Search result for

ขยายความ

(41 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขยายความ-, *ขยายความ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขยายความใน[V] give details, See also: explain, clarify, exemplify, Syn. อธิบาย, Example: ผู้บรรยายต้องการให้เกิดความกระจ่างในหลักการสำคัญของการบรรยายจึงจะขอขยายความในหัวข้อสำคัญ, Thai definition: ขยายเนื้อความให้กว้างหรือละเอียดกว่าเดิม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
would you go further than "mistakes"?ท่านจะขยายความให้มากกว่า "ความผิดพลาด" ได้ไหม? Frost/Nixon (2008)
Add to that that I'm pretty sure that I spelled "Scavo" wrong, and it is a safe bet that I will not be broadening my horizons anytime soon.ยิ่งไปกว่านั้น ผมค่อนข้างมั่นใจว่า ผมสะกดคำว่า "สกาโว" ผิดด้วย และพนันได้เลยว่า ผมจะไม่ได้ ขยายความรู้ความสามารถของผม ในเร็ว ๆ นี้ Everybody Says Don't (2009)
- that's not an adjective i usually hear.นั่นไม่ได้คำขยายความที่ฉันได้ยินบ่อยๆเลย Dirty Harry (2009)
I want to extend my warmest appreciation to the united states.ฉันต้องการขยายความประทับใจ อย่างแนบแน่นที่สุด กับทางสหรัฐ There Is No Normal Anymore (2009)
Tell me more.ขยายความมาซิ Bride Wars (2009)
Remove the thought.ขยายความเจ้าหน่อย. Mark of the Brotherhood (2010)
I'm going to spell this out as simply as I can for you.ฉันจะขยายความง่ายๆ ให้คุณได้เข้าใจ Más (2010)
Oh, that explains so much.โอ้โห, นั่นช่วยขยายความเป็นตัวคุณซะจริงๆ Over There: Part 1 (2010)
Simon, flosso said our n.L.A.P. Experiment amplified the blackout.ไซม่อน ฟรอสโซพูดว่า การทดลองของเราที่ N.L.A.P. ช่วยขยายความแรงของเหตุการณ์ เราไม่ควรหลบเลี่ยง ประเด็นตรงนั้น Queen Sacrifice (2010)
You want to elaborate?อยากขยายความหน่อยไหม Two Minutes to Midnight (2010)
That means it's better than his research, and by extension, of course, yours.ที่สำคัญกว่าในหนังสือ ordo cognoscendi ซึ่งหมายความว่า มันดีกว่างานวิจัยของเขา และถ้าขยายความอีกนิด แน่นอน ของพวกคุณด้วย The Zazzy Substitution (2010)
Thus far, we've developed some means of our own, but each of them has dangerous side effects.ดังนั้น เราได้ขยายความหมาย บางอย่างของเรา แต่ทว่า มันก็มีผลข้างเคียงที่อันตรายมาก Amber 31422 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขยายความ[v. exp.] (khayāi khwām) EN: enlarge upon ; spell out ; elucidate   FR: amplifier
ขยายความถี่เสียง[v. exp.] (khayāi khwāmthī sīeng) EN: amplify (the sound)   FR: amplifier le son
ขยายความลับ[v. exp.] (khayāi khwāmlap) EN: divulge a secret ; reveal a secret   FR: divulguer un secret ; révéler un secret
ขยายความใน[v. exp.] (khayāi khwām nai) EN: give details ; explain ; clarify ; exemplify   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enlarge on[PHRV] ขยายความ (ด้วยการพูดหรือเขียน), See also: สาธยาย, อธิบายให้ละเอียดมากขึ้น, Syn. elaborate on
enlarge upon[PHRV] ขยายความ (ด้วยการพูดหรือเขียน), See also: สาธยาย, อธิบายให้ละเอียดมากขึ้น, Syn. elaborate on
fatten out[PHRV] ขยายความ, See also: ทำให้ยาวขึ้น, Syn. fill out
develop[VT] ให้รายละเอียด, See also: ขยายความ, Syn. amplify, go into detail, elaborate, Ant. decrease, summarise
elucidate[VI] ชี้แจง (คำทางการ), See also: ขยายความ, ไขความ, จาระไน, Syn. clarify, explain, illustrate
elucidate[VT] ชี้แจง (คำทางการ), See also: ขยายความ, ไขความ, จาระไน, Syn. clarify, explain, illustrate
expatiate[VT] ขยายความโดยการพูดหรือเขียน, Syn. dilate, enlarge
modify[VT] ประกอบคำกริยา (ทางไวยากรณ์), See also: ขยายความ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amplify(แอม' พลิไฟ) vt. ขยายใหญ่ขึ้น, ขยายความ, ขยายความถี่ของการสั่นสะเทือน
apposition(แอพพะซิท'เชิน) n. การวางเข้าด้วยกัน,การวางเคียงข้างกัน,นามสรรพนามหรืออนุประโยคที่ขยายความหมายของนามสรรพนาม,อนุประโยคอื่น, Syn. juxtaposition)
appositive(อะพอซ'ซิทิฟว) n. คำหรือวลีที่อยู่เคียงข้างกัน. -adj. ซึ่งวางเคียงข้างกัน,ซึ่งเคียงข้าง (ตามหลัง) นามหรือวลีที่มันขยายความ
dilator(ไดเล'เทอะ) n. ผู้ขยายความ,ผู้ขยาย,สิ่งที่ขยายออก,สิ่งที่ถ่างออก,เครื่องมือถ่างรูโพรงหรือท่อ
expatiate(เอคซฺเพ'ชิเอท) vt. ขยายความ,สาธก,ถก, ท่องเที่ยว,เดินเตร่. -expatiation n., Syn. expand

English-Thai: Nontri Dictionary
amplify(vt) ขยาย,ขยายความ
construe(vt) แปลความ,บรรยาย,อธิบาย,ขยายความ,ชี้แจง,ตีความ,วิเคราะห์
dilation(n) การพองออก,การขยายตัว,การขยายความ
expand(vi,vt) ขยายตัว,แพร่,แผ่,เพิ่ม,คลี่ออก,พัฒนา,ขยายความ,ยืด
expatiate(vi) พูดยืดยาว,สาธก,พูดขยายความ
hyperbole(n) การขยายความ,การพูดเกินจริง,การเขียนเกินเลย
magnify(vt) ขยายภาพ,ขยายความ,เพิ่มขนาด,อวดอ้าง
overdraw(vt) ถอนเงินเกินบัญชี,เรียกร้องมากไป,ขยายความ
pad(vt) รองเบาะ,บุ,ขยายความ,ยัดด้วยนุ่น,อัด
padding(n) เครื่องรอง,นุ่นที่ใช้ยัดเบาะ,การขยายความ

German-Thai: Longdo Dictionary
alsสำหรับ (ใช้ขยายความเฉพาะ) เช่น Du kannst mein Zimmer als Partyraum benutzen.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top