ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snail mail

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snail mail-, *snail mail*
English-Thai: Longdo Dictionary
snail mail(n jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
snail mailไปรษณีย์อืดอาด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
E-mail, snail mail, chain mail.ขอบคุณ, ฉันขอขอบคุณที่ ดูผมต้องงานนี้ Hop (2011)
Only Luddites use snail mail.มีแต่พวกต่อต้านเทคโนโลยี(Luddite)เท่านั้น ที่ใช้ snail mail Intuition (2012)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snail mail
   n 1: any mail that is physically delivered by the postal
      service; "email is much faster than snail mail" [ant:
      {e-mail}, {electronic mail}, {email}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top