ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clarify

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clarify-, *clarify*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clarify(vt) ทำให้เข้าใจง่าย
clarify(vt) ทำให้ใสสะอาด, Syn. purify, filter, refine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clarify(แคล'ริไฟ) { clarified, clarifying, clarifies } vt. ทำให้ชัดเจน vi. ใสสะอาด, กลายเป็นเข้าใจง่ายขึ้น, See also: clarification n. clarity n. ดูclarify

English-Thai: Nontri Dictionary
clarify(vt) ทำให้กระจ่าง, อธิบาย, ทำให้ชัดเจน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clarifyความเข้าใจ [การแพทย์]
Clarifying Agentsสารช่วยให้ใส, สารช่วยทำให้ใส [การแพทย์]
Clarifying Filtersเครื่องกรองให้ใส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I'm tryin' to clarify something'. - You're embarrassing him. - It doesn't make any sense.ชั้นแค่จะถามให้มันเคลียร์เพราะว่า แกเล่าวกไปวนมาชั้นฟังแล้วยังงงอยู่ เลย Good Will Hunting (1997)
I need to clarify here.ผมต้องการความกระจ่างนะ Cute Poison (2005)
Should you find the need to clarify your status... regarding the details of that relationship... we would of course welcome any clarification you might... feel the need to share with us.คุณควรจะรู้สถานภาพของตัวเองสักที ว่าคุณมีความเกี่ยวข้องอย่างไร เรายินดีที่จะรับฟังความกระจ่าง The Last King of Scotland (2006)
They're just going to take blood samples of all the residents to clarify things.พวกเขาจะเข้ามาเก็บตัวอย่างเลือด ของพวกเราไปตรวจสอบเพื่อความแน่ชัด [ Rec ] (2007)
The president is preparing to issue a statement that will clarify that.ปธน. กำลังเตรียมตัวแถลงการณ์ เพื่อเคลียร์เรื่องนี้ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
I should clarify that statement by explaining that she calls me "moon pie."ฉันควรชี้แจงด้วยการอธิบายว่า ท่านเรียกฉันว่า มูนพาย The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
So I was able to clarify the chemiluminescent signature of the materials being dumped in the video.ผมเลยตรวจหาคุณลักษณะของ สารเคมีพวกนั้นที่ถูกทิ้งไว้ในวิดีโอ The X in the File (2010)
Do you think Zoe could clarify the situation for me?คุณคิดว่าโซอี้น่าจะช่วยชี้แจง สถานการณ์ให้ฉันฟังได้ไหม Episode #1.2 (2010)
I would have to clarify the situation to people one on one.ผมต้องไปเคลียร์เรื่องต่างๆ กับประชาชนสิ Episode #1.10 (2010)
If you can't tell even me then it will be impossible to clarify it.ถ้าคุณไม่บอกผม มันก็จะแก้ปัญหาไม่ได้ Episode #1.12 (2010)
I think it's time we clarify our relationship.ผมคิดว่่าถึงเวลาที่จะทำให้ความสัมพันธ์เรามันกระจ่างเสียที Episode #1.9 (2010)
Clarify your present, And show you the future.ผมจะทำให้มันชัดเจน และแสดงให้คุณเห็นทีหลังเอง Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clarifyBefore we examine Emmet's theory, we must clarify the concept of 'internal symmetry.'
clarifyI appreciate your help in clarifying this.
clarifyI must point out that we need to clarify the meaning of this over-used concept.
clarifyThe point we must clarify here is that the border line between amateur and profession in are beginning to disappear.
clarifyThe significant point as regards the segregation problem is to clarify the value system of each group.
clarifyTrading partners are leaning on Japan to clarify its trade policy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างชัดแจ้ง(adv) clarify, See also: clearly, Syn. อย่างชัดเจน, Example: ปัญหาแรกตอบได้อย่างชัดแจ้งว่ากฎหมายกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำเป็น เงิน เท่านั้น
อรรถาธิบาย(v) explain, See also: clarify, amplify (meaning), Syn. อธิบายความ, ขยายความ, Example: วิทยากรอรรถาธิบายสรรพคุณของสินค้ามากมาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อรรถาธิบาย(v) explain, See also: clarify, amplify (meaning), Syn. อธิบายความ, ขยายความ, Example: วิทยากรอรรถาธิบายสรรพคุณของสินค้ามากมาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชี้แจง[chījaēng] (v) EN: explain ; elucidate ; clarify ; illuminate ; make clear ; report  FR: démontrer ; élucider ; clarifier
แจกแจง[jaēkjaēng] (v) EN: enumerate ; explain ; analyse ; digest ; clarify   FR: énumérer
แจง[jaēng] (v) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition  FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
ขยายความใน[khayāi khwām nai] (v, exp) EN: give details ; explain ; clarify ; exemplify
กระจ่าง[krajāng] (v) EN: clear up ; clarify  FR: clarifier

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
clarify
clarifying

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clarify
clarifying

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阐明[chǎn míng, ㄔㄢˇ ㄇㄧㄥˊ,   /  ] clarify; explain clearly #15,005 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
聞きただす[ききただす, kikitadasu] (v5s) to find out the truth; to ascertain; to clarify [Add to Longdo]
明らかにする[あきらかにする, akirakanisuru] (exp, vs-i) to make clear; to clarify; to disclose; to make public [Add to Longdo]
明らめる[あきらめる, akirameru] (v1, vt) to elucidate; to shed light on; to clarify [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clarify \Clar"i*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Clarified}; p. pr. &
   vb. n. {Clarifying}.] [F. clarifier, from L. clarificare;
   clarus clear + facere to make. See {Clear}, and {Fact}.]
   1. To make clear or bright by freeing from feculent matter;
    to defecate; to fine; -- said of liquids, as wine or
    sirup. "Boiled and clarified." --Ure.
    [1913 Webster]
 
   2. To make clear; to free from obscurities; to brighten or
    illuminate.
    [1913 Webster]
 
       To clarify his reason, and to rectify his will.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   3. To glorify. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Fadir, clarifie thi name.       --Wyclif (John
                          ii. 28).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clarify \Clar"i*fy\, v. i.
   1. To grow or become clear or transparent; to become free
    from feculent impurities, as wine or other liquid under
    clarification.
    [1913 Webster]
 
   2. To grow clear or bright; to clear up.
    [1913 Webster]
 
       Whosoever hath his mind fraught with many thoughts,
       his wits and understanding do clarify and break up
       in the discoursing with another.   --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clarify
   v 1: make clear and (more) comprehensible; "clarify the mystery
      surrounding her death" [syn: {clarify}, {clear up},
      {elucidate}] [ant: {obfuscate}]
   2: make clear by removing impurities or solids, as by heating;
     "clarify the butter"; "clarify beer"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top