Search result for

eager

(59 entries)
(0.0322 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eager-, *eager*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
eager (adj) กระตือรือล้น
See also: S. enthusiastic,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eager    [ADJ] กระตือรือร้น, Syn. enthusiastic
eagerness    [N] ความกระตือรือร้น, Syn. enthusiasm, zeal
eager beaver    [IDM] คนทำงานหนัก
eager-beaver    [SL] คนที่กระตือรือร้น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eagerHe was eager to return to school in September.
eagerYou are sufficient to do study eagerly.
eagerKen is an eager student.
eagerThis article contains tips for those who are eager to increase their vocabulary.
eagerAdmission to the club is eagerly sought.
eagerHe was eager to try on the blue shirt.
eagerTom is eager to buy a new car.
eagerTom is eager for the apple.
eagerBeth is committed to Chris and eagerly accepted.
eagerI am an eager student of magic.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eager(อี'เกอะ) adj. กระหาย,อยากได้,ร้อนรน,กระตือรือร้น,ทะเยอทะยาน, See also: eagerness n. ดูeager., Syn. avid
meager(มี'เกอะ) adj. ขาดแคลน,น้อย,ไม่พอเพียง,ยากจน,ผอม, See also: meagerness n. meagreness n., Syn. poor,scanty

English-Thai: Nontri Dictionary
eager(adj) กระหาย,กระตือรือร้น,อยากได้,ทะเยอทะยาน,อยากรู้อยากเห็น
eagerness(n) ความกระหาย,ความทะเยอทะยาน,ความอยากได้,ความกระตือรือร้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อยากรู้    [V] eager to know, See also: be curious, be studious, Syn. อยากทราบ, ใคร่รู้, Example: เธออยากรู้ว่าเขามีใครซุกซ่อนอยู่ในหัวใจของเขาหรือไม่
ความกระหาย    [N] eagerness, See also: keenness, enthusiasm, Syn. ความอยาก, ความต้องการ, Example: ความกระหายอำนาจเป็นสิ่งที่ยากที่จะควบคุม, Thai definition: ความอยากเป็นกำลัง
ความโลภ    [N] greed, See also: eagerness, avarice, cupidity, Syn. ความละโมบ, ความอยากได้, ความมักมาก, Ant. ความมักน้อย, Example: ความโลภจะว่าเป็นความชั่วของมนุษย์ก็ไม่ถนัดนัก ด้วยว่ามันแฝงอยู่ในมนุษย์ทุกรูป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำกัด[adj.] (jamkat) EN: limited ; confined ; restricted ; restrictive ; meager ; Ltd   FR: limité ; restreint ; restrictif ; fini
กระตือรือร้น[adj.] (krateūreūron) EN: enthusiastic ; eager ; ardent ; fervent ; anxious ; hasty ; ardent   FR: enthousiaste ; fervent ; ardent
เงี่ยน[v.] (ngīen) EN: crave ; desire eagerly ; want greatly ; long for ; lust; have sexual desire   FR: être en manque ; être en chaleur
อยากรู้[v.] (yāk rū) EN: eager to know ; be curious ; be studious   FR: être curieux
อยากทราบ[v. exp.] (yāk sāp) EN: eager to know   FR: vouloir connaître

CMU English Pronouncing Dictionary
EAGER    IY1 G ER0
EAGERLY    IY1 G ER0 L IY0
EAGERNESS    IY1 G ER0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eager    (j) (ii1 g @ r)
eagerly    (a) (ii1 g @ l ii)
eagerness    (n) (ii1 g @ n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lernbegierigeager to learn [Add to Longdo]
arbeitsfreudigeager to work [Add to Longdo]
wissbegierig {adj}eager for knowledge [Add to Longdo]
kampfbegierig {adj}eager to fight [Add to Longdo]
begierig (auf; nach); eifrigeager (after; for) [Add to Longdo]
darum bemüht, es richtig zu macheneager to please [Add to Longdo]
darum bemüht, jeden Wunsch zu erfülleneager to please [Add to Longdo]
eifrig {adj} | eifriger | am eifrigsten | nicht eifrigeager | more eager; eagerer | most eager; eagerest | uneager [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
したがる[, shitagaru] (exp,v5r) (1) to wish (to do); to desire; to want; (2) to be ready; to be eager [Add to Longdo]
その日暮らし;その日暮し;其の日暮らし;其の日暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time [Add to Longdo]
むずむず[, muzumuzu] (vs) (1) (on-mim) to feel itchy; to itch; to feel creepy; (2) to be impatient; to itch (to do something); to be eager [Add to Longdo]
やる気;遣る気[やるき, yaruki] (n) willingness (e.g. to do something); eagerness; motivation; inspiration; determination; high aspirations [Add to Longdo]
意気組;意気組み[いきぐみ, ikigumi] (n) (arch) (See 意気込み) eagerness; avidity; avidness; keenness [Add to Longdo]
意欲満々;意欲満満[いよくまんまん(uK), iyokumanman (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) full of zeal; highly motivated; very eager [Add to Longdo]
育て上げる;育てあげる[そだてあげる, sodateageru] (v1,vt) to raise (to maturity); to bring up; to rear; to train; to educate [Add to Longdo]
逸り気[はやりぎ, hayarigi] (n) (arch) impatience; eagerness [Add to Longdo]
鋭意[えいい, eii] (n-adv,n-t) eagerly; earnestly; diligently [Add to Longdo]
干天慈雨[かんてんじう, kantenjiu] (n) welcome (beneficial) rain in a drought; realization of something eagerly looked for; a welcome relief [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好学[hào xué, ㄏㄠˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] eager to study; studious; erudite [Add to Longdo]
急切[jí qiè, ㄐㄧˊ ㄑㄧㄝˋ, ] eager; impatient [Add to Longdo]
要强[yào qiáng, ㄧㄠˋ ㄑㄧㄤˊ, / ] eager to excel; wishing to outdo others [Add to Longdo]
踊跃[yǒng yuè, ㄩㄥˇ ㄩㄝˋ, / ] eager; enthusiastically [Add to Longdo]
跃跃欲试[yuè yuè yù shì, ㄩㄝˋ ㄩㄝˋ ㄩˋ ㄕˋ, / ] eager to give it a try (成语 saw); raring to go [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eager \Ea"ger\, a. [OE. egre sharp, sour, eager, OF. agre,
   aigre, F. aigre, fr. L. acer sharp, sour, spirited, zealous;
   akin to Gr. ? highest, extreme, Skr. a?ra point; fr. a root
   signifying to be sharp. Cf. {Acrid}, {Edge}.]
   1. Sharp; sour; acid. [Obs.] "Like eager droppings into
    milk." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Sharp; keen; bitter; severe. [Obs.] "A nipping and an
    eager air." "Eager words." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Excited by desire in the pursuit of any object; ardent to
    pursue, perform, or obtain; keenly desirous; hotly
    longing; earnest; zealous; impetuous; vehement; as, the
    hounds were eager in the chase.
    [1913 Webster]
 
       And gazed for tidings in my eager eyes. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       How eagerly ye follow my disgraces!  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       When to her eager lips is brought
       Her infant's thrilling kiss.     --Keble.
    [1913 Webster]
 
       A crowd of eager and curious schoolboys.
                          --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
       Conceit and grief an eager combat fight. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Brittle; inflexible; not ductile. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Gold will be sometimes so eager, as artists call it,
       that it will as little endure the hammer as glass
       itself.                --Locke.
 
   Syn: Earnest; ardent; vehement; hot; impetuous; fervent;
     intense; impassioned; zealous; forward.
 
   Usage: See {Earnest}. -- {Eager}, {Earnest}. Eager marks an
      excited state of desire or passion; thus, a child is
      eager for a plaything, a hungry man is eager for food,
      a covetous man is eager for gain. Eagerness is liable
      to frequent abuses, and is good or bad, as the case
      may be. It relates to what is praiseworthy or the
      contrary. Earnest denotes a permanent state of mind,
      feeling, or sentiment. It is always taken in a good
      sense; as, a preacher is earnest in his appeals to the
      conscience; an agent is earnest in his solicitations.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eager \Ea"ger\, n.
   Same as {Eagre}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eager
   adj 1: having or showing keen interest or intense desire or
       impatient expectancy; "eager to learn"; "eager to travel
       abroad"; "eager for success"; "eager helpers"; "an eager
       look" [ant: {uneager}]
   n 1: a high wave (often dangerous) caused by tidal flow (as by
      colliding tidal currents or in a narrow estuary) [syn:
      {tidal bore}, {bore}, {eagre}, {aegir}, {eager}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top