ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extemporization

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extemporization-, *extemporization*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา extemporization มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *extemporization*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extemporization[N] การพูดหรือแสดงโดยไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, Syn. ad-libbing, impromptu

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิภาณโวหาร[N] impromptu rhetoric, See also: improvisation (rhetoric), extemporization, Syn. เล่นสำนวน, ชั้นเชิงโวหาร, Example: เขามีปฏิภาณโวหาร, Thai definition: การกล่าวเหมาะด้วยเหตุผลในทันที

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Extemporization \Ex*tem`po*ri*za"tion\, n.
   The act of extemporizing; the act of doing anything
   extempore.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extemporization
   n 1: a performance given extempore without planning or
      preparation [syn: {extemporization}, {extemporisation},
      {improvisation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top