ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

延期

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -延期-, *延期*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
延期[yán qī, ㄧㄢˊ ㄑㄧ, ] to delay; to extend; to postpone, #12,703 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
延期になる[えんきになる, enkininaru] (n) การเลื่อนกำหนดออกไปอีก

Japanese-English: EDICT Dictionary
延期[えんき, enki] (n,vs) postponement; adjournment; (P) [Add to Longdo]
延期になる[えんきになる, enkininaru] (exp,v5r) to be postponed [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You have to put off your departure for England till next week.あなたは来週までイギリスへの出発を延期しなければならない。
We postponed the event.イベントを延期しました。
Mr Wall put off going to the dentist's.ウオール氏は歯医者へ行くのを延期した。
The game has been indefinitely postponed.ゲームは無期延期になった。
Rather than putting off this meeting, why don't we just call it off?この会合を延期するよりはむしろ中止してはどうですか。
This game was put off.この試合は延期された。
For the moment, we want to postpone making a decision.さしあたり私たちは決定することを延期したいと思う。
John Tel is expected to delay the release of its chip set until August.ジョンテル社はチップ・セットの発売を8月まで延期する見込みだ。
The conference was scheduled for March, but it has been put off till April.その会議は3月に開かれる予定だったが、4月に延期された。
We adjourned the meeting until the following Friday.その会議を次の金曜日まで延期した。
The meeting was put off because John was sick.その会合は延期されました。なぜならばジョンが病気だったからです。
I suggested that the plan be postponed.その計画を延期するように私は提案した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Tell every mill worker behind on his bills.[CN] - 教每个工厂工人延期付款他的账单 Peyton Place (1957)
I've stretched it as long as I could. It's been over a week, you know.[CN] 我已经延期尽可能久了 超过一周了 妳知道 A Blueprint for Murder (1953)
Cam, I'm afraid we're going to have to postpone Doug's vacation with you.[CN] 卡姆 恐怕道格跟你的度假要延期 A Blueprint for Murder (1953)
Postpone it?[CN] 延期? 为什么? Romance on the High Seas (1948)
As I understand it, Mr. Stevenson saw Mr. Morano... but his request for an extension was most heartlessly refused.[CN] 据我所知,史蒂文森先生见过莫拉诺先生 但是他延期的要求被无情的拒绝了 Sorry, Wrong Number (1948)
I don't know how much longer I can hold off the vote, my friends.[JA] 投票をどれだけ 延期できるか分からん Star Wars: Attack of the Clones (2002)
She cannot postpone her trip. It's settled with Georgia.[CN] 她不能延期旅行 跟乔治娅说好了 Romance on the High Seas (1948)
- The trip will be postponed.[CN] -旅行会延期 The Earrings of Madame De... (1953)
They really want to postpone the conference?[JA] 彼らは本当に延期を 望んでいるんですか? Terra Prime (2005)
"Either combatant can postpone a duel indefinitely if there are no children to continue his clan."[JA] 「一族の存続のため子供がいない場合、 決闘を無期限に延期することがでる」 United (2005)
I will not defer.[JA] 延期はしません Star Wars: The Phantom Menace (1999)
- Or postpone it. - You can't even postpone it.[JA] − あるいは、延期だ − 延期もできないよ Grand Prix (1966)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
延期[えんき, enki] Aufschub, Verzoegerung, Verlaengerung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top