Search result for

education

(120 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -education-, *education*
English-Thai: Longdo Dictionary
educational supervisor(n) ศึกษานิเทศก์
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
education[N] การศึกษา, See also: การเรียน, การให้ความรู้, Syn. instruction, schooling, study
educational[ADJ] ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน, See also: ที่เกี่ยวกับการศึกษา
educationalist[N] ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา, See also: นักการศึกษา, Syn. educationist, pedagogue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
education(เอดจุเค,'เชิน) n. การศึกษา,การสั่งสอน,การฝึกฝน,คุรุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์, See also: educational adj. ดูeducation, Syn. schooling,training
educationistn. นักศึกษาศาสตร์, Syn. educationalist
coeducationn. สหศึกษา.
computer educationคอมพิวเตอร์ศึกษาหมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้ งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer appreciation
general educationn. สามัญศึกษา
health educationสุขศึกษา
liberal educationการศึกษาที่ตั้งอยู่บนรากฐานของศิลปศาสตร์หรือliberal arts (ดู)
tele-educationการศึกษาทางไกลหมายถึง การศึกษาทางไกลผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนสามารถมองเห็นอาจารย์ผู้สอนได้ทั้งที่ผู้สอนอยู่ไกลออกไปโดยมองเห็นผ่านทางจอภาพของคอมพิวเตอร์ และใช้เทคโนโลยีที่ทำให้นักเรียนรู้สึกเหมือนมีครูอยู่ในห้องเรียน สามารถโต้ตอบไต่ถามครูได้เหมือนอยู่ในห้องเรียนธรรมดา

English-Thai: Nontri Dictionary
education(n) การสั่งสอน,การอบรม,การศึกษา,ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์
educational(adj) ซึ่งให้ความรู้,เกี่ยวกับการอบรมสั่งสอน,ทางการศึกษา
coeducation(n) สหศึกษา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
education statisticsสถิติการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
education, dental healthทันตสุขศึกษา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
education, vocationalอาชีวศึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
educational attainment statisticsสถิติระดับชั้นที่สำเร็จการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
educational institutionสถาบันการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
educational insuranceการประกันชีวิตเพื่อการศึกษา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
educational statusสถานภาพทางการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
educational systemระบบการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Educationการศึกษา [TU Subject Heading]
Educationสหกิจศึกษา [TU Subject Heading]
Educationการศึกษาขั้นประถม [TU Subject Heading]
Educationการเรียนรู้,การศึกษา,การให้การศึกษา [การแพทย์]
Education and globalizationการศึกษากับโลกาภิวัตน์ [TU Subject Heading]
Education and stateการศึกษากับรัฐ [TU Subject Heading]
Education and training services industryอุตสาหกรรมบริการทางการศึกษาและฝึกอบรม [TU Subject Heading]
Education Failureความล้มเหลวในด้านการศึกษา [การแพทย์]
Education in mass mediaการศึกษาในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Education Inservice Training, Continuingการศึกษาต่อเนื่อง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
educational durable objects ครุภัณฑ์ทางการศึกษา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The practice interferes with theevelopment of a fully rounded surgical education.รพ.จะไม่ยุ่งกับการศึกษาของการผ่าตัดแบบเต็มรูปแบบอีกต่อไป Here Comes the Flood (2008)
Could be very Educational.เป็นประโยชน์ต่อการศึกษามาก Back in Business (2008)
Such an educationเหมือนกับการเรียนรู้ You're Gonna Love Tomorrow (2008)
It's not education,david,it's genetics.มันไม่เกี่ยวกับการศึกษา เดวิด มันเป็นพันธุกรรม Masterpiece (2008)
That was right after he finished lecturing me on how I'd squandered my above-average intellect and my substantial education, all while he was standing there naked.มันถูกเลยหลังจากที่เขาหยุดสาธยาย ถึงการใช้ความฉลาดปราดเปรื่องของผมอย่างฟุ่มเฟีอย รวมถึงเรื่องเรียนด้วย The Arrival (2008)
Fernando, just say the word and your little girl's college education is paid for.เฟอนานโด พูดอะไรสักคำสิ และลูกสาวตัวน้อยของนาย Selfless (2008)
Physical Education.พลศึกษา Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Your profile reveals a pathological aversion to conformity, education, career, even voting.ประวัติคุณ บ่งบอกถึงลักษณะ ของการเป็นผู้ต่อต้านคำสั่ง การศึกษา อาชีพ หรือแม้แต่การโหวตเลือกตั้ง Eagle Eye (2008)
Education. Labor. Health and Human Services.กระทรวงศึกษาธิการ\ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข Eagle Eye (2008)
No, I mean, who would want a Stanford education anyway?ใครจะไปอยากเรียนจบแสตนฟอร์ดละ\ จริงมั๊ย Eagle Eye (2008)
As far as I'm concerned, your chemistry education is over.เท่าที่ฉันเป็นกังวล ความรู้วิชาเคมีของนายคืนครูไปหมดแล้ว Cat's in the Bag... (2008)
Your parents pay for an excellent education, which is exactly what I'm giving you.พ่อแม่ต้องการให้เธอเป็นที่สุดของที่สุด ซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ครูกำลังทำอยู่ The Haunting of Molly Hartley (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
educationA child's education is the charge of his parents.
educationAlmost all parents in Japan attend to the education of their children.
educationAlmost all parents see to the education of their children.
educationA man who has never gone to school may steal from a freight car; but if he has a university education, he may steal the whole railroad.
educationAnd I call on the chairman of the Education Committee to support the motion.
educationAn injury occurred during the physical education lesson.
educationBudget items that received priority are education, social security and other fields that are closely related to people's lives.
educationBy obtaining advanced technology from Japan, those countries also plan to provide people with a technical education.
educationCertainly there are inequalities in level of education even within a generation, but there have been no visible inequities between machines and materials in recent years.
educationDespite the hardships, they persisted in giving each of their children a college education.
educationEarly education for children usually begins at home.
educationEducation about birth control might help cut down on adolescent pregnancies.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัยเรียน[N] studying age, See also: education age, Syn. วัยศึกษา, Example: เมื่อนึกถึงวัยเรียนความทรงจำที่สนุกสนานก็ผุดขึ้นมามากมาย, Count unit: วัย, Thai definition: ระยะเวลาของอายุที่อยู่ในช่วงกำลังศึกษาเล่าเรียน
อุปกรณ์การเรียนการสอน[N] teaching aid, See also: educational aid
สถานภาพทางการศึกษา[N] educational status
สถาบันการศึกษา[N] educational institution, Example: การแก้ปัญหาความมักง่ายเห็นแก่ตัวต้องแก้ที่สถาบันการศึกษา ครอบครัว ฯลฯ, Count unit: แห่ง
ภูมิรู้[N] knowledge, See also: education, learning, Syn. พื้นความรู้, ภูมิปัญญา, Example: ผมเป็นคนสมองทึบ ปัญญานิ่มจึงไม่มีภูมิรู้ที่จะหยิบออกมาอวดแก่ผู้ใด, Thai definition: ความมากน้อยแห่งความรู้
การเรียน[N] education, See also: study, learning, Syn. การศึกษาเล่าเรียน, การศึกษา, การเล่าเรียน, Example: การเรียนเป็นรากฐานสำคัญและส่งผลต่ออนาคตในชีวิตของทุกคน, Thai definition: การศึกษาเพื่อให้เจนใจจำได้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญ
พื้นฐานการศึกษา[N] foundation of education, See also: educational foundation, Example: คนงานพวกนี้มีพื้นฐานการศึกษาต่ำ จะไปรู้เรื่องอะไร, Thai definition: ระดับการศึกษาที่ได้เล่าเรียนมา
วิทยุศึกษา[N] educational radio service, Syn. รายการวิทยุศึกษา, Example: สมาคมฯ เผยแพร่การจัดทำภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ทางวิทยุศึกษาทุกวันเสาร์-อาทิตย์
ศึกษาธิการ[N] superintendent, See also: education officer, Example: เขาไปหาศึกษาธิการให้ช่วยเรื่องฝากลูกเข้าเรียน, Thai definition: ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม
ศึกษาศาสตร์[N] education science, Example: พี่สาวของเขากำลังเรียนศึกษาศาสตร์อยู่ปีสุดท้าย, Thai definition: การศึกษาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อาคารเรียน[n. exp.] (ākhān rīen) EN: school building ; education building   FR: bâtiment scolaire [m]
จริยศึกษา[n.] (jariyaseuksā) EN: moral education ; ethical education   FR: éducation morale [f]
จิตวิทยาการศึกษา[n. exp.] (jittawitthayā kānseuksā) EN: educational psychology   FR: psychologie éducative [f]
การบริหารการศึกษา[n. exp.] (kān børihān kān seuksā) EN: education administration   
การเลี้ยงกุมาร[n. exp.] (kān līeng kumān) FR: éducation d'un enfant [f]
การเลี้ยงลูก[n. exp.] (kān līeng lūk) FR: éducation d'un enfant [f]
การอบรม[n.] (kān oprom) EN: teaching ; instructing ; tutoring ; training ; drill   FR: formation [f] ; éducation [f]
การเรียน[n.] (kān rīen) EN: schooling ; studying ; learning ; education ; studies   FR: enseignement [m] ; éducation (scolaire) [f] ; apprentissage [m] ; formation (scolaire) [f] ; études [fpl] ; scolarité [f]
การศึกษา[n.] (kānseuksā) EN: education   FR: éducation [f] ; formation [f] ; enseignement [m] ; études [fpl] ; instruction [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EDUCATION    EH2 JH AH0 K EY1 SH AH0 N
EDUCATION    EH2 JH Y UW0 K EY1 SH AH0 N
EDUCATIONS    EH2 JH Y UW0 K EY1 SH AH0 N Z
EDUCATIONS    EH2 JH AH0 K EY1 SH AH0 N Z
EDUCATIONAL    EH2 JH AH0 K EY1 SH AH0 N AH0 L
EDUCATION'S    EH2 JH Y UW0 K EY1 SH AH0 N Z
EDUCATION'S    EH2 JH AH0 K EY1 SH AH0 N Z
EDUCATIONAL    EH2 JH Y UW0 K EY1 SH AH0 N AH0 L
EDUCATIONALLY    EH2 JH AH0 K EY1 SH N AH0 L IY0
EDUCATIONALLY    EH2 JH Y UW0 K EY1 SH AH0 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
education    (n) (e2 jh u k ei1 sh @ n)
educational    (j) (e2 jh u k ei1 sh @ n l)
educationist    (n) (i1 d y u k ei1 sh @ n i s t)
educationally    (a) (e2 jh u k ei1 sh @ n @ l ii)
educationists    (n) (i1 d y u k ei1 sh @ n i s t s)
educationalist    (n) (e2 jh u k ei1 sh @ n @ l i s t)
educationalists    (n) (e2 jh u k ei1 sh @ n @ l i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aus- und Fortbildung {f}education and training [Add to Longdo]
Ausbildung {f} von Bibliothekaren / Bibliothekarinneneducation of librarians [Add to Longdo]
Bildungslandschaft {f}education infrastructure [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
NEET[ニート, ni-to] (n) NEET (young people not in education, employment or training) [Add to Longdo]
NHK教育テレビ;エヌエッチケー教育テレビ[エヌエッチケーきょういくテレビ, enuecchike-kyouiku terebi] (n) NHK Educational TV [Add to Longdo]
NHK教育テレビジョン;エヌエッチケー教育テレビジョン[エヌエッチケーきょういくテレビジョン, enuecchike-kyouiku terebijon] (n) NHK Educational TV [Add to Longdo]
ゆとり教育[ゆとりきょういく, yutorikyouiku] (exp) "education with breathing space" system; pressure-free education [Add to Longdo]
アグレガシオン[, aguregashion] (n) civil service competitive examination for some positions in the public education system in France (fre [Add to Longdo]
アダルトエデュケーション[, adarutoedeyuke-shon] (n) adult education [Add to Longdo]
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
エデュケーション[, edeyuke-shon] (n) education [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学位[xué wèi, ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, / ] educational level [Add to Longdo]
学制[xué zhì, ㄒㄩㄝˊ ㄓˋ, / ] educational system; length of schooling [Add to Longdo]
学府[xué fǔ, ㄒㄩㄝˊ ㄈㄨˇ, / ] educational establishment [Add to Longdo]
教务[jiào wù, ㄐㄧㄠˋ ˋ, / ] educational administration [Add to Longdo]
教学机构[jiào xué jī gòu, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, / ] educational organization [Add to Longdo]
教育家[jiào yù jiā, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄐㄧㄚ, ] educationalist [Add to Longdo]
教育相谈[jiào yù xiāng tán, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄒㄧㄤ ㄊㄢˊ, / ] education counselor [Add to Longdo]
教育电视[jiào yù diàn shì, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] Educational Television (Hong Kong) [Add to Longdo]
有教无类[yǒu jiào wú lèi, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄠˋ ˊ ㄌㄟˋ, / ] education for everyone, irrespective of background [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Education \Ed`u*ca"tion\ (?; 135), n. [L. educatio; cf. F.
   ['e]ducation.]
   The act or process of educating; the result of educating, as
   determined by the knowledge skill, or discipline of
   character, acquired; also, the act or process of training by
   a prescribed or customary course of study or discipline; as,
   an education for the bar or the pulpit; he has finished his
   education.
   [1913 Webster]
 
      To prepare us for complete living is the function which
      education has to discharge.       --H. Spenser.
 
   Syn: {Education}, {Instruction}, {Teaching}, {Training},
     {Breeding}.
 
   Usage: Education, properly a drawing forth, implies not so
      much the communication of knowledge as the discipline
      of the intellect, the establishment of the principles,
      and the regulation of the heart. Instruction is that
      part of education which furnishes the mind with
      knowledge. Teaching is the same, being simply more
      familiar. It is also applied to practice; as, teaching
      to speak a language; teaching a dog to do tricks.
      Training is a department of education in which the
      chief element is exercise or practice for the purpose
      of imparting facility in any physical or mental
      operation. Breeding commonly relates to the manners
      and outward conduct.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 education
   n 1: the activities of educating or instructing; activities that
      impart knowledge or skill; "he received no formal
      education"; "our instruction was carefully programmed";
      "good classroom teaching is seldom rewarded" [syn:
      {education}, {instruction}, {teaching}, {pedagogy},
      {didactics}, {educational activity}]
   2: knowledge acquired by learning and instruction; "it was clear
     that he had a very broad education"
   3: the gradual process of acquiring knowledge; "education is a
     preparation for life"; "a girl's education was less important
     than a boy's"
   4: the profession of teaching (especially at a school or college
     or university)
   5: the result of good upbringing (especially knowledge of
     correct social behavior); "a woman of breeding and
     refinement" [syn: {education}, {training}, {breeding}]
   6: the United States federal department that administers all
     federal programs dealing with education (including federal
     aid to educational institutions and students); created 1979
     [syn: {Department of Education}, {Education Department},
     {Education}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top