ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*visa*

V IY1 Z AH0   
262 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: visa, -visa-
Possible hiragana form: *う゛ぃさ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
visa[N] วีซ่า, See also: เอกสารอนุมัติที่ประทับตราบนหนังสือเดินทาง
visa[VT] ประทับตราบนหนังสือเดินทาง
visage[N] ใบหน้า, Syn. face
visage[N] สิ่งที่ปรากฎให้เห็น, See also: ลักษณะ, Syn. appearance
envisage[VT] คาดการณ์, Syn. foresee
envisage[VT] จินตนาการ, Syn. imagine
envisage[VT] พิจารณา, Syn. consider, contemplate
advisable[ADJ] ซึ่งคู่ควร, See also: ซึ่งมีค่าพอ, เหมาะ, Syn. fitting, prudent
inadvisable[ADJ] ซึ่งไม่เหมาะสม, See also: ซึ่งไม่สมควร, Syn. inexpedient, prudent, Ant. advisable, expedient
improvisation[N] การแสดงที่ไม่ได้เตรียมมาก่อน, Syn. improvising, extemporization

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advisable(แอดไว' ซะเบิล) adj. ซึ่งแนะนำได้, เหมาะ, สมควร. -advisability. -advisableness n., Syn. suggested)
devisable(ดิไว'ซะเบิล) adj. ซึ่งสามารถประดิษฐ์ขึ้นได้,เคลื่อนย้ายได้
devisal(ดิไว'เซิล) n. การประดิษฐ์,การออกแบบวางแผน
envisage(เอนวิซ'ซิจฺ) vt. คิด,มองเห็น,เผชิญหน้า,จ้องหน้า., See also: envisagement n. ดูenvisage, Syn. conceive
improvisation(อิมพรอฟวิเซ' เชิน) n. การแสดงหรือประพันธ์อย่างไม่ได้มีการตระเตรียมมาก่อน, การว่ากลอนสด, สิ่งที่กระทำหรือ ประพันธ์ขึ้นอย่างทันทีทันควัน. -al adj.
inadvisable(อินดัดไว' ซะเบิล) adj. ไม่ฉลาด, ไม่สมควร, ไม่บังควร., See also: inadvisability, inadvisableness n. inadvisably adv., Syn. unwise, improper
revisal(รีไว'เซิล) n. การแก้ไขใหม่,การปรับปรุงใหม่,การชำระ,การเปลี่ยนแปลง,สิ่งที่ปรับปรุงแก้ไข
visa(วี'ซะ) n. วีซ่า,เอกสารอนุมัติที่ประทับตราบนหนังสือเดินทาง (passport) สำหรับบุคคลประเทศหนึ่งไปยังหรือผ่านอีกประเทศหนึ่ง. vt. ประทับตราดังกล่าว,ให้เอกสารดังกล่าว
visage(วิซ'ซิจฺ) n. ใบหน้า (โดยเฉพาะของมนุษย์หน้า,ลักษณะ,สิ่งที่ปรากฎให้เห็น., See also: visaged adj. -S.appearance,aspect

English-Thai: Nontri Dictionary
advisable(adj) สมควร,ซึ่งแนะนำได้,เหมาะ
inadvisable(adj) ไม่ฉลาด,ไม่สมควร,
visa(n) การตรวจประทับตรา,วีซ่า
visa(vt) ตรวจประทับตรา
visage(n) หน้าตา,ใบหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pelvisacrumเชิงกรานร่วมกระเบนเหน็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exit visaการตรวจลงตราอนุญาตให้ออกจากประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
visaตรวจลงตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
visaการตรวจลงตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
visaการตรวจลงตรา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Phrachetiyavisakhabujanusornsakonlokprakadborvornbujawanvisakhaพระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์สกลโลกประกาศบวรบูชาวันวิสาขะ [TU Subject Heading]
Visakabucha Dayวันวิสาขบูชา [TU Subject Heading]
Visasวีซา [TU Subject Heading]
validity of visaอายุการตรวจลงตรา [การทูต]
visaการตรวจลงตรา " การประทับตราหรือข้อความในหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวโดยเจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อแสดงว่า ผู้เดินทางได้รับอนุญาตให้เข้ามาพำนัก เดินทางผ่าน และเดินทางออกจากราชอาณาจักร - courtesy visa การตรวจลงตราประเภทอัธยาศัยไมตรี การตรวจลงตราประเภทนี้จำกัดเฉพาะคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว ซึ่ง (1) ปฏิบัติหน้าที่เพื่อการอื่นนอกเหนือจากการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทางการทูต กงสุล หรือราชการ (สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ หรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติที่เทียบเท่าหนังสือเดินทางทูต หรือหนังสือ เดินทางราชการ) และ (2) เข้ามาในฐานะเป็นพระราชอาคันตุกะ ราชอาคันตุกะ แขกของรัฐบาล หรือหน่วยของรัฐ (สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา) - diplomatic visa การตรวจลงตราประเภททูต - immigrant visa การตรวจลงตราประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร - non-immigrant visa การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว - non-quota immigrant visa การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าว ซึ่งเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี การตรวจลงตราประเภทนี้จะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ 1 ปี - official visa การตรวจลงตราประเภทราชการ - re-entry visa การตรวจลงตราประเภทให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้อีก - tourist visa การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว - transit visa การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร - visa on arrival การตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง " [การทูต]
Visaการตรวจลงตรา กล่าวคือ เป็นเครื่องหมายแสดงการรับรองที่ประทับอยู่ในหนังสือเดินทางว่า หนังสือเดินทางฉบับนั้นได้รับการตรวจตราแล้ว ในกรณีที่ผู้ถือหนังสือดังกล่าวยื่นขอเดินทางเข้าไปในประเทศที่ให้การตรวจลง ตรา และทุกอย่างถูกต้องจึงให้ผู้นั้นเดินทางไปยังประเทศดังกล่าวได้อนุสัญญากรุง เวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุลได้บัญญัติไว้ในข้อ 5 ของวรรค D ว่า หน้าที่ทางกงสุลข้อหนึ่งคือ ?ออกหนังสือเดินทางและเอกสารเดินทางให้แก่คนชาติของรัฐผู้ส่ง และตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือออกเอกสารที่เหมาะสมให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปยังรัฐผู้ส่ง?พึง เข้าใจว่า แม้หนังสือเดินทางจะได้รับการตรวจลงตราแล้วก็ตาม ก็มิได้เป็นการประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า ผู้ถือหนังสือนั้นจะได้รับการยินยอมให้เดินทางเข้าไปในรัฐที่ให้การตรวจลง ตรา คือ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในรัฐนั้นอาจห้ามมิให้เข้าประเทศได้ ทั้ง ๆ ที่ได้รับการตรวจตราแล้วก็ตาม แต่การกระทำเช่นนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นน้อยมากการตรวจลงตราหรือวีซ่านั้น แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท คือ1) การตรวจลงตราทางการทูต ซึ่งออกให้แก่บุคคลในคณะทูตและกงสุล รวมทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของต่างประเทศ2) การตรวจลงตราทางราชการ ออกให้แก่ข้าราชการที่ไม่รวมอยู่ในประเภทที่ 1) ซึ่งจะเดินทางไปธุระราชการ และ3) การตรวจลงตราธรรมดา ออกให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่รวมอยู่ในประเภทที่ 1) และ 2) มีหลายประเทศได้ให้การตรวจลงตราชั่วคราว การตรวจลงตราสำหรับลูกเรือเดินทะเล การตรวจลงตราสำหรับพ่อค้าต่างประเทศ การตรวจลงตราสำหรับนักศึกษา และการตรวจลงตราสำหรับผู้อพยพลี้ภัย เป็นต้น [การทูต]
Visa Waiver Agreementความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It might be advisable for you to dance with Madam Napaloni.ผมแนะนำให้ท่าน ไปเต้นรำกับ ท่านผู้หญิง เนโพโลนี The Great Dictator (1940)
Or, uh, visa versa.อาจจะถูกต้องในเวลาที่ผิด หรือเอ่อในทางกลับกัน Pinocchio (1940)
- You need a visa.- ก็พรหมแดนนั่นไง The Little Prince (1974)
Flashing smiles instead of visas Why, it couldไม่ต้องมีวีซ่า แค่ยิ้มออกมาก็เพียงพอ The Little Prince (1974)
Rhythm and improvisation.ลีลา และ ปฏิภาณ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
It's not advisable for a doctor who's done a forensic evaluation to then become that person's therapist.มันไม่ควรสำหรับหมอที่ อยู่ในศาลการพิจารณาคดี ...แล้วมาเป็นหมอบำบัด ให้กับคนคนนั้น Basic Instinct (1992)
Rach, it's the Visa-card people.ราเชล บริษัทวีซ่าโทรมา The One with George Stephanopoulos (1994)
- Oh. Rachel, it's the Visa-card people. RACHEL:- อ้อ ราเชล บริษัทบัตรวีซ่าแน่ะ The One with George Stephanopoulos (1994)
- Exit visa.- วีซ่าหมดอายุ Anastasia (1997)
- Exit visa?- วีซ่าหมดอายุ? Anastasia (1997)
- No exit visa, no ticket!- ไม่มีวีซ่า ไม่ได้ตั๋ว! Anastasia (1997)
- Seats would be advisable.- เก้าอี้ก็น่าจะดีขอรับ Seven Years in Tibet (1997)
But since Danny was afraid they'd take him away on account of some business concerning documents and visas the boy lived his early years always hiding in the belly of the Virginianเพราะแดนนี่กลัวว่าจะโดนแย่งเขาไป เพราะปัญหาเรื่องเอกสารกับวีซ่า เด็กเลยต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆ The Legend of 1900 (1998)
I was so high, I didn't notice my visa had run out.ฉันสะเพร่ายิ่งนัก ฉันไม่ได้เอะใจเลยว่าวิซ่าฉันหมดอายุ Brokedown Palace (1999)
You can't stay here longer than allowed lf you don't get a visa, you'd get arrestedเธออยู่ที่นี่นานไม่ได้ มันจะเกินกำหนด ถ้าเธอไม่มีวีซ่า เธอจะถูกจับนะ Failan (2001)
We alllive in alittle town in California calledVisalia.พวกเราอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆ ที่ชื่อ "Visalia" ใน California Ken Park (2002)
You start off listening to Amy Grant but then before you know it it's 3 am and you got your Visa card and you're giving it to the scary bitch on TV with the lavender hair.ตั้งแต่เรื่องที่เธอฟังเอมี่ แกรนท์ แล้วยังไงน่ะเหรอ ตอนตี3 เธอยังถือเครดิตการ์ดอยู่เลย แต่ไม่รู้คิดยังไง หล่อนเอามันไปให้ยัยผมสีลาเวนเดอร์นั่น Latter Days (2003)
'Ln the meantime, contact with these assailants is highly inadvisable.'หนังสือมั้ย Shaun of the Dead (2004)
We take Visa.เรารับบัตรเครดิต. National Treasure (2004)
He paid with a Visa.เขาจ่ายด้วยบัตรวีซ่า. National Treasure (2004)
The only guy that ever calls my house is Randy from Chase Visa.ผู้ชายที่โทรหาฉันก็มีแค่ Randy จากบริษัทบัตรเครดิต Mean Girls (2004)
I have exit visas for the following families.ผมได้วีซ่าออกนอกประเทศ ของรายชื่อครอบครัวต่อไปนี้ Hotel Rwanda (2004)
We have no permits, no visas.ไม่ต้องห่วงเพรสตั้น ฉันเจอยังงี้มาเยอะแล้ว King Kong (2005)
Improvisation is a parlor trick. Anyone can do it.เป็นกลเม็ดเอาใจแขก นะใครๆก็ทำได้ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Anywhere in the world that will take MasterCard or Visa.ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ ที่รับ Master Card หรือ Visa นะ Just Like Heaven (2005)
- That with devotion's visage and pious action we do sugar o'er the devil himself.- ใบหน้าที่ศรัทธา การกระทำเลื่อมใส จริงแล้วไซร้กำลังสร้างปีศาจขึ้นในตัว. V for Vendetta (2005)
This visage, no mere veneer of vanity is a vestige of the vox populi, now vacant, vanished.ใบหน้านี้, ใช่เพียงแผ่นไม้ ที่ปิดกั้นความหยิ่งผยอง... ...หากแต่เป็นเศษเสี้ยวของเสียง แห่งผู้คนที่มันได้จางหายไป V for Vendetta (2005)
Till she applied for an overseas visa, which was denied.จนกระทั่งเธอยื่นขอวีซ่าไปต่างประเทศ แล้วถูกปฏิเสธ V for Vendetta (2005)
Waiting for her visa papers.กำลังรอวีซ่าน่ะ Jenny, Juno (2005)
It is not advisable, Your Majesty.นี่มันไม่เหมาะสมนะ นายท่าน The King and the Clown (2005)
THEY DENIED MY VISA.พวกเขาไม่อนุมัติวีซ่าให้พ่อ Family/Affair (2007)
YOUR VISA WILL COME THROUGH. YOU'LL BE HOME SOON.คุณได้วีซ่าเมื่อไร คุณก็จะได้กลับบ้าน Family/Affair (2007)
WHAT ARE YOU TALKING ABOUT? FORGET THE VISA.นี่คุณพูดอะไรอยู่ ผมไม่สนใจเรื่องวีซ่าแล้ว Family/Affair (2007)
HE HELPS PEOPLE GET THEIR VISAS ALL THE TIME.เขาช่วยให้คนได้วีซ่ามาตลอด Family/Affair (2007)
I MEAN, YOU'LL GET YOUR VISA ON YOUR OWN.หนูหมายถึง พ่อจะได้วีซ่าด้วยตัวเอง Family/Affair (2007)
DID YOUR VISA COME THROUGH? NO.วีซ่าของพ่อผ่านแล้วหรอ Family/Affair (2007)
HE GOT HIS VISA! HE'S GONNA BE HOME ON THURSDAY!เขาได้วีซ่าแล้ว เขาจะกลับบ้านวันพฤหัสแล้ว Family/Affair (2007)
What about visas or green cards or whatever?แล้ววีซ่าหรือกรีนการ์ดล่ะ หรืออะไรก็ได้ Left Turn Ahead (2007)
Get this... Her visa expired two years ago.ฟังนะ วีซ่าเธอหมดอายุไปสองปีแล้ว Left Turn Ahead (2007)
And you're here on an expired visa.วีซ่าหมดอายุแล้วแต่คุณก็ยังอยู่ที่นี่ Left Turn Ahead (2007)
These kills are precise, but there's also a fluidity, even some improvisation.การฆ่าพวกนี้แม่นยำมาก แต่ก็ยังมีความลื่นไหล หรือแม้แต่ฉับพลันทันที That Night, a Forest Grew (2007)
(Timbaland) * I AIN'T GOT NO VISA*เพลง* Pilot (2007)
Howe's improvisation is brilliant!..ฮาวอีว์โชว์ได้เยี่ยมมาก! Secret (2007)
they denied my visa.พวกเขาปฏิเสธวีซ่าของพ่อ How Betty Got Her Grieve Back (2007)
#2 is here on a visa she can't jeopardize-- you can't know.หมายเลข 2 ต้องพึ่งวีซ่าในการอยู่ที่ประเทศนี้ เธอไม่อยากจะเสี่ยงหรอก คุณจะรู้ได้ยังไง The Right Stuff (2007)
Is that advisable?ที่จะแนะนำ? Sex Trek: Charly XXX (2007)
Entry visas for Kaunas.วีซ่าขอเข้าเมือง Kaunas Hannibal Rising (2007)
Okay, it's Visa.OK ,ได้แล้ว บัตรวีซ่า Transformers (2007)
Once a year, he sent flowers to someone with his Visa card.เมื่อปีที่แล้วเขาส่งดอกไม้ไปให้คนคนนึง โดยใช้บัตรวีซ่า Shooter (2007)
Two Visa gift cards will be waiting.จะมีบัตรกำนัลของขวัญอยู่ 2 ใบ Eagle Eye (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
visaI had a valid visa, so I was allowed to enter the country.
visaIt is advisable for you to take the medicine.
visaI have a student visa.
visaIt is advisable for a man or woman to acquire an accomplishment.
visaThere are several restrictions on working to support yourself abroad on a student visa.
visaDo you accept Visa card?
visaIf you study in the United States, you need to get a Student visa status.
visaCan you envisage Tom's working in a garage?
visaCan I pay with my VISA?
visaPlease extend this visa.
visaIt is advisable to go by train.
visaI am going to apply for a visa today.
visaI'd like to pay for this with my Visa card.
visaThis school was recommended to me by someone I asked to help me with the visa application process.
visaShe applied for a visa.
visaWhat is the procedure for getting a visa?
visaI want to get a sightseeing visa.
visaHow long is this visa valid?
visaCan I switch over from a sightseeing visa to a business one?
visaDo you accept VISA?
visaIt's often cold, so overcoats are advisable.
visaI applied for a visa.
visaHow long is this visa good for?
visaI have a business visa.
visaYou may advisable keep silent.
visaI have a tourist visa.
visaIt'll be impossible to get a visa at short notice.
visaCould you please issue me a visa again?
visaIt is advisable for him to go.
visaI got this visa at the American Consulate in Kobe.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรีนการ์ด[N] green card, See also: permanent resident visa, Syn. บัตรเขียว, Example: ผู้ถือสิทธิกรีนการ์ดแคนาดาครบ 3 ปี จึงจะมีสิทธิถือสิทธิพลเมือง, Count unit: บัตร, Thai definition: ใบอนุญาตอยู่อาศัยถาวร, Notes: (อังกฤษ)
วีซ่า[N] visa, Example: ภาพคนไทยที่เข้าแถวยาวเหยียดแต่เช้ามืดเพื่อขอวีซ่าเข้าอเมริกา เป็นการสะท้อนสังคมไทยสมัยนั้นได้ดี, Thai definition: บันทึกที่เป็นหลักฐานว่าหนังสือเดินทางนั้นได้ทำถูกต้องแล้วและมีการประทับตรา, Notes: (อังกฤษ)
รูปร่างหน้าตา[N] countenance, See also: appearance, expression, looks, visage, face, Example: หุ่นยนต์เหล่านั้นมีรูปร่างหน้าตาเหมือนคน
วาดภาพ[V] imagine, See also: fancy, visualize, envisage, Syn. นึกภาพ, จินตนาการ, Example: ฉันไม่ได้เห็นเขามาหลายปี วาดภาพไม่ออกจริงๆ ว่าตอนนี้เขาหน้าตาเป็นยังไง, Thai definition: นึกถึงหรือคาดเดาถึงลักษณะที่ยังไม่เห็น
คิดในใจ[V] imagine, See also: conceive, conceptualize, conjure up, envisage, think up, visualize, Example: ฉันได้แต่คิดในใจ ไม่กล้าพูดออกไปเพราะกลัวเขาจะเสียใจ, Thai definition: นึกคิดอยู่ในใจไม่แสดงเป็นคำพูดออกมา
เค้าหน้า[N] face, See also: visage, appearance, countenance, look, Syn. โครงหน้า, รูปหน้า, หน้าตา, Example: เด็กคนนี้มีเค้าหน้าคุ้นๆ เหมือนใครก็นึกไม่ออกเสียที
หน้า[N] face, See also: visage, countenance, mug, Example: ชายร่างใหญ่กำยำผู้นี้มีแผลเป็นที่หน้า แต่น้อยคนนักที่จะกล้าเรียกเขาว่า อ้ายหน้าบาก”, Count unit: หน้า, Thai definition: ส่วนของศีรษะตั้งแต่หน้าผากลงมาจดคาง
สีหน้า[N] countenance, See also: expression, face, visage, Syn. สีหน้าท่าทาง, Example: ถ้าสังเกตเห็นสีหน้าของเธอจะรู้ว่ามันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เธอพูด, Thai definition: อารมณ์ที่ปรากฏบนใบหน้า
ปฏิภาณโวหาร[N] impromptu rhetoric, See also: improvisation (rhetoric), extemporization, Syn. เล่นสำนวน, ชั้นเชิงโวหาร, Example: เขามีปฏิภาณโวหาร, Thai definition: การกล่าวเหมาะด้วยเหตุผลในทันที
หน้าตา[N] face, See also: countenance, feature, mug, visage, appearance, Syn. เค้าหน้า, ใบหน้า, หน้า, Example: คนที่หน้าตาดีมักจะน่าประทับใจเมื่อแรกเห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบหน้า[n.] (bainā) EN: face ; visage   FR: visage [m]
เช็ดหน้า[v. exp.] (chet nā) EN: scrub one's face ; rub the face dry ; wipe one's face   FR: essuyer le visage
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind   FR: aspect [m] ; physionomie [m]
ดำริ[v.] (damri) EN: contemplate ; intend ; plan   FR: avoir l'intention de ; envisager
หันหน้า[v. exp.] (han nā) EN: turn one's head ; turn to face   FR: tourner le visage
จ้องดูหน้า[v. exp.] (jøngdū nā) FR:visager
คำร้องขอวีซ่า[n. exp.] (khamrøngkhø wīsā) EN: application for a visa   FR: demande de visa [f]
คาดคิด[v.] (khātkhit) EN: expect ; anticipate ; hope   FR: envisager ; projeter
ล้างหน้า[v. exp.] (lāng nā) EN: wash one's face   FR: se laver le visage ; se débarbouiller ; faire sa toilette
ล้างหน้าล้างตา[xp] (lāng nā lāng tā) EN: wash one's face   FR: se laver le visage
ไม่สมควร[adj.] (mai somkhūan) EN: improper ; unseemly ; unbecoming ; unsuitable ; inadvisable ; inapt   FR: inapte ; incapable
ม้วนหน้า[v. exp.] (mūan nā) EN: turn away one's face ; turn one's head in shame   FR: tourner le visage ; détourner la tête
มุข[n.] (muk) EN: face ; visage   FR: face [f] ; visage [m]
หน้า[n.] (nā) EN: face ; visage ; countenance ; mug   FR: visage [m] ; figure [f] ; face [f] ; bobine (fam.) [f] ; tête [f]
หน้าซีด[v. exp.] (nāsīt) EN: blanch ; turn pale ; look pale : pale   FR: avoir le teint pâle ; avoir le visage blême
หน้าตา[n.] (nātā) EN: face; countenance ; feature ; mug ; visage ; expression   FR: apparence [f] ; expression [f] ; physionomie [f] ; contenance [f] ; mine [f]
พักตร์[n.] (phak) EN: face ; visage   FR: visage [m]
เปลี่ยนโฉม [v. exp.] (plīen chōm) FR: changer de visage
รูปร่างหน้าตา[n. exp.] (rūprāng nātā) EN: countenance ; appearance ; expression ; looks ; visage ; face   FR: apparence [f] ; expression [f]
สีหน้า[n.] (sīnā) EN: face ; countenance ; visage   FR: expression [f] ; mimique [f]
ตั้งใจ[v.] (tangjai) EN: intend ; be inclined ; aim ; purpose ; have a mind ; design ; mean (to) ; set the mind ; decide   FR: envisager
ทำคำร้องขอวีซ่า[v. exp.] (tham khamrøngkhø wīsā) EN: file an application for a visa   FR: introduire une demande de visa
ทาแป้ง[v. exp.] (thā paēng) EN: powder one's face ; put on powder   FR: poudrer le visage
ต่อวีซ่า[v. exp.] (tø wīsā) EN: renew a visa ; extend a visa   FR: renouveler un visa ; prolonger un visa
ตรวจลงตราเลขที่ ...[n. exp.] (trūat long trā lēk thī ...) EN: visa number ...   FR: numéro de visa ...
วันวิสาขบูชา[X] (wan Wisākha Būchā) EN: Visakha Bucha Day ; Visakha Puja Day ; Day of Vesak ; Vesak Day   FR: jour du Vesak [m]
วาดภาพ[v.] (wātphāp) EN: imagine ; fancy ; visualize ; envisage   FR: représenter ; figurer
วีซ่า[n.] (wīsā) EN: visa   FR: visa [m]
วิสาขบูชา[n. prop.] (Wisākha Būchā) EN: Vesak ; Visakha ; Visakha Bucha ; Visakha Puja ; Buddha Jayanti   FR: Vesak = Waisak [m] ; jour du Vesak [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VISA V IY1 Z AH0
VISAS V IY1 Z AH0 Z
VISAGE V IH1 Z AH0 JH
VISA'S V IY1 Z AH0 Z
UNIVISA Y UW2 N IH0 V IY1 S AH0
TELEVISA T EH1 L AH0 V IY1 Z AH0
ENVISAGE EH0 N V IH1 Z IH0 JH
YLVISAKER IH2 L V IH0 S AA1 K ER0
ENVISAGES EH0 N V IH1 Z IH0 JH IH0 Z
ENVISAGED EH0 N V IH1 Z IH0 JH D
ADVISABLE AH0 D V AY1 Z AH0 B AH0 L
TRAVISANO T R AE2 V IH0 S AA1 N OW0
TELEVISA'S T EH2 L AH0 V IY1 Z AH0 Z
INADVISABLE IH2 N AE0 D V AY1 Z AH0 B AH0 L
INADVISABLE IH2 N AH0 D V AY1 Z AH0 B AH0 L
ADVISABILITY AE2 D V AY2 Z AH0 B IH1 L IH0 T IY0
IMPROVISATION IH2 M P R AA0 V IH0 Z EY1 SH AH0 N
IMPROVISATIONS IH2 M P R AA0 V IH0 Z EY1 SH AH0 N Z
IMPROVISATIONAL IH2 M P R AA0 V IH0 Z EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
visa (v) vˈiːzə (v ii1 z @)
visas (v) vˈiːzəz (v ii1 z @ z)
visaed (v) vˈiːzəd (v ii1 z @ d)
visage (n) vˈɪzɪʤ (v i1 z i jh)
visaged (j) vˈɪzɪʤd (v i1 z i jh d)
visages (n) vˈɪzɪʤɪz (v i1 z i jh i z)
visaing (v) vˈiːzərɪŋ (v ii1 z @ r i ng)
envisage (v) ˈɪnvˈɪzɪʤ (i1 n v i1 z i jh)
advisable (j) ˈədvˈaɪzəbl (@1 d v ai1 z @ b l)
envisaged (v) ˈɪnvˈɪzɪʤd (i1 n v i1 z i jh d)
envisages (v) ˈɪnvˈɪzɪʤɪz (i1 n v i1 z i jh i z)
envisaging (v) ˈɪnvˈɪzɪʤɪŋ (i1 n v i1 z i jh i ng)
inadvisable (j) ˌɪnədvˈaɪzəbl (i2 n @ d v ai1 z @ b l)
inadvisably (a) ˌɪnədvˈaɪzəbliː (i2 n @ d v ai1 z @ b l ii)
advisability (n) ˈədvˌaɪzəbˈɪlɪtiː (@1 d v ai2 z @ b i1 l i t ii)
improvisation (n) ˌɪmprəvaɪzˈɛɪʃən (i2 m p r @ v ai z ei1 sh @ n)
improvisations (n) ˌɪmprəvaɪzˈɛɪʃənz (i2 m p r @ v ai z ei1 sh @ n z)
inadvisability (n) ˌɪnədvˌaɪzəbˈɪlɪtiː (i2 n @ d v ai2 z @ b i1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不宜[bù yí, ㄅㄨˋ ㄧˊ, ] not suitable; inadvisable; inappropriate, #5,237 [Add to Longdo]
设想[shè xiǎng, ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] to imagine; to assume; to envisage; tentative plan; to have consideration for, #7,020 [Add to Longdo]
签证[qiān zhèng, ㄑㄧㄢ ㄓㄥˋ, / ] visa; certificate; to certify, #8,318 [Add to Longdo]
申领[shēn lǐng, ㄕㄣ ㄌㄧㄥˇ, / ] to apply (for license, visa etc), #11,409 [Add to Longdo]
即兴[jí xìng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] improvisation (in the arts); impromptu; extemporaneous, #21,775 [Add to Longdo]
机变[jī biàn, ㄐㄧ ㄅㄧㄢˋ, / ] improvisation; flexible; adaptable; pragmatic, #57,588 [Add to Longdo]
威士[Wēi shì, ㄨㄟ ㄕˋ, ] VISA (credit card), #202,760 [Add to Longdo]
入境签证[rù jìng qiān zhèng, ㄖㄨˋ ㄐㄧㄥˋ ㄑㄧㄢ ㄓㄥˋ, / ] entry visa [Add to Longdo]
怪相[guài xiàng, ㄍㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, ] grotesque visage; grimace [Add to Longdo]
维士卡[wéi shì kǎ, ㄨㄟˊ ㄕˋ ㄎㄚˇ, / ] Visa Card [Add to Longdo]
过境签证[guò jìng qiān zhèng, ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧㄥˋ ㄑㄧㄢ ㄓㄥˋ, / ] transit visa [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
切れる[きれる, kireru] Thai: หมดอายุ English: to expire (e.g. visa)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ins Auge fassen | ins Auge fassend | er/sie fasst ins Auge | ich/er/sie fasste ins Augeto envisage | envisaging | he/she envisages | I/he/she envisaged [Add to Longdo]
Ausreisevisum {n}exit visa [Add to Longdo]
(improvisierte) Begleitung {f}; Improvisation {f} [mus.]vamp [Add to Longdo]
Einreisevisum {n}entrance visa [Add to Longdo]
Improvisation {f}improvisation [Add to Longdo]
Improvisationstalent {n}talent for improvisation [Add to Longdo]
Improvisator {m}extemporizer [Add to Longdo]
Improvisator {m} | Improvisatoren {pl}improviser | improvisers [Add to Longdo]
Ratsamkeit {f}advisability [Add to Longdo]
Revision {f}; Überprüfung {f}; Nachprüfung {f}revisal [Add to Longdo]
Sichtvermerk {m} | Sichtvermerke {pl} | mit Sichtvermerk versehenvisa | visas | visaed [Add to Longdo]
Visage {f}mug [Add to Longdo]
Visavis {n}; Gegenüber {n}; vis-à-visvis-à-vis; the opposite [Add to Longdo]
Visum {n} | Visa {pl}; Visen {pl}visa | visas [Add to Longdo]
angebracht; ratsam; empfehlenswert {adj}advisable [Add to Longdo]
nicht zu empfehlen; unratsaminadvisable [Add to Longdo]
erdenkbardevisable [Add to Longdo]
improvisatorisch {adj}improvisatory [Add to Longdo]
improvisiertimprovisational [Add to Longdo]
ratsam {adv}advisably [Add to Longdo]
unratsam {adj}unadvisable [Add to Longdo]
sich vorstellen | sich vorstellend | sich vorgestellt | er/sie stellt sich vorto envisage | envisaging | envisaged | he/she envisages [Add to Longdo]
(Euphyllia divisa) [zool.]frogspawn coral [Add to Longdo]
Vishakhpatnam; Visakhpatnam (Stadt in Indien)Vishakhpatnam; Visakhpatnam (city in India) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
VISAカード[ビザカード, bizaka-do] (n) Visa (credit) card [Add to Longdo]
インプロ[, inpuro] (n) (1) (abbr) (See インプロビゼーション) improvisation; (2) improvisational theatre [Add to Longdo]
インプロビゼーション;インプロヴァイゼィション;インプロヴィゼーション[, inpurobize-shon ; inpurovaizeishon ; inpurovize-shon] (n) improvisation; improvization [Add to Longdo]
ビザ(P);ビザー;ビーザ[, biza (P); biza-; bi-za] (n) visa; (P) [Add to Longdo]
音容[おんよう, onyou] (n) visage; voice and countenance [Add to Longdo]
可否[かひ, kahi] (n,adj-no) (1) propriety; right and wrong; advisability; (2) pro and con; ayes and noes; (P) [Add to Longdo]
観光ビザ[かんこうビザ, kankou biza] (n) tourist visa [Add to Longdo]
顔;容[かんばせ, kanbase] (n) (1) (arch) countenance; visage; (2) face; honor (honour); dignity [Add to Longdo]
顔ばせ[かおばせ, kaobase] (n) (arch) countenance; visage [Add to Longdo]
形(P);容;貌[かたち(P);よう(容), katachi (P); you ( you )] (n) (1) (形, 容 only) form; shape; figure; (2) visage; (P) [Add to Longdo]
査証[さしょう, sashou] (n,vs) visa; (P) [Add to Longdo]
査証申請人[さしょうしんせいじん, sashoushinseijin] (n) visa applicant [Add to Longdo]
在留期間更新許可[ざいりゅうきかんこうしんきょか, zairyuukikankoushinkyoka] (n) extension of visa permit [Add to Longdo]
在留資格[ざいりゅうしかく, zairyuushikaku] (n) status of residence (in Japan); visa status; residence qualification [Add to Longdo]
就労ビザ[しゅうろうビザ, shuurou biza] (n) work visa; working visa [Add to Longdo]
出国査証[しゅっこくさしょう, shukkokusashou] (n) departure permit; exit visa [Add to Longdo]
招へい理由書;招聘理由書[しょうへいりゆうしょ, shouheiriyuusho] (n) invitation letter (e.g. document in support of a visa to enter Japan) [Add to Longdo]
心に描く[こころにえがく, kokoroniegaku] (exp,v5k) to imagine; to envisage [Add to Longdo]
人文知識;人文知職(iK)[にんぶんちしょく, ninbunchishoku] (n) specialist in humanities (Japanese visa category) [Add to Longdo]
即興[そっきょう, sokkyou] (n,adj-no) improvisation; impromptu; off the cuff; without a score; (P) [Add to Longdo]
即吟[そくぎん, sokugin] (n,vs) improvisation (of a poem); improvization [Add to Longdo]
即題[そくだい, sokudai] (n) subjects for improvisation; subjects for improvization [Add to Longdo]
入国査証[にゅうこくさしょう, nyuukokusashou] (n) entrance visa [Add to Longdo]
不可[ふか, fuka] (n,n-suf) (1) wrong; bad; improper; unjustifiable; inadvisable; (n) (2) failing grade; (P) [Add to Longdo]
不利益[ふりえき, furieki] (adj-na,n) disadvantage; handicap; drawback; inadvisability; inexpediency; (P) [Add to Longdo]
方がよろしい;方が宜しい[ほうがよろしい, hougayoroshii] (exp) (See 方がよい) had better; is advisable [Add to Longdo]
旅券査証[りょけんさしょう, ryokensashou] (n) visa [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vis'e \Vi*s['e]"\, n. [F. vis['e], p. p. of viser to put a visa
   to, fr. L. visus seen, p. p. of videre to see.]
   A document or an indorsement made on a passport by the proper
   authorities of certain countries, denoting that the passport
   has been examined, and that the person who bears it is
   permitted to proceed on her journey. Same as {visa}; -- an
   older spelling now used less frequently than {visa}.
   [1913 Webster + PJC]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Visa \Vi"sa\, v. t. [imp. & p. p. {Visaed}; p. pr. & vb. n.
   {Visaing}.]
   To indorse, after examination, with the word vis['e], as a
   passport; to vis['e].
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Visa \Vi"sa\, n. [F.]
   A written stamp or document obtained by a citizen of one
   country from the proper authorities of another country,
   denoting that that person's passport has been examined, and
   that the person who bears the visa is permitted to enter or
   pass through the second country. It is usually in the form of
   an endorsement on the passport of the person seeking
   permission to enter a foreign country; however, in some cases
   a separate document is issued that does not create a mark in
   the passport. Same as {Vis['e]}.
   [1913 Webster + PJC] Visa card

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Visa \Vi"sa\ (v[=e]"z[.a]), Visa card \Vi"sa card`\ (v[=e]"z[.a]
   k[aum]rd`), prop. n.
   A credit card issued with the Trade Name "Visa" on it; as, he
   charged the dinner to his Visa. Visa is a competitor of
   {Master Card}, {Discover}, {MBNA}, and {American Express},
   and other credit card companies.
   [PJC]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 visa /viza/ 
  visa; visé

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 visa
  song

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Visa /viːzaː/ 
  visas

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top