ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entwickeln

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entwickeln-, *entwickeln*
German-Thai: Longdo Dictionary
entwickeln(vt) |entwickelte, hat entwickelt| พัฒนา, วิวัฒนาการ เช่น Hast du das Gerät entwickelt? เธอพัฒนาอุปกรณ์ชี้นนี้หรือ
sich entwickeln(vt) พัฒนา(ตนเอง) เช่น Die Informationstechnologie hat sich sehr schnell entwickelt. เทคโนโลยีด้านข่าวสารข้อมูลพัฒนาเร็วมาก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entwickeln; entfalten; herausbilden | entwickelnd; entfaltend; herausbildend | entwickelt | entwickelt | entwickelteto evolve | evolving | evolved | evolves | evolved [Add to Longdo]
entwickeln; sich entwickeln; (sich) entfalten | entwickelnd | entwickelt | entwickeltto develop | developing | developed | developes; develops [Add to Longdo]
entwickeln | entwickelnd | entwickelt | entwickelt | entwickelteto educe | educing | educed | educes | educed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  entwickeln /ɛntvikəln/
   to develop; to device; to educe; to evolve; to generate; to process

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top