ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -颈-, *颈*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[颈, jǐng, ㄐㄧㄥˇ] neck, throat
Radical: Decomposition: 页 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] head,  Rank: 2,117

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, / ] neck, #5,631 [Add to Longdo]
[píng jǐng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˇ, / ] bottleneck, #8,841 [Add to Longdo]
[jǐng bù, ㄐㄧㄥˇ ㄅㄨˋ, / ] the neck area of the body, #10,283 [Add to Longdo]
[jǐng zhuī, ㄐㄧㄥˇ ㄓㄨㄟ, / ] cervical vertebra; the seven cervical vertebrae in the neck of humans and most mammals, #14,140 [Add to Longdo]
[gōng jǐng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˇ, / ] cervix; neck of the uterus, #15,801 [Add to Longdo]
鹿[cháng jǐng lù, ㄔㄤˊ ㄐㄧㄥˇ ㄌㄨˋ, 鹿 / 鹿] giraffe, #32,180 [Add to Longdo]
[jǐng xiàng, ㄐㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˋ, / ] neck, #44,291 [Add to Longdo]
子宫[zǐ gōng jǐng, ㄗˇ ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˇ, / ] cervix; neck of the uterus, #46,111 [Add to Longdo]
子宫[zǐ gōng jǐng ái, ㄗˇ ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˇ ㄞˊ, / ] cervical cancer, #61,702 [Add to Longdo]
[hēi jǐng hè, ㄏㄟ ㄐㄧㄥˇ ㄏㄜˋ, / ] black-necked crane (Grus nigricollis); Tibetan crane, #70,252 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just lying up to my neck in cold water.[CN] 我躺在里面 以下都泡在冷水里 The Seven Year Itch (1955)
There with fantastic garlands did she come, of crow-flowers, nettles, daisies and long purples.[CN] 她来到这里戴着许多花环 有苎麻 金凤花 雏菊 还有长 Hamlet (1948)
The way you looked at my necklace, I didn't know.[CN] 你那样看着我的链,说不得准 To Catch a Thief (1955)
All you have to do is to place it over its head like that and you pull it tight like this.[CN] 你所要做的就是像这 样将绳索放在它的头处 然后你就这样拉紧 Monsieur Verdoux (1947)
Died of a broken neck.[CN] 他死于骨折断 Double Indemnity (1944)
Uh-oh. Bottleneck. Mr. Roosevelt should hear of this.[CN] 哦 瓶路段 罗斯福应该听说过这里 Saboteur (1942)
You have a good neckline.[CN] 你的部线条很好 Tokyo Story (1953)
In Bolbec a bearded man appeared at the last moment, with a cane, gold rings, and chains.[CN] 在博尔贝克,一个满脸胡子的男人 最后一分钟才上车 他拿着一根拐杖,金戒指和 Le Plaisir (1952)
He put something around my throat.[CN] 他围了什么在我子上要勒死我 Dial M for Murder (1954)
That was a rabbit punch, copper.[CN] 这是向背的猛击 The Naked City (1948)
What that child got to stand, the good Lord give her strength to stand.[CN] 会为一个孩子这样伤心的 当米医生说她的子已断 Gone with the Wind (1939)
-He got something around my neck.[CN] -他在我部围了件东西 Dial M for Murder (1954)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top