ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

education

EH2 JH AH0 K EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -education-, *education*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
educational supervisor(n) ศึกษานิเทศก์
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
education(n) การศึกษา, See also: การเรียน, การให้ความรู้, Syn. instruction, schooling, study
educational(adj) ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน, See also: ที่เกี่ยวกับการศึกษา
educationalist(n) ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา, See also: นักการศึกษา, Syn. educationist, pedagogue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
education(เอดจุเค, 'เชิน) n. การศึกษา, การสั่งสอน, การฝึกฝน, คุรุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, See also: educational adj. ดูeducation, Syn. schooling, training
educationistn. นักศึกษาศาสตร์, Syn. educationalist
coeducationn. สหศึกษา.
computer educationคอมพิวเตอร์ศึกษาหมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้ งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer appreciation
general educationn. สามัญศึกษา
health educationสุขศึกษา
liberal educationการศึกษาที่ตั้งอยู่บนรากฐานของศิลปศาสตร์หรือliberal arts (ดู)
tele-educationการศึกษาทางไกลหมายถึง การศึกษาทางไกลผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนสามารถมองเห็นอาจารย์ผู้สอนได้ทั้งที่ผู้สอนอยู่ไกลออกไปโดยมองเห็นผ่านทางจอภาพของคอมพิวเตอร์ และใช้เทคโนโลยีที่ทำให้นักเรียนรู้สึกเหมือนมีครูอยู่ในห้องเรียน สามารถโต้ตอบไต่ถามครูได้เหมือนอยู่ในห้องเรียนธรรมดา

English-Thai: Nontri Dictionary
education(n) การสั่งสอน, การอบรม, การศึกษา, ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์
educational(adj) ซึ่งให้ความรู้, เกี่ยวกับการอบรมสั่งสอน, ทางการศึกษา
coeducation(n) สหศึกษา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
education statisticsสถิติการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
education, dental healthทันตสุขศึกษา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
education, vocationalอาชีวศึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
educational attainment statisticsสถิติระดับชั้นที่สำเร็จการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
educational institutionสถาบันการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
educational insuranceการประกันชีวิตเพื่อการศึกษา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
educational statusสถานภาพทางการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
educational systemระบบการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Educationการศึกษา [TU Subject Heading]
Educationสหกิจศึกษา [TU Subject Heading]
Educationการศึกษาขั้นประถม [TU Subject Heading]
Educationการเรียนรู้, การศึกษา, การให้การศึกษา [การแพทย์]
Education and globalizationการศึกษากับโลกาภิวัตน์ [TU Subject Heading]
Education and stateการศึกษากับรัฐ [TU Subject Heading]
Education and training services industryอุตสาหกรรมบริการทางการศึกษาและฝึกอบรม [TU Subject Heading]
Education Failureความล้มเหลวในด้านการศึกษา [การแพทย์]
Education in mass mediaการศึกษาในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Education Inservice Training, Continuingการศึกษาต่อเนื่อง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
educational durable objectsครุภัณฑ์ทางการศึกษา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You wealthy college boys don't have the education enough to admit if you're wrong.เด็กจบมหาลัยเเพงๆ ไม่รู้จักยอมรับ เวลาเวลาเอาผิด Jaws (1975)
And the possibilities for education are staggering.โครงการนี้อาจมีอุปสรรคบ้าง The Lawnmower Man (1992)
He told me they were sorry they tad to go before my education was done, but if I went off with Willow John, he could teach me all there was to know... about being an Indian.เขาบอกผมว่า พวกท่านเสียใจ ที่ต้องจากไปก่อนที่ผมจะสำเร็จการศึกษา แต่ถ้าผมไปกับวิลโล่ล์ จอห์น เขาสามารถสอนผม สิ่งที่ผมต้องรู้ทั้งหมด... The Education of Little Tree (1997)
He´s got it aII-- sex, intrigue, immorality in the education system.เขามีครบ เซ็กซ์ ชู้สาว เรื่องอมตะในระบบการศึกษา Never Been Kissed (1999)
Education begins tomorrow.การศึกษาเริ่มต้นพรุ่งนี้ Anna and the King (1999)
By introducing an education based on sentiments you think this country improved?ด้วยการแนะนำการศึกษาจากความรู้สึก คุณคิดว่าประเทศนี้มันจะดีขึ้นงั้นหรอ? GTO (1999)
I owe it to you that I saw what real education could be like to laugh with the colleagues to cry, to get mad, to be moved sometimes experiencing failure and using it to grow in life both students and teacher evolving together I saw that type of teachingฉันเป็นหนี้คุณ คุณทำให้ฉันเห็นว่าการศึกษาที่แท้จริงอาจจะเป็นแบบนี้ การที่จะได้หัวเราะ ร้องไห้ และโกรธ ร่วมกับเพื่อนๆ GTO (1999)
Your education is over.จบการศึกษาแล้ว The Legend of Bagger Vance (2000)
A legal education means you will learn... to speak in a new language.การเรียนเกี่ยวกับกฎหมาย หมายถึงคุณจะต้องเรียนที่จะ... พูดภาษาใหม่ Legally Blonde (2001)
Education children K1 thingsกำลังศึกษาทางด้านวิชาการต่อสู้อ่ะ Sex Is Zero (2002)
Education public health social assistance pensions housing.การศึกษา, สาธารณสุข, สังคมสงเคราะห์ บำเหน็จบำนาญ, การจัดหาที่อยู่อาศัย The Corporation (2003)
You know so you have decades and decades and decades of propaganda and education teaching us to think in a certain way.เราจึงมีการโฆษณาชวนเชื่อและการศึกษา มาตลอดหลาย ๆ ทศวรรษ เพื่อสอนให้เราคิดแบบหนึ่ง The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
educationA child's education is the charge of his parents.
educationAlmost all parents in Japan attend to the education of their children.
educationAlmost all parents see to the education of their children.
educationA man who has never gone to school may steal from a freight car; but if he has a university education, he may steal the whole railroad.
educationAnd I call on the chairman of the Education Committee to support the motion.
educationAn injury occurred during the physical education lesson.
educationBudget items that received priority are education, social security and other fields that are closely related to people's lives.
educationBy obtaining advanced technology from Japan, those countries also plan to provide people with a technical education.
educationCertainly there are inequalities in level of education even within a generation, but there have been no visible inequities between machines and materials in recent years.
educationDespite the hardships, they persisted in giving each of their children a college education.
educationEarly education for children usually begins at home.
educationEducation about birth control might help cut down on adolescent pregnancies.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัยเรียน(n) studying age, See also: education age, Syn. วัยศึกษา, Example: เมื่อนึกถึงวัยเรียนความทรงจำที่สนุกสนานก็ผุดขึ้นมามากมาย, Count Unit: วัย, Thai Definition: ระยะเวลาของอายุที่อยู่ในช่วงกำลังศึกษาเล่าเรียน
อุปกรณ์การเรียนการสอน(n) teaching aid, See also: educational aid
สถานภาพทางการศึกษา(n) educational status
สถาบันการศึกษา(n) educational institution, Example: การแก้ปัญหาความมักง่ายเห็นแก่ตัวต้องแก้ที่สถาบันการศึกษา ครอบครัว ฯลฯ, Count Unit: แห่ง
ภูมิรู้(n) knowledge, See also: education, learning, Syn. พื้นความรู้, ภูมิปัญญา, Example: ผมเป็นคนสมองทึบ ปัญญานิ่มจึงไม่มีภูมิรู้ที่จะหยิบออกมาอวดแก่ผู้ใด, Thai Definition: ความมากน้อยแห่งความรู้
การเรียน(n) education, See also: study, learning, Syn. การศึกษาเล่าเรียน, การศึกษา, การเล่าเรียน, Example: การเรียนเป็นรากฐานสำคัญและส่งผลต่ออนาคตในชีวิตของทุกคน, Thai Definition: การศึกษาเพื่อให้เจนใจจำได้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญ
พื้นฐานการศึกษา(n) foundation of education, See also: educational foundation, Example: คนงานพวกนี้มีพื้นฐานการศึกษาต่ำ จะไปรู้เรื่องอะไร, Thai Definition: ระดับการศึกษาที่ได้เล่าเรียนมา
วิทยุศึกษา(n) educational radio service, Syn. รายการวิทยุศึกษา, Example: สมาคมฯ เผยแพร่การจัดทำภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ทางวิทยุศึกษาทุกวันเสาร์-อาทิตย์
ศึกษาธิการ(n) superintendent, See also: education officer, Example: เขาไปหาศึกษาธิการให้ช่วยเรื่องฝากลูกเข้าเรียน, Thai Definition: ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม
ศึกษาศาสตร์(n) education science, Example: พี่สาวของเขากำลังเรียนศึกษาศาสตร์อยู่ปีสุดท้าย, Thai Definition: การศึกษาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีวศึกษา[āchīwaseuksā] (n) EN: vocational education ; vocational training  FR: enseignement professionnel [ m ]
อาคารเรียน[ākhān rīen] (n, exp) EN: school building ; education building  FR: bâtiment scolaire [ m ]
จริยศึกษา[jariyaseuksā] (n) EN: moral education ; ethical education  FR: éducation morale [ f ]
จิตวิทยาการศึกษา[jittawitthayā kānseuksā] (n, exp) EN: educational psychology   FR: psychologie éducative [ f ]
การบริหารการศึกษา[kān børihān kān seuksā] (n, exp) EN: education administration
การเลี้ยงกุมาร[kān līeng kumān] (n, exp) FR: éducation d'un enfant [ f ]
การเลี้ยงลูก[kān līeng lūk] (n, exp) FR: éducation d'un enfant [ f ]
การอบรม[kān oprom] (n) EN: teaching ; instructing ; tutoring ; training ; drill  FR: formation [ f ] ; éducation [ f ]
การเรียน[kān rīen] (n) EN: schooling ; studying ; learning ; education ; studies  FR: enseignement [ m ] ; éducation (scolaire) [ f ] ; apprentissage [ m ] ; formation (scolaire) [ f ] ; études [ fpl ] ; scolarité [ f ]
การศึกษา[kānseuksā] (n) EN: education  FR: éducation [ f ] ; formation [ f ] ; enseignement [ m ] ; études [ fpl ] ; instruction [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EDUCATION EH2 JH AH0 K EY1 SH AH0 N
EDUCATION EH2 JH Y UW0 K EY1 SH AH0 N
EDUCATIONS EH2 JH Y UW0 K EY1 SH AH0 N Z
EDUCATIONS EH2 JH AH0 K EY1 SH AH0 N Z
EDUCATIONAL EH2 JH AH0 K EY1 SH AH0 N AH0 L
EDUCATION'S EH2 JH Y UW0 K EY1 SH AH0 N Z
EDUCATION'S EH2 JH AH0 K EY1 SH AH0 N Z
EDUCATIONAL EH2 JH Y UW0 K EY1 SH AH0 N AH0 L
EDUCATIONALLY EH2 JH AH0 K EY1 SH AH0 N AH0 L IY0
EDUCATIONALLY EH2 JH AH0 K EY1 SH N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
education (n) ˌɛʤukˈɛɪʃən (e2 jh u k ei1 sh @ n)
educational (j) ˌɛʤukˈɛɪʃənl (e2 jh u k ei1 sh @ n l)
educationist (n) ˈɪdjukˈɛɪʃənɪst (i1 d y u k ei1 sh @ n i s t)
educationally (a) ˌɛʤukˈɛɪʃənəliː (e2 jh u k ei1 sh @ n @ l ii)
educationists (n) ˈɪdjukˈɛɪʃənɪsts (i1 d y u k ei1 sh @ n i s t s)
educationalist (n) ˌɛʤukˈɛɪʃənəlɪst (e2 jh u k ei1 sh @ n @ l i s t)
educationalists (n) ˌɛʤukˈɛɪʃənəlɪsts (e2 jh u k ei1 sh @ n @ l i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学位[xué wèi, ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, / ] educational level #6,951 [Add to Longdo]
学府[xué fǔ, ㄒㄩㄝˊ ㄈㄨˇ, / ] educational establishment #20,963 [Add to Longdo]
教育家[jiào yù jiā, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄐㄧㄚ, ] educationalist #23,129 [Add to Longdo]
学制[xué zhì, ㄒㄩㄝˊ ㄓˋ, / ] educational system; length of schooling #25,928 [Add to Longdo]
教务[jiào wù, ㄐㄧㄠˋ ㄨˋ, / ] educational administration #34,174 [Add to Longdo]
有教无类[yǒu jiào wú lèi, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄠˋ ㄨˊ ㄌㄟˋ, / ] education for everyone, irrespective of background #96,310 [Add to Longdo]
教学机构[jiào xué jī gòu, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, / ] educational organization [Add to Longdo]
教育相谈[jiào yù xiāng tán, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄒㄧㄤ ㄊㄢˊ, / ] education counselor [Add to Longdo]
教育电视[jiào yù diàn shì, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] Educational Television (Hong Kong) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aus- und Fortbildung { f }education and training [Add to Longdo]
Ausbildung { f } von Bibliothekaren / Bibliothekarinneneducation of librarians [Add to Longdo]
Bildungslandschaft { f }education infrastructure [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大学(P);大學(oK)[だいがく, daigaku] (n) (1) (See 総合大学) post-secondary education institution, incl. university, college, etc.; (2) (abbr) (See 大学寮, 国学・こくがく・2) former central university of Kyoto (established under the ritsuryo system for the training of government administrators); (3) (See 四書) the Great Learning - one of the Four Books; (P) #195 [Add to Longdo]
教育[きょういく, kyouiku] (n, adj-no, vs) training; education; (P) #283 [Add to Longdo]
体育[たいいく, taiiku] (n) physical education; gymnastics; athletics; (P) #2,079 [Add to Longdo]
共学[きょうがく, kyougaku] (n, vs) coeducation; (P) #3,379 [Add to Longdo]
文部[もんぶ, monbu] (n) (abbr) (See 文部科学省) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology; (P) #4,741 [Add to Longdo]
教養[きょうよう, kyouyou] (n, vs, adj-no) cultivation; refinement; culture; education; (P) #5,407 [Add to Longdo]
文部省[もんぶしょう, monbushou] (n) (abbr) (See 文部科学省) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology; (P) #8,427 [Add to Longdo]
文政[ぶんせい, bunsei] (n) (1) educational policies or administration; (2) Bunsei era (1818.4.22-1830.12.10) #9,232 [Add to Longdo]
学制[がくせい, gakusei] (n) educational or school system #11,469 [Add to Longdo]
スパルタ[suparuta] (n, adj-no) (1) (abbr) Sparta; (2) (See スパルタ教育) hard education or training #11,668 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top