Search result for

e-mail

(39 entries)
(0.0062 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -e-mail-, *e-mail*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
e-mail    [N] การสื่อสารที่ส่งผ่านคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์และโมเด็ม, Syn. electronic mail
e-mail    [N] ระบบการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์โดยอาศัยสายโทรศัพท์และโมเด็ม, See also: ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์, Syn. electronic mail
e-mail    [VT] ส่งข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์และโมเด็ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
e-mail (electronic mail)๑. อีเมล (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)๒. ส่งอีเมล (ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
e-mail (electronic mail)๑. อีเมล (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)๒. ส่งอีเมล (ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
e-Mailไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, [คอมพิวเตอร์]
e-mailอีเมล, บริการรับส่งจดหมายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ โดยสามารถส่งได้ทั้งข้อความ และไฟล์ต่างๆ ซึ่งผู้รับและผู้ส่งต้องมีที่อยู่อีเมล เพื่อระบุตัวตนบนเครือข่าย เปรียบเสมือนกับเป็นที่อยู่ที่ใช้รับและส่งจดหมาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
E-mailไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
E-mail ย่อมาจากคำว่า Electronic mail หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบการส่งและรับข้อความโดยผ่านทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน ข้อมูลที่ส่งจะเป็นได้ทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพถ่าย และเสียง ผู้ส่งสามารถจัดเก็บและส่งข้อความไปยังผู้รับเพียงคนเดียวหรือหลายคนในระบบพร้อมกันก็ได้โดยไม่ต้องสร้างสำเนากระดาษ เมื่อรับข้อความมาแล้ว ผู้รับจะอ่าน พิมพ์ ส่งต่อ ตอบกลับหรือลบทิ้งไปก็ได้เช่นกัน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มีความรวดเร็วมากกว่าบริการไปรษณีย์ธรรมดา โดยสามารถแนบแฟ้มข้อมูลทั้งที่เป็นข้อความ รูปภาพ หรือเสียงไปพร้อมกับจดหมายได้ และส่งไปได้ไกลกว่าคือ ไปได้ทุกที่ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ยังมีปัญหาด้านความปลอดภัย (Security) และการรักษาความเป็นส่วนตัว(Privacy) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
e-mailDid you receive my e-mail of January 10?
e-mailI wonder if you received my e-mail on January 10, since I have not heard anything from you yet.
e-mailPlease confirm the cancellation by e-mail.
e-mailComputers are used to send messages by e-mail.
e-mailI'd very much like to exchange e-mail with you.
e-mailFor some reason I couldn't access my e-mail.
e-mailI would like to chat with you by e-mail.
e-mailSorry I didn't e-mail you sooner.
e-mailMr Wilder gave me your e-mail address.
e-mailWould you please send me details of your products via e-mail as an attachment?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
e-mail(อี' เมล) n. electronic mail, ข้อมูลและข่าวสารที่ส่งไปยังผู้ใช้ (users) โดยทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์, วิชาการส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้บนเครือข่าย, ข้อมูลที่ส่งไปยังผู้ใช้ทางเครือข่าย (network)
e-mail addressหมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หมายถึง หมายเลขประจำตัวหรือรหัสประจำตัวที่กำหนดให้แก่สมาชิก ผู้ใช้หมายเลขนี้จะใช้สำหรับส่งจดหมายหรือเรียกดูข้อความที่ส่งมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวโปรแกรมที่ใช้ จะต้องทำหน้าที่เหมือนที่ทำการไปรษณีย์ โดยจะรับข่าวสารที่มีผู้ส่งมาแล้วเก็บรอไว้ จนกว่าผู้รับจะเรียกออกมาดู

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์    [N] electronic mail, See also: e-mail, Syn. อีเมล์, Example: ผู้ที่จะรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้จะต้องมีที่อยู่หรือที่เรียกว่า e-mail address เสียก่อน, Thai definition: การส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หน่วยหนึ่งไปยังหน่วยอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีเมล = อีเมล์[n.] (īmēl = īmēn = īmēo) EN: email ; e-mail ; electronic mail ; e-mail address   FR: courrier électronique [m] ; message électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m] ; mail [m] (anglic.) ; e-mail [m] (anglic.) ; adresse électronique [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イーメールカード[, i-me-ruka-do] (n) {comp} e-mail card [Add to Longdo]
イーメイル[, i-meiru] (n) {comp} e-mail [Add to Longdo]
ジャンクメール[, jankume-ru] (n) junk e-mail [Add to Longdo]
フリーメール[, furi-me-ru] (n) free e-mail service (wasei [Add to Longdo]
メールマガジン[, me-rumagajin] (n) {comp} e-mail magazine (wasei [Add to Longdo]
メルアド;メールアド[, meruado ; me-ruado] (n) (abbr) e-mail address [Add to Longdo]
メル友;メール友[メルとも(メル友);メールとも(メール友), meru tomo ( meru tomo ); me-ru tomo ( me-ru tomo )] (n) a friend with whom one corresponds by e-mail; email friend [Add to Longdo]
受信箱[じゅしんばこ, jushinbako] (n) in-box (e.g. for received e-mail); inbox; in-tray [Add to Longdo]
着拒[ちゃっきょ, chakkyo] (n) (abbr) (sl) (See 着信拒否) blocking communications (from a phone number or an e-mail address) [Add to Longdo]
着信拒否[ちゃくしんきょひ, chakushinkyohi] (n) blocking communications (from a phone number or an e-mail address) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電子メイル[でんしめいる, denshimeiru] e-mail, electronic mail [Add to Longdo]
イーメイル[いーめいる, i-meiru] e-mail [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 E-mail \E-mail\, email \email\, e-mail \e-mail\([=e]"m[^a]l`),
   n.
   electronic mail; a digitally encoded message sent from one
   computer to another through an electronic communications
   medium, especially by means of a computer network.
 
   Syn: electronic mail.
     [PJC] email
     E-mail

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 E-mail \E-mail\, email \email\, e-mail \e-mail\v. t. [imp. & p.
   p. {E-mailed}; p. pr. & vb. n. {E-mailing}.]
   to send (an e-mail message) to someone; as, I emailed the
   article to the editor; she emailed me her report.
 
   Syn: mail electronically.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 e-mail
   n 1: (computer science) a system of world-wide electronic
      communication in which a computer user can compose a
      message at one terminal that can be regenerated at the
      recipient's terminal when the recipient logs in; "you
      cannot send packages by electronic mail" [syn: {electronic
      mail}, {e-mail}, {email}] [ant: {snail mail}]
   v 1: communicate electronically on the computer; "she e-mailed
      me the good news" [syn: {e-mail}, {email}, {netmail}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 email [emɑj]
   enamel
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Email [eːmai] (n) , s.(f )
   email (short for electronic mail); enamel
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top