ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arbitrament

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arbitrament-, *arbitrament*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arbitrament(อาร์บิท'ระเมินทฺ) n. การตัดสิน,การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ

English-Thai: Nontri Dictionary
arbitrament(n) อำนาจชี้ขาด,การตัดสิน,คำตัดสิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arbitramentคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arbitrament    (n) ˈaːbˈɪtrəmənt (aa1 b i1 t r @ m @ n t)
arbitraments    (n) ˈaːbˈɪtrəmənts (aa1 b i1 t r @ m @ n t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arbitrament \Ar*bit"ra*ment\, n. [LL. arbitramentum.]
   1. Determination; decision; arbitration.
    [1913 Webster]
 
       The arbitrament of time.       --Everett.
    [1913 Webster]
 
       Gladly at this moment would MacIvor have put their
       quarrel to personal arbitrament.   --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. The award of arbitrators. --Cowell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arbitrament
   n 1: the act of deciding as an arbiter; giving authoritative
      judgment; "they submitted their disagreement to
      arbitration" [syn: {arbitration}, {arbitrament},
      {arbitrement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top