Search result for

ear

(173 entries)
(0.0296 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ear-, *ear*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
earth leakage breaker (n ) ตัวตัดวงจรเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว

English-Thai: Longdo Dictionary
earning per share(n) กำไรต่อหุ้น ย่อด้วย EPS เช่น The earning per share for ICI Pakistan, excluding the impact of deferred tax, increased by 31%, from Rs 11.6 per share to Rs 15.2 per share.
down-to-earth(adj) (คน)ไม่ถือตัว, ไม่โอ้อวด เช่น I like her. She is a down-to-earth kind of person., It's so surprised find the super-star so down-to-earth.
down-to-earth(adj) เป็นจริง, ไม่เพ้อฝัน, อยู่ในโลกแห่งความจริง, S. practical, A. idealistic, unrealistic,
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
heart(n) หัวใจ
computer-based learning(n) การเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก
appearance(n) ลักษณะภายนอก, การปรากฏตัว
bumper year(n) ปีที่ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ เช่น Another bumper year for soybean firm.; 2008 is set to be a bumper year for IT graduates.
clearance(n) การทำให้หมดไป, การกวาดล้าง, S. removal,
clear cut(adj) ชัดเจน, เด่นชัด เช่น There isn’t any clear cut way of distinguishing Thai people from Chinese people., S. clear-cut,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ear[N] ความตั้งใจ, See also: ความสนใจ, Syn. attention, need
ear[N] ความสามารถในการแยกฟังเสียง
ear[N] รวงข้าว, See also: รวงของธัญพืช, Syn. sheaf
ear[N] หู
earl[N] ตำแหน่งขุนนางอังกฤษ, See also: ท่านเอิร์ล
earn[VT] ได้กำไร
earn[VT] ได้รับ, See also: สมควรได้รับ, Syn. deserve
earn[VT] ได้รับรายได้, See also: ได้เงินจากการทำงาน, Syn. gain, obtain, receive
earn[VI] ได้รับรายได้, See also: ได้เงินจากการทำงาน, Syn. gain, obtain, receive
eared[ADJ] ที่มีหู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ear(เอียร์) n. หู,ใบหู,การสดับรับฟัง,รวงข้าว. vi. มีรวงเกิดขึ้น -Phr. (be all ear อยากได้ยิน,ตั้งใจฟังมาก) -Phr. (give ear to สนใจฟัง,ฟัง)
ear dropsn. ยาหยอดหู
earachen. อาการปวดหู
eardropn. ตุ้มหู
eardrumn. เยื่อแก้วหู
eared(เอียร์ด) adj. ซึ่งมีหู,ซึ่งมีส่วนที่คล้ายหู
earflap(เอียร์'แฟลพ) n. หมวกปิดหู, Syn. earlap
earh scrapern. เครื่องขุดดิน
earing(เอีย'ริง) n. ตุ้มหู, Syn. earbob,eardrop
earl(เอิร์ล) n. ท่านเอิร์ล, See also: earlship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ear(n) หู,ใบหู,โสตประสาท
eardrum(n) แก้วหู,เยื่อแก้วหู
earl(n) ท่านเอิร์ล,ขุนนางอังกฤษ
earldom(n) ยศแห่งเอิร์ล,คฤหาสน์ของท่านเอิร์ล
early(adj) ก่อน,แต่แรก,มาก่อน,แรก,ตอนต้น,เร็ว,แต่ก่อน
early(adv) แต่เช้าตรู่,แต่หัวค่ำ,แต่หัววัน
earmark(n) เครื่องหมาย,ตำหนิ,รอยแผลเป็น
earmark(vt) หมายไว้,ทำรอยไว้,ทำตำหนิไว้
earn(vt) ได้รับ,หาเลี้ยงชีพ,หาได้,ได้กำไร
earnest(adj) เอาจริงเอาจัง,จริงจัง,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ear concha; pinnaใบหู [มีความหมายเหมือนกับ auricle ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ear lobuleติ่งหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ear ossiclesกระดูกหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ear witnessพยานผู้ได้ยินได้ฟัง, โสตพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ear, externalหูชั้นนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ear, inner; ear, internalหูชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ear, internal; ear, innerหูชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ear, middleหูชั้นกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eardrum; membrane, tympanic; myringa; myrinxแก้วหู [มีความหมายเหมือนกับ tympanum ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
earlyช่วงต้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Earหู [TU Subject Heading]
Earหู,กระดูกหู [การแพทย์]
Earหู [การแพทย์]
earหู, อวัยวะรับเสียงของสัตว์ชั้นสูง มีโครงสร้าง ดังรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ear auricleใบหู [TU Subject Heading]
Ear Canalหู,ช่อง,ช่องหู [การแพทย์]
Ear Canal, Externalรูหูชั้นนอก,ช่องหูชั้นนอก [การแพทย์]
Ear Deformities, Acquiredหูผิดรูปหลังกำเนิด,หูผิดรูป [การแพทย์]
Ear diseasesโรคหู [TU Subject Heading]
Ear Diseasesหู,โรค [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ear mushroomเห็ดหูหนู
See also: S. mushroom, R. oyster muchroom,bean mushroom,shiitake mushroom,
early stage of labor (n ) ภาวะเจ็บท้องคลอดขั้นต้น
ears (n ) หู
earth science (n) ธรณีศาสตร์
earth-shatteringโลกาวินาศ, โลกสะท้าน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- An ear.หู The Best Offer (2013)
Earth.โลก The Space Between Us (2017)
Rise and shine, early birds.ตื่นได้แล้วนกน้อยทั้งหลาย New Haven Can Wait (2008)
Oh, um, did you--did you call him early in the morning?อ่า.. เอ่อ.. คุณได้โทรหาเขาเมื่อเช้ารึเปล่าครับ? New Haven Can Wait (2008)
It's gets you on the short list for early admission,จะทำให้เธอได้เข้าเรียนง่ายๆเลยล่ะ New Haven Can Wait (2008)
So early in her life.ตั้งแต่เธอยังเด็ก New Haven Can Wait (2008)
After so much scorched earth, can either side claim victory?หลังจากศึกใหญ่ทำเอาทั้งคู่แย่แทบจะอ้างไม่ได้เลยว่าฝ่ายไหนชนะ? New Haven Can Wait (2008)
And come time for early acceptances in december,จะมีการเปิดรับการตอบรับก่อนกำหนดในเดือนธันวานี้ New Haven Can Wait (2008)
Bart, you're back early. My last round of meetingsบาร์ท, คุณกลับมาก่อนกำหนด Chuck in Real Life (2008)
The real reason my father flew back earlyเหตุผลที่แท้จริงที่พ่อฉันบินกลับมาแต่เช้า Chuck in Real Life (2008)
That guy max that was here earlier?ผู้ชายคนนั้น แม็ก เคยได้ยินมาก่อนหน้านั้นหรอ? Pret-a-Poor-J (2008)
I saw her earlier.ฉันเห็นเธอเมื่อกี้ There Might be Blood (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
earHe could not believe his ears.
earHe earned no more than ten dollars a day.
earYou needn't go to early, need you?
earHe saved all of what little money he earned.
earThere happened to be a train accident early that morning.
earThe ancients believed the earth was flat.
earIf it were not for water, no one could live on earth.
earSeen from a spacecraft, the earth looks blue.
earI dealt him a blow on the ear.
earIt was been raining since early morning.
earTo be a good child you need to go to bed and get up early.
earIf you set out early, you'll be in time for the train.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูดล[N] earth, Syn. พื้นโลก, แผ่นดิน, Notes: (สันสกฤต)
หูฟัง[N] earpiece, See also: receiver
หาเงิน[V] earn money, See also: make money, Syn. หารายได้, Example: ผมต้องขยันทำงานตัวเป็นเกลียว เพื่อหาเงินมาผ่อนบ้านในแต่ละเดือน, Thai definition: ทำให้ได้เงินมา
แรกเริ่ม[ADJ] first, See also: earliest, Syn. เริ่มแรก, แต่เดิม, แรก, เดิม, Ant. สุดท้าย, ท้าย, ทีหลัง
โลก[N] world, See also: earth
หัวค่ำ[N] early in the evening, Syn. ค่ำ, Example: ฝนตกหนักมาตั้งแต่หัวค่ำ, Thai definition: เวลาแรกมืด, เวลายังไม่ดึก
โอ่ง[N] water jar, See also: earthen jar, Syn. ตุ่ม, โอ่งน้ำ, Example: สมัยก่อนพอถึงหน้าฝนชาวบ้านจะพากันรองน้ำใส่โอ่ง เพื่อเก็บไว้กินและใช้ตลอดทั้งปี, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะสำหรับขังน้ำ ก้นสอบเล็กน้อย ปากกว้าง
ผู้มีรายได้[N] earner, Example: งบประมาณก้อนนี้มุ่งเพื่อก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ หรือสร้างคนในสังคมให้เป็นผู้มีรายได้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หาเลี้ยงชีพตัวเองได้
รวง[N] ear of paddy, See also: ear of grain, Syn. พะวง, ช่อ, Example: หุ่นไล่กามีไว้เพื่อให้นกกากลัว ไม่ให้มาจิกกินเมล็ดข้าวจากรวง, Count unit: รวง
หากิน[V] make a living, See also: earn one's living, look for food, work for a living, seek a livelihood, Syn. ทำมาหากิน, หาเลี้ยงชีพ, Example: ชาวพม่าจำนวนมากเข้ามาหากินและแย่งอาชีพคนไทย, Thai definition: ทำการเลี้ยงชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารพูนจาน[n. exp.] (āhān phūn jān) EN: hearty meal   FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
อากัปกิริยา[n.] (ākapkiriyā) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing   FR: tenue [f] ; maintien [m] ; manière [f]
อาคารวิจัย[n. exp.] (ākhān wijai) EN: research center   FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
อั้งโล่[n.] (anglō) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal   
อนิจจา[excl.] (anitjā) EN: alas! ; dear me! ; bless me!   FR: hélas !
เอาจริงเอาจัง[v.] (aojing-aojang ) EN: be serious ; be in earnest ; be stern ; be austere ; be rigid   FR: prendre au sérieux
อารมณ์ขุ่นมัว[adj.] (ārom khunmūa) EN: in a gloomy mood ; with a heavy heart   FR: maussade
อวัยวะสร้างน้ำตา[n. exp.] (awaiyawa sāng nāmtā) EN: tear glands ; lacrimal glands   FR: glande lacrymale [f]
อาวุธปืน[n. exp.] (āwut peūn) EN: firearm   FR: arme à feu [f]
อายุ ... ถึง ... ปี[xp] (āyu ... theung ... pī) EN: aged ... to ... years   FR: âgé de ... (nb) à ... (nb) ans

CMU English Pronouncing Dictionary
EAR    IH1 R
EAR    IY1 R
EARL    ER1 L
EARN    ER1 N
EARP    ER1 P
EARS    IY1 R Z
EARY    IH1 R IY0
EARS    IH1 R Z
EARNS    ER1 N Z
EARLY    ER1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ear    (n) (i@1 r)
earl    (n) (@@1 l)
earn    (v) (@@1 n)
ears    (n) (i@1 z)
earls    (n) (@@1 l z)
early    (j) (@@1 l ii)
earns    (v) (@@1 n z)
earth    (v) (@@1 th)
earful    (n) (i@1 f u l)
earned    (v) (@@1 n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hörrohr {n} | Hörrohre {pl}ear trumpet | ear trumpets [Add to Longdo]
Ohr {n}; Gehör {n} | Ohren {pl} | die Ohren spitzen | die Ohren steif halten | jdm. mit etw. in den Ohren liegen | ein offenes Ohr | ganz Ohr seinear | ears | to prick up one's ears | to keep one's chin up | to nag someone about sth. | a sympathetic ear | to be all ears [Add to Longdo]
Ohrring {m}ear ring [Add to Longdo]
Ohrenarzt {m} [med.] | Ohrenärzte {pl}ear specialist | ear specialists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
捥る(oK)[もぎる, mogiru] (v5r,vt) (uk) to pluck; to pick; to tear off [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
2000年問題[にせんねんもんだい, nisennenmondai] (n) Y2K bug; year 2000 problem [Add to Longdo]
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一清早[yī qīng zǎo, ㄧ ㄑㄧㄥ ㄗㄠˇ, ] early in the morning [Add to Longdo]
一秉虔诚[yī bǐng qián chéng, ㄧ ㄅㄧㄥˇ ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, / ] earnestly and sincerely (成语 saw); devoutly [Add to Longdo]
伯爵[bó jué, ㄅㄛˊ ㄐㄩㄝˊ, ] earl; count [Add to Longdo]
保证金[bǎo zhèng jīn, ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄣ, / ] earnest money; cash deposit; bail [Add to Longdo]
[xiān, ㄒㄧㄢ, ] early; prior; former; in advance; first [Add to Longdo]
先后[xiān hòu, ㄒㄧㄢ ㄏㄡˋ, / ] early or late; priority; in succession; one after another [Add to Longdo]
凌晨[líng chén, ㄌㄧㄥˊ ㄔㄣˊ, ] early in the morning [Add to Longdo]
初叶[chū yè, ㄔㄨ ㄧㄝˋ, / ] early part (of a decade, century etc); the first years [Add to Longdo]
刺耳[cì ěr, ㄘˋ ㄦˇ, ] ear-piercing [Add to Longdo]
[tǔ, ㄊㄨˇ, ] earth; dust; clay; local; indigenous; crude opium; unsophisticated; surname Tu [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
うるう年[うるうどし, uruudoshi] leap year [Add to Longdo]
アース[あーす, a-su] ground, earth [Add to Longdo]
アースバンド[あーすばんど, a-subando] earth band, earth strap, strap snug [Add to Longdo]
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
キーワードサーチ[きーわーどさーち, ki-wa-dosa-chi] keyword search [Add to Longdo]
キーワード検索[キーワードけんさく, ki-wa-do kensaku] keyword search [Add to Longdo]
クリア[くりあ, kuria] clear (vs) [Add to Longdo]
クリアエリア[くりあえりあ, kuriaeria] clear area [Add to Longdo]
クリアエントリー機能[クリアエントリーきのう, kuriaentori-kinou] clear entry function [Add to Longdo]
クリアバンド[くりあばんど, kuriabando] clear band [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crossette \Cros*sette"\ (kr?s-s?t`), n. [F., dim. of crosse. See
   {Crosier}.] (Arch.)
   (a) A return in one of the corners of the architrave of a
     door or window; -- called also {ancon}, {ear}, {elbow}.
   (b) The shoulder of a joggled keystone.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ear \Ear\ ([=e]r), n. [AS. e['a]re; akin to OFries. ['a]re,
   ['a]r, OS. [=o]ra, D. oor, OHG. [=o]ra, G. ohr, Icel. eyra,
   Sw. ["o]ra, Dan. ["o]re, Goth. auso, L. auris, Lith. ausis,
   Russ. ukho, Gr. o'y^s; cf. L. audire to hear, Gr. 'ai`ein,
   Skr. av to favor, protect. Cf. {Auricle}, {Orillon}.]
   1. The organ of hearing; the external ear.
    [1913 Webster]
 
   Note: In man and the higher vertebrates, the organ of hearing
      is very complicated, and is divisible into three parts:
      the external ear, which includes the pinna or auricle
      and meatus or external opening; the middle ear, drum,
      or tympanum; and the internal ear, or labyrinth. The
      middle ear is a cavity connected by the Eustachian tube
      with the pharynx, separated from the opening of the
      external ear by the tympanic membrane, and containing a
      chain of three small bones, or ossicles, named malleus,
      incus, and stapes, which connect this membrane with the
      internal ear. The essential part of the internal ear
      where the fibers of the auditory nerve terminate, is
      the membranous labyrinth, a complicated system of sacs
      and tubes filled with a fluid (the endolymph), and
      lodged in a cavity, called the bony labyrinth, in the
      periotic bone. The membranous labyrinth does not
      completely fill the bony labyrinth, but is partially
      suspended in it in a fluid (the perilymph). The bony
      labyrinth consists of a central cavity, the vestibule,
      into which three semicircular canals and the canal of
      the cochlea (spirally coiled in mammals) open. The
      vestibular portion of the membranous labyrinth consists
      of two sacs, the utriculus and sacculus, connected by a
      narrow tube, into the former of which three membranous
      semicircular canals open, while the latter is connected
      with a membranous tube in the cochlea containing the
      organ of Corti. By the help of the external ear the
      sonorous vibrations of the air are concentrated upon
      the tympanic membrane and set it vibrating, the chain
      of bones in the middle ear transmits these vibrations
      to the internal ear, where they cause certain delicate
      structures in the organ of Corti, and other parts of
      the membranous labyrinth, to stimulate the fibers of
      the auditory nerve to transmit sonorous impulses to the
      brain.
      [1913 Webster]
 
   2. The sense of hearing; the perception of sounds; the power
    of discriminating between different tones; as, a nice ear
    for music; -- in the singular only.
    [1913 Webster]
 
       Songs . . . not all ungrateful to thine ear.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. That which resembles in shape or position the ear of an
    animal; any prominence or projection on an object, --
    usually one for support or attachment; a lug; a handle;
    as, the ears of a tub, a skillet, or dish. The ears of a
    boat are outside kneepieces near the bow. See Illust. of
    {Bell}.
    [1913 Webster]
 
   4. (Arch.)
    (a) Same as {Acroterium}.
    (b) Same as {Crossette}.
      [1913 Webster]
 
   5. Privilege of being kindly heard; favor; attention.
    [1913 Webster]
 
       Dionysius . . . would give no ear to his suit.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Friends, Romans, countrymen, lend me your ears.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {About the ears}, in close proximity to; near at hand.
 
   {By the ears}, in close contest; as, to set by the ears; to
    fall together by the ears; to be by the ears.
 
   {Button ear} (in dogs), an ear which falls forward and
    completely hides the inside.
 
   {Ear finger}, the little finger.
 
   {Ear of Dionysius}, a kind of ear trumpet with a flexible
    tube; -- named from the Sicilian tyrant, who constructed a
    device to overhear the prisoners in his dungeons.
 
   {Ear sand} (Anat.), otoliths. See {Otolith}.
 
   {Ear snail} (Zo["o]l.), any snail of the genus {Auricula} and
    allied genera.
 
   {Ear stones} (Anat.), otoliths. See {Otolith}.
 
   {Ear trumpet}, an instrument to aid in hearing. It consists
    of a tube broad at the outer end, and narrowing to a
    slender extremity which enters the ear, thus collecting
    and intensifying sounds so as to assist the hearing of a
    partially deaf person.
 
   {Ear vesicle} (Zo["o]l.), a simple auditory organ, occurring
    in many worms, mollusks, etc. It consists of a small sac
    containing a fluid and one or more solid concretions or
    otocysts.
 
   {Rose ear} (in dogs), an ear which folds backward and shows
    part of the inside.
 
   {To give ear to}, to listen to; to heed, as advice or one
    advising. "Give ear unto my song." --Goldsmith.
 
   {To have one's ear}, to be listened to with favor.
 
   {Up to the ears}, deeply submerged; almost overwhelmed; as,
    to be in trouble up to one's ears. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ear \Ear\ ([=e]r), v. t. [imp. & p. p. {Eared} ([=e]rd); p. pr.
   & vb. n. {Earing}.]
   To take in with the ears; to hear. [Sportive] "I eared her
   language." --Two Noble Kinsmen.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ear \Ear\, n. [AS. ear; akin to D. aar, OHG. ahir, G. [aum]hre,
   Icel., Sw., & Dan. ax, Goth. ahs. [root]1. Cf. {Awn},
   {Edge}.]
   The spike or head of any cereal (as, wheat, rye, barley,
   Indian corn, etc.), containing the kernels.
   [1913 Webster]
 
      First the blade, then the ear, after that the full corn
      in the ear.               --Mark iv. 28.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ear \Ear\, v. i.
   To put forth ears in growing; to form ears, as grain; as,
   this corn ears well.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ear \Ear\, v. t. [OE. erien, AS. erian; akin to OFries. era,
   OHG. erran, MHG. eren, ern, Prov. G. aren, [aum]ren, Icel.
   erja, Goth. arjan, Lith. arti, OSlav. orati, L. arare, Gr. ?.
   Cf. {Arable}.]
   To plow or till; to cultivate. "To ear the land." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 canon \can"on\ (k[a^]n"[u^]n), n. [OE. canon, canoun, AS. canon
   rule (cf. F. canon, LL. canon, and, for sense 7, F. chanoine,
   LL. canonicus), fr. L. canon a measuring line, rule, model,
   fr. Gr. kanw`n rule, rod, fr. ka`nh, ka`nnh, reed. See
   {Cane}, and cf. {Canonical}.]
   1. A law or rule.
    [1913 Webster]
 
       Or that the Everlasting had not fixed
       His canon 'gainst self-slaughter.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eccl.) A law, or rule of doctrine or discipline, enacted
    by a council and confirmed by the pope or the sovereign; a
    decision, regulation, code, or constitution made by
    ecclesiastical authority.
    [1913 Webster]
 
       Various canons which were made in councils held in
       the second centry.          --Hook.
    [1913 Webster]
 
   3. The collection of books received as genuine Holy
    Scriptures, called the {sacred canon}, or general rule of
    moral and religious duty, given by inspiration; the Bible;
    also, any one of the canonical Scriptures. See {Canonical
    books}, under {Canonical}, a.
    [1913 Webster]
 
   4. In monasteries, a book containing the rules of a religious
    order.
    [1913 Webster]
 
   5. A catalogue of saints acknowledged and canonized in the
    Roman Catholic Church.
    [1913 Webster]
 
   6. A member of a cathedral chapter; a person who possesses a
    prebend in a cathedral or collegiate church.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mus.) A musical composition in which the voices begin one
    after another, at regular intervals, successively taking
    up the same subject. It either winds up with a coda
    (tailpiece), or, as each voice finishes, commences anew,
    thus forming a perpetual fugue or round. It is the
    strictest form of imitation. See {Imitation}.
    [1913 Webster]
 
   8. (Print.) The largest size of type having a specific name;
    -- so called from having been used for printing the canons
    of the church.
    [1913 Webster]
 
   9. The part of a bell by which it is suspended; -- called
    also {ear} and {shank}.
 
   Note: [See Illust. of {Bell}.] --Knight.
      [1913 Webster]
 
   10. (Billiards) See {Carom}.
     [1913 Webster]
 
   {Apostolical canons}. See under {Apostolical}.
 
   {Augustinian canons}, {Black canons}. See under
    {Augustinian}.
 
   {Canon capitular}, {Canon residentiary}, a resident member of
    a cathedral chapter (during a part or the whole of the
    year).
 
   {Canon law}. See under {Law}.
 
   {Canon of the Mass} (R. C. Ch.), that part of the mass,
    following the Sanctus, which never changes.
 
   {Honorary canon}, a canon[6] who neither lived in a
    monastery, nor kept the canonical hours.
 
   {Minor canon} (Ch. of Eng.), one who has been admitted to a
    chapter, but has not yet received a prebend.
 
   {Regular canon} (R. C. Ch.), one who lived in a conventual
    community and followed the rule of St. Austin; a Black
    canon.
 
   {Secular canon} (R. C. Ch.), one who did not live in a
    monastery, but kept the hours.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ear
   n 1: the sense organ for hearing and equilibrium
   2: good hearing; "he had a keen ear"; "a good ear for pitch"
   3: the externally visible cartilaginous structure of the
     external ear [syn: {auricle}, {pinna}, {ear}]
   4: attention to what is said; "he tried to get her ear"
   5: fruiting spike of a cereal plant especially corn [syn: {ear},
     {spike}, {capitulum}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 EAR
     Enterprise ARchive (IBM, WBISF)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top