ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eager

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eager-, *eager*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eager(adj) กระตือรือร้น, Syn. enthusiastic
eagerness(n) ความกระตือรือร้น, Syn. enthusiasm, zeal
eager beaver(idm) คนทำงานหนัก
eager-beaver(sl) คนที่กระตือรือร้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eager(อี'เกอะ) adj. กระหาย, อยากได้, ร้อนรน, กระตือรือร้น, ทะเยอทะยาน, See also: eagerness n. ดูeager., Syn. avid
meager(มี'เกอะ) adj. ขาดแคลน, น้อย, ไม่พอเพียง, ยากจน, ผอม, See also: meagerness n. meagreness n., Syn. poor, scanty

English-Thai: Nontri Dictionary
eager(adj) กระหาย, กระตือรือร้น, อยากได้, ทะเยอทะยาน, อยากรู้อยากเห็น
eagerness(n) ความกระหาย, ความทะเยอทะยาน, ความอยากได้, ความกระตือรือร้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
eager(adj) กระตือรือล้น, Syn. enthusiastic

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, but not yet. I don't wanna seem too eager.โอเค แต่ยังก่อน เดี๋ยวดูกระตือรือร้นเกินไป The One with the East German Laundry Detergent (1994)
We have a very tight schedule and Mr. Garrad's very eager to get on.เรามีตารางที่ยุ่งมาก ๆ และ คุณการาดก็อยากเดินทางต่อ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
2, 975, 000 eager citizens are massed in the station square awaiting Benzino Napaloni.000 คน เฝ้ารอการตอนรับอย่างหนาแน่น ในการมาของ เบนซิโน เนโพโลนี The Great Dictator (1940)
We were eager to secure a Rhine river bridgehead but we despaired of taking a bridge intact.สะพานแม่น้ำไรน์ แต่เราหวังสละสะพาน เหมือนเดิม How I Won the War (1967)
Enough. I am eager to hear Signora Maggi's voiceพอ ฉันอยากได้ถึง hear Signora เสียงของ Maggi Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I am eager to know how you first met Signora Maggiฉันอยากได้ที่จะความชำนาญที่ you first พบมาดาม Maggi Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I was patient, and they were eager to learn.ผมอดทน เเละพวกเขาก็ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ Airplane! (1980)
Good evening. You're eagerly awaited.สวัสดีครับ มีคนกำลังอยากพบคุณอยู่เลย Clue (1985)
Your teenage minds are broad, eager.จิตใจวัยรุ่นของคุณมีความกว้างกระตือรือร้น Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
And his eagerness to leave the womb was the reason he was selected.แน่ละ การที่เขารีบออกจากท้องแม่ ทำให้เขาได้ติดกลุ่มผู้ถูกคัดเลือก The Truman Show (1998)
Well, aren't you eager to call Lucie?แล้ว.. คิดจะโทรหาลูซี่บ้างรึยัง? Pola X (1999)
Do not be too eager to deal out death and judgment.อย่าได้กระหายในการลงโทษโดนการฆ่าหรือตัดสินชีวิตใคร The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eagerAdmission to the club is eagerly sought.
eagerA young people eager to go abroad.
eagerBeth is committed to Chris and eagerly accepted.
eagerDon't be too eager for success.
eagerEach of the boys was eager to join in the race.
eagerHe admitted his eagerness to escape from here.
eagerHe is eager beaver.
eagerHe is eager for a chance to study abroad.
eagerHe is eager for fame.
eagerHe is eager for famous.
eagerHe is eager for success.
eagerHe is eager for the chance to prove himself.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
eager
eagerly
eagerness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eager
eagerly
eagerness

WordNet (3.0)
eager(adj) having or showing keen interest or intense desire or impatient expectancy, Ant. uneager
eagerly(adv) with eagerness; in an eager manner, Syn. thirstily
eagerness(n) a positive feeling of wanting to push ahead with something, Syn. keenness, avidness, avidity

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Eager

a. [ OE. egre sharp, sour, eager, OF. agre, aigre, F. aigre, fr. L. acer sharp, sour, spirited, zealous; akin to Gr. &unr_; highest, extreme, Skr. a&unr_;ra point; fr. a root signifying to be sharp. Cf. Acrid, Edge. ] 1. Sharp; sour; acid. [ Obs. ] “Like eager droppings into milk.” Shak. [ 1913 Webster ]

2. Sharp; keen; bitter; severe. [ Obs. ] “A nipping and an eager air.” “Eager words.” Shak. [ 1913 Webster ]

3. Excited by desire in the pursuit of any object; ardent to pursue, perform, or obtain; keenly desirous; hotly longing; earnest; zealous; impetuous; vehement; as, the hounds were eager in the chase. [ 1913 Webster ]

And gazed for tidings in my eager eyes. Shak. [ 1913 Webster ]

How eagerly ye follow my disgraces! Shak. [ 1913 Webster ]

When to her eager lips is brought
Her infant's thrilling kiss. Keble. [ 1913 Webster ]

A crowd of eager and curious schoolboys. Hawthorne. [ 1913 Webster ]

Conceit and grief an eager combat fight. Shak. [ 1913 Webster ]

4. Brittle; inflexible; not ductile. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Gold will be sometimes so eager, as artists call it, that it will as little endure the hammer as glass itself. Locke.

Syn. -- Earnest; ardent; vehement; hot; impetuous; fervent; intense; impassioned; zealous; forward. See Earnest. -- Eager, Earnest. Eager marks an excited state of desire or passion; thus, a child is eager for a plaything, a hungry man is eager for food, a covetous man is eager for gain. Eagerness is liable to frequent abuses, and is good or bad, as the case may be. It relates to what is praiseworthy or the contrary. Earnest denotes a permanent state of mind, feeling, or sentiment. It is always taken in a good sense; as, a preacher is earnest in his appeals to the conscience; an agent is earnest in his solicitations. [ 1913 Webster ]

Eager

n. Same as Eagre. [ 1913 Webster ]

Eagerly

adv. In an eager manner. [ 1913 Webster ]

Eagerness

n. 1. The state or quality of being eager; ardent desire. “The eagerness of love.” Addison. [ 1913 Webster ]

2. Tartness; sourness. [ Obs. ]

Syn. -- Ardor; vehemence; earnestness; impetuosity; heartiness; fervor; fervency; avidity; zeal; craving; heat; passion; greediness. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
踊跃[yǒng yuè, ㄩㄥˇ ㄩㄝˋ,   /  ] eager; enthusiastically #10,337 [Add to Longdo]
急切[jí qiè, ㄐㄧˊ ㄑㄧㄝˋ,  ] eager; impatient #14,947 [Add to Longdo]
要强[yào qiáng, ㄧㄠˋ ㄑㄧㄤˊ,   /  ] eager to excel; wishing to outdo others #18,818 [Add to Longdo]
好学[hào xué, ㄏㄠˋ ㄒㄩㄝˊ,   /  ] eager to study; studious; erudite #21,208 [Add to Longdo]
跃跃欲试[yuè yuè yù shì, ㄩㄝˋ ㄩㄝˋ ㄩˋ ㄕˋ,     /    ] eager to give it a try (成语 saw); raring to go #25,089 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
arbeitsfreudigeager to work [Add to Longdo]
begierig (auf; nach); eifrigeager (after; for) [Add to Longdo]
darum bemüht, jeden Wunsch zu erfülleneager to please [Add to Longdo]
darum bemüht, es richtig zu macheneager to please [Add to Longdo]
eifrig { adj } | eifriger | am eifrigsten | nicht eifrigeager | more eager; eagerer | most eager; eagerest | uneager [Add to Longdo]
kampfbegierig { adj }eager to fight [Add to Longdo]
lernbegierigeager to learn [Add to Longdo]
wissbegierig { adj }eager for knowledge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せつ, setsu] (adj-na, n) eager; earnest; ardent; kind; keen; acute #5,812 [Add to Longdo]
乏しい[とぼしい(P);ともしい, toboshii (P); tomoshii] (adj-i) meagre; meager; scarce; limited; destitute; hard up; lacking; scanty; poor; (P) #9,108 [Add to Longdo]
やる気;遣る気[やるき, yaruki] (n) willingness (e.g. to do something); eagerness; motivation; inspiration; determination; high aspirations #16,086 [Add to Longdo]
したがる[shitagaru] (exp, v5r) (1) to wish (to do); to desire; to want; (2) to be ready; to be eager [Add to Longdo]
その日暮らし;その日暮し;其の日暮らし;其の日暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time [Add to Longdo]
むずむず[muzumuzu] (vs) (1) (on-mim) to feel itchy; to itch; to feel creepy; (2) to be impatient; to itch (to do something); to be eager [Add to Longdo]
意気組;意気組み[いきぐみ, ikigumi] (n) (arch) (See 意気込み) eagerness; avidity; avidness; keenness [Add to Longdo]
意欲満々;意欲満満[いよくまんまん(uK), iyokumanman (uK)] (adj-no, adj-t, adv-to) full of zeal; highly motivated; very eager [Add to Longdo]
育て上げる;育てあげる[そだてあげる, sodateageru] (v1, vt) to raise (to maturity); to bring up; to rear; to train; to educate [Add to Longdo]
逸り気[はやりぎ, hayarigi] (n) (arch) impatience; eagerness [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top