えんだか, endaka] Thai: ค่าเงินเยนที่ขึ้นสูง
[えん, en] Thai: เยน(สกุลเงินที่ใช้ในญี่ปุ่น) English: Yen
円滑[えんかつ, enkatsu] Thai: ปรองดอง English: harmony
円滑[えんかつ, enkatsu] Thai: ราบรื่น English: smoothness

German-Thai: Longdo Dictionary
Ende(n) |das, pl. Enden| ตอนจบ, ส่วนท้าย
endlich(Adv.) ในที่สุด เช่น Er kommt endlich. ในที่สุดเขาก็มาจนได้
Energieerhaltungssatz(n) |der, pl. Energieerhaltungssätze| กฏความสมดุลของพลังงาน (ฟิสิกส์)
Energieumwandlung(n) |die, pl. Energieumwandlungen| การเปลี่ยนรูปของพลังงาน เช่น von potentieller Energie in kinetische Energie = จากพลังงานศักย์ เป็น พลังงานจลน์ เป็นต้น
eng(adj) แคบ (ทาง), See also: schmal
eng(adj) คับ (เสื้อผ้า)
England(uniq) |คำนามเฉพาะ ถูกใช้ไม่ระบุ Artikel| ประเทศอังกฤษ, See also: Related: englisch
Engländer(n) |der, pl. Engländer| ชาวอังกฤษ, See also: Related: die Engländerin/pl. -nen
Englisch(n) |das| ภาษาอังกฤษ
englisch(adj) ที่เกี่ยวกับอังกฤษ เช่น englischer Tee ชาอังกฤษ, englische Bücher หนังสือภาษาอังกฤษ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
entfernen (vt ) เอาออกไป ตัดออก
entfernung (n ) 1.ระยะทาง ระยะ ความไกล 2.การเคลื่อนย้ายออกไป การขับไล่ไสส่ง
Entgegenkommen {n}; Respekt {m} (n) ความร่วมมือ
entgegenkommend {adj}ให้ความร่วมมือ
entnehmen (vi) นำมาจาก เอามาจาก
Entropie (n ) ปริมาณข้อมูลเฉลี่ย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
... mit Bad und WCen suite [Add to Longdo]
entscheidender Beweissmoking gun [Am.] [Add to Longdo]
Entdampfung {f}steam extraction [Add to Longdo]
Endverbraucher {pl}ultimate consumers [Add to Longdo]
End...; Anschluss...; Abschluss...terminal [Add to Longdo]
End...terminative [Add to Longdo]
Endabdeckung {f}; Abschlussdeckel {m}; Abschlusshaube {f}end cover [Add to Longdo]
Endabrechnung {f}final account [Add to Longdo]
Endabstellstange {f}; Endschalterstange {f} [techn.]limit switch bar [Add to Longdo]
Endalter {n}age at expiry [Add to Longdo]
Endanschlag {m}end stop; limit stop [Add to Longdo]
Endbenutzer {m}end-user [Add to Longdo]
Endbetätigungskraft {f}total over-travel force [Add to Longdo]
Enddruck {m}ultimate pressure [Add to Longdo]
Endvermittlungsstelle {f}terminal exchange [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
en(prep) ที่ (บุพบทระบุสถานที่ ส่วนใหญ่ตามด้วยชื่อประเทศ) เช่น Je viens assez souvent en France. ผมไปฝรั่งเศสค่อนข้างบ่อย
en(prep) ที่ (ใช้ตอบคำถาม ไปที่ไหน หรือ อยู่ที่ไหน) เช่น Le Chili, c'est en Amérique. ประเทศชิลีอยู่ในทวีปอเมริกา, Elle va à la fac chaque jour. เธอไปที่มหาวิทยาลัยทุกวัน
en(prep) ใน (บุพบทระบุสถานที่ ส่วนใหญ่ตามด้วยชื่อประเทศ) เช่น Mon fils habite en France depuis des années. ลูกชายของฉันอยู่ที่ฝรั่งเศสมาหลายปี
en face de(prep) ตรงข้ามกับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น En face de l'hôtel se trouve une banque. มีธนาคารหนึ่งแห่งอยู่ตรงข้ามกับโรงแรม
en fin de(phrase) ตอนปลาย, ช่วงท้าย เช่น en fin de journée, en fin de mois, en fin de compte, See also: A. au début, dès le début,
en fin de course(phrase) หมดแรง , See also: sur son déclin
en généralโดยทั่วไป
en train de (+ verbe)(phrase) กำลังกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ เช่น Otto est en train de regarder une jolie fille. = อ๊อตโต้กำลังมองสาวสวยคนหนึ่งอยู่
enchanté(adj) |-e| ยินดีที่ได้รู้จัก
encourager(vt) ให้กำลังใจ, เพิ่มขวัญ
Image:

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
entitlement (n) สิทธิหรือสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายหรือสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการสวัสดิการสังคม (welfare) จากรัฐ
See also: S. claim, right,

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
枘(oK)[ほぞ, hozo] (n) (uk) (See ほぞ穴) tenon; cog; dovetail; pivot [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
檉柳[ぎょりゅう;ギョリュウ, gyoryuu ; gyoryuu] (n) (uk) Tamarix chinensis; Chinese tamarisk [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
二者択一[にしゃたくいつ, nishatakuitsu] Entweder-Oder, entwederoder [Add to Longdo]
代償[だいしょう, daishou] Entschaedigung, Schadenersatz [Add to Longdo]
[つたう, tsutau] entlang_gehen, Schreibweise = tsu(tau) [Add to Longdo]
借りる[かりる, kariru] entleihen, leihen, mieten [Add to Longdo]
偏狭[へんきょう, henkyou] engherzig, borniert [Add to Longdo]
側近者[そっきんしゃ, sokkinsha] enge_Vertraute, intime_Vertraute [Add to Longdo]
償う[つぐなう, tsugunau] entschaedigen, ersetzen, buessen, suehnen [Add to Longdo]
先進国[せんしんこく, senshinkoku] entwickeltes_Land, fuehrendes_Land [Add to Longdo]
免れる[まぬかれる, manukareru] entkommen, vermeiden, befreit_werden [Add to Longdo]
免囚[めんしゅう, menshuu] entlassener_Straefling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -en \-en\
   1. A suffix from AS. -an, formerly used to form the plural of
    many nouns, as in ashen, eyen, oxen, all obs. except oxen.
    In some cases, such as children and brethren, it has been
    added to older plural forms.
    [1913 Webster]
 
   2. A suffix corresponding to AS. -en and -on, formerly used
    to form the plural of verbs, as in housen, escapen.
    [1913 Webster]
 
   3. A suffix signifying to make, to cause, used to form verbs
    from nouns and adjectives; as in strengthen, quicken,
    frighten. This must not be confused with -en corresponding
    in Old English to the AS. infinitive ending -an.
    [1913 Webster]
 
   4. [AS. -en; akin to Goth. -eins, L. -inus, Gr. ?.] An
    adjectival suffix, meaning made of; as in golden, leaden,
    wooden.
    [1913 Webster]
 
   5. [AS. -en; akin to Skr. -na.] The termination of the past
    participle of many strong verbs; as, in broken, gotten,
    trodden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 En \En\, n. (Print.)
   Half an em, that is, half of the unit of space in measuring
   printed matter. See {Em}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 En- \En-\
   1. [F. en-, L. in.] A prefix signifying in or into, used in
    many English words, chiefly those borrowed from the
    French. Some English words are written indifferently with
    en-or in-. For ease of pronunciation it is commonly
    changed to em-before p, b, and m, as in employ, embody,
    emmew. It is sometimes used to give a causal force, as in
    enable, enfeeble, to cause to be, or to make, able, or
    feeble; and sometimes merely gives an intensive force, as
    in enchasten. See {In-}.
    [1913 Webster]
 
   2. A prefix from Gr. ? in, meaning in; as, encephalon,
    entomology. See {In-}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 en
   n 1: half the width of an em [syn: {en}, {nut}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 EN
     Europa Norm (Europe)
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 en /ɑ̃/ 
  in; to; by; made of; at; toward; towards; inside; into; on; per; within; by; upon

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 en /ɑ̃/ 
  some; any; from there

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 en
  one

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 en
  1. a; in; inside; into; on; per; within(en)
  2. on; upon(sur)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 en /ɛn/
  and

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 en
  1. one
  2. a; an

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top