ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

綿

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -綿-, *綿*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
綿[綿, mián, ㄇㄧㄢˊ] continuous, unbroken; cotten, silk; soft, downy
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  帛 (bó ㄅㄛˊ) 
Etymology: [ideographic] A continuous thread 糹 of silk 帛,  Rank: 7,721

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海绵[hǎi mián, ㄏㄞˇ ㄇㄧㄢˊ, / 綿] sponge, #12,838 [Add to Longdo]
缠绵[chán mián, ㄔㄢˊ ㄇㄧㄢˊ, / 綿] touching (emotions); lingering (illness), #16,007 [Add to Longdo]
绵羊[mián yáng, ㄇㄧㄢˊ ㄧㄤˊ, / 綿] a sheep, #16,612 [Add to Longdo]
[mián, ㄇㄧㄢˊ, / 綿] silk down; silky smooth; cotton (used for 棉); to continue uninterrupted; unending; soft and weak; weak (e.g. my humble efforts, as humility expr.); (dial.) mild-mannered, #17,516 [Add to Longdo]
绵绵[mián mián, ㄇㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˊ, / 綿綿] continuous; uninterrupted, #19,610 [Add to Longdo]
绵阳[Mián yáng, ㄇㄧㄢˊ ㄧㄤˊ, / 綿] Mianyang prefecture level city in Sichuan, #22,165 [Add to Longdo]
绵延[mián yán, ㄇㄧㄢˊ ㄧㄢˊ, / 綿] continuous (esp. of mountain ranges); to stretch long and unbroken; a continuous link; sostenuto (sustained, in music), #24,013 [Add to Longdo]
连绵[lián mián, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˊ, / 綿] continuous; unbroken; uninterupted; extending forever into the distance (of mountain range, river etc), #24,053 [Add to Longdo]
绵阳市[Mián yáng shì, ㄇㄧㄢˊ ㄧㄤˊ ㄕˋ, / 綿] Mianyang prefecture level city in north Sichuan, Sichuan's second city, #50,448 [Add to Longdo]
缠绵悱恻[chán mián fěi cè, ㄔㄢˊ ㄇㄧㄢˊ ㄈㄟˇ ㄘㄜˋ, / 綿] too sad for words (成语 saw); exceedingly sentimental; a real tear-jerker, #57,152 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
綿菓子[わたがし, ] (n ) ขนมสายไหม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
綿肺症[めんはいしょう, menhaishou] (n ) โรคปอดฝุ่นฝ้าย
綿肺症[めんはいしょう, menhaishou] (n ) โรคปอดฝุ่นฝ้าย

Japanese-English: EDICT Dictionary
綿[めん, men] (n) cotton; (P) [Add to Longdo]
綿(P);草綿[わた, wata] (n) (1) (uk) cotton plant (Gossypium spp.); (2) batting; wadding; padding; (P) [Add to Longdo]
綿の実[わたのみ, watanomi] (n) cotton seed [Add to Longdo]
綿ぼこり;綿[わたぼこり, watabokori] (n) dustballs; cotton dust; fluff; flecks of fibre (fiber) [Add to Longdo]
綿パン[めんパン, men pan] (n) (abbr) cotton pants [Add to Longdo]
綿[わたあめ, wataame] (n) cotton candy; fairy floss [Add to Longdo]
綿[わたぎぬ, wataginu] (n) (arch) (See 綿服) cotton garment; clothes made out of cotton [Add to Longdo]
綿[わたぎぬ, wataginu] (n) (arch) (See 綿入れ) garment padded with cotton [Add to Longdo]
綿[わたばね;めんう, watabane ; men'u] (n,adj-no) plumule; down feather [Add to Longdo]
綿[わたぐも, watagumo] (n) (See 積雲) fleecy clouds (esp. cumulus clouds) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Try on that shirt; it's made of fine cotton.あのシャツを着てみなさい。上質の綿でできています。
This blouse is cotton.このブラウスは木綿製です。
This cotton shirt washes well.この綿のシャツは洗濯がよく効く。
These cotton socks bear washing well.この綿の靴下は洗濯がきく。
The factory produces cotton goods.その工場は綿製品を生産する。
Close observation is necessary for the experiment.その実験には綿密な観察が必要だ。
There was a glut of cotton goods due to cheap imports.安い輸入品で綿製品が供給過剰になった。
Science is based on very careful observations.科学は非常に綿密な観察に基づいている。
We will crop the field with cotton this year.我々はその畑に今年は綿を植え付けるつもりだ。
We planted peanuts instead of cotton.我々は綿の変わりにピーナッツを植えた。
Smart shopping requires careful planning.賢い買い物は綿密な計画を必要とする。
Black people were compelled to work in cotton fields.黒人は綿畑での労働を強制された。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I only have this one daughter[CN] 我只有綿綿一個女兒 Diao nu (1978)
Mien Mien[CN] 綿綿 Diao nu (1978)
Do you know Mien Mien?[CN] 請問你跟綿綿很熟吧 Diao nu (1978)
Mien Mien![CN] 綿綿 Diao nu (1978)
It's like cotton candy.[JA] 綿あめみたいだ Zootopia (2016)
Three weeks ago, I was sent to Abu Dhabi to vet an Israeli operation against Farhad Nafisi.[JA] 3週間前に アブダビに行った ナフィジに対するイスラエルの作戦を 綿密に調べるためだ Alt.truth (2017)
I was picking 100 pounds of cotton a day at six years old.[JA] 私は6歳の時 一日に 100ポンドの綿を摘みました Race (2016)
She approached the pillow... where he was sleeping.[CN] {\bord0\shad0\alphaH3D\i1}戀慕時分情綿 The Iron Crown (1972)
You ever pick cotton?[JA] 綿を摘んでみたことがありますか? Race (2016)
Cotton candy![JA] 綿あめいかが! Imminent Risk (2017)
Mien Men?[CN] 綿綿? Diao nu (1978)
I want Mien mien to marry you[CN] 我要將綿綿嫁給你 Diao nu (1978)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
綿[わた, wata] Baumwolle [Add to Longdo]
綿[めんみつ, menmitsu] genau, sorgfaeltig [Add to Longdo]
綿[めんぷ, menpu] Baumwollstoff [Add to Longdo]
綿織り物[めんおりもの, men'orimono] Baumwollware(n), Baumwollstoff [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top