Search result for

แจกแจง

(23 entries)
(0.0076 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แจกแจง-, *แจกแจง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แจกแจง[V] enumerate, See also: explain, clarify, digest, analyse, Syn. แจง, อธิบาย, ขยายความ, Example: ช่างก่อสร้างแจกแจงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ราคา ตลอดจนการวาดแบบอย่างชัดเจน, Thai definition: อธิบายขยายความออกไป, อธิบายแสดงรายละเอียด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แจกแจงก. อธิบายขยายความออกไป, อธิบายแสดงรายละเอียด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In that dragonfly eye of group mind.ในหลายๆส่วน ของเหตุผลที่ถูกแจกแจง The End (2009)
- the bernoulli distributionแฟนสาวชาวแคนาดาของลูกเป็นไงบ้าง? การแจกแจงแบบ Bernoulli Introduction to Statistics (2009)
Is the number of successesคือการแจกแจงความน่าจะเป็น... Introduction to Statistics (2009)
Distributive principles...กฎการแจกแจง Precious (2009)
A mockery, on all accounting.อวดดีนัก ทุกคำพูดที่แจกแจงออกมาเลย The Red Serpent (2010)
Should I verify if he's different or not?นี่ฉันต้องมาแจกแจงให้ฟังด้วยเหรอว่าเขาแตกต่างหรือไม่แตกต่าง Episode #1.8 (2010)
'Cause we got e-mails detailing the entire scam, and that makes it premeditated.เพราะเราเจออีเมล์ แจกแจงแผนต้มตุ๋นทั้งหมด และนั่นแปลว่ามีการไตร่ตรองไว้ก่อน Alaheo Pau'ole (2011)
These are Mr. Shaw's hand-written notes detailing his fraudulent business practices.นี่เป็นสมุดบันทึกลายมือของคุณชอว์ แจกแจงการต้มตุ๋นลูกค้าของเขา Tower Heist (2011)
But no one seems to be willing to discuss the details of Zachariah's death.แต่เหมือนว่าจะไม่มีใครต้องการ ที่จะแจกแจงรายละเอียดการตายของแซคคาไร 1912 (2012)
Okay, I won't you bore you with the details.และจากสถานการณ์ของงบประมาณในปัจจุบัน.. โอเค ฉันจะไม่แจกแจงรายละเอียด ให้คุณเบื่อ It Just Got Normal (2012)
Okay, before I enumerate all of the ways that that was wrong, we should probably talk about what happened the other night.โอเค ก่อนที่ฉันจะแจกแจงว่าเมื่อกี้มันผิดตรงไหน เราควรจะคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนก่อน Worth (2012)
The only thing I've been able to decompile is when it's set to go live a little more than five months from now.สิ่งเดียวที่ผมพอจะแจกแจงออกมาได้ คือเมื่อมันถูกเปิดให้ทำงาน มันจะอยู่ไปอีกห้าเดือนต่อจากนี้ Dead Reckoning (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจกแจง[v.] (jaēkjaēng) EN: enumerate ; explain ; analyse ; digest ; clarify   FR: énumérer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enumerate[VT] แจกแจง, See also: แจง, จาระไน, Syn. specify
explicate[VT] อธิบาย (โดยเฉพาะข้อเขียน) อย่างละเอียด, See also: แจกแจง, ขยายความ, Syn. clarify, explain, illustrate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
normal curveเส้นโค้งรูประฆังที่เป็นเส้นความสัมพันธ์ของการแจกแจงความถี่ กับค่าต่าง ๆ ของตัวแปร., Syn. Gaussian curve
ogive(โอ'ไจฟว,โอไจฟว) n. ซี่โค้งหลังคาทแยง,โค้งรูปยอดแหลม,เส้นแจกแจง,ความถี่สะสม,ปลายทู่ของหัวจรวด,ที่ครอบสายไฟทั้งหมด
percentile(เพอเซน'ไทลฺ) n. ค่าของตัวแปรที่แบ่งการแจกแจงของตัวแปรออกเป็น100,กลุ่มที่มีความถี่ (frequencies) เท่ากัน. adj. เกี่ยวกับค่าตัวแปรดังกล่าว
repartition(รีพาร์ทิช'เชิน) vt.,n. (การ) แจกจ่าย,แจกแจง,แบ่งสรร,ปันส่วน

English-Thai: Nontri Dictionary
detail(vt) แจกแจงรายละเอียด,กล่าวโดยละเอียด
enumeration(n) การแจกแจง,การจาระไน,การนับ,การระบุ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top