Search result for

illuminate

(49 entries)
(0.0311 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -illuminate-, *illuminate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
illuminate[VT] ชี้แจง, See also: อธิบาย, ทำให้กระจ่าง, Syn. clarify, explain, interpret
illuminate[VT] ตกแต่งด้วยดวงไฟ, See also: ประดับไฟ, Syn. blazon, emblazon
illuminate[VT] ทำให้มีชีวิตชีวา, See also: ทำให้มีความสุข, Syn. make bright, illumine
illuminate[VT] ทำให้สว่าง, See also: ฉายแสงไปยัง, ส่องแสงไปให้, ฉายแสง, Syn. light, light up
illuminate[VI] ส่องสว่าง, See also: ฉายแสง, Syn. light, light up
illuminate with[PHRV] ทำให้สว่าง, See also: ส่องสว่าง, มีแสงสว่างมากขึ้น, Syn. light with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
illuminatevt. ให้ความสว่าง,ประดับด้วยดวงไฟ,ทำให้รู้. vi. ทำให้เข้าใจ,อธิบาย,ระบายสีประกอบ vi. กลายเป็นสว่างไสว adj. สว่างไสว,เข้าใจดี n. ผู้เข้าใจดี,ผู้มีสติปัญญาเลิศ., See also: illuminable adj. illuminative adj. illuminator n. คำที่มีความหมายเหม

English-Thai: Nontri Dictionary
illuminate(vt) ตามไฟ,ให้แสงสว่าง,ติดโคมไฟ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The tattoo reveals the nature of the man and illuminates the four noble professions in The Book of Five Rings:มันเป็นการสัก ที่เป็นการเปิดเผยตัวตนของลูก ...และทำให้เราได้รู้ถึง 4 อาชีพสูงศักดิ์ ในตำราป้องกันตัว Ninja Assassin (2009)
And I thought perhaps you could illuminate me.และบางทีผมคิดว่า อาจารย์จะชี้แนะผมได้ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Now, you said the image on the screen was illuminated by artificial light.คุณว่าภาพบนจอภาพ อี iluminata โดยประดิษฐ์ไฟ. Angels & Demons (2009)
Now, I realize my cultural ascendance only serves to illuminate your own banality.ฉันจะใช้ความสามารถของฉัน ชี้ทางเรื่องน่าเบื่อ Journey to Regionals (2010)
Of this flickering candle... ♪ Illuminate the night ♪Of this flickering candle... illuminate the night Grilled Cheesus (2010)
♪ the way your spirit illuminates ♪The way your spirit illuminateGrilled Cheesus (2010)
THEY ILLUMINATE AN EPIC BATTLEพวกเขาสว่าง มหากาพย์การต่อสู้ Beyond the Darkness (2010)
Cards can illuminate your past...คุณอ่านหนังสือออกไหม Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Because I saw a light to illuminate last night.เพราะว่าเมื่อคืน ฉันเห็นมีไฟเปิดอยู่ House at the End of the Street (2012)
If you do open that window, the light will illuminate everything in Briarcliff.ถ้าคุณเปิดเผยเรื่องนี้ละก็ ทุกเรื่องในไบรอาร์คลิฟฟ์ต้องถูกเปิดเผย The Origins of Monstrosity (2012)
Expose the secrets we so desperately try to hide... And illuminate the dangers all around us. but more than anything, revelations are windows into our true selves...เปิดเผยความลับที่เราพยายามซ่อนออกให้หมด.. และส่องแสงถึงอันตรายรอบตัวเรา แต่ยิ่งกว่าสิ่งใด Revelations (2012)
Even motion detectors can illuminate a room.เครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหว สามารถจับแสงสว่างในห้องได้ Masquerade (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
illuminateThe room was illuminated with red lights.
illuminateThe square was illuminated by bright lights.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่อง[V] shine, See also: illuminate, shed, emit, throw, Example: ความรู้เปรียบเสมือนโคมไฟส่องทางไปสู่ที่หวัง, Thai definition: ฉายแสง
ส่องสว่าง[V] illuminate, See also: shine, light up, brighten, Ant. มืดมัว, Example: โคมไฟบนโต๊ะเขียนหนังสือยังคงส่องสว่างอยู่
วิภาส[V] shine, See also: illuminate, lighten, Syn. ส่องสว่าง, Thai definition: มีแสงสว่างออกมา, Notes: (สันสกฤต)
ส่องแสง[V] shine, See also: illuminate, light up, throw the light upon, Syn. ส่อง, ฉายแสง, เปล่งแสง, ส่งแสง, Example: พระอาทิตย์ส่องแสงสีทองทาบท้องฟ้าในยามเช้าตรู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉาย[v.] (chāi) EN: shine ; emit ; radiate ; illuminate ; light up   FR: éclairer ; rayonner
ชี้แจง[v.] (chījaēng) EN: explain ; elucidate ; clarify ; illuminate ; make clear ; report   FR: démontrer ; élucider ; clarifier
ส่อง[v.] (sǿng) EN: shine ; illuminate ; light up   FR: illuminer ; éclairer
ส่องแสง[v. exp.] (søngsaēng) EN: shine ; illuminate ; light up ; throw the light upon   FR: briller ; étinceler
ส่องสว่าง[v. exp.] (søng sawāng) EN: illuminate ; shine ; light up ; brighten   FR: illuminer ; irradier

CMU English Pronouncing Dictionary
ILLUMINATE    IH2 L UW1 M AH0 N EY2 T
ILLUMINATED    IH2 L UW1 M AH0 N EY2 T AH0 D
ILLUMINATES    IH2 L UW1 M AH0 N EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
illuminate    (v) (i1 l uu1 m i n ei t)
illuminated    (v) (i1 l uu1 m i n ei t i d)
illuminates    (v) (i1 l uu1 m i n ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
花明かり[はなあかり, hanaakari] (n) the brilliance of cherry blossoms which illuminate the evening [Add to Longdo]
彩飾写本[さいしょくしゃほん, saishokushahon] (n) illuminated manuscript [Add to Longdo]
射し込む[さしこむ, sashikomu] (v5m,vi) to shine in (light); to illuminate [Add to Longdo]
照らす[てらす, terasu] (v5s,vt) to shine on; to illuminate; (P) [Add to Longdo]
電光ニュース[でんこうニュース, denkou nyu-su] (n) illuminated sign spelling out news items [Add to Longdo]
避難誘導灯[ひなんゆうどうとう, hinanyuudoutou] (n) (illuminated) emergency exit signs [Add to Longdo]
勉強になる[べんきょうになる, benkyouninaru] (exp,v5r) (1) to gain knowledge; to be illuminated; (exp,adj-pn) (2) enlightening; informative; illuminating [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Illuminate \Il*lu"mi*nate\, v. t. [imp. & p. p. {Illuminated};
   p. pr. & vb. n. {Illuminating}.] [L. illuminatus, p. p. of
   illuminare; pref. il- in + luminare to enlighten, fr. lumen
   light. See {Luminous}, and cf. {Illume}, {Illumine},
   {Enlimn}, {Limn}.]
   1. To make light; to throw light on; to supply with light,
    literally or figuratively; to brighten.
    [1913 Webster]
 
   2. To light up; to decorate with artificial lights, as a
    building or city, in token of rejoicing or respect.
    [1913 Webster]
 
   3. To adorn, as a book or page with borders, initial letters,
    or miniature pictures in colors and gold, as was done in
    manuscripts of the Middle Ages.
    [1913 Webster]
 
   4. To make plain or clear; to dispel the obscurity to by
    knowledge or reason; to explain; to elucidate; as, to
    illuminate a text, a problem, or a duty.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Illuminate \Il*lu"mi*nate\, v. i.
   To light up in token or rejoicing.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Illuminate \Il*lu"mi*nate\, a. [L. illuminatus, p. p.]
   Enlightened. --Bp. Hall.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Illuminate \Il*lu"mi*nate\, n.
   One who is enlightened; esp., a pretender to extraordinary
   light and knowledge.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 illuminate
   v 1: make lighter or brighter; "This lamp lightens the room a
      bit" [syn: {light}, {illume}, {illumine}, {light up},
      {illuminate}]
   2: make free from confusion or ambiguity; make clear; "Could you
     clarify these remarks?"; "Clear up the question of who is at
     fault" [syn: {clear}, {clear up}, {shed light on},
     {crystallize}, {crystallise}, {crystalize}, {crystalise},
     {straighten out}, {sort out}, {enlighten}, {illuminate},
     {elucidate}]
   3: add embellishments and paintings to (medieval manuscripts)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top