ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lineup

L AY1 N AH2 P   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lineup-, *lineup*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lineup[N] รายชื่อของผู้เล่นตัวจริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lineupชี้ตัวผู้ต้องสงสัยโดยให้เรียงแถว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Our lineup is final. I have a hair check to do. - Okay-มันจบแล้ว ฉันต้องไปตรวจทรงผมอีก โอเค Little Miss Sunshine (2006)
Never mind him, did you hear that lineup of his?รุ่นพี่ทามากิได้ดูแลหนูด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของเขา Ouran High School Host Club (2006)
I'd like for you to come downtown and ID him in a lineup.ผมอยากให้ไป เพื่อชี้ตัวเขาจากกลุ่มผู้ต้องหา The Brave One (2007)
Same old lady, identifies the wrong guy in the lineup.หญิงแก่คนเดียวกัน ชี้คนผิดในแถวชี้ตัว Easy as Pie (2008)
Bring him in for a lineup.นำตัวเขาไปชี้ตัวผู้ต้องสงสัย The Revelator (2008)
Sally. Bring on the lineup.แซลลี่ เรียกแถวสิ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
A lot of pushing in the lineup over there.มีการสกัดแนวรับไว้ได้เยอะเลยครับ Invictus (2009)
We'll want a lineup.เราต้องจัดการเรื่องชี้ตัว Hey! Mr. Pibb! (2009)
Kevin walker was identified in a lineup,and then he confessed to the murder.เควิน วอร์กเกอร์ก็ถูกชี้ตัว และตั้งข้อหาฆาตกรรมไปแล้วนี่ Hey! Mr. Pibb! (2009)
With this type of impact, the vehicle shouldn't be hard to pick out of a lineup.การจู่โจมแบบนี้น่าจะระบุชนิดของรถได้ไม่ยาก Roadkill (2009)
Hey, if I want to invite the entire lineup of Lollapalooza to sleep in my apartment, I will, and it's none of your business!ถ้าฉันอยากชวนคนทั้งโขยงมานอน ในอพาร์ตเมนต์ ฉันก็จะทำ และไม่ใช่เรื่องของคุณ The Guitarist Amplification (2009)
Nobody could pick them out of a lineup because of the damn masks.ไม่มีใครชี้ตัวพวกมันได้ ก็เพราะหน้ากากนั่นล่ะ Watchmen (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
LINEUP    L AY1 N AH2 P
LINEUPS    L AY1 N AH2 P S

Japanese-English: EDICT Dictionary
スターティングラインアップ[, suta-teingurain'appu] (n) starting lineup [Add to Longdo]
メンバー(P);メンバ[, menba-(P); menba] (n) member; participant; attendee; lineup (sport); (P) [Add to Longdo]
一通り揃う[ひととおりそろう, hitotoorisorou] (exp,v5u) to have the (full, general) selection available; to have (a lineup) from A to Z; to have the full array of [Add to Longdo]
顔ぶれ(P);顔触れ(P)[かおぶれ, kaobure] (n) (1) personnel; members; lineup (of a team); roster; cast (of a play); (2) announcement of next day's match-ups (sumo); (P) [Add to Longdo]
揃い踏み[そろいぶみ, soroibumi] (n) (1) ritual stamping in a sumo ring; (n,vs) (2) lineup; appearance together [Add to Longdo]
打線[だせん, dasen] (n) baseball lineup; (P) [Add to Longdo]
番手[ばんて, bante] (n) (1) (yarn) count; (suf) (2) (as in 二番手) (See 一番手) n-th place (e.g. in a race); n-th in position (e.g. a starting lineup); (P) [Add to Longdo]
筆陣[ひつじん, hitsujin] (n) (lineup of authors engaged in a) war of words [Add to Longdo]
布陣[ふじん, fujin] (n,vs) battle formation; lineup; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Line-up \Line"-up`\, Lineup \Line"up`\ (l[imac]n"[u^]p), n.
   1. The members of a team who are scheduled to play a game.
    [PJC]
 
   2. Specifically: The formation of football players before the
    start or a restart of play.
    [PJC]
 
   3. Specifically: (baseball) a list of batters in the order in
    which they will bat. [WordNet sense 1]
 
   Syn: batting order, card, lineup.
     [WordNet 1.5]
 
   4. Hence: any arrangement of persons (rarely, of things),
    esp. when having a common purpose or sentiment; as, the
    line-up at a ticket-office window; the line-up of
    political factions. [Colloq.]
    [PJC]
 
   5. A group of persons including a suspect in a police
    investigation, arranged so as to be observed by a witness,
    who is requested to identify the perpetrator, if he/she is
    present in the group. Such an identification may be used
    as evidence of guilt of the suspect. Also called a {police
    lineup}. [WordNet sense 2]
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lineup
   n 1: (baseball) a list of batters in the order in which they
      will bat; "the managers presented their cards to the umpire
      at home plate" [syn: {batting order}, {card}, {lineup}]
   2: a line of persons arranged by police for inspection or
     identification

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top