ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

illustrate

IH1 L AH0 S T R EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -illustrate-, *illustrate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
illustrate(vt) เป็นตัวอย่างของ, See also: เป็นลักษณะของ, มีคุณสมบัติของ
illustrate(vi) แสดงตัวอย่าง, See also: อธิบายด้วยตัวอย่าง, กล่าวเปรียบเทียบ, Syn. demonstrate, exemplify, explain
illustrate(vt) แสดงตัวอย่าง, See also: ให้ตัวอย่าง, ให้คำอธิบาย, กล่าวเปรียบเทียบ, Syn. demonstrate, exemplify, explain
illustrate(vt) ใส่ภาพประกอบ, See also: ตกแต่งด้วยภาพ, วาดภาพประกอบ, ระบายสีสัน, Syn. adorn, embellish, illuminate, paint, color
illustrate with(phrv) ตกแต่งด้วยรูปภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
illustrate(อิ'ลัสเทรท) v. แสดงให้เห็น (ด้วยภาพ, ตัวอย่างหรืออื่น ๆ) , อธิบาย, ยกตัวอย่าง, ทำให้เข้าใจ, See also: illustrable adj., Syn. depict, picture
illustrated(อิ'ลัสเทรททิด) adj. มีภาพประกอบ, มีตัวอย่างอธิบาย. n. สิ่งตีพิมพ์ที่มีภาพประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
illustrate(vt) อธิบายโดยใช้ภาพประกอบ, แสดง, ยกตัวอย่าง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I reminded you about it, but I didn't illustrate how personal the watch was to me.ฉันเตือนคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ผมไม่ได้แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ดูเป็นกับผม Pulp Fiction (1994)
But I want to focus on West Antarctica because it illustrates two factors about Iand-based ice and sea-based ice.แต่ผมอยากจะเจาะจงไปที่แอนตาร์คติกตะวันตก เพราะมันแสดงภาพของปัจจัย 2 อย่างของ น้ำแข็งภาคพื้นดินกับน้ำแข็งภาคพื้นน้ำ An Inconvenient Truth (2006)
But it illustrates the brain's need To take random sensory input and construct itแต่มันอธิบายถึงว่า สมองเราเนี่ยต้องการที่จะใส่ความรุ้สึกอะไรซักอย่างลงไป The Ghost Network (2008)
To illustrate my point, here we have a classic romantic setting.เพื่อยกตัวอย่างให้เข้าใจ เรามี ฉากโรแมนติกคลาสสิก The Ugly Truth (2009)
I am simply here to illustrate the fact that a traumatic experience, such as the kind that each one of us has been forced to endure, can have a positive outcome.ตามที่เราได้เจอ มันก็มีข้อดีได้เหมือนกัน ก็เท่านั้น งั้นเหรอ ยังไงบ้างล่ะ มุมมองชีวิตใหม่งั้นเหรอ? Saw 3D: The Final Chapter (2010)
Now, I found that story quite interesting because it so aptly illustrates how humans hoard knowledge.ตอนนี้ ฉันพบว่าเรื่องราว มันค่อนข้างน่าสนใจ เพราะว่ามันถูกแสดงให้เห็น อย่างชัดเจน เกี่ยวกับการที่มนุษย์ \ เก็บงำความรู้ไว้อย่างไร Disciple (2010)
When he found out you were faking a class, he came to me and we cooked up this whole conspiracy thing to illustrate the slippery slope of academic fraud!เขาก็มาหาฉันและเราก็ช่วยกัน แต่งเรื่องสมคบคิดทั้งหมด เพื่อสาธิตให้เห็นถึงความวิบัติ ของการทุจริตทางวิชาการ! Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
to illustrate idea of art's potential to transform society.เพื่อแสดงถึงความคิดของความเป็นไปได้ ของงานศิลปะที่จะเปลี่ยนแปลงสังคม Empire of the Son (2011)
We detect time as relationships between things that happen, and we can illustrate this by asking the musicians to start up the music.เราตรวจสอบเวลาที่ความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้น และเราสามารถแสดงนี้ โดยขอให้นักดนตรีที่จะเริ่มขึ้นเพลง Does Time Really Exist? (2011)
And now please enjoy this very special video presentation, which illustrates just how vital an effort this is.และตอนนี้เรามาสนุก กับการชมวีดีโอสุดพิเศษ Duplicity (2011)
I could maybe illustrate children's books.ว่าอยากวาดภาพประกอบ หนังสือสำหรับเด็ก And the '90s Horse Party (2011)
which illustrates in just ten minutes his wish that one day, the entire world will be held in the great Führer's wise and gentle hands.ซึ่งเนื้อเรื่อง 10 นาทีนี้แสดงให้เห็นว่า\ วันนึงความปราถนาที่จะกุมโลกไว้ ในมือของท่านผู้นำที่ฉลาดและอ่อนโยน ก็จะมาถึง Iron Sky (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
illustrateHe illustrated him theory with examples.
illustrateHe illustrated his theory with diagrams.
illustrateHe illustrated the problem with an example.
illustrateHe illustrated the theory with facts.
illustrateI illustrated his biography with some pictures.
illustrateI will illustrate the way people use language.
illustrateI would like to illustrate children's books for a living.
illustrateThe author illustrated his book with a lot of pictures.
illustrateThe chart illustrates how the body works.
illustrateThe graph in Figure 1 illustrates the differences in the means of total scores for white and black subject in each grade.
illustrateThe speaker illustrated the theory with examples.
illustrateThe teacher illustrated his theory with picture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกตัวอย่าง(v) exemplify, See also: illustrate, typify, instance, embody, give an example of, Syn. เล่า, เสนอ, อธิบาย, Example: ครูยกตัวอย่างเพื่ออธิบายโจทย์เลข, Thai Definition: แสดงให้เห็นลักษณะที่เป็นส่วนรวมทั้งหมดโดยเสนอสิ่งที่มีลักษณะเป็นตัวแทนเท่านั้น
เห็นภาพ(v) illustrate, See also: see (and grasp), see (and understand), Example: บทความนี้พยายามแสดงให้เห็นภาพการจัดช่วงชั้นในสังคมยุครัตนโกสินทร์ตอนกลางอย่างสังเขป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิบาย[athibāi] (v) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate  FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
ประกอบ[prakøp] (v) EN: illustrate (with pictures)  FR: illustrer
ยก[yok] (v) EN: cite ; quote ; refer ; allude ; illustrate ; show an example  FR: citer
ยกตัวอย่าง[yok tūayāng] (v) EN: exemplify ; illustrate ; typify ; instance ; embody ; give an example (of) ; cite an instance  FR: donner un exemple ; exemplifier

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ILLUSTRATE IH1 L AH0 S T R EY2 T
ILLUSTRATED IH1 L AH0 S T R EY2 T AH0 D
ILLUSTRATED IH1 L AH0 S T R EY2 T IH0 D
ILLUSTRATES IH1 L AH0 S T R EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
illustrate (v) ˈɪləstrɛɪt (i1 l @ s t r ei t)
illustrated (v) ˈɪləstrɛɪtɪd (i1 l @ s t r ei t i d)
illustrates (v) ˈɪləstrɛɪts (i1 l @ s t r ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
图解说明[tú jiě shuō míng, ㄊㄨˊ ㄐㄧㄝˇ ㄕㄨㄛ ㄇㄧㄥˊ,     /    ] illustrate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
図鑑[ずかん, zukan] (n) illustrated reference book; illustrated encyclopedia (esp. for children); picture book; (P) #3,404 [Add to Longdo]
図録[ずろく, zuroku] (n) illustrated book; picture book #18,288 [Add to Longdo]
イラストマップ[irasutomappu] (n) illustrated map [Add to Longdo]
ムック[mukku] (n) (from "magazine" and "book") thick illustrated publication on a single topic printed to look like a magazine (wasei [Add to Longdo]
黄表紙[きびょうし, kibyoushi] (n) illustrated storybook with yellow covers (Edo period) [Add to Longdo]
画報[がほう, gahou] (n) illustrated news magazine; pictorial [Add to Longdo]
絵入り[えいり, eiri] (n) illustrated; pictorial [Add to Longdo]
絵入根本;絵入り根本[えいりねほん, eirinehon] (n) illustrated kabuki script [Add to Longdo]
絵番付[えばんづけ, ebanduke] (n) illustrated sumo rankings [Add to Longdo]
絵物語[えものがたり, emonogatari] (n) illustrated story [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Illustrate \Il*lus"trate\, v. t. [imp. & p. p. {Illustrated}; p.
   pr. & vb. n. {Illustrating}.] [L. illustratus, p. p. of
   illustrare to illustrate, fr. illustris bright. See
   {Illustrious}.]
   1. To make clear, bright, or luminous.
    [1913 Webster]
 
       Here, when the moon illustrates all the sky.
                          --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. To set in a clear light; to exhibit distinctly or
    conspicuously. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To prove him, and illustrate his high worth.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To make clear, intelligible, or apprehensible; to
    elucidate, explain, or exemplify, as by means of figures,
    comparisons, and examples.
    [1913 Webster]
 
   4. To adorn with pictures, as a book or a subject; to
    elucidate with pictures, as a history or a romance.
    [1913 Webster]
 
   5. To give renown or honor to; to make illustrious; to
    glorify. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Matter to me of glory, whom their hate
       Illustrates.             --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Illustrate \Il*lus"trate\, a. [L. illustratus, p. p.]
   Illustrated; distinguished; illustrious. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      This most gallant, illustrate, and learned gentleman.
                          --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 illustrate
   v 1: clarify by giving an example of [syn: {exemplify},
      {illustrate}, {instance}]
   2: depict with an illustration
   3: supply with illustrations; "illustrate a book with drawings"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top