Search result for

*乡*

(55 entries)
(0.1463 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-乡-, *乡*.
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[乡, xiāng, ㄒㄧㄤ] country, village; rural
Radical: Decomposition: 幺 (yāo ㄧㄠ) 
Etymology: []
[芗, xiāng, ㄒㄧㄤ] fragrant, aromatic; the smell of herbs
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  乡 (xiāng ㄒㄧㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] herb
[鄉, xiāng, ㄒㄧㄤ] country, village; rural
Radical: Decomposition: 乡 (xiāng ㄒㄧㄤ)  郎 (láng ㄌㄤˊ) 
Etymology: [ideographic] Two people  乡 and ⻏ hunched over a meal 良
[雍, yōng, ㄩㄥ] harmony, union; harmonious
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  乡 (xiāng ㄒㄧㄤ)  隹 (zhuī ㄓㄨㄟ) 
Etymology: [ideographic] Birds 乡 living together in a village 乡
[飨, xiǎng, ㄒㄧㄤˇ] banquet; to host a banquet
Radical: Decomposition: 乡 (xiāng ㄒㄧㄤ)  食 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [pictophonetic] food

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七美[Qī měi xiāng, ㄑㄧ ㄇㄟˇ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Chimei (village in Taiwan) [Add to Longdo]
七股[Qī gǔ xiāng, ㄑㄧ ㄍㄨˇ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Chiku (village in Taiwan) [Add to Longdo]
三地门[Sān dì mén xiāng, ㄙㄢ ㄉㄧˋ ㄇㄣˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Santimen (village in Taiwan) [Add to Longdo]
三星[Sān xīng xiāng, ㄙㄢ ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Sanhsing (village in Taiwan) [Add to Longdo]
三民[Sān mín xiāng, ㄙㄢ ㄇㄧㄣˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Sanmin (village in Taiwan) [Add to Longdo]
三湾[Sān wān xiāng, ㄙㄢ ㄨㄢ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Sanwan (village in Taiwan) [Add to Longdo]
三义[Sān yì xiāng, ㄙㄢ ㄧˋ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Sani (village in Taiwan) [Add to Longdo]
三芝[Sān zhī xiāng, ㄙㄢ ㄓ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Sanchih (village in Taiwan) [Add to Longdo]
上山下[shàng shān xià xiāng, ㄕㄤˋ ㄕㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄤ, / ] to work in the fields (esp. young school-leavers); forced agricultural experience for city intellectuals [Add to Longdo]
下营[Xià yíng xiāng, ㄒㄧㄚˋ ˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Hsiaying (village in Taiwan) [Add to Longdo]
[xià xiāng, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄤ, / ] to go to the countryside [Add to Longdo]
中埔[Zhōng bù xiāng, ㄓㄨㄥ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Chungpu (village in Taiwan) [Add to Longdo]
中寮[Zhōng liáo xiāng, ㄓㄨㄥ ㄌㄧㄠˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Chungliao (village in Taiwan) [Add to Longdo]
九如[Jiǔ rú xiāng, ㄐㄧㄡˇ ㄖㄨˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Chiuju (village in Taiwan) [Add to Longdo]
二仑[Èr lún xiāng, ㄦˋ ㄌㄨㄣˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Erhlun (village in Taiwan) [Add to Longdo]
二水[Èr shuǐ xiāng, ㄦˋ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Erhshui (village in Taiwan) [Add to Longdo]
五峰[Wǔ fēng xiāng, ˇ ㄈㄥ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Wufeng (village in Taiwan) [Add to Longdo]
五结[Wǔ jié xiāng, ˇ ㄐㄧㄝˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Wuchieh (village in Taiwan) [Add to Longdo]
五股[Wǔ gǔ xiāng, ˇ ㄍㄨˇ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Wuku (village in Taiwan) [Add to Longdo]
仁德[Rén dé xiāng, ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Jente (village in Taiwan) [Add to Longdo]
仁爱[Rén ài xiāng, ㄖㄣˊ ㄞˋ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Jenai (village in Taiwan) [Add to Longdo]
仁武[Rén wǔ xiāng, ㄖㄣˊ ˇ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Jenwu (village in Taiwan) [Add to Longdo]
伸港[Shēn gǎng xiāng, ㄕㄣ ㄍㄤˇ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Shenkang (village in Taiwan) [Add to Longdo]
佳冬[Jiā dōng xiāng, ㄐㄧㄚ ㄉㄨㄥ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Chiatung (village in Taiwan) [Add to Longdo]
来义[Lái yì xiāng, ㄌㄞˊ ㄧˋ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Laii (village in Taiwan) [Add to Longdo]
信义[Xìn yì xiāng, ㄒㄧㄣˋ ㄧˋ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Hsini (village in Taiwan) [Add to Longdo]
元长[Yuán cháng xiāng, ㄩㄢˊ ㄔㄤˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Yuanchang (village in Taiwan) [Add to Longdo]
光复[Guāng fù xiāng, ㄍㄨㄤ ㄈㄨˋ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Kuangfu (village in Taiwan) [Add to Longdo]
随俗[rù xiāng suí sú, ㄖㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄙㄨㄟˊ ㄙㄨˊ, / ] When you enter a village, follow the local customs (成语 saw); do as the natives do; When in Rome, do as the Romans do [Add to Longdo]
内埔[Nèi bù xiāng, ㄋㄟˋ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Neipu (village in Taiwan) [Add to Longdo]
[Nèi xiāng, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Neixiang (place in Henan) [Add to Longdo]
内门[Nèi mén xiāng, ㄋㄟˋ ㄇㄣˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Neimen (village in Taiwan) [Add to Longdo]
八里[Bā lǐ xiāng, ㄅㄚ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Pali (village in Taiwan) [Add to Longdo]
公馆[Gōng guǎn xiāng, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄢˇ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Kungkuan (village in Taiwan) [Add to Longdo]
六甲[Liù jiǎ xiāng, ㄌㄧㄡˋ ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Liuchia (village in Taiwan) [Add to Longdo]
六脚[Liù jiǎo xiāng, ㄌㄧㄡˋ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Liuchiao (village in Taiwan) [Add to Longdo]
六龟[Liù guī xiāng, ㄌㄧㄡˋ ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Liukuei (village in Taiwan) [Add to Longdo]
冬山[Dōng shān xiāng, ㄉㄨㄥ ㄕㄢ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Tungshan (village in Taiwan) [Add to Longdo]
北埔[Běi bù xiāng, ㄅㄟˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Peipu (village in Taiwan) [Add to Longdo]
北竿[Běi gān xiāng, ㄅㄟˇ ㄍㄢ ㄒㄧㄤ, 竿 / 竿] (N) Peikan (village in Taiwan) [Add to Longdo]
北门[Běi mén xiāng, ㄅㄟˇ ㄇㄣˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Peimen (village in Taiwan) [Add to Longdo]
卑南[Bēi nán xiāng, ㄅㄟ ㄋㄢˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Peinan (village in Taiwan) [Add to Longdo]
卓溪[Zhuó xī xiāng, ㄓㄨㄛˊ ㄒㄧ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Chohsi (village in Taiwan) [Add to Longdo]
南化[Nán huà xiāng, ㄋㄢˊ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Nanhua (village in Taiwan) [Add to Longdo]
南州[Nán zhōu xiāng, ㄋㄢˊ ㄓㄡ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Nanchou (village in Taiwan) [Add to Longdo]
南澳[Nán ào xiāng, ㄋㄢˊ ㄠˋ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Nanao (village in Taiwan) [Add to Longdo]
南竿[Nán gān xiāng, ㄋㄢˊ ㄍㄢ ㄒㄧㄤ, 竿 / 竿] (N) Nankan (village in Taiwan) [Add to Longdo]
南庄[Nán zhuāng xiāng, ㄋㄢˊ ㄓㄨㄤ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Nanchuang (village in Taiwan) [Add to Longdo]
口湖[Kǒu hú xiāng, ㄎㄡˇ ㄏㄨˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Kouhu (village in Taiwan) [Add to Longdo]
古坑[Gǔ kēng xiāng, ㄍㄨˇ ㄎㄥ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Kukeng (village in Taiwan) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top