ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蔓-, *蔓*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蔓, màn, ㄇㄢˋ] vine, tendril, creeper
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  曼 (màn ㄇㄢˋ) 
Etymology: [ideographic] A long 曼 plant 艹 ; 曼 also provides the pronunciation,  Rank: 2,829

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[màn yán, ㄇㄢˋ ㄧㄢˊ, ] to extend; to spread, #6,971 [Add to Longdo]
[mán, ㄇㄢˊ, ] turnip; Brassica campestris, #16,621 [Add to Longdo]
[màn, ㄇㄢˋ, ] creeper; to spread, #16,621 [Add to Longdo]
[màn cǎo, ㄇㄢˋ ㄘㄠˇ, ] creeper; climbing plant; twiner, #104,558 [Add to Longdo]
[zī màn, ㄗ ㄇㄢˋ, ] to grow and spread, #167,514 [Add to Longdo]
[mán jing, ㄇㄢˊ ㄐㄧㄥ˙, ] turnip; wild cabbage, #203,980 [Add to Longdo]
生植物[màn shēng zhí wù, ㄇㄢˋ ㄕㄥ ㄓˊ ㄨˋ, ] creeper; climbing plant; twiner, #247,557 [Add to Longdo]
使[shǐ màn yán, ㄕˇ ㄇㄢˋ ㄧㄢˊ, 使] to spread [Add to Longdo]
延全国[màn yán quán guó, ㄇㄢˋ ㄧㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] to spread throughout the entire country [Add to Longdo]
越桔[màn yuè jú, ㄇㄢˋ ㄩㄝˋ ㄐㄩˊ, ] cranberry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つる, tsuru] (n) (uk) shoots which grow in a helix around a support and climb with tendrils or suckers as opposed to vines; esp. hops, bindweed, runner bean, French bean and honeysuckles [Add to Longdo]
[まんえん, man'en] (n,vs) spread (e.g. of a disease); rampancy; infestation; proliferation [Add to Longdo]
延る[はびこる, habikoru] (v5r,vi) to spread; to run rampant; to grow thick; to become powerful; (P) [Add to Longdo]
[つるまき;ツルマキ, tsurumaki ; tsurumaki] (n) (uk) (See 縞牛の舌) zebra sole (Zebrias zebrinus) [Add to Longdo]
[はまごう;ハマゴウ, hamagou ; hamagou] (n) (uk) beach vitex (Vitex rotundifolia); round-leaf vitex [Add to Longdo]
性植物;つる性植物[まんせいしょくぶつ(性植物);つるせいしょくぶつ, manseishokubutsu ( tsuru sei shokubutsu ); tsuruseishokubutsu] (n) creeper (plant that grows along the ground, etc. similar to a vine) [Add to Longdo]
[まんせい, mansei] (n,vs) creeping (i.e. growing along the ground, etc. similar to a vine) [Add to Longdo]
草;つる草[つるくさ, tsurukusa] (n) vine; creeper [Add to Longdo]
苔桃[つるこけもも;ツルコケモモ, tsurukokemomo ; tsurukokemomo] (n) (uk) small cranberry (Vaccinium oxycoccos) [Add to Longdo]
梅擬[つるうめもどき;ツルウメモドキ, tsuruumemodoki ; tsuruumemodoki] (n) (uk) Celastrus orbiculatus [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is said that the disease has been spreading.その病気は延しつつあるようだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, when you're done sitting on your bloody pity pot, we got work to do, all right?[JA] 病気を 延させているって? 哀れなポットが座っている間 やるべきことをしたか? A Whole World Out There (2015)
They were sick, spreading a disease.[JA] 彼らは病気で 病気を延させていた East (2016)
When you are away, her evil thrives here.[JA] あなたが離れると 悪がここで延るのよ The Curse of Sleeping Beauty (2016)
Idiot! They say an evil pestilence stalks the land.[CN] 傻瓜 那里现在瘟疫 The Seventh Seal (1957)
The influenza epidemic in New York, 1679.[JA] ニューヨークでインフルエンザが延 1679年 Pay the Ghost (2015)
They come to remind us of what happens when greed is unchecked.[JA] 欲が延する時 思い出させるために来る The Great Wall (2016)
You showed me that letter from the Bureau threatening Martin Luther King back in the corrupt Hoover days.[JA] 不正が延る フーバー時代に − Lキング牧師を − 恐喝してる 手紙を見せた Persecute Envoys (2015)
Good luck stopping this spread of grayscale with prayer.[JA] 祈りでグレイスケールの延が止まればいいな High Sparrow (2015)
Green chickweed not yet grown lush.[CN] 绿绿的繁缕路伴 Apostasy (1948)
There's this myth of the passive surveillance machine. But actually, what is surveillance except control?[JA] 受動的監視だなんて神話が延ってますが 支配のない監視なんてあり得ますか? Citizenfour (2014)
If the fire spreads, flood the magazines.[CN] 如果火势延,先毁灭资料 Pursuit of the Graf Spee (1956)
Were they waiting to set fire to the whole countryside first?[CN] 难道他们刚才在眼睁睁看着火势 延到整个村子 Senso (1954)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top