ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วินิจฉัย

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วินิจฉัย-, *วินิจฉัย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วินิจฉัย[V] judge, See also: make a final decision, decide, contemplate, consider, Syn. ตัดสิน, Example: แพทย์ยังวินิจฉัยไม่ได้ว่าคนไข้เป็นอะไร, Thai definition: พิจารณาเพื่อตัดสิน
วินิจฉัยโรค[V] diagnose, Example: การแพทย์ในปัจจุบันนี้ใช้คอมพิวเตอร์วินิจฉัยโรค, Thai definition: พิจารณารักษาโรค, วิเคราะห์โรค

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วินิจฉัยก. ตัดสิน, ชี้ขาด, เช่น เรื่องนี้วินิจฉัยได้ ๒ ทาง
วินิจฉัยไตร่ตรอง, ใคร่ครวญ, เช่น คณะกรรมการขอเลื่อนเวลาออกไปอีกเพื่อวินิจฉัยปัญหาให้รอบคอบยิ่งขึ้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diagnoseวินิจฉัย(โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diagnosis, Dermatologicalวินิจฉัยโรคผิวหนัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We must diagnose this case at once.เราจะต้องวินิจฉัยกรณีนี้ในครั้ง เดียว Pinocchio (1940)
My diagnosis was different.แต่คําวินิจฉัยของผมนั้นต่างออกไป Rebecca (1940)
Well, what we got here is what appears to be, anyway, a normal set of internal organs.เอาละ เราจะมาเริ่มการวินิจฉัยละนะ นี่คืออวัยวะภายใน ไม่ว่าจะเป็น The Thing (1982)
Diagnosis is only the first step.การวินิจฉัยเป็นเพียงขั้นตอน แรก 2010: The Year We Make Contact (1984)
Diagnostics on voice recognition and speech synthesis centers has been completed.จำนวนหนึ่งการทดสอบ การ วินิจฉัยของเสียง การรับรู้และการพูดศูนย์การ สังเคราะห์ ได้รับการเสร็จ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Do we ask the judge to commit him?เราขอคำวินิจฉัยว่าจะให้เขาอยู่ Don Juan DeMarco (1994)
Also on Monday we'll have to transfer him to another therapist because that's your last day, Jack.เราต้องมีคำวินิจฉัยเบื้องต้น สำหรับการรักษาขั้นต่อไป รวมทั้งวันจันทร์ เราจะต้องส่งเขาไปให้นักบำบัดคนอื่น Don Juan DeMarco (1994)
Stay on top of the systems diagnostics!อยู่ด้านบนของระบบการวินิจฉัยContact (1997)
Your career consists of a few lines on an episode of Diagnosis Murder.อาชีพของคุณประกอบด้วยไม่กี่บรรทัดในกรณีของการวินิจฉัยคดีฆาตกรรม Showtime (2002)
And do you know what the shocking diagnosis was, Mandy?แล้วคุณรู้มั้ยว่ามันเป็นการวินิจฉัยโรค ที่ทำให้ตกใจกันมากเลย แมนดี้ Hope Springs (2003)
That's not a law of nature that's a very specific decision.นั่นไม่ใช่กฎธรรมชาติ นั่นเป็นข้อวินิจฉัยที่เฉพาะเจาะจงมาก The Corporation (2003)
In fact a judicial decision.ความจริงก็คือ มันเป็นข้อวินิจฉัยทางกฎหมาย The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วินิจฉัย[v.] (winitchai) EN: judge ; make a final decision ; decide ; come to a conclusion ; adjudicate ; diagnose ; contemplate ; consider   FR: juger ; décider
วินิจฉัยโรค[v. exp.] (winitchai rōk) EN: diagnose   FR: diagnostiquer (une maladie)

English-Thai: Longdo Dictionary
theses(n) |พหูพจน์ของ thesis| วิทยานิพนธ์, ข้อสรุป, ข้อวินิจฉัย เช่น Finding model theses or dissertations can help you gauge how much (or how little) you have to do. A good model can also serve as an inspiration for you.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adjudicate[VT] วินิจฉัย, See also: พิจารณา, ตัดสิน
adjudicate[VI] วินิจฉัย, See also: พิจารณา, ตัดสิน, Syn. judge, adjudge
diagnose[VT] วินิจฉัยโรค
discriminate[VI] แยกแยะ, See also: วินิจฉัย, เห็นความแตกต่าง, Syn. recognize, identify
know best[PHRV] คิดดีที่สุด, See also: วินิจฉัยได้ดีที่สุด, ตัดสินใจได้ดีที่สุด, รู้ดีที่สุด
misdiagnose[VT] วินิจฉัยผิดพลาด
prejudge[VT] ตัดสินก่อน, See also: วินิจฉัยก่อนล่วงหน้า, Syn. presuppose, forejudge, presume
sift[VT] วินิจฉัย, See also: ตรวจอย่างละเอียด, กลั่นกรอง, คัดเลือก, Syn. investigate, scrutinize, Ant. disregard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assert(อะเซิร์ทฺ') vt. ยืนยัน,ถือ (สิทธิ์) ,อ้าง, แสดงสิทธิ์,วินิจฉัย,พิทักษ์,รักษา. -asserter, assertor n. -assertory adj. (declare)
assertion(อะเซิร์ท'เชิน) n. การกล่าวยืนยัน, การอ้าง,การถือสิทธิ์,การวินิจฉัย,การพิทักษ์,การรักษา,ข้อเสนอ,ข้อวินิจฉัย, Syn. statement)
atomic cocktailปริมาณสารกัมมันตภาพรังสีที่ใช้ในการรักษาหรือวินิจฉัยมะเร็ง
diagnose(ได'อักโนส) v. วินิจฉัย,ตรวจโรค,วิเคราะห์., See also: diagnosable adj. ดูdiagnose, Syn. analyze
diagnosis(ไดแอกโน'ซิส) n. การวินิจฉัย,การตรวจโรค,
diagnostic(ไดแอกนอส'ทิค) adj. เกี่ยวกับการวินิจฉัย
diagnostic programชุดคำสั่งวินิจฉัยหมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ใช้ในการวินิจฉัยข้อบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือส่วนประกอบใด ๆ ของเครื่อง หรือวินิจฉัยข้อผิดพลาดของการลงรหัส
discriminate(ดิสคริม'มะเนท) vi. แยกแยะ,แบ่งแยก,เลือกที่รักมักที่ชัง,วินิจฉัย., Syn. distinguish
discrimination(ดิสคริมมะเน'เชิน) n. การแยกแยะ,การแบ่งแยก,การเลือกที่รักมักที่ชัง,การวินิจฉัย., Syn. perception,bias ###A. equity,impartiality
distinguish(ดิสทิง'กวิช) vt. ทำให้แตกต่าง,จำแนก,รู้ถึงข้อแตกต่าง,วินิจฉัย,ทำให้เด่น,กระทำตัวดีเป็นพิเศษ vi. แสดงความแตกต่าง,จำแนก, See also: distinguishable adj. ดูdistinguish distinguisher n. ดูdistinguish distinguishingly n.,adv. ดูdistinguish dis

English-Thai: Nontri Dictionary
diagnose(vt) พิจารณา,วินิจฉัย,วิเคราะห์,ตรวจโรค
diagnosis(n) การพิจารณา,การวินิจฉัย,การวิเคราะห์,การตรวจโรค
discern(vt) สังเกตเห็น,มองเห็น,มองออก,รู้,วินิจฉัยออก
discernible(adj) ซึ่งมองออก,ซึ่งมองเห็นได้,ซึ่งสังเกตเห็น,ซึ่งวินิจฉัยออก
estimation(n) การประมาณ,การประเมิน,การตีราคา,ความคิดเห็น,การวินิจฉัย
exploration(n) การสำรวจ,การตรวจค้น,การสอบสวน,การวินิจฉัย
explore(vt) สำรวจ,ตรวจค้น,ตรวจ,วินิจฉัย,วิเคราะห์
identification(n) การชันสูตร,การวินิจฉัย,การชี้ตัว,การแยกแยะ
indefinable(adj) ไม่แน่นอน,ไม่มีกำหนด,คลุมเครือ,วินิจฉัยไม่ได้
infer(vt) ลงความเห็น,วินิจฉัย,สรุป,อนุมาน,แสดง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
診る[みる, miru] Thai: วินิจฉัย(โรค) English: to examine

German-Thai: Longdo Dictionary
krankschreiben(vi) |schrieb krank, hat krankgeschrieben| (แพทย์) วินิจฉัยว่าป่วย (ทำให้สามารถลางานได้)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top