ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elucidate

IH0 L UW1 S AH0 D EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elucidate-, *elucidate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elucidate(vi) ชี้แจง (คำทางการ), See also: ขยายความ, ไขความ, จาระไน, Syn. clarify, explain, illustrate
elucidate(vt) ชี้แจง (คำทางการ), See also: ขยายความ, ไขความ, จาระไน, Syn. clarify, explain, illustrate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elucidate(อิลิว'ซิเดท) vt. ทำให้ชัดเจน, อธิบาย, ชี้แจง, See also: elucidation n. ดูelucidate elucidative adj. ดูelucidate elucidator n. ดูelucidate

English-Thai: Nontri Dictionary
elucidate(vt) ทำให้ชัดแจ้ง, อธิบาย, ชี้แจง, ชี้ให้เห็น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Elucidate on that.แน่นอน The House Bunny (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชี้แจง(v) explain, See also: elucidate, clarify, illuminate, make clear, report, Syn. อธิบาย, รายงาน, สาธยาย, แจกแจง, Example: เขาถูกหัวหน้าพรรคขอร้องให้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น, Thai Definition: พูดขยายความให้เข้าใจชัดเจน
จาระไน(v) detail, See also: elucidate, Syn. ชี้แจง, Example: คุณไม่ต้องจาระไนความสามารถพิเศษของคุณดอก ผลงานของคุณจะเป็นตัวบ่งบอกเอง, Thai Definition: พูดชี้แจงอย่างละเอียดลออหรือถี่ถ้วน
แจง(v) explain, See also: elucidate, expound, make clear, clarify, Syn. แจกแจง, ขยายความ, กระจาย, อธิบาย, แถลง, Example: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ( สยช . ) แจงสาเหตุที่เด็กออกมาเร่ร่อนว่ามีหลายประการ, Thai Definition: ทำให้กระจ่าง, ชี้ให้เห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิบาย[athibāi] (v) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate  FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
ชี้แจง[chījaēng] (v) EN: explain ; elucidate ; clarify ; illuminate ; make clear ; report  FR: démontrer ; élucider ; clarifier
แจง[jaēng] (v) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition  FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
ขยายความ[khayāi khwām] (v, exp) EN: enlarge upon ; spell out ; elucidate  FR: amplifier
วิสัชนา[wisatchanā] (v) EN: answer ; reply ; explain ; give an account ; elucidate

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ELUCIDATE IH0 L UW1 S AH0 D EY2 T
ELUCIDATED IH0 L UW1 S AH0 D EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elucidate (v) ˈɪlˈuːsɪdɛɪt (i1 l uu1 s i d ei t)
elucidated (v) ˈɪlˈuːsɪdɛɪtɪd (i1 l uu1 s i d ei t i d)
elucidates (v) ˈɪlˈuːsɪdɛɪts (i1 l uu1 s i d ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
明らめる[あきらめる, akirameru] (v1, vt) to elucidate; to shed light on; to clarify [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elucidate \E*lu"ci*date\, v. t. [imp. & p. p. {Elucidated}; p.
   pr. & vb. n. {Elucidating}.] [LL. elucidatus, p. p. of
   elucidare; e + lucidus full of light, clear. See {Lucid}.]
   To make clear or manifest; to render more intelligible; to
   illustrate; as, an example will elucidate the subject.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elucidate
   v 1: make clear and (more) comprehensible; "clarify the mystery
      surrounding her death" [syn: {clarify}, {clear up},
      {elucidate}] [ant: {obfuscate}]
   2: make free from confusion or ambiguity; make clear; "Could you
     clarify these remarks?"; "Clear up the question of who is at
     fault" [syn: {clear}, {clear up}, {shed light on},
     {crystallize}, {crystallise}, {crystalize}, {crystalise},
     {straighten out}, {sort out}, {enlighten}, {illuminate},
     {elucidate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top