Search result for

*延*

(256 entries)
(0.0324 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -延-
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[yán wù, ㄧㄢˊ ˋ] หน่วงเหนี่ยวจนเสียเวลา, เสียเวลา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[れいえん, reien] (vt) (เหล็ก)รีดเย็น
[えんちょう, enchou] (n) ขยาย
[ねつえん, netsuen] (vt) (เหล็ก)รีดร้อน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
期になる[えんきになる, enkininaru] (n) การเลื่อนกำหนดออกไปอีก
長コード[えんちょうこーど, enchoukodo] (n ) ปลั๊กพ่วง, สายพ่วงปลั๊กไฟ
規制[きせいえんき, kiseienki] กฏระเบียบที่ถุกเลื่อนออกไป กฏระเบียบที่ถุกขยายเวลาออกไป
規制[きせいえんき, kiseienki] กฏระเบียบที่ถุกเลื่อนออกไป กฏระเบียบที่ถุกขยายเวลาออกไป

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
びる[のびる, nobiru] Thai: ยืดออกไป
ばす[のばす, nobasu] Thai: เหยียด English: to stretch
ばす[のばす, nobasu] Thai: ยื่น
ばす[のばす, nobasu] Thai: ยืดเวลาออกไป

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[埏, shān, ㄕㄢ] boundary, limit
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  延 (yán ㄧㄢˊ) 
Etymology: [ideographic] An earthen 土 roadblock 延
[延, yán, ㄧㄢˊ] to defer, to delay, to postpone; to extend, to prolong; surname
Radical: Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  㢟 (chān ㄔㄢ) 
Etymology: [ideographic] A foot on the road 㢟 stopped in its tracks 丿
[涎, xián, ㄒㄧㄢˊ] saliva
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  延 (yán ㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[筵, yán, ㄧㄢˊ] bamboo mat; banquet, feast
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  延 (yán ㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] bamboo
[蜒, yán, ㄧㄢˊ] millipede
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  延 (yán ㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] insect
[誕, dàn, ㄉㄢˋ] to give birth, to bear children; birth, birthday
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  延 (yán ㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] speech
[诞, dàn, ㄉㄢˋ] to give birth, to bear children; birth, birthday
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  延 (yán ㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] speech

Japanese-English: EDICT Dictionary
QT長症候群[キューティーえんちょうしょうこうぐん, kyu-tei-enchoushoukougun] (n) long QT syndrome [Add to Longdo]
スイッチング遅[スイッチングちえん, suicchingu chien] (n) {comp} switching delay [Add to Longdo]
セル化遅[セルかちえん, seru kachien] (n) {comp} (cell) encapsulation delay [Add to Longdo]
セル遅変動[セルちえんへんどう, seru chienhendou] (n) {comp} cell delay variation; CDV [Add to Longdo]
ディジタル検出遅時間[ディジタルけんしゅつちえんじかん, deijitaru kenshutsuchienjikan] (n) {comp} recognition time [Add to Longdo]
リング遅[リングちえん, ringu chien] (n) {comp} ring latency [Add to Longdo]
[あつえん, atsuen] (n,vs) rolling; extending by applying pressure [Add to Longdo]
[あつえんき, atsuenki] (n) rolling machine [Add to Longdo]
工場[あつえんこうじょう, atsuenkoujou] (n) rolling mill [Add to Longdo]
[あつえんこう, atsuenkou] (n) rolled steel [Add to Longdo]
引きばし(P);引き伸ばし;引伸ばし;引ばし[ひきのばし, hikinobashi] (n) (1) extension; prolongation; (2) (See 引き伸ばし写真) enlargement; (P) [Add to Longdo]
引きばす(P);引きす(P);引ばす(io)(P);引す(io)(P);引き伸ばす(P);引き伸す(P);引伸ばす(io)(P);引伸す(io)(P);引きのばす[ひきのばす, hikinobasu] (v5s,vt) (1) to stretch larger; (2) to enlarge (photos); (3) to delay (e.g. the end of a meeting); (P) [Add to Longdo]
雨天[うてんえんき, uten'enki] (exp) postponed because of rain [Add to Longdo]
雨天順[うてんじゅんえん, utenjun'en] (n) rescheduled in case of rain [Add to Longdo]
[えいえん, eien] (n) Eien era (987.4.5-989.8.8) [Add to Longdo]
々(P);;蜿蜒;蜿蜿;蜿々[えんえん, en'en] (adj-t,adv-to) (1) forever; endlessly; on and on; (2) meandering; wandering; winding; sinuous; serpentine; zigzagging; (P) [Add to Longdo]
いて;て(io)[ひいて, hiite] (adv) (uk) not only ... but also; in addition to; consequently [Add to Longdo]
いては[ひいては, hiiteha] (adv) (uk) not only ... but also; in addition to; consequently [Add to Longdo]
[のびのび, nobinobi] (adj-na,adv,n) stretching; repeatedly put off; procrastinate [Add to Longdo]
びになる[のびのびになる, nobinobininaru] (exp) to be delayed [Add to Longdo]
[のべ, nobe] (n) (1) futures; (2) credit (buying); (3) stretching; (4) total; gross; (P) [Add to Longdo]
べる;伸べる;展べる[のべる, noberu] (v1,vt) (1) to lay out (a futon); to make (bed); to spread out; to stretch; to widen; (2) (べる, 伸べる only) to postpone; to extend [Add to Longdo]
べ金;[のべがね, nobegane] (n) sheet metal; dagger; sword [Add to Longdo]
べ語数[のべごすう, nobegosuu] (n) total number of words used (in a text) [Add to Longdo]
べ紙[のべがみ, nobegami] (n) variety of high-quality, Edo-period paper [Add to Longdo]
べ時間[のべじかん, nobejikan] (n) total man-hours; total hours [Add to Longdo]
べ受講者数[のべじゅこうしゃすう, nobejukoushasuu] (n) total number of trainees [Add to Longdo]
べ人員;人員[のべじんいん, nobejin'in] (n) total personnel [Add to Longdo]
べ坪;[のべつぼ, nobetsubo] (n) total floor space [Add to Longdo]
べ坪数[のべつぼすう, nobetsubosuu] (n) total floor space [Add to Longdo]
べ日数;日数[のべにっすう, nobenissuu] (n) total days [Add to Longdo]
べ板;[のべいた, nobeita] (n) hammered-out plates [Add to Longdo]
べ払い;払い[のべばらい, nobebarai] (n) deferred payment [Add to Longdo]
べ払い輸出[のべばらいゆしゅつ, nobebaraiyushutsu] (n) exporting on a deferred-payment basis [Add to Longdo]
べ棒;[のべぼう, nobebou] (n) (metal) bar [Add to Longdo]
[えんいん, en'in] (n,vs) delay; procrastination [Add to Longdo]
[えんおう, en'ou] (n) En'ou era (1239.2.7-1240.7.16) [Add to Longdo]
[えんかい, enkai] (n) postponement (adjournment) of meeting [Add to Longdo]
[えんぎ, engi] (n) Engi era (901.7.15-923.4.11) [Add to Longdo]
喜式[えんぎしき, engishiki] (n) Engi-Shiki (set of ancient Japanese governmental regulations) [Add to Longdo]
[えんき, enki] (n,vs) postponement; adjournment; (P) [Add to Longdo]
期になる[えんきになる, enkininaru] (exp,v5r) to be postponed [Add to Longdo]
[えんきゅう, enkyuu] (n) Enkyuu era (1069.4.13-1074.8.23) [Add to Longdo]
[えんきょう, enkyou] (n) Enkyou era (1744.2.21-1748.7.12) [Add to Longdo]
[えんぎょう;えんけい, engyou ; enkei] (n) Engyou era (1308.10.9-1311.4.28); Enkei era [Add to Longdo]
[えんげん, engen] (n) Engen era (of the Southern Court) (1336.2.29-1340.4.28) [Add to Longdo]
寿[えんじゅ, enju] (n) longevity; prolongation of life [Add to Longdo]
床面積[のべゆかめんせき, nobeyukamenseki] (n) total floor space [Add to Longdo]
[えんしょう, enshou] (n,vs) spread of fire [Add to Longdo]
[えんしん, enshin] (n,vs) extension [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不周[bù zhōu yán, ㄅㄨˋ ㄓㄡ ㄧㄢˊ, ] undistributed [Add to Longdo]
使蔓[shǐ màn yán, ㄕˇ ㄇㄢˋ ㄧㄢˊ, 使] to spread [Add to Longdo]
[zhōu yán, ㄓㄡ ㄧㄢˊ, ] exhaustive; distributed (logic: applies to every instance) [Add to Longdo]
[wài yán, ㄨㄞˋ ㄧㄢˊ, ] extension (semantics) [Add to Longdo]
[yán, ㄧㄢˊ, ] to prolong; to extend; to delay; surname Yan [Add to Longdo]
[yán shēn, ㄧㄢˊ ㄕㄣ, ] to extend; to spread [Add to Longdo]
[Yán jí, ㄧㄢˊ ㄐㄧˊ, ] Yanji county level city, capital of Yanbian Korean autonomous prefecture 邊朝鮮族自治州|边朝鲜族自治州, Jilin [Add to Longdo]
吉市[Yán jí shì, ㄧㄢˊ ㄐㄧˊ ㄕˋ, ] Yanji county level city, capital of Yanbian Korean autonomous prefecture 邊朝鮮族自治州|边朝鲜族自治州, Jilin [Add to Longdo]
寿[Yán shòu, ㄧㄢˊ ㄕㄡˋ, 寿 / ] (N) Yanshou (place in Heilongjiang); to extend life [Add to Longdo]
[Yán ān, ㄧㄢˊ ㄢ, ] Yán'ān prefecture level city in Shǎnxī 陝西|陕西, communist headquarters during the war [Add to Longdo]
安地区[Yán ān dì qū, ㄧㄢˊ ㄢ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Yan'an district (district in Shaanxi) [Add to Longdo]
安市[Yán ān shì, ㄧㄢˊ ㄢ ㄕˋ, ] Yán'ān prefecture level city in Shaanxi 陝西|陕西, communist headquarters during the war [Add to Longdo]
[yán dàng, ㄧㄢˊ ㄉㄤˋ, ] to postpone; to keep putting sth off [Add to Longdo]
[yán zhǎn, ㄧㄢˊ ㄓㄢˇ, ] to extend; to stretch out; ductable; to scale; scalable [Add to Longdo]
展性[yán zhǎn xìng, ㄧㄢˊ ㄓㄢˇ ㄒㄧㄥˋ, ] ductability [Add to Longdo]
[Yán chuān, ㄧㄢˊ ㄔㄨㄢ, ] (N) Yanchuan (place in Shaanxi) [Add to Longdo]
平乡[Yán píng xiāng, ㄧㄢˊ ㄆㄧㄥˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Yanping (village in Taiwan) [Add to Longdo]
年益寿[yán nián yì shòu, ㄧㄢˊ ㄋㄧㄢˊ ㄧˋ ㄕㄡˋ, 寿] to make life longer; to promise longevity; (this product will) extend your life [Add to Longdo]
[yán xìng, ㄧㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, ] ductility [Add to Longdo]
[Yán qìng, ㄧㄢˊ ㄑㄧㄥˋ, / ] (N) Yanqing (place in Beijing) [Add to Longdo]
庆县[Yán qìng xiàn, ㄧㄢˊ ㄑㄧㄥˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Yanqing county of Beijing municipality [Add to Longdo]
[yán jiē, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ, ] to receive sb [Add to Longdo]
[yán gē, ㄧㄢˊ ㄍㄜ, / ] to delay; to procrastinate [Add to Longdo]
[yán lǎn, ㄧㄢˊ ㄌㄢˇ, / ] to recruit talent; to round up; to enlist the services of sb [Add to Longdo]
[yán huì, ㄧㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] to postpone a meeting [Add to Longdo]
[yán qī, ㄧㄢˊ ㄑㄧ, ] to delay; to extend; to postpone [Add to Longdo]
[Yán jīn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄣ, ] (N) Yanjin (place in Henan) [Add to Longdo]
[yán fā, ㄧㄢˊ ㄈㄚ, / ] delayed action [Add to Longdo]
[yán mián, ㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˊ, / 綿] to extend continuously [Add to Longdo]
[yán huǎn, ㄧㄢˊ ㄏㄨㄢˇ, / ] to defer; to postpone; to put off; to retard; to slow sth down [Add to Longdo]
[yán xù, ㄧㄢˊ ㄒㄩˋ, / ] continue; last longer [Add to Longdo]
[yán pìn, ㄧㄢˊ ㄆㄧㄣˋ, ] to hire; to employ; to engage [Add to Longdo]
聘招揽[yán pìn zhāo lǎn, ㄧㄢˊ ㄆㄧㄣˋ ㄓㄠ ㄌㄢˇ, / ] to enlist the services of sb [Add to Longdo]
[yán jiàn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] to introduce; to receive sb [Add to Longdo]
[yán wu, ㄧㄢˊ ˙, / ] delay; hold-up; wasted time; loss caused by delay [Add to Longdo]
[yán qǐng, ㄧㄢˊ ㄑㄧㄥˇ, / ] to employ; to send for sb promising employment [Add to Longdo]
[yán chí, ㄧㄢˊ ㄔˊ, / ] to delay; to postpone; to keep putting sth off [Add to Longdo]
[Yán biān, ㄧㄢˊ ㄅㄧㄢ, / ] Yanbian Korean autonomous prefecture 邊朝鮮族自治州|边朝鲜族自治州 in Jilin province 吉林省 in northeast China, capital Yanji city 吉市 [Add to Longdo]
边地区[Yán biān dì qū, ㄧㄢˊ ㄅㄧㄢ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] Yanbian Korean autonomous prefecture 邊朝鮮族自治州|边朝鲜族自治州 in Jilin province 吉林省 in northeast China, capital Yanji city 吉市 [Add to Longdo]
边州[Yán biān zhōu, ㄧㄢˊ ㄅㄧㄢ ㄓㄡ, / ] Yanbian Korean autonomous prefecture 邊朝鮮族自治州|边朝鲜族自治州 in Jilin province 吉林省 in northeast China, capital Yanji city 吉市 [Add to Longdo]
边朝鲜族自治州[Yán biān Cháo xiān zú zì zhì zhōu, ㄧㄢˊ ㄅㄧㄢ ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, / ] Yanbian Korean autonomous prefecture in Jilin province 吉林省 in northeast China, capital Yanji city 吉市 [Add to Longdo]
[yán cháng, ㄧㄢˊ ㄔㄤˊ, / ] to prolong; to extend; to delay [Add to Longdo]
长线[yán cháng xiàn, ㄧㄢˊ ㄔㄤˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] extension cord; extended line; powerstrip [Add to Longdo]
颈企踵[yán jǐng qǐ zhǒng, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧˇ ㄓㄨㄥˇ, / ] to stand on tiptoe and crane one's neck (成语 saw); fig. to yearn for sth [Add to Longdo]
[yán suǐ, ㄧㄢˊ ㄙㄨㄟˇ, ] medulla oblongata (part of hind brain continuing the spinal chord) [Add to Longdo]
[tuō yán, ㄊㄨㄛ ㄧㄢˊ, ] to delay; to defer; procrastination [Add to Longdo]
战术[tuō yán zhàn shù, ㄊㄨㄛ ㄧㄢˊ ㄓㄢˋ ㄕㄨˋ, / ] delaying tactics; deliberate procrastination [Add to Longdo]
寿[Lǐ Yán shòu, ㄌㄧˇ ㄧㄢˊ ㄕㄡˋ, 寿 / ] Li Yanshou (fl. 650), compiler of History of the Southern 南史 and Northern Dynasties 北史 [Add to Longdo]
[mián yán, ㄇㄧㄢˊ ㄧㄢˊ, / 綿] continuous (esp. of mountain ranges); to stretch long and unbroken; a continuous link; sostenuto (sustained, in music) [Add to Longdo]
[màn yán, ㄇㄢˋ ㄧㄢˊ, ] to extend; to spread [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I want to extend my stay here for a few more days.2、3日滞在をばしたいのですが。
You may as well postpone your departure.あなたは出発をばしたほうがよい。
You have to put off your departure for England till next week.あなたは来週までイギリスへの出発を期しなければならない。
We postponed the event.イベントを期しました。
The concert was held over till the following week because of the singer's illness.コンサートは、歌手が病気のため翌週までばされた。
May we therefore ask you for a two months' extension of credit?お支払いの期日を二ヶ月間長していただけませんでしょうか。
This game was put off.この試合は期された。
Mr Wall put off going to the dentist's.ウオール氏は歯医者へ行くのを期した。
The game has been indefinitely postponed.ゲームは無期期になった。
Rather than putting off this meeting, why don't we just call it off?この会合を期するよりはむしろ中止してはどうですか。
For the moment, we want to postpone making a decision.さしあたり私たちは決定することを期したいと思う。
John Tel is expected to delay the release of its chip set until August.ジョンテル社はチップ・セットの発売を8月まで期する見込みだ。
The conference was scheduled for March, but it has been put off till April.その会議は3月に開かれる予定だったが、4月に期された。
The party has been put off until next Tuesday.そのパーティーは次の火曜日まで長された。
We adjourned the meeting until the following Friday.その会議を次の金曜日まで期した。
The meeting was put off because John was sick.その会合は期されました。なぜならばジョンが病気だったからです。
You may as well do the task now as put it off.その仕事は後にばすより今したほうがいい。
I suggested that the plan be postponed.その計画を期するように私は提案した。
The director became really anxious at this second postponement.その指揮者はこの2度目の期によって本当に不安になった。
Don't put off the work till tomorrow.その仕事を明日までばすな。
The payment will be deferred for two years.その支払いは2年間繰りべられる。
It was decided that the ball game be put off.その野球の試合は期されることに決定した。
It is said that the disease has been spreading.その病気は蔓しつつあるようだ。
The game was put off because of the rain.その試合は雨のために期された。
The game was put off until next Sunday.その試合は今度の日曜まで期された。
Let's leave the problem until tomorrow.その問題は明日までばそう。
In the tent we talked and talked.テントの中で明け方まで々とおしゃべりをしました。
It must of necessity be postponed.それはやむを得ず期されなければならない。
It must of necessity be postponed.それは必然的に期しなければならない。
Please extend this visa.ビザの長をお願いします。
Tom put off his wedding because of a traffic accident.トムは交通事故のために結婚式を期した。
The party was put of for a week.パーティーは一週間期された。
Bob suggested that the party be put off till Wednesday.ボブはパーティーを水曜日に期したらどうかと言った。
The football game was postponed on account of bad weather.フットボールの試合は、悪天候のために、期された。
The heavy rain compelled us to put off our departure.ひどい雨のために私たちは出発をばさねばならなかった。
I'd like to stay one more night. Is it possible?もう1日滞在をばしたいのですが、泊まれますか。
I will put off my departure if it rains.もし雨が降れば私は出発を期します。
I can't put it off any longer.もうこれ以上ばすわけにはいかない。
I'd like to stay another night if I can.もう一日泊できますか。
If it be rainy tomorrow, the game will be put off.もし明日雨が降れば、試合は期されます。
If it rains tomorrow, the baseball game will be put off.もし明日雨が降れば、野球の試合は期されるだろう。
Because of bad weather, the plane arrived three ours late.悪天候のため飛行機は3時間着した。
We decided to put off the meeting until next Sunday.わたしは会合を次の日曜まで期することに決めた。
Our fighters averaged 430 missions a day.わが戦闘機のべ出撃機数は平均1日430機であった。
Due to bad weather the plane was late.悪天候のため飛行機は着した。
The committee adjourned for two weeks.委員会は2週間期になった。
The rain necessitated a postponement of the picnic.雨で遠足は期しなければならなくなった。
It was raining so hard that we had to put off our departure.雨がとてもひどく降っていたので、私たちは出発を期しなければならなかった。
The rain compelled us to put off the gathering.雨が降ったので私たちは会合を期しなければならなかった。
If it rains, we will put off our practice match.雨が降ったら、練習試合は期にするつもりだ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So it was extended because you were too tight on time?[JA] (ありさ)余裕がなくて... 逆に パッツンパッツンすぎて またばしたってこと? No Use Crying Over Meat (2016)
I am not sure time will make things easier.[CN] (其实我想期)  ()
The message is not for Martin Hatto.[CN] 你的拖让我动手 Your delay forced my hand The Hunter's Prayer (2017)
Somehow, a crippled boy survived for years beyond the Wall when no one else could.[JA] どうやらその不具の少年は― 誰も生きびられない壁向こうの土地で 数年生きびた Eastwatch (2017)
Name at least exchange it[CN] 你难道是从边来的 The Villainess (2017)
I dragged my feet at first.[JA] 最初は故意に 引きばしてた Cease Forcing Enemy (2016)
We're gonna have to postpone visitation.[JA] 期にした方が よさそうね The Flag House (2017)
But if it extends another three or six months, then what'll you do?[JA] けど あと3ヶ月だか 6ヶ月だか分かんないけど びるってなったら... 雄基どうすんの? Magic Spell Costco (2016)
How did she survive her belly flop on the sidewalk?[JA] 彼女は、歩道に腹を打ったのに どのように生きびたの? Worlds Finest (2016)
We survived.[JA] 生きびたわ。 Better Angels (2016)
Look, you need to think about this.[CN] 坚持审判 下场只是刑期长一倍 Insist on a trial, and you'll spend twice as long in jail. The Man in the Basement (2017)
But since the show was extended, we hadn't discussed what would happen.[JA] 長になったからどうする? みたいな話も ちゃんとしてなくて Anywhere for You (2016)
Hayato's haunting her.[CN] 因此 和亚鲁曼的海边约会暂时 Quick to Say I Love You (2016)
And sometimes they make a really big one, and everybody goes, "Oh, yeah![CN] 沒有辦法續一輩子 Louis C.K. 2017 (2017)
So her date with Arman was postponed.[JA] (トリンドル)なので アーマンとの 海デートは期に Quick to Say I Love You (2016)
That second attempt was hell.[JA] (徳井)あの長戦 地獄やったな Anywhere for You (2016)
The God of war is our responsibility.[CN] 东线,在法国... ...阿尔卑斯山脉绵650公里至北海。 Wonder Woman (2017)
Why are you acting sexy?[CN] -小森也去向她请教 -嗯 -虽然这个请教伸出了一些问题 Girl's Decision in Love (2016)
I'm not the one under examination here.[CN] 但他为了狱友的安全迟了自己的释放 也是事实 Character and Fitness (2017)
I agree with that.[CN] 寻找不多的时日 Look for the days to shorten, 寻找蔓的黑暗 Look for the darkness to grow 寻找知晓我愤怒的巫者 and look for the wicked to know my wrath! Viktor (2017)
And he rips the crystal from the ground..[CN] 恐惧蔓了整个镇子 Power Rangers (2017)
Hee-sook[CN] 若传闻是真的 我早就离开边了 The Villainess (2017)
If they haven't contributed the right amount of grain to the stores, then I'm afraid they'll have to make due with what they've brought.[JA] もし適切な量の穀物を持ってこないのであれば― 相応の量で生きびなければならなくなる The Spoils of War (2017)
She's tough. Maybe she'll live.[JA] 強いから生きびる New Best Friends (2017)
-Yes, it's been extended.[JA] 長が決定しました Magic Spell Costco (2016)
So it will never happen again[CN] 保证人类种族的 The Fate of the Furious (2017)
Actually, I would like to postpone it.[JA] "やっぱり 期してもいい?"  ()
X, keep Chatty Cathy talking. I still don't have a shot.[JA] X 話を引きばして まだ見えない xXx: Return of Xander Cage (2017)
An absentminded attention.[CN] 这个问题伸到所有层面 甚至伸到我的身体 伸到我建构身体的动力 隆乳的那件事  ()
Maybe she'll live.[JA] - 断る - 生きびるさ New Best Friends (2017)
-Well... the show was extended, right?[JA] (みのり)何か びるってなったじゃん? (アルマン)うん Anywhere for You (2016)
Sir, put the gun down.[CN] 我就奇了怪了 保安竟然让小流氓闯进来 致使生产线误了一秒钟 Okja (2017)
-Awkward.[JA] (みのり)びるってなったじゃん? Worst Date Ever (2016)
-It's because the show is extended, right?[JA] 長 決まったからでしょ? Anywhere for You (2016)
But, like he said, we're not going to push you.[CN] 叛乱蔓 King Arthur: Legend of the Sword (2017)
Do you think the actress was upset with me?[CN] 我拖了三小时拍摄进度 New It-Girl in the City (2016)
I have something to look forward to.[JA] 楽しみがびただけだから Quick to Say I Love You (2016)
Relax, ros. If it goes up, you'll have a ringside seat.[CN] 这叫做满足感迟 {\3cH000000\fs20}Call it delayed gratification. Fifty Shades Darker (2017)
Do you think the President should use his emergency powers to suspend the election?[JA] 大統領命令によって 選挙を期すべきだと? Right (2016)
Please.[CN] 小狗永远将蔓全球。 The Boss Baby (2017)
-The exhibition got pushed back.[JA] 展示会 2月の... (ありさ)展示会ね びちゃったんだよね No Use Crying Over Meat (2016)
It'll air until August for now.[CN] 本节目决定要长播出了 Shall We Pas de Deux? (2016)
I just couldn't see myself being an extension of somebody else's life.[JA] 誰かの人生の長に 生きるのは無理 After Porn Ends 2 (2017)
The only reason you're alive is because you lied and because people feel sorry for you.[JA] ウソをついたから 生きびた 同情されたからよ Sing Me a Song (2016)
I do not feel very strange what is that[CN] 作为中国边杀人组织的二把手 The Villainess (2017)
It's not sustainable.[CN] 她还有揽你照顾她的其他部分吗? Chapter 54 (2017)
All that we've prepared is a beautiful home and automobile.[CN] (节目已长 未完待续! Shall We Pas de Deux? (2016)
I think I would rather postpone it, knowing what it means.[JA] "期させてほしいの"  ()
One sharp movement will trigger a detonation, all right, usually with a ten-second delay.[JA] 1つの鋭い動きが デトネーションを誘発する, 通常は10秒間の遅があります。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
You're right. I am a fraud.[CN] 我当时很害怕,想拖一下。 The Secret of the Flame Tree (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スイッチング遅[スイッチングちえん, suicchingu chien] switching delay [Add to Longdo]
セル化遅[セルかちえん, seru kachien] (cell) encapsulation delay [Add to Longdo]
セル遅変動[セルちえんへんどう, seru chienhendou] cell delay variation (CDV) [Add to Longdo]
セル遅変動[セルちえんへんどう, seru chienhendou] cell delay variation (CDV) [Add to Longdo]
ディジタル検出遅時間[ディジタルけんしゅつちえんじかん, deijitaru kenshutsuchienjikan] recognition time [Add to Longdo]
リング遅[リングちえん, ringu chien] ring latency [Add to Longdo]
[ちえん, chien] delay, latency [Add to Longdo]
センシティブ[ちえんセンシティブ, chien senshiteibu] delay sensitive [Add to Longdo]
センシティブ[ちえんセンシティブ, chien senshiteibu] delay sensitive [Add to Longdo]
モード[ちえんモード, chien mo-do] deferral mode [Add to Longdo]
回路[ちえんかいろ, chienkairo] delay circuit [Add to Longdo]
更新[ちえんこうしん, chienkoushin] deferred update [Add to Longdo]
処理[ちえんしょり, chienshori] deference [Add to Longdo]
[ちえんせん, chiensen] delay line [Add to Longdo]
素子[ちえんそし, chiensoshi] delay element [Add to Longdo]
配信[ちえんはいしん, chienhaishin] deferred delivery [Add to Longdo]
配信取消し[ちえんはいしんとりけし, chienhaishintorikeshi] deferred delivery cancellation [Add to Longdo]
変動[ちえんへんど, chienhendo] delay variation [Add to Longdo]
変動センシティブ[ちえんへんどうセンシティブ, chienhendou senshiteibu] delay variation sensitive [Add to Longdo]
揺らぎ[ちえんゆらぎ, chienyuragi] delay variation [Add to Longdo]
歪み[ちえんひずみ, chienhizumi] delay distortion [Add to Longdo]
低遅[ていちえん, teichien] low delay [Add to Longdo]
伝送経路遅[でんそうけいろちえん, densoukeirochien] transmission path delay, one-way propagation time [Add to Longdo]
伝送遅[てんそうちえん, tensouchien] transmission delay [Add to Longdo]
伝送遅変動[でんそうちえんへんどう, densouchienhendou] transmission delay variation [Add to Longdo]
伝播遅[でんぱちえん, denpachien] propagation delay [Add to Longdo]
広がり[ちえんひろがり, chienhirogari] delay spread [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ばす[のばす, nobasu] verlaengern, verschieben, aufschieben [Add to Longdo]
びる[のびる, nobiru] verschoben_werden, sich_verzoegern, verlaengert_werden [Add to Longdo]
べる[のべる, noberu] verlaengern, verschieben, aufschieben [Add to Longdo]
べ坪[のべつぼ, nobetsubo] Gesamtflaeche [Add to Longdo]
べ坪数[のべつぼすう, nobetsubosuu] Gesamtflaeche [Add to Longdo]
[えんき, enki] Aufschub, Verzoegerung, Verlaengerung [Add to Longdo]
[えんちょう, enchou] Verlaengerung [Add to Longdo]
引きばす[ひきのばす, hikinobasu] verlaengern, vergroessern (Foto) [Add to Longdo]
繰り[くりのべ, kurinobe] Aufschub, Verschiebung [Add to Longdo]
[ちえん, chien] Verspaetung, Verzoegerung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top