ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

迟延

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -迟延-, *迟延*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迟延[chí yán, ㄔˊ ㄧㄢˊ, / ] to delay, #58,565 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did she linger long enough to leave the door open before coming to bed?[CN] 晚上在你们上床前... 她是否迟延... U Turn (1997)
Don't tarry.[CN] 不要迟延 Eulogy (2004)
½ so tarry awhile in this land enchanted ½ ½ found in that place deep within. ½[CN] 所以一段时间迟延 在这片土地施了魔法 在发现 把内心深处。 Behind the Waterfall (1995)
- Ptolemy, how goes our library?[CN] -- 不会有迟延,尼阿克斯 Alexander (2004)
Lord Frey will take this delay as a slight.[CN] 佛雷大人会把这次迟延 看做是对他的轻慢 The Bear and the Maiden Fair (2013)
There'll be no delays, Nearchus.[CN] 也许我们可以用很少的船出航或者迟延到春天 Alexander (2004)
No delay is allowed! By the emperor himself[CN] 不得迟延 钦此 Legendary Amazons (2011)
That we would do, we should do when we would, for that "would" changes and hath abatements and delays as many as there are tongues, are hands, are accidents.[CN] 我们所要做的事 应该一想到就做 因为人的想法是会变化的 有多少舌头 多少手 多少意外 就会有多少犹豫 多少迟延 Hamlet (2000)
Yes, I waited for a little, you know, to be safe...[CN] 是的,我迟延了一会儿,保险起见... Jesus Camp (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top