Search result for

ชี้

(93 entries)
(0.06 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชี้-, *ชี้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชี้[V] point, See also: point out, indicate, Example: อาจารย์ใช้ไม้บรรทัดชี้ตัวอักษรบนกระดาษดำ
ชี้[V] indicate, See also: mark, show, direct, Syn. แสดง, บอก, หมาย, บ่ง, Example: เครื่องหมายจราจรนี้ชี้ว่าจะมีโค้งอันตรายอยู่ข้างหน้า
ชี้นำ[V] guide, See also: direct, show, instruct, indicate, give directions, Syn. ชี้แนะ, แนะนำ, เสนอแนะ, แนะแนว, ชี้ทาง, Example: คุณพ่อชี้นำให้ลูกรู้จักค่าของเงิน
ชี้ขาด[V] judge, See also: arbitrate, make a final decision, decide, rule, Syn. ตัดสิน, พิจารณา, พิพากษา, วินิจฉัย, Example: คำตัดสินของศาลชี้ขาดว่าจำเลยสมควรถูกประหารชีวิต
ชี้ชวน[V] induce, See also: persuade, urge, Syn. เชิญชวน, เชื้อเชิญ, เชิญ, Example: มัคคุเทศก์ชี้ชวนให้ชมคำสลักหน้าประตูตำหนักซึ่งเป็นบทกลอนที่ไพเราะนัก
ชี้ชัด[V] specify, See also: indicate, mention, stipulate, Syn. บ่งชัด, Example: หลักฐานทั้งหมดชี้ชัดว่า เขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการกระทำความผิดครั้งนี้, Thai definition: ระบุหรือแสดงให้รู้โดยเจาะจงอย่างแจ่มแจ้ง
ชี้ตัว[V] identify, See also: give the name, Syn. ระบุ, บอกชื่อ, Example: พยาน 4 คนชี้ตัวคนร้ายได้ตรงกันทุกคน, Thai definition: กระบวนการทางการสอบสวนเพื่อหาตัวผู้กระทำผิด โดยให้ผู้เสียหายหรือพยานชี้ว่าผู้ใดเป็นผู้ต้องหา, Notes: (กฎหมาย)
ชี้ทาง[V] direct the way, See also: show someone the way, guide, Syn. บอกทาง, Example: พระเป็นผู้ชี้ทางให้สัตว์โลกพ้นทุกข์
ชี้บอก[V] direct, See also: point, guide, lead, Syn. นำทาง, นำ, ชี้นำ, Example: ทหารเดินไปตามเครื่องหมายที่ชี้บอกไว้ ไม่นานก็มาถึงจุดหมาย
ชี้แจง[V] explain, See also: elucidate, clarify, illuminate, make clear, report, Syn. อธิบาย, รายงาน, สาธยาย, แจกแจง, Example: เขาถูกหัวหน้าพรรคขอร้องให้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น, Thai definition: พูดขยายความให้เข้าใจชัดเจน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชี่น. ยาย้อมฟัน ทำจากกะลามะพร้าวเผาไฟแล้วบดให้ละเอียด ใช้สีเพื่อให้ฟันดำเป็นมัน เช่น เอาชี่สีฟันเป็นมันขลับ กระจกส่องเงาวับดูจับแสง (ขุนช้างขุนแผน ตอนพลายแก้วบวชเณร), สี้ ก็เรียก.
ชี้น. เรียกนิ้วที่ ๒ นับแต่หัวแม่มือว่า นิ้วชี้.
ชี้ก. เหยียดนิ้วชี้เป็นต้นตรงไปที่ใดที่หนึ่งเพื่อให้เห็นสิ่งที่ต้องการ, เหยียดตรง เช่น หางชี้
ชี้แนะนำ, บอกให้, เช่น ชี้ทาง.
ชี้ขาดก. สั่งเด็ดขาด, วินิจฉัยเด็ดขาด.
ชี้ช่องก. แนะลู่ทางให้.
ชี้ตาไม่กระพริบก. ดื้อมาก, สู้สายตาไม่ยอมแพ้, เช่น เหม่ ! ออนี่หนักหนา ชี้ตาไม่กระพริบเลย ว่าแล้วซิยังเฉยดื้อถือบุญ (ม. ร่ายยาว กุมาร).
ชี้นกบนปลายไม้ก. หวังในสิ่งที่อยู่ไกลตัว.
ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ไม่ว่าผู้มีอำนาจจะว่าอย่างใด ผู้น้อยก็ต้องคล้อยตามไปอย่างนั้นเพราะกลัวหรือประจบ.
ชี้นำก. แนะหรือชักจูงไปในทางที่ตนต้องการ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adjudgeชี้ขาดตัดสิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
show upชี้ตัวผู้ต้องสงสัยตัวต่อตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lineupชี้ตัวผู้ต้องสงสัยโดยให้เรียงแถว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Identifyชี้บอก, พิสูจน์, การวินิจฉัย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Show me the path to enlightenment as you alter my flesh and free my soul.ชี้เส้นทางแสงสว่าง ในยามที่ท่านเปลี่ยนเลือดเนื้อ และปลดปล่อยวิญญาณข้า Dead Space: Downfall (2008)
His second toe is longer than his big toe.นิ้วชี้เท้าเขายาวกว่านิ้วหัวแม่เท้า Birthmarks (2008)
He wasn't expecting it.มันหมายความว่าเขาไม่สามารถชี้ชัดได้ Birthmarks (2008)
There are dozens of other things this rash could indicate.มีสิ่งต่างๆเป็นโหลในความ ไม่รอบคอบนี้เป็นข้อบ่งชี้ Joy (2008)
They're indicator minerals.พวกมันเป็นตัวชี้วัดระดับแร่ฐาต The Itch (2008)
You can't see diamonds so you look for the indicator minerals.คุณไม่สามารถเห็นเพชร ดังนั้นคุณกำลังหาตัวชี้วัดแร่ฐาต The Itch (2008)
The indicator is the increased electrical activity focused around the abnormality.ตัวชี้วัดคือการเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้า ดูความผิดปกติไปรอบๆ The Itch (2008)
You know, you don't have to point the gun man.คุณรู้ไหม คุณอย่าเอาปืนชี้ไปยังคนอื่น Last Resort (2008)
Anything that would indicate someone passed that... Merlin!อะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งที่จะชี้ให้เรารู้ว่ามีคนผ่านมาแถวนี้ เมอร์ลิน The Labyrinth of Gedref (2008)
Sir, the navi-computer indicates we only have one parsec to go.ท่านครับ ระบบนำร่องชี้ว่าเราเหลือระยะทาง อีก 1 พาร์เซคจะถึงที่หมายครับ Shadow of Malevolence (2008)
He's...always been a trouble-maker.เขา... มักจะเป็นตัวส้รางปัญหา \ แต่พวกชาวบ้านก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ The Moment of Truth (2008)
You've seen them fight, they... they haven't got a clue.ไม่ เราจะอยู่เพื่อสู้กับมัน พวกเขาไม่มีคนชี้นำ The Moment of Truth (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชี้[v.] (chī) EN: point ; point out ; indicate ; mark ; show ; direct   FR: indiquer ; montrer
ชี้ขาด[v.] (chīkhāt) EN: judge ; arbitrate ; make a final decision ; decide ; rule   FR: arbitrer ; juger
ชี้ทาง[v. exp.] (chī thāng) EN: direct the way ; show someone the way ; guide   FR: indiquer le chemin
ชี้นำ[v.] (chīnam) EN: guide   
ชี้บอก[v.] (chībøk) EN: direct ; point ; guide ; lead   FR: indiquer ; préciser
ชี้มือชี้ไม้[xp] (chī meū chī māi) FR: gesticuler
ชี้วัด[v.] (chīwat) EN: indicate   FR: indiquer
ชี้แจง[v.] (chījaēng) EN: explain ; elucidate ; clarify ; illuminate ; make clear ; report   FR: démontrer ; élucider ; clarifier
ชี้แนะ[v.] (chīnae) EN: suggest ; instruct ; give directions ; advise ; direct ; counsel   FR: guider ; éclairer ; conseiller
ชี้ให้เห็นถึง[v. exp.] (chī hai hen theung) EN: indicate   

English-Thai: Longdo Dictionary
snail mail(n jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advise[VI] แนะนำ, See also: ชี้แนะ, แนะแนว, ให้คำปรึกษา, ให้คำแนะนำ, Syn. recommend
advise[VT] แนะนำ, See also: ชี้แนะ, แนะแนว, ให้คำปรึกษา, ให้คำแนะนำ, Syn. recommend
arbitrate[VT] ตัดสิน, See also: ชี้ขาด, ยุติการโต้แย้ง
arbitrate[VI] เป็นผู้ตัดสิน, See also: ชี้ขาด, ยุติการโต้แย้ง, Syn. settle peacefully, smooth out
cross-refer[VT] ชี้บอกผู้อ่านให้ไปอ่านอีกตอนหนึ่งในหนังสือเล่มเดียวกัน
clue in[PHRV] ให้เบาะแสกับ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ชี้นำ, แนะหรือให้ข้อมูลกับ
direct[VT] ชี้ทาง, See also: บอกทาง, นำทาง, Syn. guide, conduct, lead, show, Ant. mislead, misquide
elucidate[VI] ชี้แจง (คำทางการ), See also: ขยายความ, ไขความ, จาระไน, Syn. clarify, explain, illustrate
elucidate[VT] ชี้แจง (คำทางการ), See also: ขยายความ, ไขความ, จาระไน, Syn. clarify, explain, illustrate
explain[VI] อธิบาย, See also: ชี้แจง, ขยายความ, Syn. describe, illustrate, interpret

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate)
adjudge(อะจัดจฺ') vt. (ศาล) สั่ง, ตัดสินใจ, ชี้ขาด, ตัดสินใจ, Syn. decide, assign, decree)
adjudicate(อะจู' ดิเคท) vt.,vi. (ศาล) สั่งตัดสินใจให้,พิจารณาลงโทษ, ชี้ขาด, Syn. adjudge)
airt(แอร์' อาร์ท) n. ทิศทาง-vt. นำทาง, ชี้ทาง., Syn. airth
arbiter(อาร์'บิเทอะ) n. ผู้ตัดสิน,ตุลาการ,คนชี้ขาด,ผู้กำชะตาชีวิต,อนุญาโตตุลาการ (judge)
arbitrate(อาร์'บิเทรท) vt.,vi. ตัดสิน (โดยอนุญาโตตุลาการ) , เสนอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด (อนุญาโตตุลาการ) . -arbitrable adj.,-arbitrator n. (judge,mediate, intercede)
arbitration(อาร์บิเทร'เชิน) n. การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ,การชี้ขาด,การตัดสิน.
arrow(แอร์'โร) n. ลูกธนู,ลูกศร,เกาทัณฑ์,สิ่งที่คล้ายลูกศร,ลูกศรชี้. -vt. ชี้ทิศทางด้วยลูกศร, Syn. projectile,missile)

English-Thai: Nontri Dictionary
adjudge(vt) พิพากษา,ตัดสิน,ชี้ขาด
arbiter(n) ผู้ตัดสิน,ตุลาการ,ผู้ชี้ขาด
arbitrament(n) อำนาจชี้ขาด,การตัดสิน,คำตัดสิน
arbitrate(vt) ตัดสิน,ชี้ขาด
arbitration(n) การชี้ขาด,การตัดสิน,อำนาจชี้ขาด
arbitrator(n) ผู้ชี้ขาด,ผู้ตัดสิน
conduct(n) การชี้นำ,การทำ,ความประพฤติ,การปฏิบัติ
conduct(vt) ดำเนิน,ชักนำ,ชี้นำ,ปฏิบัติ,เป็นสื่อ
connivance(n) การยินยอมในที,การทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้,ความเมินเฉย
construe(vt) แปลความ,บรรยาย,อธิบาย,ขยายความ,ชี้แจง,ตีความ,วิเคราะห์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
導き[みちびき, michibiki] (n) ชี้แนะ ชี้นำ การนำทาง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
示す[しめす, shimesu] Thai: ชี้ให้เห็น English: to point out
勧める[すすめる, susumeru] Thai: ชี้แนะ English: to advise
現す[あらわす, arawasu] Thai: ชี้ให้เห็น English: to indicate
導く[みちびく, michibiku] Thai: ชี้นำ
指す[さす, sasu] Thai: ชี้ English: to point

German-Thai: Longdo Dictionary
Führung(n) |die, pl. Führungen| การนำ, การชี้นำ, See also: die Leitung
Ißt du nicht? Doch, doch.ไม่กินเหรอ? กิน กิน! สังเกตการใช้คำว่า Doch ซึ่งใช้ตอบประโยคคำถามที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ โดย Doch บ่งชี้คำตอบรับที่มีความหมายตรงกันข้าม
bezeichnenอ้างถึง, ชี้ถึง
dies(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศกลาง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น Wir haben eine Wanderung 7 Tage im Wald gemacht. Dies war für uns ein kleines Abendteuer. พวกเราไปเดินป่ามาเจ็ดวัน นี่เป็นการผจญภัยเล็กๆ เชียวนะ , See also: S. dieses, R. dieser, diese
diese(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศหญิง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น diese Woche สัปดาห์นี้
diesem(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายและเพศกลาง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ รูป Dativ) เช่น das Bild von diesem Mann รูปของผู้ชายคนนี้, See also: dies
diesen(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายรูป Akkusativ และนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น 1. Wer hat in diesen Apfel gebissen? ใครกัดแอปเปิ้ลลูกนี้เนี่ย 2. Ich habe dir ein Geschenk mit diesen Früchten mitgebracht. ฉันเอาของขวัญพร้อมด้วยผลไม้เหล่านี้มาฝากเธอ
dieser(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายรูป Nominativ และนามเพศหญิงรูป Dativ และ Genetiv ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น dieser alte Mann, dieser alten Frau
dieses(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศกลางรูป Nominativ, Genetiv และ Akkusativ และนามเพศชายรูป Genetiv ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น dieses Jahr ปีนี้, die Haare dieses Mädchen เส้นผมของหญิงสาวคนนี้
entwickeln(vt) |entwickelte, hat entwickelt| พัฒนา, วิวัฒนาการ เช่น Hast du das Gerät entwickelt? เธอพัฒนาอุปกรณ์ชี้นนี้หรือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top