Search result for

(11 entries)
(0.0674 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -腦-, *腦*.
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[腦, nǎo, ㄋㄠˇ] brain
Radical: Decomposition: 巛 (chuān ㄔㄨㄢ)  囟 (xìn ㄒㄧㄣˋ) 
Etymology: [ideographic] An organ ⺼ in the skull 囟

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nǎo, ㄋㄠˇ, / ] brain [Add to Longdo]
脑下垂体[nǎo xià chuí tǐ, ㄋㄠˇ ㄒㄧㄚˋ ㄔㄨㄟˊ ㄊㄧˇ, / ] pituitary glands (at the base of the skull) [Add to Longdo]
脑出血[nǎo chū xuè, ㄋㄠˇ ㄔㄨ ㄒㄩㄝˋ, / ] cerebral hemorrhage [Add to Longdo]
脑力[nǎo lì, ㄋㄠˇ ㄌㄧˋ, / ] mental [Add to Longdo]
脑力劳动[nǎo lì láo dòng, ㄋㄠˇ ㄌㄧˋ ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] mental labor; intellectual work [Add to Longdo]
脑力激荡法[nǎo lì jī dàng fǎ, ㄋㄠˇ ㄌㄧˋ ㄐㄧ ㄉㄤˋ ㄈㄚˇ, / ] brain storming [Add to Longdo]
脑功能特化[nǎo gōng néng tè huà, ㄋㄠˇ ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ ㄊㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] specialization of brain function [Add to Longdo]
脑回[nǎo huí, ㄋㄠˇ ㄏㄨㄟˊ, / ] lobe of the brain [Add to Longdo]
脑子[nǎo zi, ㄋㄠˇ ㄗ˙, / ] brains; mind [Add to Longdo]
脑岛[nǎo dǎo, ㄋㄠˇ ㄉㄠˇ, / ] insula [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top