ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

绵延

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -绵延-, *绵延*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绵延[mián yán, ㄇㄧㄢˊ ㄧㄢˊ, / 綿] continuous (esp. of mountain ranges); to stretch long and unbroken; a continuous link; sostenuto (sustained, in music), #24,013 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The fish swim tightly together.[CN] A single school of sardines can be many miles long. 一群沙丁鱼绵延数英里长 Hunger at Sea (Oceans) (2015)
♫ For miles and miles and miles[CN] 绵延百里 Funny Face (1957)
"and thy passage is heralded by the deathless cries[CN] 他那守护巨兽绵延不断的嘶吼 and thy passage is heralded by the deathless cries Third Party Insourcing (2014)
IT PROTECTED FROM MANY DANGERS. SOME ARE KNOWN. SOME ARE LEGEND.[CN] 它绵延五千五百英里 历经一千七百多年修建完成 The Great Wall (2016)
Wars have burned in this world for thousands of years with no end in sight, because people rely so ardently on their so-called beliefs.[CN] 战争已经绵延千年 毫无终止的趋势 因为人类疯狂地相信 The Cold War (2014)
But we need to prepare ourselves in case that fighting may spread and affect us here in Rumangabo.[CN] 我们得做好准备以防万一 战火绵延到我们Rumangabo这儿 Virunga (2014)
It's thick forest for miles.[CN] 这森林绵延数公里 The Burning (1981)
Acres and acres.[CN] 我喜欢腿长 绵延不绝 From Here to Eternity (1953)
He holds his companion back from the cliff's edge as she points to the sea stretching to the horizon.[CN] 他挡住她免得掉下去 而她正指向远方地平线绵延的海面 Last Year at Marienbad (1961)
The Ku family's posterity is ensured.[CN] 顾氏香烟, 绵延不绝 A Touch of Zen (1971)
The molten rock that erupted from Earth's crust left this caldera 100 kilometers long, now filled with a lake.[CN] 熔岩从地壳中爆发出来 The molten rock that erupted from Earth's crust 离开这个火山口 left this caldera, 绵延100公里 100 kilometers long, The Immortals (2014)
Across the North Sea coast stretched an early-warning radar grid, the Kammhuber Line.[CN] 在整个北海海岸 绵延着一个早期预警雷达网,卡姆胡贝防线 Whirlwind: Bombing Germany - September 1939-April 1944 (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top