Search result for

หันหน้า

(31 entries)
(0.1136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หันหน้า-, *หันหน้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หันหน้า[V] turn one's head, See also: turn to face, Syn. หัน, ผินหน้า, เบือนหน้า, Example: หล่อนหันหน้ามาสบสายตากับผม เพื่อขอความเห็นใจ, Thai definition: ทำให้หน้าอยู่ตรงทิศทางหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หันหน้าก. ทำให้หน้าอยู่ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เช่น เขานั่งหันหน้าออกทางประตู
หันหน้าหันไปหา เช่น ไม่รู้จะหันหน้าไปหาใคร หันหน้าเข้าวัด.
หันหน้าเข้าวัดก. มุ่งหน้าเข้าวัดเพื่อถือศีลฟังเทศน์เป็นต้น.
หันหน้าเข้าหากันก. ปรองดองกัน, สมัครสมานกัน, เช่น ทุกฝ่ายจะต้องหันหน้าเข้าหากัน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If she turns her head,ถ้าเธอหันหน้ามา.. Not Cancer (2008)
If we cannot control this plague, people will turn to magic for a cure.ถ้าเราไม่สามารถควบคุมโรคระบาดนี้ได้ ผู้คนจะหันหน้ากลับไปหาเวทย์มนต์เพื่อมาทำลายล้างกันอีก The Mark of Nimueh (2008)
Well, Boleyn girl show your face.นี่ แม่สาวโบลิน.. ..หันหน้ามาซิ The Other Boleyn Girl (2008)
So could you turn around so I can tell you to your face?เพราะงั้น หันหน้ามาหน่อยได้มั๊ย ฉันจะได้เห็นหน้านาย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
About face!หันหน้ามา! Day of the Dead (2008)
Due to the fact it always leans toward the south.ซึ่งมันจะหันหน้าทางที่ทิศใต้เสมอ Breaking and Entering (2008)
All the warriors are facing in to this point,ทหารทุกนายหันหน้าไปทางเดียวกัน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
They alone have the capacity to turn to the sun to capture its energy.พวกมันเท่านั้นที่หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ และดึงพลังงานมาใช้ Home (2009)
Turn around.หันหน้าไป Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Now turn around and face the wall.หันหน้าเข้ากำแพง New York Sucks (2009)
When you checked into the hotel, did you or did you not insist on getting an eastern-facing room on a floor not below 7?ตอนคุณเช็คอิน คุณยืนยันหรือไม่ว่าจะเอา.. ..ห้องที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก และอยู่สูงกว่าชั้น7 The Ugly Truth (2009)
Turn to face your subjects, Rosalinda.หันหน้าไปเลย,โรซาลินดา. Princess Protection Program (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หันหน้า[v. exp.] (han nā) EN: turn one's head ; turn to face   FR: tourner le visage

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
face[VI] หันหน้าออกไปทาง, See also: หันหน้าไปทาง
front[VT] เผชิญหน้า, See also: หันหน้าเข้าหา
front[VI] เผชิญหน้า, See also: หันหน้าเข้าหา
orientate[VT] หันหน้าไปทางทิศตะวันออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eastward(อีส'เวิร์ด) adj.,adv. หันหน้าตั้งอยู่หรือเคลื่อนไปทางตะวันออก. n. ทิศตะวันออก
face(เฟส) {faced,facing,faces} n. ใบหน้า,หน้า,โฉม,รูปโฉม,หน้าตา,ด้านหน้า,ความหน้าด้าน,ความทะลึ่ง,การแสแสร้ง,ชื่อเสียง,ผิวหน้า,การเผชิญหน้า,ส่วนหน้ากว้าง vt. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้าโดยตรง,เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญกับ,หงาย (ไพ่) -Phr. (in one's face โดยตรง) vi. หันหน
front(ฟรันทฺ) n.,adj.,interj. หน้า,ข้างหน้า,ด้านหน้า -v. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้า,รับมือ,ต่อต้าน, Syn. anterior,face
head(เฮด) n. ศีรษะ,ส่วนหัว,สมอง,ตำแหน่งผู้นำ,ตำแหน่งสูงสุด, จุดสุดยอด -Phr. (lose one's head อารมณ์เสีย,ตื่นเต้น) adj. ชั้นนำ,ที่หนึ่ง,สำคัญ,เกี่ยวกับหัว,ข้างหน้า vt. นำหน้า,เป็นผู้นำ,เป็นหัวหน้า,หันหน้าไปทาง,บ่ายหน้าไปทาง,ต่อหัว,จ่าหน้า vi. ไปข้างหน้า,ออกเดิ
introrse(อินทรอสฺ') adj. หันหน้าเข้าข้างใน.

English-Thai: Nontri Dictionary
face(vt) เผชิญหน้า,หันหน้าไปทาง,หงาย(ไพ่),เหลียว,ฉาบ
look(vi) มองดู,เพ่ง,ดูเหมือน,ดูคล้าย,สนใจ,หันหน้า,เผชิญหน้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
向かう[むかう, mukau] Thai: หันหน้าสู่
振り向く[ふりむく, furimuku] Thai: หันหน้า English: to turn one's face

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top