ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

en

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -en-, *en*
Possible hiragana form: えん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Endoparasitism(n) a type of parasitism where the parasites are present within the body of the host
English(n, vi, vt, modal, ver) การเป็นอาจารย์ที่ดีในความคิดของข้าพเจ้า
Entailment { f }(n) One thing follows from another

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
English(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) ภาษาไทย-อังกฤษ

Longdo Dictionary ภาษา เยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
entgueltigenFinal exe.: before making final arrangements
entgueltigenFinal exe.: before making final arrangements (vor einer endgültigen Regelung)

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
enzyme(n) ย่อยผนังเซลล์, See also: S. cutinase, pactinase, cellulase, hemicellulase, ligninase

English-Thai: Longdo Dictionary
enemy(n) |pl. enemies| ศัตรู, ข้าศึก, ฝ่ายตรงข้าม, ปรปักษ์
english(n,, adj) คนอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ
engram(n) การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท เป็นผลมาจากการเรียนรู้โดยร่องรอยของความทรงจำจะถูกบันทึกไว้
enlarged heart(n) อาการหัวใจโต เช่น An enlarged heart isn'ta condition in itself, but a symptom of an underlying disorder that is causing the heart to work harder than normal., See also: cardiomegaly
enqueue(vt) จัด, วาง, แทนที่ บางสิ่งไว้เป็นลำดับ
enterprise-wide(n) ทั่วทั้งองค์กร
entomologist(n) ผู้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแมลง
entomologist(n) นักกีฏวิทยา เช่น Entomologists should study botany, entomology, and natural science.
entrant(n) ผู้มาใหม่, ผู้เข้าทำงานใหม่, สมาชิกใหม่ เช่น They are entrants for a competition. พวกเขาเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
environment(n) สิ่งแวดล้อม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
en(prf) ใน, See also: เข้าไปใน, ใช้กับสิ่งที่เกี่ยวกับแรง
en(prf) ใน
en(suf) ทำด้วย, See also: เกี่ยวกับ
en(suf) ทำให้เป็นพหูพจน์
en(suf) ทำให้เป็นคำกริยา
end(n) ขอบเขต, See also: เขตจำกัด, Syn. border, boundary, limit
end(n) ความตาย, Syn. death, demise, doom
end(n) ตอนจบ, See also: อวสาน, บทสรุป, ตอนสุดท้าย, ตอนอวสาน, ปลายทางในการต่อโทรศัพท์, ปลายสาย, การจบ, การสิ้นสุด, Syn. conclusion, ending, finate, Ant. beginning, start
end(vt) ทำให้สิ้นสุด, See also: ทำให้จบ, ทำให้เลิก, Syn. finish, quit, stop
end(vi) ทำให้สิ้นสุด, See also: ทำให้จบ, ทำให้เลิก, Syn. finish, quit, stop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
en(เอน) พยัญชนะNหรือn.
en arriere(อานนะเยอ') ไปข้างหลัง
en avantn. (อานนะ'วาน) ไปข้างหน้าตรงไป
en bloc(อานบลอค') ทั้งหมด
en dash(เอ็นแดช) หมายถึงเครื่องหมาย - (ที่เรียกว่า dash) มีขนาดความกว้างเท่ากับอักษร N ในทางคอมพิวเตอร์มีความหมายว่า "ถึง" เช่น หน้า 50 - 55 หมายความว่า ตั้งแต่หน้า 50 ถึง 55 เป็นต้น
en masse(อานแมส', เอนแมส') fr. เป็นกลุ่ม, ด้วยกันทั้งหมด, Syn. together
en route(อานรูท') fr. ในระยะทาง, ไปตามทาง
en-Pref. "ใน", "ข้างบน"
enable(เอนเน'เบิล) vt. ทำให้สามารถ, See also: enabler n. ดูenable
enact(เอนแนคทฺ') { enacted, enacting, enacts } vt. ประกาศใช้เป็นกฎหมาย, ประกาศใช้, แสดงออก, บัญญัติ, See also: enactable adj. ดูenact enactive adj. ดูenact enactory adj. ดูenact enactor n. ดูenact, Syn. decree

English-Thai: Nontri Dictionary
enable(vt) ทำให้สามารถ, ให้สิทธิ์, ให้อำนาจ, มอบอำนาจ
enact(vt) ประกาศเป็นกฎหมาย, แสดงบทบาท, ออกพระราชบัญญัติ
enactment(n) การประกาศเป็นกฎหมาย, พระบรมราชโองการ, พระราชบัญญัติ
enamel(n) วัตถุเคลือบ, เครื่องเคลือบ, ภาชนะเคลือบ, วัตถุลงยา
enamel(vt) เคลือบ, ลงยา
encamp(vi) ตั้งค่าย, ตั้งแคมป์, ตั้งที่พัก, พักแรม, ตั้งกระโจม
encampment(n) การตั้งค่าย, การตั้งแคมป์, การพักแรม, การตั้งที่พัก
encase(vt) ห่อไว้, หุ้มไว้, ใส่หีบ, ใส่กรอบใส่กลัก
enchain(vt) ล่ามโซ่, ใส่ตรวน
enchant(vt) ทำให้หลงเสน่ห์, ทำให้ลุ่มหลง, ทำให้หลงใหล, ทำให้เบิกบาน, ทำให้ปลื้มปีติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
en arere (L.)แต่เดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
en auter droit (Fr.)โดยใช้สิทธิของผู้อื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
en banc (Fr.)นั่งพิจารณาครบองค์คณะ (ผู้พิพากษา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
en blocทั้งกลุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
en recouvrement (Fr.)เพื่อเรียกเก็บ (ก. ตั๋วเงิน) [ ดู for collection ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
en ventre sa mère (Fr.)ในครรภ์มารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
en-bloc; in-block; monobloc; mono-blockเสื้อสูบแบบหล่อชิ้นเดียว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
enableเปิดทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
enable pulseพัลส์เปิดทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
enabling actกฎหมายมอบอำนาจพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enภายใน [การแพทย์]
En Faceภาพถ่ายตรงหน้า [การแพทย์]
En Grappeเป็นกระจุกคล้ายพวงองุ่น [การแพทย์]
En Plaqueแบนราบ [การแพทย์]
Enalaprilอีนาลาพริล [TU Subject Heading]
Enamelผิวเคลือบฟัน, อีนาเมล, เคลือบฟัน, ผิวฟัน, ชั้นเคลือบฟัน, ฟันส่วนชั้นเคลือบ [การแพทย์]
Enamelสารเคลือบ, เคลือบ [การแพทย์]
Enamel and enamelingการลงยา [TU Subject Heading]
Enamel Hypoplasiaฟันมีสีเหลืองน้ำตาลและผุง่าย, เคลือบฟันไม่สมบูรณ์แข็งแรง, เคลือบฟันไม่สมบูรณ์ [การแพทย์]
Enamel Rodแท่งเคลือบฟัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
EN[EN] TH
en masse(adv) โดยรวมอยู่ในกลุ่ม รวมอยู่ในฝูงชน Syn. all together, in a mass
enable(n, pron, name)
Encashment[เอ็นแคชเม็นต์] (n) การแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด
encode(vt) Accounting. ทำการบันทึก บันทึกข้อมูล, See also: Save, Record, Syn. Record
encumbranceภาระติดพัน
encumbranceภาระผูกพัน
Encyclopaedia Britannica(name) เป็นหนังสือที่มีลักษณะคล้ายกับ Dictionary ให้ข้อมูลต่างๆมากมาย
end-to-end[เอ็น ทู เอ็น] (adj) จากต้นจนจบ
End-user(n) ผู้ใช้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Out! En garde.en จี๊ด ตะโกนมันคแล ปเปอ How I Won the War (1967)
- In, out, en garde! - Let's hear from you.ขอให้เรา ได้ยิน จากคุณ How I Won the War (1967)
- (all) In, out, en garde.ในออก ใน จี๊ด คือมันถูกต้อง ครับ? How I Won the War (1967)
There's a passenger on your Chicago flight, a little girl named Lisa Davis, en route to Minneapolis.มีผู้โดยสารคนหนึ่ง บนเที่ยวบิน 209 ไปชิคาโกของคุณ เป็นเด็กผู้หญิงชื่อลิซ่า เดวิส จะเดินทางไปมินนีอาโปลิส Airplane! (1980)
The best thing is if you close your eyes and imagine that you are en Afrique.สิ่งที่ดีที่สุดคือถ้าคุณปิดตาของคุณและ คิดว่าคุณมีห้องน้ำในฟุตบอลโลก Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Car 375, en route to the scene!รถหมายเลข 375 กำลังอยู่ในเส้นทาง Akira (1988)
En garde!อองการ์ด อัลเล่ย์ Rushmore (1998)
Sun-Times readers out here en masse, relating personally to one of our reporters.Sun-Times readers out here en masse, reIating personaIIy to one of our reporters. Never Been Kissed (1999)
]en...เจน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Shark En soup, mixed vegetables, and some warm wine.ซูปหูฉลาม ผักรวมมิตร และเหล้าองุ่นอุ่นๆ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Was ]en's.คือเจน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Une trombone en coulisse.นั่นวงแตรยาว Mulholland Dr. (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
en3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
en400 million people speak English as their first language.
en80% of all English words come from other languages.
en80% of all information in the world's computers is in English.
enA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
enA ban wheat imports was enacted.
enAbility alone is not enough.
enA bookstore in that location wouldn't make enough money to survive.
enAbout the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.
enA car drew up at the entrance.
enAcclimate a plant to a new environment.
enAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าสนุก(adj) enjoyable, See also: fun, Example: เธอคิดว่าการเขียนหนังสือเป็นเรื่องน่าสนุก
น่าหลงใหล(adj) fascinating, See also: enchanting, ravishing, Example: มนต์เสน่ห์ภาคตะวันออกนอกจากธรรมชาติที่ชวนน่าหลงใหลแล้วยังเป็นแหล่งของดีกินอร่อยที่ถูกอีกด้วย
ประกอบการ(v) engage in business, See also: invest, run, manage, Syn. ประกอบกิจการ, Example: องค์กรชุมชนมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การดำเนินธุรกิจหรือประกอบการต่างๆ เพื่อให้เกิดกำไร, Thai Definition: ดำเนินกิจการ
ประเทืองปัญญา(v) enrich one's mind, See also: broaden one's mind, Example: หนังสือของผู้เขียนล้วนมีคุณค่าและประเทืองปัญญาให้กับผู้อ่าน, Thai Definition: ทำให้สติปัญญาดีขึ้น
ผู้ประกอบธุรกิจ(n) businessperson, See also: entrepreneur, Example: ในสหัสวรรษใหม่นี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่สามารถทำตนให้โดดเด่นจากคู่แข่งและชนะใจลูกค้าได้เท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำการงานเกี่ยวกับกิจการต่างๆ ที่ไม่ใช่ราชการ
ผู้ลงนาม(n) endorser, See also: signatory, Syn. คนลงนาม, ผู้เซ็นชื่อ, ผู้ลงชื่อ, Example: ผู้ลงนามในหนังสือแจ้งข่าวนี้ คือ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระอุดมปัญญาภรณ์, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ลงลายมือชื่อ
รายล้อม(v) surround, See also: encircle, hem in, ring, Example: ทันทีที่คุณปู่มาถึงบ้าน บรรดาหลานๆ ก็กรูออกมารายล้อมคุณปู่ แล้วเสียงเพลงอวยพรวันเกิดก็ก้องกังวานขึ้น, Thai Definition: เรียงวนรอบ
รับสมัคร(v) enrol, See also: accept, recruit, join up, sign up, Example: โรงเรียนของกรมสามัญศึกษาจะรับสมัครเด็กเข้าเรียนในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี
สนุกปาก(adv) entertainingly, See also: amusingly, pleasantly, enjoyably, Syn. คะนองปาก, Example: พวกอันธพาลแซวผู้หญิงที่เดินผ่านไปผ่านมาอย่างสนุกปากโดยไม่เกรงใจใครเลย, Thai Definition: พูดออกไปเพลิดเพลินขำขันอย่างไม่คิดถึงความเหมาะสม
สถานบริการ(n) entertainment spot, Syn. สถานบันเทิง, สถานเริงรมย์, Example: สถานที่ที่ขออนุญาตตั้งเป็นสถานบริการต้องไม่อยู่ใกล้ชิดวัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: สถานที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในการค้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[ā] (v) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out  FR: ouvrir ; entrouvrir
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [ m ] ; perversité [ f ]
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [ f ] ; infraction [ f ]
อาชีพชอบ[āchīp chøp] (n, exp) EN: right livelihood  FR: moyens d'existence justes [ mpl ] ; mode de vie juste [ m ]
อาชีพอิสระ[āchīp itsara] (n, exp) EN: freelance  FR: indépendant [ m ]
อาชีวศึกษา[āchīwaseuksā] (n) EN: vocational education ; vocational training  FR: enseignement professionnel [ m ]
อดีต[adīt] (n) EN: past ; former times ; previous times  FR: passé [ m ] ; ancien temps [ m ]
อดีต[adīt] (adj) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตข้าราชการตำรวจ[adīt khārātchakān tamrūat] (n, exp) FR: ancien fonctionnaire de police [ m ]
อดีตนายกรัฐมนตรี[adīt nāyok ratthamontrī] (n, exp) EN: former prime minister  FR: ancien Premier ministre [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
en
ena
end
eng
eno
ent
enz
enck
ende
endo

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
en
enc
end
ends
envy
Enoch
enact
ended
endow
endue

WordNet (3.0)
en(n) half the width of an em, Syn. nut
enable(v) render capable or able for some task, Ant. disable
enact(v) act out; represent or perform as if in a play, Syn. act out, reenact
enactment(n) the passing of a law by a legislative body, Syn. passage
enalapril(n) an ACE inhibitor (trade name Vasotec) that blocks the formation of angiotensin in the kidney and so results in vasodilation; administered after heart attacks, Syn. Vasotec
enallage(n) a substitution of part of speech or gender or number or tense etc. (e.g., editorial `we' for `I')
enamel(n) hard white substance covering the crown of a tooth, Syn. tooth enamel
enamel(n) a colored glassy compound (opaque or partially opaque) that is fused to the surface of metal or glass or pottery for decoration or protection
enamel(n) a paint that dries to a hard glossy finish
enamel(n) any smooth glossy coating that resembles ceramic glaze

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
En

n. (Print.) Half an em, that is, half of the unit of space in measuring printed matter. See Em. [ 1913 Webster ]

En-

1. [ F. en-, L. in. ] A prefix signifying in or into, used in many English words, chiefly those borrowed from the French. Some English words are written indifferently with en-or in-. For ease of pronunciation it is commonly changed to em-before p, b, and m, as in employ, embody, emmew. It is sometimes used to give a causal force, as in enable, enfeeble, to cause to be, or to make, able, or feeble; and sometimes merely gives an intensive force, as in enchasten. See In-. [ 1913 Webster ]

2. A prefix from Gr. &unr_; in, meaning in; as, encephalon, entomology. See In-. [ 1913 Webster ]

Enable

v. t. [ imp. & p. p. Enabled p. pr. & vb. n. Enabling ] 1. To give strength or ability to; to make firm and strong. [ Obs. ] “Who hath enabled me.” 1 Tim. i. 12. [ 1913 Webster ]

Receive the Holy Ghost, said Christ to his apostles, when he enabled them with priestly power. Jer. Taylor. [ 1913 Webster ]

2. To make able (to do, or to be, something); to confer sufficient power upon; to furnish with means, opportunities, and the like; to render competent for; to empower; to endow. [ 1913 Webster ]

Temperance gives Nature her full play, and enables her to exert herself in all her force and vigor. Addison. [ 1913 Webster ]

Enablement

n. The act of enabling, or the state of being enabled; ability. Bacon. [ 1913 Webster ]

Enact

v. t. [ imp. & p. p. Enacted; p. pr. & vb. n. Enacting. ] 1. To decree; to establish by legal and authoritative act; to make into a law; especially, to perform the legislative act with reference to (a bill) which gives it the validity of law. [ 1913 Webster ]

2. To act; to perform; to do; to effect. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

The king enacts more wonders than a man. Shak. [ 1913 Webster ]

3. To act the part of; to represent; to play. [ 1913 Webster ]

I did enact Julius Caesar. Shak. [ 1913 Webster ]


Enacting clause, that clause of a bill which formally expresses the legislative sanction.
[ 1913 Webster ]

Enact

n. Purpose; determination. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Enactive

a. Having power to enact or establish as a law. Abp. Bramhall. [ 1913 Webster ]

Enactment

n. 1. The passing of a bill into a law; the giving of legislative sanction and executive approval to a bill whereby it is established as a law. [ 1913 Webster ]

2. That which is enacted or passed into a law; a law; a decree; a statute; a prescribed requirement; as, a prohibitory enactment; a social enactment. [ 1913 Webster ]

Enactor

n. One who enacts a law; one who decrees or establishes as a law. Atterbury. [ 1913 Webster ]

Enacture

n. Enactment; resolution. [ Obs. ] Shak. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全国[quán guó, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ,   /  ] entire country; nationwide #299 [Add to Longdo]
环境[huán jìng, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ,   /  ] environment; circumstances; surroundings #382 [Add to Longdo]
工程[gōng chéng, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ,  ] engineering; an engineering project; project; undertaking #472 [Add to Longdo]
全球[quán qiú, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ,  ] entire; total; global #836 [Add to Longdo]
[mò, ㄇㄛˋ, ] end; final stage; latter part #1,057 [Add to Longdo]
[duān, ㄉㄨㄢ, ] end; extremity; item; port; to hold sth level with both hands; to carry; regular #1,275 [Add to Longdo]
[Yīng, ㄧㄥ, ] English; brave; surname Ying #1,582 [Add to Longdo]
娱乐[yú lè, ㄩˊ ㄌㄜˋ,   /  ] entertainment #1,655 [Add to Longdo]
环保[huán bǎo, ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˇ,   /  ] environmental protection #1,803 [Add to Longdo]
确保[què bǎo, ㄑㄩㄝˋ ㄅㄠˇ,   /  ] ensure; guarantee #1,848 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
演じる[えんじる, enjiru] TH: แสดงละคร  EN: to perform (a play)
円高[えんだか, endaka] TH: ค่าเงินเยนที่ขึ้นสูง
[えん, en] TH: เยน(สกุลเงินที่ใช้ในญี่ปุ่น)  EN: Yen
円滑[えんかつ, enkatsu] TH: ปรองดอง  EN: harmony
円滑[えんかつ, enkatsu] TH: ราบรื่น  EN: smoothness

German-Thai: Longdo Dictionary
Ende(n) |das, pl. Enden| ตอนจบ, ส่วนท้าย
endlich(adv) ในที่สุด เช่น Er kommt endlich. ในที่สุดเขาก็มาจนได้
Energieerhaltungssatz(n) |der, pl. Energieerhaltungssätze| กฏความสมดุลของพลังงาน (ฟิสิกส์)
Energieumwandlung(n) |die, pl. Energieumwandlungen| การเปลี่ยนรูปของพลังงาน เช่น von potentieller Energie in kinetische Energie = จากพลังงานศักย์ เป็น พลังงานจลน์ เป็นต้น
eng(adj) คับ (เสื้อผ้า)
eng(adj) แคบ (ทาง), See also: schmal
England(uniq) |คำนามเฉพาะ ถูกใช้ไม่ระบุ Artikel| ประเทศอังกฤษ, See also: Related: englisch
Engländer(n) |der, pl. Engländer| ชาวอังกฤษ, See also: Related: die Engländerin/pl. -nen
englisch(adj) ที่เกี่ยวกับอังกฤษ เช่น englischer Tee ชาอังกฤษ, englische Bücher หนังสือภาษาอังกฤษ
Englisch(n) |das| ภาษาอังกฤษ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
entfernen(vt) เอาออกไป ตัดออก
entfernung(n) 1.ระยะทาง ระยะ ความไกล 2.การเคลื่อนย้ายออกไป การขับไล่ไสส่ง
Entgegenkommen { n }; Respekt { m }(n) ความร่วมมือ
entgegenkommend { adj }ให้ความร่วมมือ
entnehmen(vi) นำมาจาก เอามาจาก
Entropie(n) ปริมาณข้อมูลเฉลี่ย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
... mit Bad und WCen suite [Add to Longdo]
entscheidender Beweissmoking gun [ Am. ] [Add to Longdo]
Entdampfung { f }steam extraction [Add to Longdo]
Endverbraucher { pl }ultimate consumers [Add to Longdo]
End...; Anschluss...; Abschluss...terminal [Add to Longdo]
End...terminative [Add to Longdo]
Endabdeckung { f }; Abschlussdeckel { m }; Abschlusshaube { f }end cover [Add to Longdo]
Endabrechnung { f }final account [Add to Longdo]
Endabstellstange { f }; Endschalterstange { f } [ techn. ]limit switch bar [Add to Longdo]
Endalter { n }age at expiry [Add to Longdo]
Endanschlag { m }end stop; limit stop [Add to Longdo]
Endbenutzer { m }end-user [Add to Longdo]
Endbetätigungskraft { f }total over-travel force [Add to Longdo]
Enddruck { m }ultimate pressure [Add to Longdo]
Endvermittlungsstelle { f }terminal exchange [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
en(prep) ที่ (บุพบทระบุสถานที่ ส่วนใหญ่ตามด้วยชื่อประเทศ) เช่น Je viens assez souvent en France. ผมไปฝรั่งเศสค่อนข้างบ่อย
en(prep) ที่ (ใช้ตอบคำถาม ไปที่ไหน หรือ อยู่ที่ไหน) เช่น Le Chili, c'est en Amérique. ประเทศชิลีอยู่ในทวีปอเมริกา, Elle va à la fac chaque jour. เธอไปที่มหาวิทยาลัยทุกวัน
en(prep) ใน (บุพบทระบุสถานที่ ส่วนใหญ่ตามด้วยชื่อประเทศ) เช่น Mon fils habite en France depuis des années. ลูกชายของฉันอยู่ที่ฝรั่งเศสมาหลายปี
en face de(prep) ตรงข้ามกับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น En face de l'hôtel se trouve une banque. มีธนาคารหนึ่งแห่งอยู่ตรงข้ามกับโรงแรม
en fin de(phrase) ตอนปลาย, ช่วงท้าย เช่น en fin de journée, en fin de mois, en fin de compte, Ant. au début, dès le début
en fin de course(phrase) หมดแรง, See also: sur son déclin
en généralโดยทั่วไป
en train de (+ verbe)(phrase) กำลังกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ เช่น Otto est en train de regarder une jolie fille. = อ๊อตโต้กำลังมองสาวสวยคนหนึ่งอยู่
enchanté(adj) |-e| ยินดีที่ได้รู้จัก
encourager(vt) ให้กำลังใจ, เพิ่มขวัญ
Image:

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
entitlement(n) สิทธิหรือสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายหรือสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการสวัสดิการสังคม (welfare) จากรัฐ, See also: right, Syn. claim

Japanese-English: EDICT Dictionary
[no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) #1 [Add to Longdo]
[ねん, nen] (n) (1) year (e.g. AD); (ctr) (2) counter for years #5 [Add to Longdo]
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt, conj) (3) but; however; still; and; (P) #6 [Add to Longdo]
[de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) #8 [Add to Longdo]
[to] (prt, conj) (1) if; when; (2) and; (3) with; (4) particle used for quoting (with speech, thoughts, etc.); (n) (5) (abbr) (See と金) promoted pawn (shogi); (P) #10 [Add to Longdo]
[shi] (prt, conj) (at the end of a phrase) notes one (of several) reasons; (P) #11 [Add to Longdo]
日(P);陽[ひ, hi] (n-adv, n-t) (1) (日 only) day; days; (2) sun; sunshine; sunlight; (3) (日 only) (as 〜した日には, 〜と来た日には, etc.) case (esp. unfortunate); event; (P) #13 [Add to Longdo]
[sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P) #15 [Add to Longdo]
[mo] (prt) (1) also; too; words of similar weight; (2) about (emphasizing an upper limit); as much as; even; (adv) (3) (See もう・3) more; further; other; again; (P) #18 [Add to Longdo]
ます[masu] (aux-v) (1) (pol) (See ませ) used to indicate respect for the listener (or reader); (2) (arch) (hum) used to indicate respect for those affected by the action #19 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
二者択一[にしゃたくいつ, nishatakuitsu] Entweder-Oder, entwederoder [Add to Longdo]
代償[だいしょう, daishou] Entschaedigung, Schadenersatz [Add to Longdo]
[つたう, tsutau] entlang_gehen, Schreibweise = tsu(tau) [Add to Longdo]
借りる[かりる, kariru] entleihen, leihen, mieten [Add to Longdo]
偏狭[へんきょう, henkyou] engherzig, borniert [Add to Longdo]
側近者[そっきんしゃ, sokkinsha] enge_Vertraute, intime_Vertraute [Add to Longdo]
償う[つぐなう, tsugunau] entschaedigen, ersetzen, buessen, suehnen [Add to Longdo]
先進国[せんしんこく, senshinkoku] entwickeltes_Land, fuehrendes_Land [Add to Longdo]
免れる[まぬかれる, manukareru] entkommen, vermeiden, befreit_werden [Add to Longdo]
免囚[めんしゅう, menshuu] entlassener_Straefling [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top