ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erst

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erst-, *erst*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
understeer(vi) ดื้อโค้ง (พวงมาลัยรถ)
understeering(n) อาการดื้อโค้ง (ของพวงมาลัยรถ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erst(adv) เมื่อก่อน (คำโบราณ), See also: แต่ก่อน, เมื่อนานมาแล้ว, Syn. formerly
erstwhile(adj) ในสมัยก่อน, See also: ในอดีต, แต่ก่อน, Syn. former, past
erstwhile(adv) เมื่อก่อน (คำโบราณ), See also: แต่ก่อน, Syn. formerly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
erst(เอิร์สทฺ) adv. เมื่อก่อน, แต่ก่อน, เมื่ออดีตกาล
erstwhile(เอิร์ส'ไวลฺ) adj., adv. เมื่อก่อน, เกี่ยวกับอดีตกาล.
cornerstone(คอร์'เนอสโทน) n. ศิลาฤกษ์, เสาหลัก, พื้นฐาน, รากตึก, หินมุมตึก, สิ่งที่สำคัญ
interstate(อิน'เทอสเทท) adj. ระหว่างรัฐ
interstellar(อิสเทอสเทล'ละ) adj. ระหว่างดวงดาว, ท่ามกลางดวงดาว
interstice(อิน'เทอร์สทิช) n. ช่องระหว่างสิ่งหรือส่วน
interstitial(อินเทอร์สทิช'เชิล) adj. เกี่ยวกับ interstice .
misunderstand(มิสอันเดอสแทนดฺ') { misunderstood, misunderstanding, misunderstands } vt., vi. เข้าใจผิด, ตีความหมายผิด, แปลผิด, Syn. misread, mistake
misunderstanding(มิสอันเดอสแทน'ดิง) n. ความเข้าใจผิด, ความไม่สามารถจะเข้าใจได้, ความไม่เห็นด้วย, Syn. mistake
overstay(โอ'เวอะสเท) vt. อยู่นานเกินไป, อยู่เลยเวลา

English-Thai: Nontri Dictionary
erstwhile(adv) เมื่อก่อน, แต่ก่อน, แต่กาลก่อน, เมื่ออดีตกาล
cornerstone(n) เสาหลัก, หินมุมตึก, รากตึก, ตอม่อ, หลักสำคัญ, ศิลาฤกษ์
interstice(n) ช่องแคบๆ, ร่อง, รู, ช่วงพัก
misunderstand(vt) เข้าใจผิด, ตีความผิด
misunderstanding(n) ความเข้าใจผิด, การตีความผิด
overstrain(n) การใช้กำลังมากไป
overstrain(vt) ทำงานมากเกินไป, ใช้กำลังมากไป
superstition(n) ความเชื่อเรื่องผีสาง, ความเชื่อโชคลาง
superstitious(adj) เชื่อผีสาง, เชื่อโชคลาง, เชื่อไสยศาสตร์
superstructure(n) ตัวตึก, สิ่งที่สร้างเหนือสิ่งอื่น, ส่วนบน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านออก[ān øk] (adj) EN: legible ; understandable ; discernible  FR: lisible ; déchiffrable
บอกผ่าน[bøkphān] (v) EN: overcharge ; jack up the price ; overstate the price ; quote an excessive price
ใช้จ่ายมากเกินไป[chaijāi māk koēnpai] (v, exp) EN: overspend ; overextend oneself ; overstretch oneself  FR: dépenser à outrance
ชำนัญ[chamnan] (v) EN: know ; be aware of ; understand ; comprehend ; perceive
ช่วงบน[chūang bon] (n, exp) EN: upper portion ; upper section ; superstructure
ช่วงล่าง[chūang lāng] (n, exp) EN: lower portion ; understructure
ได้ความ[dāikhwām] (v) EN: learn the news ; get the information ; know ; understand ; make sense ; get results
ได้ความว่า[dāikhwām wā] (v, exp) EN: understand that ; gather ; it appears
ได้รับทราบว่า[dāirap sāp wā] (v, exp) EN: have learned that ; understand that  FR: avoir appris que
ได้เรื่อง[dāi reūang] (v) EN: know ; get it ; understand

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ERSTWHILE ER1 S T W AY2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
erstwhile (n) ɜːʳstwaɪl (@@ s t w ai l)

German-Thai: Longdo Dictionary
erstอันดับแรก, ที่หนึ่ง เช่น die erste Klasse ชั้นประถมหนึ่ง, das erste Kind ลูกคนแรก
erstเพิ่งจะ เช่น Ich bin erst gekommen. ผมเพิ่งมาถึง, erst letzte Woche เพิ่งจะอาทิตย์ที่แล้ว, See also: A. schon
erstaunlich(adj, adv) ที่น่าทึ่ง, ที่น่าประหลาดใจ(ทางบวก), ที่ดีเป็นพิเศษ เช่น Die Zahl der Teilnehmer ist erstaunlich hoch. จำนวนผู้ร่วมงานนั้นสูงมากจนน่าทึ่ง
erstaunt(adj, adv) รู้สึกทึ่ง, รู้สึกประหลาดใจ(ทางบวก) เช่น Sie ist über die Nachricht so erstaunt. เธอรู้สึกทึ่งเกี่ยวกับข่าวนี้
ersteigern(vt) |ersteigerte, hat ersteigert| ประมูลซื้อของ, ซื้อของโดยการประมูล, See also: A. versteigern
erstenอันดับแรก, See also: erst
Erstgeburtsrecht(n) |das| สิทธิของการเป็นลูกคนโต
erstmalsเป็นครั้งแรก เช่น Ich bin erstmals in diesem Restaurant. ผมมาที่ร้านอาหารนี้เป็นครั้งแรก, Syn. zum ersten Mal
Donnerstag(n) |der| วันพฤหัส
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erst-Inbetriebnahme { f }start-up [Add to Longdo]
Erstanwender { m } [ comp. ] | Erstanwender { pl }new user | new user; newusers [Add to Longdo]
Erstarrung { f }congealment [Add to Longdo]
Erstarrung { f }torpidity [Add to Longdo]
Erstarrung { f }torpidor [Add to Longdo]
Erstarrung { f }torpor [Add to Longdo]
Erstarrung { f }; Steifheit { f }; Steifigkeit { f }stiffness [Add to Longdo]
Erstaufführung { f }first night [Add to Longdo]
Erstaunen { n }astonishment [Add to Longdo]
Erstaunen { n }wondrousness [Add to Longdo]
Erstbegutachtung { f }initial review [Add to Longdo]
Erstbestellung { f }initial order [Add to Longdo]
Ersteintrag { m }first entry; top entry; top-level entry [Add to Longdo]
Erstellen { n } eines Dokumentsauthoring [Add to Longdo]
Erstellung { f }building [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かれ, kare] (n) (1) (uk) (See 何れ・1, 此れ・1, 其れ・1) that (indicating something distant from both speaker and listener (in space, time or psychologically), or something understood without naming it directly); (2) that person (used to refer to one's equals or inferiors); (3) (arch) over there; (4) (あれ only) (col) down there (i.e. one's genitals); (5) (あれ only) (col) period; menses; (int) (6) hey (expression of surprise or suspicion); eh?; (n) (7) that (something mentioned before which is distant psychologically or in terms of time); (P) #451 [Add to Longdo]
通り[どおり, doori] (n-adv, n) (1) avenue; street; way; road; (2) coming and going; street traffic; (3) flow (of water, air, etc.); (4) transmission (of sound); reach (e.g. of voice); (5) fame; reputation; popularity; (6) the same status or way; as (e.g. as expected, as I said); (7) understanding; comprehension; (ctr) (8) counter for sets of things; counter for methods, ways, types; (P) #493 [Add to Longdo]
理解[りかい, rikai] (n, vs) understanding; comprehension; appreciation; sympathy; (P) #755 [Add to Longdo]
含む(P);銜む[ふくむ(P);くくむ, fukumu (P); kukumu] (v5m, vt) (1) to contain; to comprise; to have; to hold; to include; to embrace; (2) (See 口に含む) to hold in the mouth; (3) to bear in mind; to understand; to harbor (grudge, etc.); to harbour; (4) to express (emotion, etc.); to imply; (P) #901 [Add to Longdo]
[よう, you] (n) (1) pivot; (2) vital point; cornerstone; keystone; (3) (See 要黐) Japanese photinia; (P) #1,078 [Add to Longdo]
[よう, you] (n) (1) cornerstone; main point; keystone; (2) requirement; need; (adj-f) (3) necessary; required #1,078 [Add to Longdo]
合意[ごうい, goui] (n, vs, adj-no) agreement; consent; mutual understanding; accord; (P) #1,184 [Add to Longdo]
分かり(P);解り;判り;分り[わかり, wakari] (n) understanding; comprehension; (P) #1,996 [Add to Longdo]
そんな[sonna] (adj-pn) (See あんな, こんな, どんな・1) such (about the actions of the listener, or about ideas expressed or understood by the listener); like that; that sort of; (P) #2,908 [Add to Longdo]
知る(P);識る[しる, shiru] (v5r, vt) to know; to understand; to be acquainted with; to feel; (P) #2,982 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
重ね打ち[かさねうち, kasaneuchi] overstrike [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一流[いちりゅう, ichiryuu] erstklassig [Add to Longdo]
一等[いっとう, ittou] erste_Klasse, erster_Grad [Add to Longdo]
仰天[ぎょうてん, gyouten] Erstaunen, Ueberraschung, Bestuerzung [Add to Longdo]
凝固[ぎょうこ, gyouko] Erstarrung, das_Festwerden, das_Gefrieren [Add to Longdo]
初恋[はつこい, hatsukoi] erste_Liebe [Add to Longdo]
初版[しょはん, shohan] Erstauflage, Erstausgabe [Add to Longdo]
刺し殺す[さしころす, sashikorosu] erstechen [Add to Longdo]
救急[きゅうきゅう, kyuukyuu] erste_Hilfe [Add to Longdo]
窒息[ちっそく, chissoku] Erstickung, das_Ersticken [Add to Longdo]
窒息死[ちっそくし, chissokushi] Erstickungstod [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Erst \Erst\ ([~e]rst), adv. [Orig. superlative of ere; AS.
   [=ae]rest. See {Ere}.] [Archaic]
   1. First. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Previously; before; formerly; heretofore. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Tityrus, with whose style he had erst disclaimed all
       ambition to match his pastoral pipe. --A. W. Ward.
    [1913 Webster]
 
   {At erst}, at first; at the beginning.
 
   {Now at erst}, at this present time. --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 erst
   adv 1: at a previous time; "at one time he loved her"; "her
       erstwhile writing"; "she was a dancer once"; [syn:
       {once}, {formerly}, {at one time}, {erstwhile}, {erst}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 erst /eːrst/
  first; foremost

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top