Search result for

*回*

(313 entries)
(2.764 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -回-
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
並列[へいれつかいろ] (n ) parallel circuit
直列[ちょくれつかいろ] (n ) series circuit

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かいとう, kaitou] (n) คำตอบ
[じかい, jikai] (n) ครั้งต่อไป, คราวหน้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しょかい, shokai] ครั้งแรก
[かっかい, kakkai] แต่ละครั้ง
[くびまわり, kubimawari] รอบคอ(ใช้วัดเพื่อตัดเสื้อ)
急がば[いそがばまわれ, isogabamaware] (slang ) ช้าๆำได้พร้าเล่มงาม
[すうかい, suukai] (n ) หลายครั้ง
転数[かいてんすう, kaitensuu] (n ) ความเร็วรอบ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[こんかい, konkai] Thai: ครั้งนี้ English: this time
[でまわる, demawaru] Thai: วางขายอยู่ตามท้องตลาด English: to appear on the market
[うわまわる, uwamawaru] Thai: มากกว่า, เหนือกว่า English: to exceed
[かい, kai] Thai: ครั้ง English: counter for occurrences
[まわす, mawasu] Thai: หมุน English: to turn
[まわす, mawasu] Thai: เวียนให้ทั่ว English: to revolve
[かいきょう, kaikyou] Thai: มุสลิม
数券[かいすうけん, kaisuuken] Thai: ตั๋วราคาเดียวกันที่มีหลายใบขายเป็นชุดใช้สำหรับชำระค่าโดยสารเป็นต้น English: book of tickets
[かいめ, kaime] Thai: ครั้งที่
[ぜんかい, zenkai] Thai: ครั้งก่อน

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[㐭, lǐn, ㄌㄧㄣˇ] granary; to stockpile, to supply
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  回 (huí ㄏㄨㄟˊ) 
Etymology: [ideographic] Compare 廩
[亶, dǎn, ㄉㄢˇ] real, sincere, true; truth
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  回 (huí ㄏㄨㄟˊ)  旦 (dàn ㄉㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic]
[啬, sè, ㄙㄜˋ] miserly, stingy, thrifty
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  丷 (ha ㄏㄚ˙)  回 (huí ㄏㄨㄟˊ) 
Etymology: []
[嗇, sè, ㄙㄜˋ] miserly, stingy, thrifty
Radical: Decomposition: 坐 (zuò ㄗㄨㄛˋ)  回 (huí ㄏㄨㄟˊ) 
Etymology: []
[回, huí, ㄏㄨㄟˊ] to return, to turn around; a time
Radical: Decomposition: 囗 (wéi ㄨㄟˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Originally, a spiral signifying return
[徊, huái, ㄏㄨㄞˊ] to linger, to pace; irresolute
Radical: Decomposition: 彳 (chì ㄔˋ)  回 (huí ㄏㄨㄟˊ) 
Etymology: [ideographic] To pace 彳 back and forth 回; 回 also provides the pronunciation
[洄, huí, ㄏㄨㄟˊ] backwater; an eddy a whirlpool
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  回 (huí ㄏㄨㄟˊ) 
Etymology: [ideographic] Swirling 回 water 氵; 回 also provides the pronunciation
[禀, bǐng, ㄅㄧㄥˇ] to report to, to petition
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  回 (huí ㄏㄨㄟˊ)  示 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [ideographic] To show 示 something to an official 亠回
[稟, bǐng, ㄅㄧㄥˇ] to report to, to petition
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  回 (huí ㄏㄨㄟˊ)  禾 (hé ㄏㄜˊ) 
Etymology: [ideographic] To show 禾 something to an official 亠回
[茴, huí, ㄏㄨㄟˊ] fennel, aniseed
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  回 (huí ㄏㄨㄟˊ) 
Etymology: [pictophonetic] herb
[蛔, huí, ㄏㄨㄟˊ] tapeworm
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  回 (huí ㄏㄨㄟˊ) 
Etymology: [pictophonetic] worm
[迴, huí, ㄏㄨㄟˊ] to rotate, to revolve; curve, zig-zag
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  回 (huí ㄏㄨㄟˊ) 
Etymology: [ideographic] To walk 辶 in circles 回; 回 also provides the pronunciation

Japanese-English: EDICT Dictionary
TCA[ティーシーエーかいろ, tei-shi-e-kairo] (n) (See トリカルボン酸路) TCA (tricarboxylic acid) cycle [Add to Longdo]
いじくりす;弄くりす;弄くりまわす[いじくりまわす, ijikurimawasu] (v5s) (uk) (See いじりす) to fiddle with; to monkey around with [Add to Longdo]
いじりす;弄りす;弄りまわす[いじりまわす, ijirimawasu] (v5s) to tinker with; to fumble with; to twist up [Add to Longdo]
うろつきる;彷徨き[うろつきまわる, urotsukimawaru] (v5r) to rove; to prowl; to go cruising [Add to Longdo]
お鉢がってくる[おはちがまわってくる, ohachigamawattekuru] (exp,vk) one's turn finally comes round [Add to Longdo]
こねくりす;捏ねくり[こねくりまわす, konekurimawasu] (v5s) to knead; to turn [Add to Longdo]
こねす;捏ねす;捏[こねまわす, konemawasu] (v5s,vt) to knead; to mix; to complicate; to turn into a mess [Add to Longdo]
こまをす;独楽を[こまをまわす, komawomawasu] (exp,v5s) to spin a top [Add to Longdo]
たらいし;盥[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
ついてる;付いて[ついてまわる, tsuitemawaru] (v5r,vi) to follow around [Add to Longdo]
どういう風の吹きしか[どういうかぜのふきまわしか, douiukazenofukimawashika] (exp) whatever brought that on? [Add to Longdo]
どうした風の吹きしか[どうしたかぜのふきまわしか, doushitakazenofukimawashika] (exp) whatever brought that on? [Add to Longdo]
どさ[どさまわり, dosamawari] (n) touring; on the road [Add to Longdo]
どさりをやる[どさまわりをやる, dosamawariwoyaru] (exp,v5r) to go on tour; to be on the road (e.g. theatre troupe) (theater) [Add to Longdo]
ねじし;螺子[ねじまわし, nejimawashi] (n) screwdriver [Add to Longdo]
のたうち[のたうちまわる, notauchimawaru] (v5r,vi) to writhe [Add to Longdo]
はいる;這い[はいまわる, haimawaru] (v5r,vi) to creep about [Add to Longdo]
もう一[もういっかい, mouikkai] (exp) once more; once again [Add to Longdo]
ろれつがらない;呂律がらない[ろれつがまわらない, roretsugamawaranai] (exp,adj-i) speaking inarticulately (slurring, lisping, etc.) [Add to Longdo]
を巡って;を廻って;をって[をめぐって, womegutte] (exp) in regard to; concerning (usu. of disputes) [Add to Longdo]
アクセス[アクセスかいせん, akusesu kaisen] (n) {comp} access line [Add to Longdo]
アナログ[アナログかいせん, anarogu kaisen] (n) {comp} analog line (circuit) [Add to Longdo]
アナログ[アナログかいろ, anarogu kairo] (n) {comp} analog circuitry [Add to Longdo]
アンド[アンドかいろ, ando kairo] (n) AND circuit [Add to Longdo]
インターロック[インターロックかいろ, inta-rokku kairo] (n) interlock circuit; interlocking circuit [Add to Longdo]
ウイック[ウイックかいてん, uikku kaiten] (n) {math} Wick rotation [Add to Longdo]
エミッタートランジスタ論理[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] (n) {comp} Emitter-Coupled Transistor Logic; ECTL [Add to Longdo]
エラー[エラーかいふく, era-kaifuku] (n) {comp} error recovery [Add to Longdo]
エラー復ルーチン[エラーかいふくルーチン, era-kaifuku ru-chin] (n) {comp} error recovery routine [Add to Longdo]
オルニチン[オルニチンかいろ, orunichin kairo] (n) ornithine cycle [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突避ネットワーク[キャリアけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyaria kenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] (n) {comp} carrier sense multiple access with collision avoidance network; CSMA; CA network [Add to Longdo]
クエン酸路;枸櫞酸[クエンさんかいろ(クエン酸路);くえんさんかいろ(枸櫞酸路), kuen sankairo ( kuen san kairo ); kuensankairo ( kuensan kairo )] (n) citric acid cycle [Add to Longdo]
クラッシュ[クラッシュかいふく, kurasshu kaifuku] (n) {comp} crash recovery [Add to Longdo]
クレブス[クレブスかいろ, kurebusu kairo] (n) Krebs cycle [Add to Longdo]
グリオキシル酸[グリオキシルさんかいろ, guriokishiru sankairo] (n) glyoxylate cycle [Add to Longdo]
ゲート[ゲートかいろ, ge-to kairo] (n) gate circuit [Add to Longdo]
コペルニクス的転[コペルニクスてきてんかい, koperunikusu tekitenkai] (n) Copernican revolution [Add to Longdo]
ジョブ復制御ファイル[ジョブかいふくせいぎょファイル, jobu kaifukuseigyo fairu] (n) {comp} backup file; job-recovery control file [Add to Longdo]
ゼロ[ゼロかいとう, zero kaitou] (n) nil return; nothing offered (e.g. in wage negotiations) [Add to Longdo]
ダイアログ[ダイアログかいふく, daiarogu kaifuku] (n) {comp} dialogue recovery [Add to Longdo]
ダイオードトランジスタ論理[ダイオードトランジスタろんりかいろ, daio-dotoranjisuta ronrikairo] (n) {comp} Diode-Transistor Logic [Add to Longdo]
ダイス[ダイスまわし, daisu mawashi] (n) (See ダイス・2) diestock; die handle [Add to Longdo]
ツケがって来る;付けがって来る[ツケがまわってくる(ツケがって来る);つけがまわってくる(付けがって来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp,vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds) [Add to Longdo]
データ[データかいせん, de-ta kaisen] (n) {comp} data-circuit [Add to Longdo]
データ線終端装置[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] (n) {comp} data circuit-terminating equipment; DCE [Add to Longdo]
データ線透過性[データかいせんとうかせい, de-ta kaisentoukasei] (n) {comp} data circuit transparency [Add to Longdo]
データ伝送[データでんそうかいせん, de-ta densoukaisen] (n) {comp} data transmission circuit [Add to Longdo]
ディジタル[ディジタルかいせん, deijitaru kaisen] (n) {comp} digital line [Add to Longdo]
デジタルーアナログ変換[デジタルーアナログへんかんかいろ, dejitaru-anarogu henkankairo] (n) digital-to-analog converter [Add to Longdo]
デジタル[デジタルかいせん, dejitaru kaisen] (n) {comp} digital line [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一去不[yī qù bù huí, ㄧ ㄑㄩˋ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˊ, ] gone forever [Add to Longdo]
生,二[yī huí shēng, ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, er4 hui2 shu2, ] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
不当一[bù dàng yī huí shì, ㄅㄨˋ ㄉㄤˋ ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕˋ, / ] not regard as a matter (of any importance) [Add to Longdo]
[lái huí, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˊ, / ] to make a round trip; return journey; back and forth; to and fro; repeatedly [Add to Longdo]
来去[lái huí lái qù, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞˊ ㄑㄩˋ, / ] repeatedly; back and forth again and again [Add to Longdo]
来去地[lái huí lái qù de, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞˊ ㄑㄩˋ ㄉㄜ˙, / ] backwards and forwards [Add to Longdo]
化隆族自治县[Huà lóng huí zú zì zhì xiàn, ㄏㄨㄚˋ ㄌㄨㄥˊ ㄏㄨㄟˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Hualong Huizu autonomous county in Qinghai [Add to Longdo]
归线[Běi huí guī xiàn, ㄅㄟˇ ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] Tropic of Cancer, the circle of latitude at 23° 26' 22" N [Add to Longdo]
[huì huí, ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄟˊ, / ] to remit home [Add to Longdo]
归线[Nán huí guī xiàn, ㄋㄢˊ ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] Tropic of Capricorn, the circle of latitude at 23° 26' 22" S [Add to Longdo]
[zhào huí, ㄓㄠˋ ㄏㄨㄟˊ, ] recall [Add to Longdo]
[huí, ㄏㄨㄟˊ, ] to circle; to go back; to turn around; to answer; to return; to revolve; Hui religious minority (Chinese Muslims); time; classifier for acts of a play; section or chapter (of a classic book) [Add to Longdo]
[huí Jīng, ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧㄥ, ] to return to the capital [Add to Longdo]
[huí lai, ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞ˙, / ] return; come back [Add to Longdo]
[huí xìn, ㄏㄨㄟˊ ㄒㄧㄣˋ, ] reply; write back [Add to Longdo]
[huí dào, ㄏㄨㄟˊ ㄉㄠˋ, ] return to [Add to Longdo]
[huí shēng, ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, ] to rise again after a fall; to pick up [Add to Longdo]
[huí qu, ㄏㄨㄟˊ ㄑㄩ˙, ] return; go back [Add to Longdo]
[huí hé, ㄏㄨㄟˊ ㄏㄜˊ, ] round (of negotiations); bout (of sporting competition, boxing match, confrontation etc); rally (in volley-ball, tennis etc) [Add to Longdo]
[huí huí, ㄏㄨㄟˊ ㄏㄨㄟˊ, ] time and again; every time; Hui religious minority (Chinese Muslims) [Add to Longdo]
[huí guó, ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] to return to one's home country [Add to Longdo]
[huí bào, ㄏㄨㄟˊ ㄅㄠˋ, / ] (in) return; reciprocation; payback; retaliation; to report back; to reciprocate [Add to Longdo]
[huí jiā, ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧㄚ, ] to return home [Add to Longdo]
[huí fù, ㄏㄨㄟˊ ㄈㄨˋ, / ] "Re:"; in reply to (email); return (to some condition) [Add to Longdo]
[huí xiǎng, ㄏㄨㄟˊ ㄒㄧㄤˇ, ] recall; recollect; think back [Add to Longdo]
[huí yì, ㄏㄨㄟˊ ㄧˋ, / ] to recall; recollection [Add to Longdo]
忆录[huí yì lù, ㄏㄨㄟˊ ㄧˋ ㄌㄨˋ, / ] memoir [Add to Longdo]
[huí yìng, ㄏㄨㄟˊ ˋ, / ] response; respond [Add to Longdo]
[huí bài, ㄏㄨㄟˊ ㄅㄞˋ, ] to pay a return visit [Add to Longdo]
[huí cǎi, ㄏㄨㄟˊ ㄘㄞˇ, / ] stoping (excavating ore using stepped terraces); to extract ore; extraction; to pull back [Add to Longdo]
[huí jī, ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧ, / ] to fight back; to return fire; to counterattack [Add to Longdo]
[huí shōu, ㄏㄨㄟˊ ㄕㄡ, ] to recycle [Add to Longdo]
[Huí jiào, ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧㄠˋ, ] Islamic faith, Muslim [Add to Longdo]
[huí jìng, ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧㄥˋ, ] to return a compliment; to give sth in return [Add to Longdo]
[huí wén, ㄏㄨㄟˊ ㄨㄣˊ, ] palindrome [Add to Longdo]
[huí xuán, ㄏㄨㄟˊ ㄒㄩㄢˊ, ] to cycle around; cyclotron [Add to Longdo]
旋加速器[huí xuán jiā sù qì, ㄏㄨㄟˊ ㄒㄩㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, ] cyclotron (particle accelerator) [Add to Longdo]
[Huí zú, ㄏㄨㄟˊ ㄗㄨˊ, ] Hui Islamic minority living across China [Add to Longdo]
族人[Huí zú rén, ㄏㄨㄟˊ ㄗㄨˊ ㄖㄣˊ, ] Hui person; member of Hui minority people living across China [Add to Longdo]
[huí tiáo, ㄏㄨㄟˊ ㄊㄧㄠˊ, / ] receipt; note acknowledging receipt [Add to Longdo]
[huí guī, ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨㄟ, / ] to return (to previous condition); Hong Kong's return to Chinese sovereignty; to regress [Add to Longdo]
归中国[huí guī zhōng guó, ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨㄟ ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ, / ] to return to China (e.g. Hong Kong) [Add to Longdo]
归年[huí guī nián, ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨㄟ ㄋㄧㄢˊ, / ] the solar year; the year defined as the period between successive equinoxes [Add to Longdo]
归线[huí guī xiàn, ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] tropic, a circle of latitude at 23° 26' 22" South (Tropic of Capricorn) or North (Tropic of Cancer) [Add to Longdo]
[huí bō, ㄏㄨㄟˊ ㄅㄛ, ] echo (e.g. radar); returning wave [Add to Longdo]
[huí sù, ㄏㄨㄟˊ ㄙㄨˋ, ] recall; look back upon [Add to Longdo]
[huí huǒ, ㄏㄨㄟˊ ㄏㄨㄛˇ, ] to temper (iron); flare-back (in gas burner) [Add to Longdo]
[huí móu, ㄏㄨㄟˊ ㄇㄡˊ, ] to glance back; to look back; retrospective [Add to Longdo]
[huí chéng, ㄏㄨㄟˊ ㄔㄥˊ, ] return trip [Add to Longdo]
[huí bǐng, ㄏㄨㄟˊ ㄅㄧㄥˇ, / ] to report back to one's superior [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
How often in a week do you take a bath?1週間に何お風呂に入りますか。
Be sure to take medicine three times a day.1日3必ず薬を服用する。
Take the medicine three times a day.1日に3、この薬を服用しなさい。
"How often do the buses run in an hour?" "Every thirty minutes."「ここのバスは1時間に何くらい出るのですか」「30分ごとに出ます」
'Can I help you?" "No, thank you. I'm just looking around."「何をさしあげましょうか」「いや、けっこう。ただ見てっているだけだから」
"Next time," he said.「次だよ」と彼は言った。
Japan's exports exceeded imports by $77.8 billion in 1998.1998年日本の輸出が輸入を778億ドル上った。
I succeeded in my first attempt.できたよ。
I am dead tired from walking around all day.1日中歩きって大変疲れた。
A passenger fainted, but the stewardess brought him around.1人の乗客が気を失ったが、スチュワーデスが彼の意識を復させた。
Yeah, about six times.ぐらい聞いたよ。
He will get better in two weeks.2週間ほどで彼は復するでしょう。
Because a new commodity is announced, it is in good supply every three months.3ヶ月に一、新商品が発表されるのできりがない。
I threw up three times.吐きました。(もどしました)。
You can make 4, 6 or 12 payments.、6、12があります。
Having failed four times, he didn't try anymore.も失敗したので、彼はもうそれ以上やって見なかった。
While one of them sped around major parts of the property on the mower, a second made a few sweeps at some tall weeds on the edge of my wife's garden and the third got into the truck and smoked a cigarette.3人のうちの1人が芝刈り機で私の庭を大雑把にさっと刈り、もう一人が妻の庭の端の伸びた雑草をさっと2、3刈り、残りの一人はトラックに上がってタバコをすっていた。
I walked aimlessly about the street.あてもなくあちこちを歩きった。
Bases loaded, two outs in the ninth inning.2死満塁。
When I looked about, I found a letter on the desk.あたりを見すと、机の上に手紙があるのに気づいた。
After you with the salt.あなたの次に塩をおしください。
How nice to see you up and about again so soon!あなたがこんなに早くまたおきて動きれるようになって本当によかった。
I am glad to hear that you have got well.あなたがすっかり復されたことを聞いて喜んでいます。
How many times a week do you go shopping at a supermarket?あなたは一週間に何ぐらいスーパーへ買い物に行きますか。
How often do you write a letter to your mother each month?あなたはお母さんに1ヶ月に何位手紙を書きますか。
Now that you are well again, you can travel.あなたはもう健康が復したのだから旅行に行けます。
Can you go around the world in a day?あなたは一日で世界をることが出来ますか。
How often did you visit Kyoto?あなたは何京都を訪れましたか。
When the family won the million dollar sweepstakes, they were in the fat city.あの一家は100万ドルの宝くじがあたった頃は、金りがよかった。
How many times a month do you write letters?あなたは月に何手紙を書きますか。
You are now on the way to recovery.あなたは今復しつつあります。
How often do you go skiing every year?あなたは毎年何スキーに行きますか。
He started early twice.あの選手は2もフライングをした。
There was a problem with the architecture of that company's new computer. They're going through a recall frenzy right now.あの社の新しいコンピューターはアーキテクチャーに問題があって収騒ぎになっているんだってさ。
Without him our company would cease to function.あの人がいないと我が社はっていかない。
In America many people have fences around their homes.アメリカでは多くの人が家のりにフェンスをめぐらせている。
The U.S. economy shrugged off the '87 Crash.アメリカ経済は1987年の大暴落からいち早く復していますね。
The dog ran around and around the tree.犬は木の周りをぐるぐる走りった。
It was such a wonderful movie that I saw it five times.あれはとても素晴らしい映画だったので、私は5見た。
I urinate more often than usual.いつもより尿の数が多いです。
One day he set off on a long walk around the town.ある日彼は町を一りする長い散歩に出かけた。
Can he be ill when he runs around like that?あんなに走りっているのに、彼が病気だなんてことがあるだろうか。
After all his efforts, he also failed this time.いろいろ努力したにもかかわらず彼は今も失敗した。
It's time to call in our chips.いよいよ賭け金を収するときがきました。
Mr Wilson made us repeat the sentence several times.ウィルソン先生は、私たちにその文を数繰り返させた。
The waitress bustled about serving the customers.ウェイトレスは客たちに給仕するのにせわしく動きった。
I ran all over town trying to borrow some money.お金を借りようと思ってかけずりった。
Could you please pass me the salt?お塩をしていただけますでしょうか。
I've been nosing around the office trying to find out the news.うわさの正体をつきとめるために、会社中を調べっているんだ。
Ah yes, two right.うん、右に2曲がるんだね?

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm arriving at base now, Gremlin, but if you could keep an eye on that traffic for me it'd be much appreciated.[JA] 道路の監視を続けてくれたら 助かる どうぞ A13号線でパトカー巡中 ありがとう グレムリン The Widow Maker (2017)
And hurry up. - All right.[CN] - 四份 快去快 Shaft (2000)
I mean, trying less than your best is never good enough.[JA] 今もベストは尽くした CounterPunch (2017)
Twelve rounds of boxing for the WBO middleweight championship of the world.[JA] WBO世界ミドル級 タイトルマッチ12 CounterPunch (2017)
I'll be right back.[CN] 我很快就会 Cast Away (2000)
Yeah, never use the same club twice.[JA] 毎 新しくする Sexy Rollercoasters (2017)
"who is able".[CN] 是每个教徒的责任 Rules of Engagement (2000)
You evacuate the ambassador. You go back to the roof.[CN] 你送走使馆的人,你屋顶去 Rules of Engagement (2000)
Tomorrow we're gonna bring you back to life.[CN] 明天,明天帮你起死 Cast Away (2000)
You know him. In the softball tournament last Labor Day.[CN] 你认识他,去年劳动节垒球巡 Cast Away (2000)
Chuck Noland, has been returned to us.[CN] 洛察克到了我们身边 Cast Away (2000)
Home sweet home?[CN] 家是真舒服呀 对吧? Shaft (2000)
Yep, yep, don't give up. No, no, no. Five more.[JA] 諦めるな あと5だ 頑張れ CounterPunch (2017)
- I absolutely, positively have to get to Memphis tonight.[CN] 我绝对、必须今晚到孟菲斯 Cast Away (2000)
I love that you're home.[CN] 你来我真开心 Cast Away (2000)
- Hey, Chuck, welcome home. We love you.[CN] -察克,欢迎家,我们爱你 Cast Away (2000)
-One more time. -What?[JA] (菜々果)もう1 (慎)えっ... Affection (2017)
You got any other high-end commercial deals you want to sling Lavender's way? Eh? Rick?[JA] ラベンダーにす商取引は 他にないのか? Smell the Weakness (2017)
Next thing I know, he's coming at me with a silver bat.[CN] 还没等我过神儿来 他拎个棒子冲我扑过来 Shaft (2000)
- You're home.[CN] -你来了 Cast Away (2000)
He pleaded with me to come home.[CN] 他哀求我 What Lies Beneath (2000)
But that's what happens when you play around and you take shit for granted.[JA] 練習もしないで 遊びってりゃ当然だ CounterPunch (2017)
However, someone in the West Essex area has been selling pirated copies on poorly branded VHS tapes like these.[JA] エセックスでは 海賊版が出っています 安価なVHSテープを使用 Close Encounters (2017)
Two very nice memories.[CN] 两个特别好的 Cast Away (2000)
Previously on The Last Man on Earth...[JA] 前までの The Last Man On Earth は Find This Thing We Need To (2017)
And in boxing, the best all too often don't fight the best.[JA] 強い相手との対戦を できるだけ避する CounterPunch (2017)
Right, you're going to get out there and recall every fucking copy I've sold before someone else's kids discover ET stands for - Extra Titties.[JA] 他の子供が見ないうちに 全部 収してこい Close Encounters (2017)
You know, you can call me whenever you want.[CN] 有需要的话,随时打电话 What Lies Beneath (2000)
Mr Walsh, I'm a legal representative for Farrell's Debt Collection.[JA] ウォルシュさん ファレル債権収の 代理人です The Secret of Sales (2017)
Do you think this can be used to promote World Theory ?[JA] 「セカイロン」のプロモーションに 今のこと使えないですかね? Reason (2017)
I'm outta here in two minutes and I'm pickin' up the sweep through Paris, so I should be back in Memphis about 18 hours or so.[CN] 我将在巴黎转机 好消息是18个小时后 我就会到孟菲斯 Cast Away (2000)
I bet you thought I was sneaking back in.[CN] 我敢打赌你准以为我是偷跑来的 Shaft (2000)
Will you please ask her to call home, please?[CN] 我在找嘉莉,请何叫她致电 What Lies Beneath (2000)
-That's not true. -This time,[JA] (慎)いや そんなことないですよ (桜井)今は... Appeal (2017)
And if you head back that direction, you'll find a whole lotta nothin' all the way to Canada.[CN] 如果头往那里走 经过一片荒芜直达加拿大 Cast Away (2000)
It is a list of items removed from the embassy during the evacuation... and shipped to the State Department.[CN] 列明撤离使馆时... 运国务院的所有物件 Rules of Engagement (2000)
You know, we all toured together.[CN] 我们一起这表演 What Lies Beneath (2000)
Meanwhile recent events had driven Lavender back into the arms of an old flame.[JA] 一方 ラベンダーは あの出来事から音楽へ Smell the Weakness (2017)
Can you please pass these around?[JA] してもらっていいですか お願いします Appeal (2017)
With your permission, I shall participate in the selection.[JA] 僭越(せんえつ)ながら 今 選考に参加させていただく Appeal (2017)
When will I see you? When you bring me these...[JA] では 次までに...  ()
Statistically, I'm supposed to get it one out of every ten times. I fuckin' won it 12.[JA] 10出れば1はもらえる 俺は12 CounterPunch (2017)
ACTUALLY, IT IS MAKING A TURN.[JA] "今 ろうとしてる"  ()
Hi, is Caitlin there? Any idea when she'll be back?[CN] 知否她何时来? What Lies Beneath (2000)
Always darting about?[JA] 走り Salesmen Are Like Vampires (2017)
I'm not a member of Islamic Jihad![CN] 不能代表 我不是教圣战组织的成员! Rules of Engagement (2000)
She was. Wait a minute.[CN] 我去时她又出现了 What Lies Beneath (2000)
Only this time he was exiled to conduct his nasty business behind closed doors.[JA] 今だけは 個室での淫らな業務を許した The Widow Maker (2017)
Okay, from now on, why don't we have dinner here once a month?[JA] これからは毎月1 ここでディナーの日にしよっか Ready (2017)
I picked up the book you ordered at the bookstore.[CN] 我自书店取你订的书 What Lies Beneath (2000)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス[アクセスかいせん, akusesu kaisen] access line [Add to Longdo]
アナログ[アナログかいせん, anarogu kaisen] analog line (circuit) [Add to Longdo]
エミッタートランジスタ論理[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] Emitter-Coupled Transistor Logic, ECTL [Add to Longdo]
エラー[エラーかいふく, era-kaifuku] error recovery [Add to Longdo]
エラー復ルーチン[エラーかいふくルーチン, era-kaifuku ru-chin] error recovery routine [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
ジョブ復制御ファイル[じょぶかいふくせいぎょファイル, jobukaifukuseigyo fairu] backup file, job-recovery control file [Add to Longdo]
ダイアログ[ダイアログかいふく, daiarogu kaifuku] dialogue recovery [Add to Longdo]
ダイオードトランジスタ論理[ダイオードトランジスタろんりかいろ, daio-dotoranjisuta ronrikairo] Diode-Transistor Logic [Add to Longdo]
データ[データかいせん, de-ta kaisen] data-circuit [Add to Longdo]
データ線終端装置[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] data circuit-terminating equipment, DCE (abbr.) [Add to Longdo]
データ線透過性[データかいせんとうかせい, de-ta kaisentoukasei] data circuit transparency [Add to Longdo]
データ伝送[データでんそうかいせん, de-ta densoukaisen] data transmission circuit [Add to Longdo]
ディジタル[ディジタルかいせん, deijitaru kaisen] digital line [Add to Longdo]
デジタル[デジタルかいせん, dejitaru kaisen] digital line [Add to Longdo]
デッドロック[デッドロックかいひ, deddorokku kaihi] deadlock avoidance [Add to Longdo]
トランザクション[とらんざくしょんかいふく, toranzakushonkaifuku] transaction recovery [Add to Longdo]
トリガ[トリガかいろ, toriga kairo] trigger circuit [Add to Longdo]
バックワード[バックワードかいふく, bakkuwa-do kaifuku] backward recovery [Add to Longdo]
ブリッジ入力[ブリッジにゅうりょくかいろ, burijji nyuuryokukairo] bridge input circuit (e.g. in process control) [Add to Longdo]
プリント[プリントかいろ, purinto kairo] printed circuit [Add to Longdo]
マイナスのねじ[マイナスのねじまわし, mainasu nonejimawashi] flat-bladed screwdriver [Add to Longdo]
メタリック[メタリックかいせん, metarikku kaisen] metallic line, metallic circuit [Add to Longdo]
ロジック[ロジックかいろ, rojikku kairo] logic circuit [Add to Longdo]
[みぎまわり, migimawari] clockwise rotation, CW, righthanded rotation [Add to Longdo]
ルーティング[うがいルーティング, ugai ru-teingu] alternate, detour routing [Add to Longdo]
加入者[かにゅうしゃかいせん, kanyuushakaisen] subscriber line [Add to Longdo]
り込み[まわりこみ, mawarikomi] wraparound [Add to Longdo]
[かいき, kaiki] revolution, recurrence, regression [Add to Longdo]
帰分析(解析)[かいきぶんせき(かいせき), kaikibunseki ( kaiseki )] regression analysis [Add to Longdo]
顧録[かいころく, kaikoroku] memoirs [Add to Longdo]
[かいすう, kaisuu] count, number of times, frequency [Add to Longdo]
[かいせん, kaisen] line, circuit [Add to Longdo]
線インタフェース[かいせんインタフェース, kaisen intafe-su] line interface [Add to Longdo]
線インタフェースモジュール[かいせんインタフェースモジュール, kaisen intafe-sumoju-ru] line interface module [Add to Longdo]
線レート[かいせんレート, kaisen re-to] line rate [Add to Longdo]
線業者[かいせんぎょうしゃ, kaisengyousha] telecommunications carrier (PTT) [Add to Longdo]
線群[かいせんぐん, kaisengun] trunk group [Add to Longdo]
線交換[かいせんこうかん, kaisenkoukan] circuit switching [Add to Longdo]
線種別[かいせんすべつ, kaisensubetsu] line type, line classification [Add to Longdo]
線終端[かいせんしゅうたん, kaisenshuutan] line termination [Add to Longdo]
線終端装置[かいせんしゅうたんそうち, kaisenshuutansouchi] DCE, Data Circuit Termination Equipment, Digital Service Unit (DSU), line terminating equipment (LTE) [Add to Longdo]
線切り換え[かいせんきりかえ, kaisenkirikae] line switching [Add to Longdo]
線切断[かいせんせつだん, kaisensetsudan] hang-up, HUP (signal) [Add to Longdo]
線争奪[かいせんそうだつ, kaisensoudatsu] contention [Add to Longdo]
線速度[かいせんそくど, kaisensokudo] line speed [Add to Longdo]
線帯域[かいせんたいいき, kaisentaiiki] line bandwidth [Add to Longdo]
線追跡[かいせんついせき, kaisentsuiseki] line trace [Add to Longdo]
線費用[かいせんひよう, kaisenhiyou] line cost [Add to Longdo]
線網[かいせんもう, kaisenmou] line network, trunk network [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[うわまわる, uwamawaru] uebertreffen [Add to Longdo]
[こんかい, konkai] diesmal [Add to Longdo]
[ぜんかい, zenkai] das_vorige_Mal, das_letzte_Mal [Add to Longdo]
[かい, kai] -Mal, Wiederkehr [Add to Longdo]
[かい, kai] MAL, WIEDERKEHR [Add to Longdo]
[まわす, mawasu] kreisen, drehen [Add to Longdo]
り道[まわりみち, mawarimichi] Umweg [Add to Longdo]
[まわる, mawaru] kreisen, drehen [Add to Longdo]
[かいろう, kairou] Korridor, Galerie [Add to Longdo]
[かいふく, kaifuku] Wiederherstellung, Genesung [Add to Longdo]
[かいそう, kaisou] (Rueck)Erinnerung, Reminiszenz [Add to Longdo]
[かいきょう, kaikyou] Islam [Add to Longdo]
数券[かいすうけん, kaisuuken] Sammelfahrkarte [Add to Longdo]
[かいとう, kaitou] Antwort, Erwiderung [Add to Longdo]
[かいらん, kairan] Zirkulation, Umlauf [Add to Longdo]
[かいてん, kaiten] Drehung, Rotation [Add to Longdo]
[かいそう, kaisou] Befoerderung, Verschickung, Versendung [Add to Longdo]
[かいひ, kaihi] das_Ausweichen, das_Umgehen [Add to Longdo]
[かいこ, kaiko] Rueckblick [Add to Longdo]
顧録[かいころく, kaikoroku] Erinnerungen, Memoiren [Add to Longdo]
[だっかい, dakkai] Wiedereroberung, Rueckeroberung, Ruecknahme [Add to Longdo]
[じゅんかい, junkai] Runde, Tour, Wander- [Add to Longdo]
捜し[さがしまわる, sagashimawaru] umhersuchen [Add to Longdo]
探し[さがしまわる, sagashimawaru] ueberall_suchen [Add to Longdo]
[てっかい, tekkai] zurueckziehen, zuruecknehmen [Add to Longdo]
[せんかい, senkai] Umdrehung, Rotation, Kreislauf [Add to Longdo]
[どうまわり, doumawari] Taille, Taillenweite [Add to Longdo]
言い[いいまわし, iimawashi] Ausdruck, Redewendung [Add to Longdo]
走り[はしりまわる, hashirimawaru] herumlaufen, umherlaufen [Add to Longdo]
[とおまわし, toomawashi] indirekt, andeutungsweise [Add to Longdo]
駆け[かけまわる, kakemawaru] umherlaufen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top