ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

e.g.

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -e.g.-, *e.g.*
English-Thai: Longdo Dictionary
e.g.(abbrev) ตัวอย่างเช่น, มาจากภาษาละตินว่า exempli gratia ซึ่งหมายความว่า เพื่อแสดงเป็นตัวอย่าง (for the sake of example), S. for example,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
e.g.[ABBR] ตัวอย่าง (คำย่อจากภาษาละติน exempli gratia), See also: เช่น, อาทิ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
e.g.abbr. L. exampli gratia ตัวอย่าง,เช่น,ดังเช่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกตัวอย่างเช่น[CONJ] e.g., Syn. ตัวอย่างเช่น, ได้แก่, Example: เวลาจะทำอะไรต้องคิดให้รอบคอบก่อน ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนต่างๆ, Thai definition: เป็นคำเชื่อมเพื่อยกสิ่งหนึ่งมาอ้างให้เห็นลักษณะส่วนรวมทั้งหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยกตัวอย่างเช่น[conj.] (yok tūayāng chen) EN: for example ; e.g.   FR: par exemple ; p. ex.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
z.B. : zum Beispiele.g. : for example; for instance (exempli gratia) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak [Add to Longdo]
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
P波;ピー波[ピーは, pi-ha] (n) P-wave (e.g. of earthquake); primary wave [Add to Longdo]
S波;エス波[エスは, esu ha] (n) S-wave (e.g. of earthquake); secondary wave [Add to Longdo]
あぶり出す;炙り出す;焙り出す[あぶりだす, aburidasu] (v5s,vt) to bring into the open; to reveal; to uncover (e.g. evidence); to bring to light [Add to Longdo]
あら挽き;粗碾き;粗挽き;粗びき;荒びき[あらびき, arabiki] (adj-no) coarsely ground (e.g. coffee, grain); minced (e.g. meat) [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
いじける[, ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
アクチュエータ[あくちゅえーた, akuchue-ta] access mechanism (e.g. disk), actuator [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
アンダフロー[あんだふろー, andafuro-] underflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
エレメント[えれめんと, eremento] element (e.g. in data transmission) [Add to Longdo]
オーバーフロー[おーばーふろー, o-ba-furo-] overflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) [Add to Longdo]
コンテンション[こんてんしょん, kontenshon] contention (e.g. in LANs) [Add to Longdo]
ショート[しょーと, sho-to] short (vs) (e.g. a circuit) [Add to Longdo]
スケーリング[すけーりんぐ, suke-ringu] scaling (e.g. in computer graphics) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 e.g.
   adv 1: as an example; "take ribbon snakes, for example" [syn:
       {for example}, {for instance}, {e.g.}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 EG
     Evil Grin (slang, Usenet, IRC)
     

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 eg
  oak

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top