ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

revisal

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revisal-, *revisal*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา revisal มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *revisal*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revisal(รีไว'เซิล) n. การแก้ไขใหม่,การปรับปรุงใหม่,การชำระ,การเปลี่ยนแปลง,สิ่งที่ปรับปรุงแก้ไข

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Revisalo.ตรวจดูสิ Pilot (2011)
Revisalo.Revisalo. Pilot (2011)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Revision {f}; Überprüfung {f}; Nachprüfung {f}revisal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revisal \Re*vis"al\, n. [From {Revise}.]
   The act of revising, or reviewing and reexamining for
   correction and improvement; revision; as, the revisal of a
   manuscript; the revisal of a proof sheet; the revisal of a
   treaty.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 revisal
   n 1: the act of rewriting something [syn: {revision}, {revisal},
      {revise}, {rescript}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top