ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-visa-

V IY1 Z AH0   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: visa, *visa*
Possible hiragana form: -う゛ぃさ-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
visa[N] วีซ่า, See also: เอกสารอนุมัติที่ประทับตราบนหนังสือเดินทาง
visa[VT] ประทับตราบนหนังสือเดินทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
visa(วี'ซะ) n. วีซ่า,เอกสารอนุมัติที่ประทับตราบนหนังสือเดินทาง (passport) สำหรับบุคคลประเทศหนึ่งไปยังหรือผ่านอีกประเทศหนึ่ง. vt. ประทับตราดังกล่าว,ให้เอกสารดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
visa(n) การตรวจประทับตรา,วีซ่า
visa(vt) ตรวจประทับตรา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
visaตรวจลงตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
visaการตรวจลงตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
visaการตรวจลงตรา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
visaการตรวจลงตรา " การประทับตราหรือข้อความในหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวโดยเจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อแสดงว่า ผู้เดินทางได้รับอนุญาตให้เข้ามาพำนัก เดินทางผ่าน และเดินทางออกจากราชอาณาจักร - courtesy visa การตรวจลงตราประเภทอัธยาศัยไมตรี การตรวจลงตราประเภทนี้จำกัดเฉพาะคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว ซึ่ง (1) ปฏิบัติหน้าที่เพื่อการอื่นนอกเหนือจากการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทางการทูต กงสุล หรือราชการ (สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ หรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติที่เทียบเท่าหนังสือเดินทางทูต หรือหนังสือ เดินทางราชการ) และ (2) เข้ามาในฐานะเป็นพระราชอาคันตุกะ ราชอาคันตุกะ แขกของรัฐบาล หรือหน่วยของรัฐ (สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา) - diplomatic visa การตรวจลงตราประเภททูต - immigrant visa การตรวจลงตราประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร - non-immigrant visa การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว - non-quota immigrant visa การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าว ซึ่งเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี การตรวจลงตราประเภทนี้จะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ 1 ปี - official visa การตรวจลงตราประเภทราชการ - re-entry visa การตรวจลงตราประเภทให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้อีก - tourist visa การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว - transit visa การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร - visa on arrival การตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง " [การทูต]
Visaการตรวจลงตรา กล่าวคือ เป็นเครื่องหมายแสดงการรับรองที่ประทับอยู่ในหนังสือเดินทางว่า หนังสือเดินทางฉบับนั้นได้รับการตรวจตราแล้ว ในกรณีที่ผู้ถือหนังสือดังกล่าวยื่นขอเดินทางเข้าไปในประเทศที่ให้การตรวจลง ตรา และทุกอย่างถูกต้องจึงให้ผู้นั้นเดินทางไปยังประเทศดังกล่าวได้อนุสัญญากรุง เวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุลได้บัญญัติไว้ในข้อ 5 ของวรรค D ว่า หน้าที่ทางกงสุลข้อหนึ่งคือ ?ออกหนังสือเดินทางและเอกสารเดินทางให้แก่คนชาติของรัฐผู้ส่ง และตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือออกเอกสารที่เหมาะสมให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปยังรัฐผู้ส่ง?พึง เข้าใจว่า แม้หนังสือเดินทางจะได้รับการตรวจลงตราแล้วก็ตาม ก็มิได้เป็นการประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า ผู้ถือหนังสือนั้นจะได้รับการยินยอมให้เดินทางเข้าไปในรัฐที่ให้การตรวจลง ตรา คือ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในรัฐนั้นอาจห้ามมิให้เข้าประเทศได้ ทั้ง ๆ ที่ได้รับการตรวจตราแล้วก็ตาม แต่การกระทำเช่นนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นน้อยมากการตรวจลงตราหรือวีซ่านั้น แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท คือ1) การตรวจลงตราทางการทูต ซึ่งออกให้แก่บุคคลในคณะทูตและกงสุล รวมทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของต่างประเทศ2) การตรวจลงตราทางราชการ ออกให้แก่ข้าราชการที่ไม่รวมอยู่ในประเภทที่ 1) ซึ่งจะเดินทางไปธุระราชการ และ3) การตรวจลงตราธรรมดา ออกให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่รวมอยู่ในประเภทที่ 1) และ 2) มีหลายประเทศได้ให้การตรวจลงตราชั่วคราว การตรวจลงตราสำหรับลูกเรือเดินทะเล การตรวจลงตราสำหรับพ่อค้าต่างประเทศ การตรวจลงตราสำหรับนักศึกษา และการตรวจลงตราสำหรับผู้อพยพลี้ภัย เป็นต้น [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can check the visa stamps.นี่พาสปอร์ตนักท่องเที่ยวไว้ไปทุกที่ สแตมป์วีซ่า Snowden (2016)
We're trying to secure a visa for him.เราพยายามขอวีซ่าให้เขาอยู่ Snowden (2016)
Uh... is visa okay?บัตรวีซ่าได้ไหม Jack Reacher: Never Go Back (2016)
He's also managed to secure a visa for his fiancee.เขายังได้ขอวีซ่าให้คู่หมั้นของเขาด้วย The Man from U.N.C.L.E. (2015)
It's not Dani, but he's called Dana Harris a dozen times, and she is on a student visa at Johns Hopkins, and, oh, my God, she's from Berlin.ไม่ใช่แดนี่ เขาโทรหาเดน่า แฮร์ริส เป็นสิบๆครั้ง เธอเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน\Mที่จอห์นส์ ฮอปกินส์ To Bear Witness (2013)
Marc Chagall was smuggled out of Nazi occupied France with a forged visa provided by this country and brought to New York.มาร์ค ชากอล ลักลอบนำเข้า จากพวกนาซีที่ครอบครองฝรั่งเศส ด้วยวีซ่าปลอมที่ถูกจัดหาให้โดยประเทศนี้ และนำมันกลับมาสู่นิวยอร์ก At What Price (2013)
♪ If you catch me at the border I got visas in my name# ถ้าเธอจับฉันที่พรมแดน ฉันมีวีซ่าชื่อฉันอยู่ This Is the End (2013)
Well, I was on work visa from Romania.ผมใช้วีซ่าทำงานจากโรมาเนีย Red Sails in the Sunset (2012)
Malik, your visa expired, didn't it?มาริค วีซ่าคุณขาดใช่ไหม 47 Seconds (2012)
I'm gonna put a tail on him 24/7 until his travel visa expires.I'm gonna put a tail on him 24/7 จนกว่าวีซ่าท่องเที่ยวของเขาจะหมดอายุ Chemistry (2012)
I've been trying to get my student visa extended, so I can spend junior year at McKinley, but I just found out the request was turned down.ฉันพยายามที่จะทำเรื่องต่อวีซ่านักเรียนของฉันต่อไปอีก เพื่อที่จะได้เรียนม.5ที่แมคแคนลี่ต่อ แต่ฉันพบว่าคำขอของฉันถูกปฏิเสธ Heart (2012)
All four came through LAX on tourist visas and counterfeit passports.ทั้ง 4 คน มาแอเอเอ็กซ์ด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว และหนังสือเดินทางปลอม Deadline (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
visaCan I pay with my VISA?
visaCan I switch over from a sightseeing visa to a business one?
visaCould you please issue me a visa again?
visaDo you accept VISA?
visaDo you accept Visa card?
visaHow long is this visa good for?
visaHow long is this visa valid?
visaI am going to apply for a visa today.
visaI applied for a visa.
visaI'd like to pay for this with my Visa card.
visaIf you study in the United States, you need to get a Student visa status.
visaI got this visa at the American Consulate in Kobe.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วีซ่า[N] visa, Example: ภาพคนไทยที่เข้าแถวยาวเหยียดแต่เช้ามืดเพื่อขอวีซ่าเข้าอเมริกา เป็นการสะท้อนสังคมไทยสมัยนั้นได้ดี, Thai definition: บันทึกที่เป็นหลักฐานว่าหนังสือเดินทางนั้นได้ทำถูกต้องแล้วและมีการประทับตรา, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วีซ่า[n.] (wīsā) EN: visa   FR: visa [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VISA    V IY1 Z AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
visa    (v) vˈiːzə (v ii1 z @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sichtvermerk {m} | Sichtvermerke {pl} | mit Sichtvermerk versehenvisa | visas | visaed [Add to Longdo]
Visage {f}mug [Add to Longdo]
Visavis {n}; Gegenüber {n}; vis-à-visvis-à-vis; the opposite [Add to Longdo]
Visum {n} | Visa {pl}; Visen {pl}visa | visas [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vis'e \Vi*s['e]"\, n. [F. vis['e], p. p. of viser to put a visa
   to, fr. L. visus seen, p. p. of videre to see.]
   A document or an indorsement made on a passport by the proper
   authorities of certain countries, denoting that the passport
   has been examined, and that the person who bears it is
   permitted to proceed on her journey. Same as {visa}; -- an
   older spelling now used less frequently than {visa}.
   [1913 Webster + PJC]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Visa \Vi"sa\, v. t. [imp. & p. p. {Visaed}; p. pr. & vb. n.
   {Visaing}.]
   To indorse, after examination, with the word vis['e], as a
   passport; to vis['e].
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Visa \Vi"sa\, n. [F.]
   A written stamp or document obtained by a citizen of one
   country from the proper authorities of another country,
   denoting that that person's passport has been examined, and
   that the person who bears the visa is permitted to enter or
   pass through the second country. It is usually in the form of
   an endorsement on the passport of the person seeking
   permission to enter a foreign country; however, in some cases
   a separate document is issued that does not create a mark in
   the passport. Same as {Vis['e]}.
   [1913 Webster + PJC] Visa card

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Visa \Vi"sa\ (v[=e]"z[.a]), Visa card \Vi"sa card`\ (v[=e]"z[.a]
   k[aum]rd`), prop. n.
   A credit card issued with the Trade Name "Visa" on it; as, he
   charged the dinner to his Visa. Visa is a competitor of
   {Master Card}, {Discover}, {MBNA}, and {American Express},
   and other credit card companies.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 visa
   n 1: an endorsement made in a passport that allows the bearer to
      enter the country issuing it
   v 1: provide (a passport) with a visa
   2: approve officially; "The list of speakers must be visaed"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 visa /viza/ 
  visa; visé

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 visa
  song

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Visa /viːzaː/ 
  visas

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top