Search result for

clarify

(44 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clarify-, *clarify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clarify[VT] ทำให้เข้าใจง่าย
clarify[VT] ทำให้ใสสะอาด, Syn. purify, filter, refine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clarify(แคล'ริไฟ) {clarified,clarifying,clarifies} vt. ทำให้ชัดเจน vi. ใสสะอาด,กลายเป็นเข้าใจง่ายขึ้น, See also: clarification n. clarity n. ดูclarify

English-Thai: Nontri Dictionary
clarify(vt) ทำให้กระจ่าง,อธิบาย,ทำให้ชัดเจน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clarifyความเข้าใจ [การแพทย์]
Clarifying Agentsสารช่วยให้ใส,สารช่วยทำให้ใส [การแพทย์]
Clarifying Filtersเครื่องกรองให้ใส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The president is preparing to issue a statement that will clarify that.ปธน. กำลังเตรียมตัวแถลงการณ์ เพื่อเคลียร์เรื่องนี้ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Um, excuse me, General, but just-just to clarify-- you want me to befriend my best friend's ex-girlfriend's new boyfriend?อ่า, ขอโทษครับ, ท่านนายพล แต่เพื่อให้หายข้องใจ --ท่านอยากให้ผม Chuck Versus the Best Friend (2009)
I want to clarify. There are some misconceptions about what remission signifies.มีความเข้าใจผิดบางอย่าง เกี่ยวกับอาการทุเลาลง 4 Days Out (2009)
Would you mind clarifying what kinds of songs you want us to sing?คุณต้องการให้เรา ร้องเพลงแบบไหนครับ? Ballad (2009)
You know what century it is, but just to clarify--คุณย่อมรู้ว่านี่มันศตวรรษที่เท่าไหร่ แต่แค่จะทำให้กระจ่าง Everybody Ought to Have a Maid (2009)
I should clarify that statement by explaining that she calls me "moon pie."ฉันควรชี้แจงด้วยการอธิบายว่า ท่านเรียกฉันว่า มูนพาย The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
If you would clarify, minister? To what disadvantage are you referring?ท่านโปรดชี้แจงด้วยท่านเสนา ว่าข้อเสียเปรียบที่ท่านเอ่ยถึงคืออะไร Star Trek (2009)
So I was able to clarify the chemiluminescent signature of the materials being dumped in the video.ผมเลยตรวจหาคุณลักษณะของ สารเคมีพวกนั้นที่ถูกทิ้งไว้ในวิดีโอ The X in the File (2010)
Just to clarify, I do think you deserveแค่อยากจะพูดให้เคลียร์ ผมว่า คุณคู่ควร The Unblairable Lightness of Being (2010)
Wait, just to clarify.เดี๋ยวก่อน เอาให้แน่ The Precious Fragmentation (2010)
Do you think Zoe could clarify the situation for me?คุณคิดว่าโซอี้น่าจะช่วยชี้แจง สถานการณ์ให้ฉันฟังได้ไหม Episode #1.2 (2010)
Please clarify, over.กรุณาชี้แจงให้ชัดเจน เปลี่ยน Episode #1.2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clarifyBefore we examine Emmet's theory, we must clarify the concept of 'internal symmetry.'
clarifyI appreciate your help in clarifying this.
clarifyI must point out that we need to clarify the meaning of this over-used concept.
clarifyThe point we must clarify here is that the border line between amateur and profession in are beginning to disappear.
clarifyThe significant point as regards the segregation problem is to clarify the value system of each group.
clarifyTrading partners are leaning on Japan to clarify its trade policy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างชัดแจ้ง[ADV] clarify, See also: clearly, Syn. อย่างชัดเจน, Example: ปัญหาแรกตอบได้อย่างชัดแจ้งว่ากฎหมายกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำเป็น เงิน เท่านั้น
อรรถาธิบาย[V] explain, See also: clarify, amplify (meaning), Syn. อธิบายความ, ขยายความ, Example: วิทยากรอรรถาธิบายสรรพคุณของสินค้ามากมาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อรรถาธิบาย[V] explain, See also: clarify, amplify (meaning), Syn. อธิบายความ, ขยายความ, Example: วิทยากรอรรถาธิบายสรรพคุณของสินค้ามากมาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชี้แจง[v.] (chījaēng) EN: explain ; elucidate ; clarify ; illuminate ; make clear ; report   FR: démontrer ; élucider ; clarifier
แจกแจง[v.] (jaēkjaēng) EN: enumerate ; explain ; analyse ; digest ; clarify   FR: énumérer
แจง[v.] (jaēng) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition   FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
ขยายความใน[v. exp.] (khayāi khwām nai) EN: give details ; explain ; clarify ; exemplify   
กระจ่าง[v.] (krajāng) EN: clear up ; clarify   FR: clarifier

CMU English Pronouncing Dictionary
CLARIFY    K L EH1 R AH0 F AY2
CLARIFYING    K L EH1 R AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clarify    (v) (k l a1 r i f ai)
clarifying    (v) (k l a1 r i f ai i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
聞きただす[ききただす, kikitadasu] (v5s) to find out the truth; to ascertain; to clarify [Add to Longdo]
明らかにする[あきらかにする, akirakanisuru] (exp,vs-i) to make clear; to clarify; to disclose; to make public [Add to Longdo]
明らめる[あきらめる, akirameru] (v1,vt) to elucidate; to shed light on; to clarify [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阐明[chǎn míng, ㄔㄢˇ ㄇㄧㄥˊ, / ] clarify; explain clearly, #15,005 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clarify \Clar"i*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Clarified}; p. pr. &
   vb. n. {Clarifying}.] [F. clarifier, from L. clarificare;
   clarus clear + facere to make. See {Clear}, and {Fact}.]
   1. To make clear or bright by freeing from feculent matter;
    to defecate; to fine; -- said of liquids, as wine or
    sirup. "Boiled and clarified." --Ure.
    [1913 Webster]
 
   2. To make clear; to free from obscurities; to brighten or
    illuminate.
    [1913 Webster]
 
       To clarify his reason, and to rectify his will.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   3. To glorify. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Fadir, clarifie thi name.       --Wyclif (John
                          ii. 28).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clarify \Clar"i*fy\, v. i.
   1. To grow or become clear or transparent; to become free
    from feculent impurities, as wine or other liquid under
    clarification.
    [1913 Webster]
 
   2. To grow clear or bright; to clear up.
    [1913 Webster]
 
       Whosoever hath his mind fraught with many thoughts,
       his wits and understanding do clarify and break up
       in the discoursing with another.   --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clarify
   v 1: make clear and (more) comprehensible; "clarify the mystery
      surrounding her death" [syn: {clarify}, {clear up},
      {elucidate}] [ant: {obfuscate}]
   2: make clear by removing impurities or solids, as by heating;
     "clarify the butter"; "clarify beer"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top