ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

improvising

IH1 M P R AH0 V AY2 Z IH0 NG   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -improvising-, *improvising*, improvis
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Improvising.- เปลี่ยนแผน Chuck Versus the Wookiee (2007)
Improvising is really not your forte.เธอนี่แต่งเรื่อง ไม่เก่งเลย Chapter Three 'Kindred' (2007)
- what is doing? - Improvising.ตามฉันมาเหอะน่า Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
What else have you... You are improvising?นายใส่อะไรเข้าไปเองอีก Ratatouille (2007)
And in bluegrass,each instrument takes its turn playing the melody and improvising off it.ถ้าเป็นเพลงคันทรี่เครื่องดนตรีจะเล่น แบบอิมโพรไวส์ไม่ได้ตรงกับทำนอง Hey! Mr. Pibb! (2009)
We do this by the book, no improvising.เราทำตามหนังสือ ไม่ต้องเตรียมตัว Emotional Rescue (2009)
I was improvising.ผมกำลังปรับปรุงอยู่น่ะ Up in the Air (2009)
They're constantly improvising their recipes in hopes of finding that one magic element that will make it all happen.ก็คงต้องมีการปรับปรุงสูตรกันบ้าง ด้วยความหวังว่าจะได้ค้นพบสิ่งที่ทำให้บรรลุเป้าหมาย Frenzy (2009)
- Improvising.- Improvising Inception (2010)
It seems like you're improvising your entire curriculum.นายกำลังเข้าสู่หลักสูตรการแสดงสด The Thespian Catalyst (2011)
Okay, I guess we're improvising now.โอเค ฉันคิดว่า เราไม่ได้เตรียมไว้ตอนนี้ The Thespian Catalyst (2011)
It's called improvising, bitch!มันเรียกว่า การแสดง โดยไม่ได้เตรียม ยัยบ้า It's Called Improvising, Bitch! (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPROVISING    IH1 M P R AH0 V AY2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
improvising    (v) ˈɪmprəvaɪzɪŋ (i1 m p r @ v ai z i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Improvise \Im`pro*vise"\, v. t. [imp. & p. p. {Improvised}; p.
   pr. & vb. n. {Improvising}.] [F. improviser, it.
   improvvisare, fr. improvviso unprovided, sudden, extempore,
   L. improvisus; pref. im- not + provisus foreseen, provided.
   See {Proviso}.]
   1. To compose, recite, or sing extemporaneously, especially
    in verse; to extemporize; also, to play upon an
    instrument, or to act, extemporaneously.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring about, arrange, do, or make, immediately or on
    short notice, without previous preparation and with no
    known precedent as a guide.
    [1913 Webster +PJC]
 
       Charles attempted to improvise a peace. --Motley.
    [1913 Webster]
 
   3. To invent, or provide, offhand, or on the spur of the
    moment; as, he improvised a hammer out of a stone.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top