ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

connivance

K AH0 N AY1 V AH0 N S   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -connivance-, *connivance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
connivance[VI] การมองข้ามความผิดพลาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
connivance(คะไนฟ'เวินซฺ) n. การยินยอมแบบเอาหูไปนาเอาตาไปไร่,การอนุญาตอย่างลับ ๆ ,การส่งเสริมอย่างลับ ๆ, See also: connivan adj. ดูconnivance conniven adj. ดูconnivance, Syn. connivence.

English-Thai: Nontri Dictionary
connivance(n) การยินยอมในที,การทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้,ความเมินเฉย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
connivanceการรู้เห็นเป็นใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรู้เห็นเป็นใจ[n. exp.] (kān rū hen pen jai) EN: connivance   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONNIVANCE    K AH0 N AY1 V AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
connivance    (n) kˈənˈaɪvəns (k @1 n ai1 v @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
看過[かんか, kanka] (n,vs) connivance; shutting one's eyes to; (P) [Add to Longdo]
黙認[もくにん, mokunin] (n,vs,adj-no) connivance; tacit consent; toleration; (P) [Add to Longdo]
目溢し[めこぼし, mekoboshi] (n,vs) connivance; overlook [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Connivance \Con*niv"ance\, n. [Cf. F. connivence, L.
   conniventia.]
   1. Intentional failure or forbearance to discover a fault or
    wrongdoing; voluntary oversight; passive consent or
    cooperation.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) Corrupt or guilty assent to wrongdoing, not
    involving actual participation in, but knowledge of, and
    failure to prevent or oppose it.
 
   Syn: See {Collusion}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 connivance
   n 1: agreement on a secret plot [syn: {connivance}, {collusion}]
   2: (law) tacit approval of someone's wrongdoing [syn:
     {connivance}, {secret approval}, {tacit consent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top