ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mark

M AA1 R K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mark-, *mark*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
mark(vt) นับเป็น, ถือเป็นโอกาสหรือวาระของเหตุการณ์ที่คิดว่าสำคัญ เช่น Angola's Leila Lopes has become the new Miss Universe, edging out beauties from Ukraine, Brazil, the Philippines and China as the pageant marked its 60th anniversary." นางสาว Leila Lopes จากประเทศอังโกลา เฉือนชนะสาวงามจากยูเครน, บราซิล, ฟิลิปปินส์ และจีน ได้เป็นนางงามจักรวาลคนล่าสุด ในการประกวดนางงามจักรวาลซึ่งครบรอบปีที่ 60 แล้ว
market segmentส่วนตลาด
quotation mark(n) อัญประกาศ หรือเครื่องหมายคำพูด (เครื่องหมายรูป
flea market(n) ตลาดนัด ตลาดของมือสอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mark(n) รอยแผลเป็น, See also: รอย, ตำหนิ, ไฝ, ปาน, จุด, เส้น, Syn. scar, blemish
mark(n) สัญลักษณ์, See also: เครื่องหมาย, Syn. sign, image
mark(n) คะแนน, See also: แต้ม, Syn. tick
mark(n) ระดับ, See also: เกณฑ์, มาตรฐาน
mark(n) รอยขีดแทนลายเซ็นต์, See also: รอยตวัดลายเซ็นต์, Syn. signature
mark(n) ลักษณะเฉพาะ, See also: ลักษณะ, ท่าทาง, Syn. idiosyncrasy, particularity
mark(n) เส้นเริ่มออกวิ่ง, See also: เส้นสตาร์ท, Syn. starting line, start
mark(n) เป้าหมาย, See also: จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, Syn. butt, target
mark(vt) ขีดออก, See also: ฆ่าออก
mark(vt) ทำเครื่องหมาย, See also: กากบาท, ทำเป็นรอย, ทำตำหนิ, Syn. check, check off notch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mark(มาร์ค) n. คะแนน, เครื่องหมาย, หมาย, แกงได, รอย, จุด, แต้ม, เป้า, เป้าหมาย, สัญลักษณ์, มาตรฐาน, ความสำคัญ, ชื่อเสียง, เส้นเริ่มออกวิ่ง, พรมแดน, หน่วยเงินตราของเยอรมน vt. ทำเครื่องหมาย, ทำรอย, ทำให้เป็นแผลเป็น, เป็นมลทิน, ทำให้เป็นจุด, ชัด, กะ, แสดงให้ปรากฎชัด, เพ่งเล็ง, มุ่งหมาย, บันทึก, ระวัง, สังเกต
markdown(มาร์ค'เดาน์) n. การลดลงของราคา, จำนวนที่ลดลงของราคา
marked(มาร์คฺ) adj. น่าสังเกต, เด่นชัด, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, มีรอย, มีเครื่องหมาย., See also: markedly adv. markedness n., Syn. conspicuous
marker(มาร์'เคอะ) n. ผู้ทำเครื่องหมายหรือร่องรอย, สิ่งที่เป็นเครื่องหมาย, เครื่องชี้บ่ง
market(มาร์ค'คิท) n. ตลาด, การค้าขาย, กลุ่มคนที่กระทำกิจการซื้อขาย, การตลาด, ธุรกิจ, ความต้องการสินค้า, กลุ่มผู้ซื้อ, ราคาหรือค่าปัจจุบัน -Phr. (on the market สำหรับขายหาซื้อได้) vi. ซื้อหรือขายในตลาด. vt. วางตลาด, นำสู่ตลาด, ขาย, See also: marketability n.
market orderคำสั่งซื้อหรือขายในราคาตลาดปัจจุบัน
marketing(มาร์ค'คิททิง) n. การตลาด
markhor(มาร์'คอร์) n. แพะป่า
marking(มาร์ค'คิง) n. รอบ, ร่องรอย, แผลเป็น, แต้ม, เครื่องหมาย, การทำรอย, การทำแต้ม
marksman(มาร์ค'ซฺเมิน) n. นักแม่นปืน, ระดับต่ำสุดของความแม่นปืนยาว, See also: marksmanship n. pl. marksmen

English-Thai: Nontri Dictionary
mark(n) เครื่องหมาย, จุดหมาย, คะแนน, มาตราเงินของเยอรมัน
mark(vt) ทำเครื่องหมาย, สังเกต, เพ่งเล็ง, บันทึก
marker(n) คนจดคะแนน, เครื่องบ่งชี้, ผู้ทำเครื่องหมาย
market(n) ตลาด, ร้านค้า, ธุรกิจ, ศูนย์การค้า
market(vt) ขาย, วางตลาด, นำสู่ตลาด
marketable(adj) อาจจะขายได้, วางตลาดได้, นำออกขายได้
marketing(n) การตลาด, การซื้อขาย
marksman(n) นักแม่นปืน
birthmark(n) ไฝ, ปาน
BLACK black market(n) ตลาดมืด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
markเครื่องหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mark sensingการรับรู้เครื่องหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mark sensingการรับรู้เครื่องหมาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mark signatureแกงได, เครื่องหมายแทนลายมือชื่อ [ ดู cross ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mark, boundaryเครื่องหมายเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mark, tradeเครื่องหมายการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marked moneyเงินที่ทำตำหนิไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marker bed; index bed; key bed; key horizonชั้นหินหลัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
marker, tumor; marker, tumourสารส่อมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
marker, tumour; marker, tumorสารส่อมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mark onส่วนเพิ่มจากต้นทุน [การบัญชี]
Mark to marketปรับมูลค่าตามราคาตลาด, Example: การปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ให้เป็นจริงตามราคาตลาดล่าสุด [ตลาดทุน]
Markdownส่วนที่ลดราคา [การบัญชี]
Markedชัดเจน [การแพทย์]
Marked Bilateral Symmetryผิวหนังนูนแดงหนาชัดเจนมากพบเหมือนกันทั้ง2 ข้าง [การแพทย์]
Marked-Induratedแข็งขึ้นทุกที [การแพทย์]
Markedly Involvedเปลี่ยนแปลงมาก [การแพทย์]
Markersตัวชี้วัด, เครื่องหมาย [การแพทย์]
Markers, Traitตัวชี้วัดที่แสดงถึงลักษณะถาวร [การแพทย์]
Marketตลาด, Example: สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่า จะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นชุมนุมเพื่อ จำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กำหนด [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mark my words, there's trouble a-brewin'.เครื่องหมายคำของฉันมีปัญหา เบียร์ ' Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
But mark them for future reference.ให้พวกมันเซ็นใบรับรอง The Great Dictator (1940)
Will you stand there and mark the front door?คุณจะยืนอยู่ตรงนั้นและทำเครื่องหมายที่ประตูหน้า? 12 Angry Men (1957)
The woman who testified that she saw the killing had those same marks on the sides of her nose.The woman who testified that she saw the killing had those same marks on the sides of her nose. 12 Angry Men (1957)
She had dyed hair, marks on her nose.She had dyed hair, marks on her nose. 12 Angry Men (1957)
Could those marks be made by anything other than eyeglasses?Could those marks be made by anything other than eyeglasses? 12 Angry Men (1957)
She had marks on her nose.She had marks on her nose. 12 Angry Men (1957)
Unmarked. - Not a mark on them. - No, I hate them.ไม่ได้ทำเครื่องหมายกับมัน ไม่ ฉัน เกลียดมัน ไม่ จริง ๆ Help! (1965)
It is therefore our holy duty to put our feet upon it, to enter it, to put the marks of our guns and our wheels and our flags upon it!เพราะฉะนั้นจึงเป็นภาระอันศักดิ์สิทธิ์ ที่เราจะขจัดความกลัว ที่มีมานาน Beneath the Planet of the Apes (1970)
The kiss mark from a Count.รอยกัดจากเคานท์ Vampire Hunter D (1985)
I accept. I give you full marks for bravery.ข้าจะให้เหรียญกล้าหาญเจ้าเลย The Princess Bride (1987)
A little beauty mark on her lip.และก็ไฝเล็กๆ ที่ปากของเธอ. Cinema Paradiso (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
markA buyers' market is a market in which goods are plentiful, buyers have a wide range of choices, and prices are low.
markAll of his answers were wide of the mark.
markA seller's market is a market in which goods are relatively scarce, buyers have a limited range of choice, and prices are high.
markAs expectation increases that the dollar will weaken, the foreign exchange market's reaction to US economic indicators has been fairly muted.
markA style marked by mannerisms.
markAttention is focussed on the potential for growth of the personal and industrial use garbage compactor market in relation to trends in law.
markAt worst, I will get an average mark.
markBetween them, the two largest companies account for a share large than 50% of the market.
markCheap imports will glut the market.
markChristmas is a good time to market new toys.
markCompetition in the domestic market is cutthroat.
markCourtesy marked his manner.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตลาดแผงลอย(n) market stall, Example: กรุงเทพมหานครจัดระเบียบตลาดแผงลอยให้พ่อค้าแม่ค้าวางของอย่างเป็นระเบียบ, Thai Definition: ตลาดที่วางขายสินค้าชั่วเวลาสั้นๆ
ตีตลาด(v) market a product against, See also: put on the market, Example: บริษัทหวังว่าสินค้าตัวใหม่นี้จะมาตีตลาดคู่แข่งได้, Thai Definition: ทุ่มขายเพื่อทำลายคู่แข่ง
จุดไข่ปลา(n) marks of omission, See also: ellipsis, dotted line, Thai Definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ …
ให้คะแนน(v) mark, See also: give credit mark, grade, Syn. ให้แต้ม, Example: ผู้ชมให้คะแนนนักร้องมือใหม่อย่างท่วมท้นจนชนะเลิศในการแข่งขัน, Thai Definition: ให้ค่าในการสอบหรือการแข่งขัน
ส่วนแบ่งการตลาด(n) market share, See also: market penetration, Syn. ส่วนแบ่งตลาด, Example: ปีนี้สินค้าของบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มมากขึ้น 20%, Thai Definition: เปอร์เซ็นต์ยอดขายของสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง คิดเป็นสัดส่วนต่อยอดขายทั้งหมดของสินค้าประเภทเดียวกันในท้องตลาด
แม่ค้า(n) market women, See also: female shopkeeper, Ant. พ่อค้า, Count Unit: คน
การตลาด(n) marketing, Example: ในบรรดาสินค้าเกษตรทั้งหลาย ไม่มีสินค้าไหนที่มีโอกาสในด้านการตลาดสูงกว่าไม้
ส่วนแบ่งตลาด(n) market share, See also: market penetration, Syn. ส่วนแบ่งการตลาด, Example: ธนาคารและสถาบันการเงินต่างแย่งส่วนแบ่งตลาดกันด้วยการปล่อยสินเชื่อง่ายขึ้น, Thai Definition: เปอร์เซ็นต์ยอดขายของสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง คิดเป็นสัดส่วนต่อยอดขายทั้งหมดของสินค้าประเภทเดียวกันในท้องตลาด
ราคาตลาด(n) market price, Syn. ราคาท้องตลาด, Example: ถ้าปีใดฝนตกตามฤดูกาล พืชผลดีและราคาตลาดสูง เกษตรก็มีรายได้มาก, Thai Definition: ราคาที่ซื้อขายกันทั่วไปในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งและในขณะใดขณะหนึ่ง
ลาย(n) scratch, See also: mark, scrape, Syn. รอย, Example: แมวข่วนมือเขาจนเกิดลาย, Count Unit: ลาย, แห่ง, Thai Definition: แนวยาวหรือจุดบนพื้นผิว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญประกาศ[anyaprakāt] (n) EN: quotation marks  FR: guillemets [ mpl ]
อัญประกาศเดี่ยว[anyaprakāt dīo] (n, exp) EN: single quotation marks ; ' '
ใบดำ[baidam] (n) EN: black marker (which indicate that person must not enroll an army)
ใบเสมา[baisēmā] (n) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements
บทสรุป[botsarup] (n) EN: conclusion ; concluding remarks ; summary  FR: conclusion [ f ]
ชี้[chī] (v) EN: point ; point out ; indicate ; mark ; show ; direct  FR: indiquer ; montrer
ช่องทางการตลาด[chǿngthāng kāntalāt] (n, exp) EN: marketing channel
ช่องทางการตลาดแบบดั้งเดิม[chǿngthāng kāntalāt baēp dangdoēm] (n, exp) EN: conventional marketing channels
ช่องทางตลาด[chǿngthāng talāt] (n, exp) EN: market channels
ช่องว่างในตลาด[chǿngwāng nai talāt] (n, exp) EN: gap in the market

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MARK M AA1 R K
MARKE M AA1 R K
MARKS M AA1 R K S
MARKY M AA1 R K IY0
MARKO M AA1 R K OW0
MARKAN M AA1 R K AH0 N
MARKEE M AA1 R K IY1
MARKER M AA1 R K ER0
MARKEL M AA1 R K EH0 L
MARK'S M AA1 R K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Mark (n) mˈaːk (m aa1 k)
mark (v) mˈaːk (m aa1 k)
marks (v) mˈaːks (m aa1 k s)
marked (v) mˈaːkt (m aa1 k t)
marker (n) mˈaːkər (m aa1 k @ r)
market (v) mˈaːkɪt (m aa1 k i t)
mark-up (n) mˈaːk-ʌp (m aa1 k - uh p)
markers (n) mˈaːkəz (m aa1 k @ z)
markets (v) mˈaːkɪts (m aa1 k i t s)
marking (v) mˈaːkɪŋ (m aa1 k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
市场[shì chǎng, ㄕˋ ㄔㄤˇ, / ] market; abbr. for 超級市場|超级市场 supermarket #106 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] market; city #149 [Add to Longdo]
营销[yíng xiāo, ㄧㄥˊ ㄒㄧㄠ, / ] marketing #2,311 [Add to Longdo]
市场经济[shì chǎng jīng jì, ㄕˋ ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] market economy #2,394 [Add to Longdo]
行情[háng qíng, ㄏㄤˊ ㄑㄧㄥˊ, ] market price; quotation of market price; the current market situation #2,682 [Add to Longdo]
商场[shāng chǎng, ㄕㄤ ㄔㄤˇ, / ] market; bazaar #3,797 [Add to Longdo]
收盘[shōu pán, ㄕㄡ ㄆㄢˊ, / ] market close #4,877 [Add to Longdo]
迹象[jì xiàng, ㄐㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] mark; indication; sign; indicator #5,042 [Add to Longdo]
市场化[shì chǎng huà, ㄕˋ ㄔㄤˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] marketization #5,499 [Add to Longdo]
标识[biāo zhì, ㄅㄧㄠ ㄓˋ, / ] mark #6,720 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Mark(n) |die, pl. Mark| สกุลเงินเยอรมันในอดีต ก่อนจะเปลี่ยนเป็นยูโร Euro
Marker(n) |der, pl. Marker| ปากกาเน้นข้อความ (ซึ่งถ้าได้ยินคนเยอรมันเรียกหา Edding ก็หมายถึงสิ่งนี้เพราะ Edding เป็นยี่ห้อปากกาเน้นข้อความที่เริ่มคิดค้นใช้ที่ประเทศเยอรมนีในปี ค.ศ.1960 โดย Carl-Wilhelm Edding และ Volker Detlef Ledermann)
Markt(n) |der, pl. Märkte| ตลาด
Wochenmarkt(n) |der, pl. Wochenmärkte| ตลาดสดประจำอาทิตย์ โดยทั่วไปที่เยอรมนีตลาดสดจะถูกจัดขึ้นตามใจกลางเมือง อาจมีอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ส่วนมากขายผัก ผลไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์วางขาย
Image:
Weihnachtsmarkt(n) |der, pl. Weihnachtsmärkte| ตลาดขายของคริสต์มาส เกือบทุกเมืองในเยอรมนีจัดขึ้นทุกปีช่วง 4 อาทิตย์ ก่อนวันคริสต์มาส
Geldmarkt|der, pl. Geldmärkte| ตลาดการเงิน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Markgraf"มาร์คกราฟ" เป็นบรรดาศักดิ์เยอรมัน เทียบเท่ากับบรรดาศักดิ์ "มาร์ควิส" ของอังกฤษ, See also: Marquess, Marquis, Landgraf, Syn. Margrave

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdruck { m } | Abdrücke { pl }mark | marks [Add to Longdo]
Mal { n }; Fleck { m } | Male { pl }mark | marks [Add to Longdo]
Markierung { f }tee [Add to Longdo]
Markise { f }sunblind; awning; marquee [Add to Longdo]
Markknochen { m }marrowbone [Add to Longdo]
Markstein { m }milestone [Add to Longdo]
Mark { n }; Markröhre { f }pith [Add to Longdo]
Mark { n } | bis ins Markcore | to the core [Add to Longdo]
Mark { n }; Kern { m }pith [Add to Longdo]
Mark { f } | Deutsche Mark { f } | Westmark { f }mark | deutsche mark; deutschemark; deutschmark | West German Mark [Add to Longdo]
Marke { f }make; type; brand; sort [Add to Longdo]
Marke { f }label [Add to Longdo]
Marke { f }; Markenzeichen { n }trademark [Add to Longdo]
Marke { f }; Markenzeichen { n }; Schutzmarke { f }; Stempel { m } auf Waren | mit Schutzmarke versehenbrand | branded [Add to Longdo]
Marke { f }; Zeichen { n }; Schulnote { f }mark [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Danemark|m| ประเทศเดนมาร์ก, See also: danois

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) #4 [Add to Longdo]
[し, shi] (n) market; fair; (P) #39 [Add to Longdo]
[まと, mato] (n) mark; target; (P) #46 [Add to Longdo]
登場[とうじょう, toujou] (n, vs) (1) entry (on stage); appearance (on screen); (2) entrance; introduction (into a market); (P) #220 [Add to Longdo]
[ば, ba] (n) (1) place; spot; space; (2) field; discipline; sphere; realm; (3) (See その場) occasion; situation; (4) scene (of a play, movie, etc.); (5) session (of the stock market); (6) area in which cards are laid out (in a card game); (7) { physics } field; (8) field (gestalt psychology); (P) #247 [Add to Longdo]
[てん, ten] (n) (1) (uk) dot; point; mark; (2) (ちょぼ, チョボ only) (See 義太夫) gidayuu musicians (in kabuki) #269 [Add to Longdo]
[てん, ten] (n, n-suf) (1) spot; mark; (2) point; dot; (3) mark (e.g. in exam); score; points; (ctr) (4) counter for goods or items; (P) #269 [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness #448 [Add to Longdo]
得点[とくてん, tokuten] (n, vs) score; points made; marks obtained; runs; (P) #646 [Add to Longdo]
販売[はんばい(P);ハンバイ, hanbai (P); hanbai] (n, vs) sales; selling; marketing; (P) #689 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service [Add to Longdo]
ダイアクリティカルマーク[だいあくりていかるまーく, daiakuriteikaruma-ku] diacritic mark [Add to Longdo]
テープマーク[てーぷまーく, te-puma-ku] tape mark [Add to Longdo]
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] beginning-of-tape marker, BOT marker (abbr.) [Add to Longdo]
テープ終わりマーク[テープおわりマーク, te-pu owari ma-ku] end-of-tape mark [Add to Longdo]
テープ終端マーカ[テープしゅうたんマーカ, te-pu shuutan ma-ka] end-of-tape marker, EOT marker (abbr.) [Add to Longdo]
テレマーケティング[てれまーけていんぐ, terema-keteingu] telemarketing [Add to Longdo]
ニッチ市場[にっちしじょう, nicchishijou] niche market [Add to Longdo]
ファイル終わりマーク[ファイルおわりマーク, fairu owari ma-ku] end-of-file mark [Add to Longdo]
ブックマーク[ぶっくまーく, bukkuma-ku] bookmark [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[し, shi] Markt [Add to Longdo]
市場[しじょう, shijou] Markt, Marktplatz [Add to Longdo]
市場[しじょう, shijou] Markt, Marktplatz [Add to Longdo]
市場分析[しじょうぶんせき, shijoubunseki] Marktanalyse [Add to Longdo]
市況[しきょう, shikyou] Marktlage, Markt [Add to Longdo]
市販[しはん, shihan] Marketing [Add to Longdo]
相場[そうば, souba] Marktpreis, Kurs [Add to Longdo]
青空市場[あおぞらいちば, aozoraichiba] Markt_im_Freien [Add to Longdo]
[ずい, zui] MARK, KNOCHENMARK [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top