ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smooth out

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smooth out-, *smooth out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smooth out[PHRV] ทำให้แบน, Syn. iron out
smooth out[PHRV] ทำให้หลุดพ้นปัญหา, See also: แก้ปัญหา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mulan, could you smooth out the ride a little?มู่หลาน เจ้าชักม้าเบาลงหน่อยได้มั๊ย? Mulan 2: The Final War (2004)
You're here because I want to help you try to smooth out some of those jagged edges.นายอยู่นี่เพราะฉันจะช่วยนาย ให้อ่อนโยนจากความเถรตรงน่ะสิ Chuck Versus the Final Exam (2010)
Things will continue to smooth out, and, yeah, it'll be fine.เรื่องจะค่อยๆคลี่คลายลงด้วยดี ใช่ ทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยดี Full Measure (2010)
That's kinda hard to smooth out, Mom.มันคงยาก ที่จะแก้ไขได้นะแม่ Perception (2012)

Japanese-English: EDICT Dictionary
伸す[のす, nosu] (v5s) to stretch; to spread; to smooth out; to roll out; to iron; to extend; to gain influence; to knock out [Add to Longdo]
伸ばす(P);延ばす(P)[のばす, nobasu] (v5s,vt) (1) (esp. 伸ばす) to grow long (beard, hair, etc.); (2) to lengthen; to extend; to stretch; (3) (esp. 伸ばす) to reach out; to hold out; (4) to straighten; to smooth out; (5) to spread evenly (dough, cream, etc.); (6) to dilute; to thin out; (7) (esp. 延ばす) to postpone; (8) to prolong; (9) to strengthen; to develop; to expand; (P) [Add to Longdo]
掻き均す[かきならす, kakinarasu] (v5s,vt) to smooth out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  smooth out
      v 1: free from obstructions; "smooth the way towards peace
           negotiations" [syn: {smooth}, {smooth out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top