Search result for

ระบุ

(70 entries)
(0.0052 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระบุ-, *ระบุ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบุ[V] identify, See also: give the name, specify, mention, name, Syn. เจาะจง, Example: ผู้ถูกประเมินจะต้องระบุปฏิกิริยา หรือคำตอบของเขาลงไปในแบบสอบถาม
ระบุชื่อ[V] mention by name, See also: specify, name, Syn. เจาะจงชื่อ, ออกชื่อ, Example: คุณต้องระบุชื่อคนนั้นในตอนต้นของจดหมายด้วย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระบุก. เจาะจง เช่น ระบุชื่อผู้รับ ระบุตัวบุคคล, บ่งชื่อ, ออกชื่อเฉพาะ, เช่น ระบุชื่อพยาน
ระบุมีออกมามาก ๆ พร้อม ๆ กัน เช่น ทุเรียนระบุ เห็ดระบุ ส่าไข้ระบุ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
identifyระบุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
directional; directedระบุทิศทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
directed; directionalระบุทิศทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
specifyระบุไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we can trigger the arrhythmia and identify it,ถ้าเรามีกลเม็ดเราสามารถแยกแยะและระบุมัน Adverse Events (2008)
Did he give any specifics?ระบุที่ตรงไหน Adverse Events (2008)
We need to pinpoint which defect she has so we can start her on the right anticoagulant.เราต้องระบุสาเหตุว่าเธอป่วยด้วยโรคอะไร เราถึงสามารถรักษาเธอได้ถูกวิธี Birthmarks (2008)
- He reacted to the size and location.เขาระบุขนาดและตำแหน่ง Birthmarks (2008)
You recognized House's name, and you're the first patient I've seen who actually enjoyed being accosted by him.คุณระบุชื่อเฮาส์ และคุณเป็นคนไข้คนแรกที่ฉันเคยเห็น ที่มีความสนุกไป\\\ กับการรักษาของเขา Lucky Thirteen (2008)
Commander, have you pinpointed the Jedi's location?ผู้บังคับการ ระบุตำแหน่งเจไดได้รึยัง? Ambush (2008)
Why would we scan for life forms to spot an enemy weapon probably just filled with, battle...droids?...เพื่อที่จะระบุตำแหน่งอาวุธของศัตรู ที่น่าจะมีแต่... หุ่นรบ... ดรอยด์? Rising Malevolence (2008)
Where does it say my destiny includes murder?ตรงไหนที่ระบุว่าชะตาของข้าเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรม The Labyrinth of Gedref (2008)
Isn't this clearly a violation of the education guidelines?มันไม่ได้เป็นการละเมิดกฏของการศึกษาที่ระบุไว้ Baby and I (2008)
And now the particular bank has been identified, the story will be all over the news.แล้วตอนนี้ก็มีการระบุชื่อธนาคารไปแล้ว เรื่องราวก็จะเป็นข่าวใหญ่โตไปกันใหญ่ The Bank Job (2008)
Maybe the public can help identify the villains.บางทีประชาชนอาจช่วยระบุตัวคนร้ายได้ The Bank Job (2008)
Well, we've identified the villains.เราระบุตัวพวกคนร้ายได้แล้ว The Bank Job (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระบุ[v.] (rabu) EN: identify ; give the name ; specify ; mention ; name ; designate ; stipulate ; determine   FR: mentionner ; nommer ; préciser ; spécifier
ระบุชัด[v. exp.] (rabu chat) EN: indicate   
ระบุชื่อ [v. exp.] (rabu cheū) EN: mention by name ; specify ; name   FR: nommer
ระบุวันที่ [v. exp.] (rabu wanthī) EN: date   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assign[VT] กำหนด, See also: ระบุ, ตั้ง
appoint to[PHRV] กำหนด (เวลา) สำหรับ, See also: ระบุ (เวลา) เพื่อ
assign to[PHRV] ระบุว่าเป็นหรืออยู่ในช่วง, See also: ประกาศว่าเป็นของ
center out[PHRV] ระบุ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เจาะจง, เลือก, Syn. centre out, single out
centre out[PHRV] ระบุ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เจาะจง, เลือก, Syn. center out
disqualify for[PHRV] ตัดสิทธิ์ในเรื่อง, See also: ระบุว่าไม่เหมาะสมในเรื่อง
disqualify from[PHRV] ตัดสิทธิ์จาก, See also: ระบุว่าไม่เหมาะสมจาก
date[VI] ระบุวันที่, See also: กำหนดวัน, ลงวันที่, Syn. date stamp, mark with a date
define[VT] กำหนด, See also: ระบุ, ทำให้ชัดเจน, Syn. identify, determine
determine[VT] กำหนด, See also: ระบุ, Syn. define, limit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
almanac(ออล' มะแนค) n. ปฏิทินประจำปีชนิดพิสดารที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ ระบุไว้ด้วยรวมทั้งสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจ, ปฎิทินประจำปี, ปฏิทินดาราศาสตร์ประจำปี, Syn. calendar
anonym(แอน' โนนิม) n. ชื่อแฝง, ชื่อปลอม, คนที่ไม่แจ้งชื่อ, ผู้เขียนที่แฝงนาม, สิ่งตีพิมพ์ที่ไม่ระบุชื่อผู้เขียน, Syn. pseudonym)
anonymous(อะนอม' นิเมิส) adj. ไม่ระบุชื่อ, ปิดบังชื่อ. -anonymity, anonymousness n., Syn. nameless ###A. signed)
antivirusป้องกันไวรัสในทางคอมพิวเตอร์ จะหมายถึงโปรแกรมประเภทหนึ่งที่ช่วยป้องกัน ตรวจหา และกำจัดไวรัสก่อนที่ไวรัสนั้นจะเข้ามาทำลายโปรแกรมหรือข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะสามารถระบุชื่อไวรัสได้ด้วยดู virus ประกอบ
assign(อะไซนฺ') vt. กำหนด,มอบหมาย, นัด,ระบุ,จัดให้,มอบหมายให้,อ้างว่า,โอนสิทธิให้แก่. -vi. โอนทรัพย์สิน. -assigner, assignor n., Syn. designate,appoint, attribute)
date(เดท) {dated,dating,dates} n. วันที่,วันเดือนปี,วันนัด,การนัด,ผู้ถูกนัดหมาย (เพศตรงข้าม) ,อายุ,ยุคสมัย v. ระบุวันที่,เป็นของยุคสมัย,นัดหมาย,ล้าสมัย,ออกไปพบตามนัด,ผลอินผลัม,date palm (ดู), See also: datable adj. ดูdate dateable adj. ดูdate data
describe(ดิสไครบ์') vt. พรรณนา,บรรยาย,อ่าน,บอก,แถลง,ระบุ,วาด,ทำแผนภูมิ., See also: describable adj. ดูdescribe describer n. ดูdescribe, Syn. relate
designate(เดซ'ซิเนท) vt. กะ,กำหนด,ระบุ,เรียกว่า,ตั้งชื่อ,ตั้ง. adj. ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกให้เป็น, See also: designative adj. ดูdesignate designatory adj. ดูdesignate designator n. ดูdesignate, Syn. name,select
designation(เดซซิกเน'เชิน) n. การตั้ง,การระบุ,ชื่อ,ตำแหน่ง,การตั้งชื่อ,การเลือกตั้ง, Syn. nomination, See also: designed adj.
enumerable(อินิว'เมอระเบิล) adj. ซึ่งนับได้,ซึ่งยกตัวอย่างได้,ซึ่งระบุได้,ซึ่งจาระไนได้

English-Thai: Nontri Dictionary
anonymous(adj) ไม่ระบุชื่อ
basket(n) ตะกร้า,กระจาด,กระเช้า,กระบุง,เข่ง
date(vt) ลงวันที่,กำหนดวันที่,ระบุวันที่,นัดหมาย,ล้าสมัย
designate(vt) กะ,เรียกขาน,ระบุ,ตั้งชื่อ,บ่งชี้,กำหนด
designation(n) การแต่งตั้ง,ชื่อ,ตำแหน่ง,การตั้ง,การเรียกขาน,การระบุ
designedly(adv) โดยวางแผนไว้แล้ว,โดยเจตนา,โดยระบุไว้แล้ว
enumeration(n) การแจกแจง,การจาระไน,การนับ,การระบุ
incognito(adv) ไม่เผยตัว,ไม่ระบุนาม
nameless(adj) ไม่มีชื่อ,ไม่ระบุชื่อ,นิรนาม
nominate(vt) ตั้งชื่อ,แต่งตั้ง,ระบุชื่อ,เสนอชื่อ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
finantify[ไฟเนินทิไฟ] (vt ) ระบุการเงิน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
指定[してい, shitei] Thai: ระบุ English: designation (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
fallen(vi) |fällt, fiel, ist gefallen, mit Ortsangabe| ตก, หล่น (ส่วนใหญ่ระบุสถานที่เกิดเหตุด้วย) เช่น In diesem Jahr ist noch kein Schnee gefallen. ปีนี้ยังไม่มีหิมะตกเลย , Er ist von dem Baum gefallen. เขาตกลงมาจากต้นไม้ต้นนี้, See also: hinfallen
England(uniq) |คำนามเฉพาะ ถูกใช้ไม่ระบุ Artikel| ประเทศอังกฤษ, See also: Related: englisch
hinfallen(vi) |fällt hin, fiel hin, ist hingefallen, ohne Ortsangabe| หกล้มลงไปบนพื้นหรือลื่นล้ม (ไม่ต้องระบุสถานที่) เช่น Die Straße war spiegelglatt! Ich bin mehrmals hingefallen. ถนนลื่นมาก ฉันหกล้มไปหลายรอบเลย, See also: R. fallen
Vereinbarung(n) |die, pl. Vereinbarungen| ข้อตกลง, ข้อกำหนด, การระบุ, การกำหนด, เงื่อนไข, เงื่อนบังคับ, สัญญา , See also: S. Abmachung

French-Thai: Longdo Dictionary
Noël|m, ปกติใช้โดยไม่มีการระบุเพศ| วันคริสต์มาส เช่น 1. Noël est le 25 décembre. คริสมาสต์คือวันที่ 25 ธันวาคม 2. Bon Noël! หรือ Joyeux Noël! สุขสันต์วันคริสต์มาส
Image:
à(prep) ที่ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Nous sommes allés à Paris. พวกเราไปปารีสกันมา
à(prep) ใน (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Notre fils vit à Paris. ลูกชายของเราอาศัยอยู่ในปารีส
dans(prep) ใน (บุพบทระบุสถานที่ บ่งชัดว่าอยู่ 'ใน' กว่า à) เช่น Nous soomes descendus dans un petit hôtel qui se trouve dans une rue tranquille.
en(prep) ที่ (บุพบทระบุสถานที่ ส่วนใหญ่ตามด้วยชื่อประเทศ) เช่น Je viens assez souvent en France. ผมไปฝรั่งเศสค่อนข้างบ่อย
en(prep) ใน (บุพบทระบุสถานที่ ส่วนใหญ่ตามด้วยชื่อประเทศ) เช่น Mon fils habite en France depuis des années. ลูกชายของฉันอยู่ที่ฝรั่งเศสมาหลายปี
de(prep) จาก (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Sa fiancée est de Valence, elle est du Midi.
loin de(prep) ไกลจาก (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Notre hôtel n'est pas loin de Notre-Dame. โรงแรมของพวกเราอยู่ไม่ไกลจากนอทรดาม
près de(prep) ใกล้กับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Il est donc près du Quartier Latin.
devant(prep) ข้างหน้า (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Devant l'hôtel, il y a un grand parking. ที่หน้าโรงแรมมีที่จอดรถใหญ่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top