ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

引き延ばす

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -引き延ばす-, *引き延ばす*
Japanese-English: EDICT Dictionary
引き延ばす(P);引き延す(P);引延ばす(io)(P);引延す(io)(P);引き伸ばす(P);引き伸す(P);引伸ばす(io)(P);引伸す(io)(P);引きのばす[ひきのばす, hikinobasu] (v5s,vt) (1) to stretch larger; (2) to enlarge (photos); (3) to delay (e.g. the end of a meeting); (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Alright, guests are arriving, people starting to ask questions, but we can still pull this off![JA] 参列者も集まってるようだ 引き延ばすように頼んどいた The Hangover Part II (2011)
Now, you can either stall until you bleed out, or you can just tell me where Dominic is.[JA] さて あなたが出血するまで 引き延ばす事もできる またはドミニクが どこにいるか私に教えられる Brotherhood (2014)
You see, I always know when people are spinning tales, except for you.[JA] 彼は真実を話してた ほら 人が話を引き延ばす時 常に分かってる The Cold War (2014)
What do you mean "keep stalling"?[JA] 引き延ばすって? Money Monster (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
引き延ばす[ひきのばす, hikinobasu] verlaengern, vergroessern (Foto) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top