ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

effluent

EH1 F L UW0 AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effluent-, *effluent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
effluent(n) ของเสียที่ปล่อยออกมา เช่นจากโรงงาน ออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
effluent(n) สิ่งที่ถุกปล่อยออกมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
effluent streamธารรับน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Effluentน้ำออก [สิ่งแวดล้อม]
effluenteffluent, ธารรับน้ำใต้ดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
effluenteffluent, น้ำทิ้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
effluenteffluent, ลำน้ำสาขา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Effluent qualityคุณภาพน้ำทิ้ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Effluent Seepageการไหลซึมออก , การไหลซึมออก, Example: การที่น้ำใต้ดินไหลซึมออกมายังผิวดินหรือแหล่ง น้ำที่ระดับต่ำกว่า [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"That show we get rid of the effluent from the paper mills.""นี่เป็นวิธีที่เราขจัดของเสียจากโรงงานกระดาษ" The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำเสีย[nām sīa] (n, exp) EN: dirty water ; wastewater ; sewage ; industrial effluent  FR: eaux usées [ fpl ] ; eaux résiduaires [ fpl ] ; eau d'égout [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EFFLUENT EH1 F L UW0 AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effluent (n) ˈɛfluəʳnt (e1 f l u@ n t)
effluents (n) ˈɛfluəʳnts (e1 f l u@ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwasseraufbereitung { f }effluent treatment; sewage treatment [Add to Longdo]
Ausfluss { m } (eines Sees)effluent (from a lake) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
写真廃液[しゃしんはいえき, shashinhaieki] (n) photographic processing waste water; photographic effluent; photo-processing waste [Add to Longdo]
垂れ流す[たれながす, tarenagasu] (v5s) to discharge (e.g. effluent) [Add to Longdo]
排出基準[はいしゅつきじゅん, haishutsukijun] (n) effluent standard; effluent standards [Add to Longdo]
放出基準[ほうしゅつきじゅん, houshutsukijun] (n) emission standard; effluent standard; release criteria [Add to Longdo]
放流水[ほうりゅうすい, houryuusui] (n) discharged water; final effluent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Effluent \Ef"flu*ent\, a. [L. effluens, -entis, p. pr. of
   effluere to flow out; ex + fluere to flow: cf. F. effluent.
   See {Fluent}.]
   Flowing out; as, effluent beams. --Parnell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Effluent \Ef"flu*ent\, n. (Geog.)
   A stream that flows out of another stream or lake.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 effluent
   adj 1: that is flowing outward [syn: {effluent}, {outflowing}]
   n 1: water mixed with waste matter [syn: {effluent},
      {wastewater}, {sewer water}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 effluent /eflyɑ̃/ 
  effluent

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top