Search result for

dantes

(597 entries)
(0.0453 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dantes-, *dantes*, dante
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dantes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dantes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pedant[N] คนจู้จี้เรื่องกฏเกณฑ์และรายละเอียดมาก, Syn. formalist
pedant[N] คนชอบอวดรู้
mordant[ADJ] เย้ยหยัน, See also: กระทบกระเทียบ, แดกดัน, เสียดสี, Syn. sarcastic, biting, trenchant
mordant[ADJ] ซึ่งทำให้ติดสีย้อม
mordant[N] สารที่ช่วยให้สีย้อมติดเนื้อผ้าหรือวัสดุอื่น
oxidant[N] สารที่ทำให้สารอื่นรวมตัวกับอ็อกซิเจน
pendant[N] เครื่องประดับที่มีลักษณะห้อย, See also: สร้อยคอ, ต่างหู, Syn. erring, locket, lavalire
pendant[N] โคมระย้า
verdant[ADJ] เขียวขจี, See also: ขจี, เขียวชอุ่ม, มีสีเขียว, Syn. lush
abundant[ADJ] มากมาย, See also: ท่วมท้น, เหลือล้น, ล้นเหลือ, เต็มเปี่ยม, ล้นหลาม, เหลือเฟือ, เยอะแยะ, อุดมสมบูรณ์, Syn. ample, plentiful
inundant[ADJ] ที่ไหลบ่า, See also: ที่ท่วมล้น, Syn. flooding, overflowing
pedantry[N] การชอบอวดรู้, See also: การชอบอวดภูมิ
accordant[ADJ] ที่สอดคล้องกัน
appendant[N] ทรัพย์สินหรือสิทธิที่ตามมา, Syn. appendent
appendant[ADJ] ผนวก, Syn. appendent
ascendant[ADJ] ขึ้น, Syn. ascending, rising
attendant[N] ผู้ต้อนรับ
confidant[N] เพื่อนที่ไว้วางใจ, See also: คนที่เชื่อใจได้, Syn. confidante, intimate
defendant[N] จำเลย (คำย่อคือ def., dft), See also: ผู้กระทำผิด, ผู้ถูกกล่าวหา, Syn. respondent, correspondent
intendant[N] ผู้ควบคุมดูแล, See also: ผู้ตรวจการณ์, ผู้อำนวยการ, ข้าหลวง
mordantly[ADV] อย่างเสียดสี, Syn. bitterly, severely
redundant[ADJ] มากเกินไป, See also: เหลือเฟือ, Syn. superfluous, unnecessary
redundant[ADJ] ซึ่งใช้คำซ้ำซาก, Syn. iterative, repeated, tautological
regardant[ADJ] ซึ่งมองกลับไป, See also: ซึ่งมองย้อนไป
retardant[N] สารที่ทำให้ปฏิกิริยาทางเคมีช้าลง
retardant[ADJ] ซึ่งหน่วงเหนี่ยวไว้, See also: ซึ่งทำให้ช้า
verdantly[ADV] อย่างเขียวขจี
abundantly[ADV] อย่างมาก, See also: อย่างมากมาย, อย่างท่วมท้น, Syn. plentifully, lavishly
commandant[N] ผู้บัญชาการ
concordant[ADJ] สอดคล้องกัน, Syn. agreeing, harmonious, consonant
descendant[ADJ] ซึ่งสืบทอดมา, See also: ซึ่งสืบสกุล
descendant[N] ลูกหลาน, See also: ชนรุ่นหลัง, คนชั้นหลัง, คนรุ่นหลัง, ผู้สืบสกุล, Syn. family tree, lineage, posterity
discordant[ADJ] ซึ่งไม่สอดคล้องกัน, See also: ซึ่งไม่พร้อมเพรียงกัน, ซึ่งขัดแย้งกัน, Syn. contradictory, adversative, Ant. agreeable, similar
discordantly[ADV] อย่างไม่สอดคล้องกัน, See also: อย่างไม่พร้อมเพรียงกัน
overabundant[ADJ] เยอะเกินไป, See also: มากเกินไป, Syn. rampant
superabundant[ADJ] มีมากเกินความต้องการ, See also: มีมากเกินไป, มีล้นเกิน, Syn. excess, superfluous, surplus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abradant(อะเบรด' ดันท) n. สารขัดถู
accordant(อะคอร์' เดินทฺ) adj. ซี่งสอดคล้อง, ซึ่งตกลง, Syn. agreeing, conformable)
andante(แอนแดน' ที) adj. ค่อนข้างช้าและแรียบ (เสมอ) . จังหวะช้า ๆ (walking)
andantino(แอนแดนที' โน) n., adj. adv. จังหวะที่ค่อนข้างเร็วกว่า andante, ค่อนข้างเร็วกว่า andante
antioxidant(แอนทิออค' ซิดันทฺ) n. การที่ยับยั้งขบวนการ oxidation, การที่ยับยั้งการสลายตัวของยาง สบู่และอื่น ๆ (inhibiting oxidation)
appendant(อะเพน'เดินทฺ) adj. ผนวก,ติด,เพิ่ม,ใส่,ในสังกัด, ทรัพย์สินหรือสิทธิ์ที่ติดตามมา. -appendance, appendancy, appendence, appendency n. (adjunct, supplement)
ascendant(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ
attendant(อะเทน'เดินท) n. ผู้ดูแล,ผู้รับใช้,ผู้ปรนนิบัติ,ผู้เข้าร่วมประชุม,สิ่งประกอบ. -adj. ซึ่งอยู่ร่วมด้วย,เกี่ยวข้อง,ดูแลรักษา (servant)
commandant(คอม'มันดานทฺ,-แดนทฺ) n. ผู้บังคับบัญชา,ผู้บัญชาการ
concordant(คันคอร์'เดินทฺ) adj. ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งลงรอยกัน, Syn. harmonious
confidant(คอนฟิแดนทฺ') n. คนที่ไว้วางใจ,คู่คิด,คนสนิท, Syn. intimate -Conf. confident
confidante(คอนฟิแดนทฺ') n. confidant (ดู) ที่เป็นผู้หญิง, Syn. female confidant
defendant(ดิเฟน'เดินทฺ) n. จำเลย adj. เป็นจำเลย,ซึ่งเป็นการป้องกันหรือแก้ต่าง
demandant(ดิมาน'ดันทฺ) n. โจทก์,ผู้เรียกร้อง
dependant(ดีเพน'เดินทฺ) n. ผู้อาศัย,ผู้อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์,ผู้รับใช้ ดูdependent
descendant(ดิเซน'เดินทฺ) n. ผู้สืบสกุล,ทายาท adj. ซึ่งสืบสกุล,ซึ่งสืบทอดมาจากต้นกำเนิด
discordant(ดิสคอ'เดินทฺ) adj. ซึ่งขัดแย้งกัน,บาดหมางกัน,ทะเลาะกัน,ต่อสู้กัน,ไม่เข้าหู,ห้วน, Syn. contradictory
intendant(อิน-เทน'เดินทฺ) n. ผู้ควบคุม,ผู้ดูแล,ผู้ตรวจการณ์,ผู้อำนวยการ,ข้าหลวง,สมุหเทศาภิบาล
inundant(อินนัน'เดินทฺ) adj. ท่วม,ไหลบ่า
mordant(มอร์'เดินทฺ) adj. กัดกร่อน,แสบเสียว,เสียดสี,ซึ่งทำให้ติดสีย้อม n. สารที่ใช้ติดสีย้อม,สารกัดกร่อน,=mordent (ดู) . vt. ใส่สารดังกล่าว., See also: mordancy n., Syn. biting ###A. bland
pedant(เพด'เดินทฺ) n. คนที่ชอบอวดความรู้,คนที่จู้จี้เรื่องกฎเกณฑ์มาก., See also: pedantic adj. pedantical adj. pedantesque adj. pedanthood n., Syn. academic,grind
pendant(เพน'เดินทฺ) n. สิ่งที่ห้อยย้อย,โครงแขวนตะเกียง,ธงสามเหลี่ยมหรือธงปลายเรียวบนเสา (เรือ), Syn. pendent
redundant(รีดัน'เดินทฺ) adj. เหลือเฟือ,มากเกินไป,ใช้คำมากเกินไป,น้ำท่วมทุ่ง, Syn. wordy,repetitive
regardant(รีการ์ด'เดินทฺ) adj. มองกลับ,มองไปข้างหลัง,ระมัดระวัง
superabundant(ซูเพออะบัน'เดินทฺ) adj. มีมากมายเกินไป, Syn. excessive
verdant(เวอ'เดินทฺ) adj. เขียวชอุ่ม,มีสีเขียว., See also: verdance n. verdantly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
abundant(adj) ดกดื่น,มากมาย,อุดมสมบูรณ์
accordant(adj) ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งกลมกลืนกัน
ascendant(n) ตำแหน่งสูง,อิทธิพล
attendant(adj) อยู่,ไปด้วยกัน,ดูแลรักษา
attendant(n) คนที่อยู่,ผู้ดูแล,คนรับใช้,บริวาร
commandant(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้บัญชาการ
confidant(n) คู่คิด,คู่หู,คนสนิท,คนที่ไว้ใจ
defendant(n) จำเลย
descendant(n) ลูกหลาน,ทายาท,ผู้สืบสายเลือด,ผู้สืบทอด,ผู้สืบสกุล
discordant(adj) ไม่ปรองดองกัน,บาดหมางกัน,ไม่ลงรอยกัน,ไม่สามัคคีกัน
intendant(n) ผู้จัดการ,เจ้าหน้าที่,ข้าหลวง,ผู้ตรวจการ,ผู้ดูแล
mordant(adj) กัด,แสบ,เสียดแทง,เผ็ดร้อน,เย้ยหยัน,แดกดัน,เข้ากระดูกดำ
pedant(n) คนอวดรู้,คนวางภูมิ
pedantic(adj) อวดความรู้,ชอบคุยฟุ้ง,ชอบอวดภูมิ
pedantry(n) การอวดความรู้,การอวดภูมิ,การคุยโวโอ้อวด
pendant(n) จี้,โคมระย้า,โคมกิ่ง,ตุ้มหู,กระเช้า,ธงสามเหลี่ยม
redundant(adj) ซ้ำซาก,ฟุ่มเฟือย,เหลือเฟือ,มากเกินไป
superabundant(adj) ล้นเหลือ,อุดมสมบูรณ์,มากมาย
verdant(adj) สีเขียว,เขียวชอุ่ม,ยังอ่อนหัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
presence of defendantการกระทำต่อหน้าจำเลย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
photochemical oxidantตัวออกซิไดส์โฟโตเคมี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
redundancy check; redundant checkการตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
redundant characterอักขระเกิน [มีความหมายเหมือนกับ check character] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
retrocedantผู้เอาประกันภัยต่อช่วง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
redundant characterอักขระเกิน [มีความหมายเหมือนกับ check character] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redundant check; redundancy checkการตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
redundant equationสมการเกิน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
redundant number; abundant numberจำนวนเกิน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
substitute defendantจำเลยผู้เข้าแทนที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accordant foldชั้นหินคดโค้งร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
accordant intrusionการแทรกซอนร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
accordant summit levelยอดเขาร่วมระดับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
attendant circumstancesพฤติการณ์ประกอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abundantจำนวนมาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abundant number; redundant numberจำนวนเกิน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
appendantสิ่งที่ติดพันอยู่กับทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ascendantsบุพการี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accordantร่วมแนว, ร่วมระดับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
accordant drainage; concordant drainageทางน้ำร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
joint defendantจำเลยร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joinder of defendantsการรวมฟ้องจำเลยหลายคน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cyclic redundant codeรหัสซ้ำซ้อนแบบวน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
confidantเพื่อนคู่ใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
co-defendantsจำเลยร่วม (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concordant drainage; accordant drainageทางน้ำร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
concordant intrusion๑. การแทรกซอนร่วมแนว๒. หินอัคนีแทรกซอนร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cedantผู้เอาประกันภัยต่อ มีความหมายเหมือนกับ cedent; reassured และ reinsured [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dependent of the defendantบริวารของจำเลย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dependantผู้อยู่ในอุปการะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
discordant intrusionการแทรกซอนไม่ร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
descendantผู้สืบสันดาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
descendant nodeบัพล่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
descendant nodeบัพล่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
descendantผู้สืบเชื้อสาย, ผู้สืบสกุล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
defendantจำเลยในคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demandantผู้เรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
growth retardantสารยั้งการเจริญเติบโต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tremulous; trepidant-สั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trepidant; tremulous-สั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nominal defendantจำเลยที่ถูกเรียกให้เข้ามาในคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antioxidantsสารต้านอนุมูลอิสระ [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for flight attendants)บทสนทนาและวลี (สำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) [TU Subject Heading]
Flight attendantsพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Antioxidants ตัวต้านออกซิเดชัน
สารที่ใส่เพื่อลดการออกซิเดชันของสารประกอบ [สิ่งแวดล้อม]
Antidegradantสารเคมีที่เติมลงไปในยางเพื่อลดอัตราเร็วในการเสื่อมสภาพของยางอัน เนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ออกซิเจน ความร้อน แสงแดด และโอโซน เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Antioxidantสารเคมีที่เติมลงไปในยางเพื่อจับอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา ของออกซิเจนในอากาศกับยาง (ที่มีพันธะคู่) หรือทำให้ไฮโดรเพอร์ออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาแตกตัวต่อไปเป็นส่วนที่ ไม่เป็นอันตรายต่อการเสื่อมสภาพของยาง ทำให้ยางมีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น [เทคโนโลยียาง]
Flame retardant or Flame retarderสารเคมีที่เติมลงไปเพื่อช่วยหน่วงการติดไฟของผลิตภัณฑ์ โดยสารเคมีนี้จะสลายตัวให้แก๊ส หรือสารที่ไม่ติดไฟเมื่อได้รับความร้อน ตัวอย่างสารหน่วงการติดไฟ เช่น แอนติโมนีออกไซด์ อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Antioxidantsสารพวกแอนตี้อ๊อกซีแด้นท์, สารกันอ็อกซิเดชั่น, สารต้านการเสื่อมในอากาศ, สารกันหืน, สารต้านออกซิเดชัน, วัตถุกันหืน, แอนติออกซิเดนท์, สารยับยั้งออกซิเดชั่น, แอนตี้ออกซิแดนท์, สารป้องกันการเกิดอ๊อกซิไดซ์, สารแอนติออกซิแดนต์, สารต้านออกซิไดซ์, สารกันการเติมออกซิเจน, สารยับยั้งการออกซิไดส์, แอนตี้ออกซิแดนท์, ตัวต่อต้านการออกซิไดส์, สารตัวกันออกซิเดชัน, สารต้านการออกซิไดซ์, ป้องกันน้ำมันหืน [การแพทย์]
Antioxidants, Lipidออกซิไดส์ของไขมัน [การแพทย์]
Antioxidants, Sequesteringสารต้านออกซิเดชันที่รวมกับพวกโลหะแล้วละลายน้ำ [การแพทย์]
Birth Attendants, Traditionalหมอตำแย [การแพทย์]
Descendants, Directลูกหลานสายตรง [การแพทย์]
Diphenylhydantoinยาไดเฟนิลไฮแดนโตอิน,ไดฟีนิลฮัยแดนโทอิน,ไดฟีนิลไฮแดนโตอิน [การแพทย์]
mordantมอร์แดนต์, สารเคมีที่ช่วยให้สีติดกับสิ่งที่ย้อมในการย้อมสี เช่น การย้อมผ้าด้วยสีย้อมผ้าบางชนิดต้องใช้สารส้มเป็นมอร์แดนต์ ถ้าใข้มอร์แดนต์ต่างชนิดกันถึงแม้จะเป็นเส้นใยและสีย้อมชนิดเดียวกันก็จะให้สีต่างกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Glidantsสารช่วยไหล, [การแพทย์]
Mordantมอร์แดนท์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
antioxidant (n ) สารต้านอนุมูลอิสระ(วิทย์.)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dante.DantThe Russia House (1990)
Captain?Kommandantin? Yakuza Apocalypse (2015)
Surely a proud descendant of royal portraitistsน่าภูมิใจยิ่งนัก ที่มีคนสืบสานการเขียนภาพต่อไป Portrait of a Beauty (2008)
Madam Noh. I mean, Attendant Noh.นายหญิงนอ ข้าหมายถึง นอซังกุง Hong Gil Dong, the Hero (2008)
The military government wants the abundant natural resources on Karen land.รัฐบาลทหารตองการ ทรัพยากรบนทีดินของชาวกะเหรียง Rambo (2008)
We, the jury, duly impaneled in the above entitled action find the defendant, Ben Garvey, guilty.คณะลูกขุนได้พิจารณาถึงการกระทำ... ...ความผิดของจำเลย เบ็น การ์วี่ย์ The Lazarus Project (2008)
How do the defendants plead?จำเลยจะว่ายังไง The Dark Knight (2008)
Your heart was beating in excess of 400 beats per minute, sending abundant amounts of adrenaline into your bloodstream.หัวใจคุณเต้น 400 ครั้งต่อนาที ส่งผลให้อดรีนาลีนสูบฉี Wanted (2008)
The defendants want to get a softer judge.จำเลยอยากให้ตัดสินไปในแนวทางอื่น Wanted (2008)
Defendant states she's been deceived by police and others, and that we have given her a boy and tried to make her think it is her son when she says it is not;คุณขัดขืนกฏของรัฐ ทำให้กรมตำรวจเสียชื่อเสียง ด้วยการกล่าวหาว่าเรามอบเด็กชายให้เธอ และพยายามหลอกเธอว่าเป็นลูกชายของเธอ และเธอไม่เชื่อ Changeling (2008)
The defendant will please rise;จำเลย กรุณายืนขึ้น Changeling (2008)
In light of the defendant's penchant for international travel, no ball will be set;เพราะจำเลยชอบเดินทางไปต่างประเทศ จึงไม่อนุญาตให้ประกันตัว Changeling (2008)
will the defendant please rise?จำเลย โปรดยืนขึ้น Changeling (2008)
"We the jury find the defendant, Gordon Stewart Northcott,คณะลูกขุนมีความเห็นว่า จำเลย, นายกอร์ดอน สจ๊วต นอร์ทคอทท์ Changeling (2008)
Does the defendant wish to make a statement before judgment is passed?จำเลยมีอะไรจะกล่าวก่อนที่ ศาลจะตัดสินหรือไม่? Changeling (2008)
No, just your friendly neighborhood confidant.ไม่หรอกครับ แค่เพื่อนบ้าน ที่ไว้วางใจกัน Frost/Nixon (2008)
Midkine is abundant in a fetus.โปรตีนสังเคราะห์มีมากในทารกในครรภ์ Death Note: L Change the World (2008)
- Of course, Herr Kommandant.- ครับผม นายท่าน The Boy in the Striped Pajamas (2008)
The Kommandant's father will be here, and I believe Lieutenant Kotler is joining us.คุณพ่อของ ผู้บัญชาการ จะมาร่วมทานอาหารด้วย แล้วก็ ผู้พัน คอทเล่อร์ น่าจะมาเหมือนกันนะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
About four years ago, Herr Kommandant.ราวๆ 4 ปีที่แล้วมั้งครับ ผู้การฯ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
I believe it was Switzerland, Herr Kommandant.ผมคิดว่า สวิตเซอร์แลนด์ นะครับ ผู้การฯ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
I'm afraid I really don't know, Herr Kommandant.จริงๆ ผมก็ไม่ทราบครับ ผู้การฯ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Herr Kommandant, telephone.ผู้การฯคะ โทรศัพท์ค่ะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Dante.นี่ โรเบอร์โต้ Gomorrah (2008)
That's the wild ponies that were descendants of the horses that were shipwrecked here hundreds of years ago.นั่นม้าป่าพันธ์เล็กที่สืบเชื้อสายมาจากม้า.. ..ที่บรรทุกมาในเรืออัปปางหลายร้อยปีมาแล้ว พวกมันว่ายข้ามน้ำขึ้นฝั่งมา Nights in Rodanthe (2008)
- You're listening to WROH the music of Rodanthe, where yesterday lives today.คุณกำลังรับฟังสถานี ร็อด ..สถานีเพลงของโรเดนธีจากอดีตถึงปัจจุบัน Nights in Rodanthe (2008)
- Another big one came and went and just like Rodanthe Pier, we took a few knocks, but we're still standing.เป็นอีกลูกที่ใหญ่มาแล้วก็จากไป... เหมือนกับท่าเรือโรเดนธี,พวกเราโดนเคาะนิดหน่อย แต่เราก็ยังทนได้ Nights in Rodanthe (2008)
So come on down for a Rodanthe-style crab-crack celebration tonight.ดั้งนั้น เรามาจัดงานฉลองในรูปแบบโรเดนธีกันคืนนี้ Nights in Rodanthe (2008)
She's a direct descendant of our seventh mayor.เธอสืบสายตรงมา จากนายกเทศมนตรีที่ 7 ของเรา City of Ember (2008)
The defendant, please.เชิญจำเลย The Reader (2008)
First thing I'm going to do is hear motions from each of the defendants' lawyers.สิ่งแรกที่ศาลจะทำคือฟังข้อแก้ต่าง ของทนายจำเลยแต่ละคน The Reader (2008)
They're arguing that there's no reason to keep the defendants in jail until the outcome of the forthcoming trial.พวกเขากำลังถกเถียงกันว่า ไม่จำเป็นต้องขังจำเลยไว้ในคุก ระหว่างที่กำลังรอพิจารณาคดี The Reader (2008)
And, so far, each of your fellow defendants has specifically denied being pan of that process.และจนถึงตอนนี้ พวกคุณจำเลยแต่ละคน ยังคงปฏิเสธว่ามีส่วนร่วมในกระบวนการนั้น The Reader (2008)
Your fellow defendants took pan in the process?คุณกำลังบอกว่าจำเลยที่เหลือ มีส่วนร่วมในกระบวนการนั้นใช่มั้ย The Reader (2008)
The other defendants have made an allegation against you.จำเลยคนอื่นอ้างคำให้การ อันเป็นปฏิปักษ์ต่อคุณ The Reader (2008)
Concerning one of the defendants.เกี่ยวกับจำเลยคนหนึ่ง The Reader (2008)
It happens this information is favorable to the defendant.เผอิญว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ต่อจำเลย The Reader (2008)
The defendant herself is determined to keep this information secret.ตัวจำเลยเองตั้งใจจะปกปิดข้อมูลนี้ ไว้เป็นความลับ The Reader (2008)
The court finds guilty the defendantsศาลตัดสินว่าจำเลยเหล่านี้มีความผิด The Reader (2008)
The court finds guilty the defendantศาลตัดสินว่าจำเลยมีความผิด The Reader (2008)
The bailiff will read the counts. Will the defendant please rise?เจ้าหน้าที่ศาลอ่านคำฟ้อง จำเลยโปรดยืนขึ้น Eggtown (2008)
Your honor,we are requesting that the defendant be Remanded into custody for the duration of the trial.ท่านผู้พิพากษา เราขอให้คุมขังจำเลย ตลอดระยะเวลาพิจารณาคดี Eggtown (2008)
- Your honor,my- - Bailiff,please take the defendant into custody.โปรดพาจำเลยไปคุมขังได้ Eggtown (2008)
You are to be aware that this witness did not meet the defendantคุณต้องทราบว่าพยานรายนี้ ไม่ได้พบกับจำเลย Eggtown (2008)
How you met the defendant?คุณรู้จักจำเลยได้อย่างไร? Eggtown (2008)
I only have one question for you - Do you love the defendant?ฉันมีคำถามเดียวสำหรับคุณ คุณรักจำเลยใช่หรือไม่ Eggtown (2008)
The mother of the defendant,is unable to testify because of medical reasons.แม่ของจำเลย ไม่สามารถมาให้การที่ศาลได้ เนื่องจากเหตุผลทางสุขภาพ Eggtown (2008)
These tiny bacteria and their billions of descendants changed the destiny of our planet.แบคทีเรียเล็กๆเหล่านี้ กับลูกหลานอีกนับพันล้านของมัน ได้แปรเปลี่ยนโชคชะตาของดาวดวงนี้ Home (2009)
Course that's redundant...ที่มันเป็นแบบซ้ำๆนั้นน่ะ I Love You, Beth Cooper (2009)
He has an ex-wife who's a flight attendant.เขามีเมียเก่า ที่เป็นคนขายตั๋วเครื่องบิน Chapter Three 'Building 26' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dantI'll give you this pendant.
dantThis year promises an abundant harvest.
dantThe word meant "attendants."
dantA flight attendant walks up to the boys.
dantHe is what is called a pedant.
dantThe prosecution condemned the defendant for kidnapping a child.
dantThe defendant was about stand trial when he grabbed the deputy's gun and shot the judge.
dantI bought a pendant to wear to the party.
dantShe has abundant hair.
dantI work as a museum attendant.
dantWhen the trusted confidant of the person who conducted a hostile takeover of the company betrayed him it was a sort of retributive justice.
dantLocation check: The parties involved themselves or their attendants should look over the place for the miai meeting in advance.
dantDo your parents agree to your becoming a flight attendant?
dantAlpine flowers are abundant there.
dantMilitary toys are abundant in the shops.
dantThe defendant was sentenced to death.
dantTheir home is abundant in love and laughter.
dantThere is an abundant supply of foodstuffs.
dantThe defendant will appeal to a higher court.
dantSpain is abundant in oranges.
dantThe vitamin pill contains abundant nutrition.
dantThe district is abundant in natural resources.
dantA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
dantIt is now dinner time, and flight attendants begin to serve dinner.
dantThe cabin attendant is good at flattery.
dantThe plan was supported by practically all the attendants.
dantI put Milton after Dante.
dantThe United States is abundant in natural resources.
dantThe continent is abundant in fossil fuels.
dantHe is my boss's friend and confidant.
dantIt's abundantly clear.
dantAustralia is abundant in minerals.
dantThe presiding judge sentenced the defendant to death.
dantJapan is not abundant in natural resources.
dantThe country is abundant in natural resources.
dantI long for a job as a flight attendant.
dantJapan is abundant in water and people.
dantJust where have you been loitering around without your attendants?
dantFossil fuels are abundant in that vast continent.
dantThe defendant appealed against the sentence without hesitation.
dantThere are abundant food supplies.
dantShe has an abundant supply of seeds to plant in the spring.
dantThe natives of the North-West Pacific Coast of America were probably descendants of tribes from Asia..
dantThe attendant is good at flattery.
dantThe vast continent is abundant in fossil fuels.
dantMy sister got a job with an airline company and became a flight attendant.
dantOil is abundant in that country.
dantWe want to leave our descendants a clean and green earth.
dantThe decision was in favor of the defendant.
dantThe tree is abundant in fruit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรึม[ADV] abundantly, See also: plentifully, Syn. ตึม, เยอะแยะ, มากมาย, Ant. น้อย, Example: นางเอกน้องใหม่เนื้อหอมมากเพราะมีทั้งงานพิธีกรและงานละครรุมตอมกันตรึม, Notes: (สแลง)
อื้อซ่า[ADJ] abundant, See also: plentiful, numerous, Syn. มาก, มากมาย, กระบุงโกย, โข, บานตะเกียง, บานตะโก้, บานตะไท, บานเบอะ, บานเบิก, มากมายก่ายกอง, เยอะ, แยะ, เยอะแยะ, อักโข, อื้อ, Ant. น้อย, เบาบาง, Notes: (สแลง)
เกินความจำเป็น[ADV] more than is necessary, See also: redundantly, unnecessarily, Syn. เกินจำเป็น, Example: กรมสามัญศึกษาตั้งงบประมาณไว้สูงเกินความจำเป็น จึงเห็นควรให้ปรับลดลง, Thai definition: มากเกินความต้องการ
แทรกซึม[V] infiltrate, See also: permeate, be abundant, Syn. ซึมซาบ, ซึม, Example: ยาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรงที่แทรกซึมเข้าทำลายสังคมเกือบทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น, Thai definition: อาการที่ค่อยๆ แทรกเข้าไปโดยไม่ให้รู้ตัว
มากเกินไป[ADV] overabundantly, See also: extremely, Ant. น้อยเกินไป, Example: กรุงเทพฯ ตอนนี้มีประชากรมากเกินไป
เป็นเบือ[ADV] in thousands, See also: plentifully, in large numbers, abundantly, Syn. มากมาย, เกลื่อนกลาด, Ant. น้อย, Example: การรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีสามารถฆ่าชีวิตผู้คนได้เป็นเบือ
ชั้นหลัง[N] next generation, See also: later generation, posterity, offspring, descendants, Syn. รุ่นถัดมา, รุ่นหลัง, Example: การแต่งกายของตัวละครดึกดำบรรพ์ในชั้นหลังคงจะเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะเดิม
ผู้บังคับการ[N] commandant, See also: commander, commanding officer, Syn. หัวหน้า, ผู้บังคับบัญชา, Example: ผู้บังคับการเรือสั่งให้หยั่งดูความลึกของน้ำ, Thai definition: ผู้ที่อำนาจรับผิดชอบในการควบคุมและสั่งการ
แยะ[ADV] abundantly, See also: plentifully, numerously, amply, Syn. มากมาย, เยอะแยะ, มาก, หลาย, มหาศาล, Ant. น้อย, Example: ระยะนี้ประชาชนเสื่อมศรัทธารัฐบาลไปแยะ
สลอน[V] be abundant, See also: be plentiful, be ample, Example: ห่างขอบตลิ่งออกไปราวสองสามร้อยวาจะเห็นซุงสลอนบนที่โล่ง, Thai definition: เห็นเด่นสะพรั่ง
อนุชน[N] next generation, See also: posterity, descendant, Syn. คนรุ่นหลัง, คนรุ่นต่อไป, Example: เราผู้เป็นอนุชนควรภูมิใจ และช่วยกันผดุงรักษามรดกทางวัฒนธรรม อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์เอาไว้
ว่างงาน[V] be unemployed, See also: be jobless, be out of work, be laid off, be redundant, Syn. ตกงาน, Example: บริษัทล้มละลายกันระเนระนาดทำให้คนว่างงานกันเกือบทั้งประเทศ, Thai definition: ไม่มีงานทำ
ว่างงาน[ADJ] unemployed, See also: jobless, out of work, laid off, redundant, Example: รัฐกำลังดำเนินการเพื่อใช้แรงงานไทยที่ว่างงานหรือถูกเลิกจ้างทดแทนแรงงานต่างด้าว, Thai definition: ที่ไม่มีงานทำ
สอดคล้อง[ADV] harmoniously, See also: melodiously, agreeably, concordantly, Syn. พ้อง, ประสาน, Ant. แตกแยก, แตกต่าง, ขัดแย้ง, Example: คณะผู้บริหารชุดนี้ทำงานได้อย่างสอดคล้องกันดีมาก, Thai definition: อย่างเข้ากันได้
หนัก[ADJ] a lot, See also: plentifully, abundantly, Example: เขาท้องเสีย จึงถ่ายหนักทั้งวัน, Thai definition: ใช้แทนคำ อุจจาระ
เยอะแยะ[ADV] many, See also: much, abundantly, plentifully, Syn. มากมาย, เยอะ, Ant. น้อย, Example: เรามีความต้องการที่จะจำโน่นจำนี่เยอะแยะไปหมด, Thai definition: มากเหลือหลาย, ถมไป
ผู้สืบสันดาน[N] descendant, Syn. ทายาท, ผู้สืบสายเลือด, ผู้สืบสายโลหิต, Example: เจ้าจะต้องเป็นผู้สืบสันดานต่อจากพ่อแม่เจ้าต่อไปอย่างไม่มีทางเลือก, Count unit: คน, Thai definition: ทายาทผู้สืบสายโลหิต ได้แก่ ลูก หลาน เหลน ลื่อ
ผู้สืบสกุล[N] descendant, Syn. ทายาท, ผู้สืบสายเลือด, ผู้สืบสายโลหิต, Example: เขาหวังจะให้ลูกชายคนแรกเป็นผู้สืบสกุลของตระกูลทูตที่มีเกียรติ, Count unit: คน, Thai definition: ทายาทผู้สืบสายโลหิต ได้แก่ ลูก หลาน เหลน ลื่อ
ผู้ติดสอยห้อยตาม[N] entourage, See also: followers, retinue, attendants, company, Syn. ผู้ติดตาม, Example: กลุ่มผู้ติดสอยห้อยตามเขามีแต่ตัวใหญ่ๆ หน้าตาน่ากลัวกันทุกคน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่คอยติดตามไปรับใช้ทุกแห่งหน
เขียวชอุ่ม[V] be verdant, See also: be green, be fresh, be grassy, be leafy, Example: ต้นไม้ตรงเกาะกลางถนนเขียวชอุ่มและสดชื่นอยู่ตลอดเวลา, Thai definition: มีสีเขียวสดชื่นสบายตา
ข้าหลวงน้อย[N] a personal attendant of princes or nobles, Syn. ข้ารับใช้, ข้าหลวง, Example: หล่อนได้มารยาทงามมาจากข้าหลวงน้อยในวัง, Count unit: คน, Thai definition: คนใช้ของเจ้านาย
มากมาย[ADV] plentifully, See also: abundantly, Syn. มาก, มากมายก่ายกอง, ล้นหลาม, Ant. เล็กน้อย, Example: ในยุคปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เลือกใช้อย่างมากมาย
อุดมสมบูรณ์[ADV] plentifully, See also: abundantly, Syn. มาก, มากมาย, ดก, บริบูรณ์, Ant. ขาดแคลน, Example: ช่างไทยปรารถนาที่จะมีวัสดุใช้ในการสร้างงานศิลปกรรมอย่างอุดมสมบูรณ์
อุดมสมบูรณ์[V] be plentiful, See also: be abundant, Syn. มาก, มากมาย, ดก, บริบูรณ์, Ant. ขาดแคลน
ปี๋[ADV] fully, See also: abundantly, Syn. มาก, Example: ยาขมปี๋แบบนี้ คงไม่มีใครกล้ากินหรอก, Thai definition: มักใช้ประกอบคำอื่น หมายความว่า ยิ่งกว่าปกติ
พราก[ADV] profusely, See also: abundantly, Syn. พรู, พรั่งพรู, Example: บางคนส่งเสียงหัวเราะทั้งๆ ที่น้ำตาของเขาไหลพราก, Thai definition: อาการที่น้ำตาไหลออกมากๆ
พลั่ง[ADV] abundantly, See also: copiously, Example: ดินแดนแถบนั้นเขียวชอุ่ม มีลำธารน้ำใสไหลพลั่ง เย็นร่มรื่น, Thai definition: หลั่งไหลออกมาไม่ขาดสายด้วยกำลังดัน
พัลลภ[N] confidant, See also: preferred person, preferred friend, personal attendant, henchmen, Syn. คนสนิท, คนโปรด, Thai definition: บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดเป็นที่ชอบพอ
มืดฟ้ามัวดิน[ADV] crowd in huge number of people, See also: gather in great number, over-abundantly, Syn. มากมาย, Ant. น้อย, Example: ผู้คนมาชมงานกันมืดฟ้ามัวดิน, Thai definition: มากมายจนนับไม่ถ้วน
เป็นปี่เป็นขลุ่ย[ADV] harmoniously, See also: concordantly, in perfect harmony, Ant. ขัดแย้ง, Example: ทุกคนในกลุ่มก็ฮือฮามีเรื่องเล่าเรื่องพูดรับกันเป็นปี่เป็นขลุ่ย, Thai definition: ถูกคอกัน, เข้ากันได้ดี
แปร่ง[ADJ] discordant, See also: out of tune, Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด, แปร่งๆ, Example: คนไทยบางคนเห็นว่าฝรั่งที่พูดไทยด้วยเสียงที่แปร่งมีความน่าเอ็นดู, Thai definition: ที่มีสำเนียงผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยจากที่พูดกันเป็นปกติในหมู่คณะ
แปร่งหู[ADJ] discordant, See also: jar on the ears, different from usual, not quite right, out of tune, Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด, แปร่ง, แปร่งๆ, Example: เขาอ่านจดหมายด้วยน้ำเสียงที่แปร่งหู, Thai definition: ที่มีสำเนียงผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยจากที่พูดกันเป็นปกติ
ล้นเหลือ[ADJ] surplus, See also: excess, superabundant, Example: คนที่เคยมีอำนาจและอิทธิพลล้นเหลือระหว่างมีตำแหน่งหน้าที่ทางราชการ พอพ้นตำแหน่งก็จะไม่มีผู้ใดสนใจ, Thai definition: มากมายเหลือล้น
ลูกศิษย์วัด[N] monk's attendant, See also: boy who serves a monk in the monastery, Syn. เด็กวัด, Thai definition: เด็กรับใช้ปรนนิบัติสงฆ์อยู่ตามวัด
อื้อ[ADV] abundant, See also: plentiful, Example: สวนดุสิตโพลล์ชี้ปริญญาตรี-โทตกงานอื้อ
อุ่นหนาฝาคั่ง[ADV] abundantly, See also: grandly, Syn. มากมาย, คับคั่ง, Ant. เบาบาง, เล็กน้อย, Example: รัฐบาลยังคงได้รับแรงศรัทธาจากประชาชนอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง แม้ว่าจะยังไม่มีผลงานอะไรออกมาชัดเจน
อุตดม[ADJ] plentiful, See also: abundant, Syn. มากมาย, บริบูรณ์
อุปัฏฐาก[N] attendant of a monk, Ant. อุปัฏฐายิกา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้อุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุ สามเณร, Notes: (บาลี)
เสียงแตก[V] discordant, See also: disagreeing, Example: แกนนำพรรคร่วมรัฐบาลเกรงว่าหลายๆ พรรคจะเสียงแตกตอนโหวต, Thai definition: ไม่เห็นด้วย, ความเห็นไม่พ้องกัน
ไสว[ADV] profusely, See also: abundantly, copiously, Syn. สะพรั่ง, สล้าง, มาก, Example: ดอกไม้น้อยๆ เบ่งบานไสวไปเต็มท้องทุ่ง, Thai definition: ชูสะพรั่งอยู่ไหวๆ
หน่อเนื้อเชื้อไข[N] offspring, See also: progeny, descendants, Syn. ลูกหลานเหลน, Example: เขาเป็นศิลปินหนุ่ม ผู้ที่มีหน่อเนื้อเชื้อไขทางศิลปะมาจากทั้งฝ่ายบิดาและมารดา, Thai definition: ลูกหลานเหลนเป็นต้นที่สืบสายโลหิต
เดียรดาษ[V] scatter, See also: abound, be abundant, be plentiful, be flooded with, be glutted with, be full of, can be fo, Syn. เกลื่อนกลาด, เกลื่อน, ดื่นดาษ, ดาษเดียร, ดาษดื่น, Example: ข้าวของเดียรดาษตาไปหมด
ตุ้ม[N] bob, See also: knob, pendant, Syn. ลูกตุ้ม, Example: ก่อนจะตกปลาเราต้องเลือกตุ้มให้เหมาะกับสายเบ็ดด้วย, Count unit: ลูก, Thai definition: ของที่มีลักษณะกลมๆ ห้อยลงมา
แตกแยก[V] split up, See also: become divided, be separated, be discordant, be disunited, Syn. แตกสามัคคี, Ant. กลมเกลียว, สามัคคี, สามัคคีกลมเกลียว, Example: เด็กคนนี้อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่รักใคร่กันดี มีศีลธรรม ไม่วิวาท ไม่แตกแยก
ถมถืด[ADV] abundant, See also: plentiful, overwhelming, fully sufficient, ample, much, more than enough, loads of, lots o, Syn. ถมเถ, ถมไป, มาก, มากมายก่ายกอง, Ant. อัตคัดขาดแคลน, Example: ข้าวสารในโกดังมีถมถืดไป ไม่ต้องกลัว, Thai definition: มีมาก, หาไม่ยาก, Notes: (ปาก)
ถมเถ[ADV] abundant, See also: plentiful, loads of, lots of, plenty (of), more than enough, fully sufficient, ample, much, Syn. ถมถืด, ถมไป, มากมายก่ายกอง, มากมาย, Ant. อัตคัดขาดแคลน, Example: ทำไมต้องกังวลขนาดนั้น คนจะช่วยมีถมเถไป, Thai definition: มีมาก, หาไม่ยาก, Notes: (ปาก)
ท่วมท้น[ADV] abundantly, See also: plentifully, Syn. มากมาย, เหลือล้น, เต็มเปี่ยม, ล้นหลาม, เหลือเฟือ, เพียบ, Ant. ขาดแคลน, Example: เขาได้รับการสนับสนุนจากนักศึกษาอย่างท่วมท้น, Thai definition: มากมายเหลือล้น
ระดะ[ADV] abundantly, See also: plentifully, Syn. เกลื่อนกล่น, เกลื่อน, ระดา, เกลื่อนกลาด
ราชนิกุล[N] a member of the royal family, See also: a royal descendant, Syn. ราชสกุล, Thai definition: ตระกูลฝ่ายพระมหากษัตริย์
ชาววัง[N] palace people, See also: palace women, court attendant, Example: ชาววังมักมีฝีมือในการประดิดประดอยอาหารให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น, Count unit: คน, Thai definition: พวกผู้หญิงที่อยู่ในวัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsara) EN: freelance   FR: indépendant [m]
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring   FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
เบี้ยล่าง[n.] (bīalāng) EN: disadvantage ; underdog   FR: celui que l'on donne perdant
บริกร[n.] (børikøn) EN: attendant ; waiter ; serveur   FR: serveur [m] ; garçon [m]
บุตรหลาน[n.] (butlān) EN: descendant ; lineage   
ช่างคิด[adj.] (chang khit) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever   FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion   FR: lignée [f] ; famille [f] ; sang [m] ; descendance [m]
ชุก[adj.] (chuk) EN: abundant ; plentiful ; ample   FR: abondant ; copieux
ชุม[v.] (chum) EN: teem ; abound ; be plentiful ; be abundant ; be ample   FR: foisonner ; abonder ; regorger (de) ; grouiller (de)
ดาษดื่น[adj.] (dātdeūn) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread   FR: abondant ; répandu
ดาษดา[adj.] (dātsadā) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread   FR: abondant ; luxuriant
ดก[adj.] (dok) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; many   FR: abondant ; nombreux ; copieux ; épais ; dense
ดก[adv.] (dok) EN: plentifully ; abundantly   FR: abondamment
โด่ง[adj.] (dong) EN: rising ; ascending ; high   FR: montant ; haut ; ascendant ; élevé
เอกระ[adj.] (ēkkara) EN: independent   FR: indépendant
เอกราช = เอกราชย์[adj.] (ēkkarāt) EN: independent   FR: indépendant ; souverain
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau   FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m]
ฝ่ายจำเลย[n. exp.] (fāi jamloēi) EN: defendant   
ฝืนใจ[adv.] (feūnjai) EN: reluctantly ; unwillingly   FR: à contrecoeur ; à regret ; bon gré mal gré ; à son corps défendant ; contre sa volonté ; contre son gré ; malgré soi ; avec répugnance
ฟุ่มเฟือย[adj.] (fumfeūay) EN: extravagant ; prodigal ; lavish ; abundant ; luxurious ; excessive   FR: prodigue ; abondant ; surabondant ; à profusion ; extravagant
หัวน้ำลง[n.] (hūanāmlong) EN: start of the ebb tide ; turn of the tide   FR: début de la marée descendante [m]
หูตึง[adj.] (hūteung) EN: hard of earing ; stone deaf   FR: malentendant ; dur d'oreille ; dur de la feuille (fam.) ; sourdingue (fam., péj.)
อิสระ[adj.] (itsara) EN: independent ; free ; liberal   FR: indépendant ; libre
จำเลย[n.] (jamloēi) EN: defendant ; plaintiff ; accused   FR: accusé [m] ; prévenu [m]
จำพรรษา[v.] (jamphansā) EN: stay in a Buddhist monastery during the Buddhist Lent ; stay in the Buddhist temple during the rainy season   FR: faire une retraite dans un temple bouddhique pendant la saison des pluies
จางวาง[n.] (jāngwāng) EN: chief of attendants ; head butler in the King's or a prince's household   
จี้[n.] (jī) EN: pendant ; locket ; hanging ornament   FR: médaillon [m] ; pendentif [m]
ก่ายกอง[adj.] (kāikøng) EN: many ; lots of ; plenty ; abundant   
กำลังดู[v. exp.] (kamlang dū) EN: watching   FR: en train de regarder ; occupé à regarder ; regardant
ขจี[adj.] (khajī) EN: verdant ; glossy and green ; dripping green ; shinny green ; verduous   FR: vert clair ; verdâtre ; verdoyant
ข้าหลวงน้อย[n. exp.] (khālūang nøi) EN: personal attendant of princes or nobles   
ขณะ[conj.] (khana) EN: in the meantime ; meantime ; meanwhile ; while   FR: en attendant ; pendant que ; au moment de
ขณะที่[conj.] (khana thī) EN: when ; while ; as ; at the time ; at the moment ; at the instant   FR: au moment où/que/de ; alors que ; comme ; quand ; lorsque ; tandis que ; tant que ; pendant que
เข้ากัน[v.] (khaokan) EN: conform ; correspond ; match   FR: être compatible ; être concordant ; être conforme
คาราคาซัง[adj.] (khārākhāsang) EN: unfinished ; undone ; pending ; be incomplete   FR: inachévé ; en suspens ; pendant
ขี้เหนียว[adj.] (khīnīo) EN: stingy ; miserly ; mean   FR: radin ; avare ; rapiat (fam.) ; chiche (vx) ; pingre (péj.) ; parcimonieux ; économe ; regardant ; avaricieux (litt.)
เขียว[adj.] (khīo) EN: green ; verdant   FR: vert ; verdâtre
เขียวชอุ่ม[v. exp.] (khīo cha-um) EN: be verdant ; be green ; be fresh ; be grassy ; be leafy   
เขียวขจี[adj.] (khīo khajī) EN: verdant   
ขี้แพ้ชวนตี[v. exp.] (khīphaē chūan tī) EN: quarrelsome after defeat ; being a bad loser   FR: être mauvais perdant
ขี้ตระหนี่[adj.] (khītranī) EN: stingy ; miserly   FR: radin ; avare ; rapiat (fam.) ; chiche (vx) ; pingre (péj.) ; parcimonieux ; économe ; regardant ; avaricieux (litt.)
คนชั้นหลาน[n. exp.] (khon chan lān) EN: descendant   
คนชั้นหลัง[n. exp.] (khon chan lang) EN: descendant   
คนชั้นลูก[n. exp.] (khon chan lūk) EN: descendant   
คนช่วย[n.] (khonchūay) EN: assistant   FR: assistant [m] ; assistante [f] ; adjoint [m] ; adjointe [f] ; aidant [m] (vx)
คนหูหนวก[n.] (khon hūnūak) EN: deaf person ; deaf   FR: sourd [m] ; sourde [f] ; malentendant [m] ; malentendante [f]
คนโปรด[n. exp.] (khon prōt) EN: confidant ; favorite ; pet   
กลางคืน[adv.] (klāngkheūn) EN: at night ; during the night ; in the deep of night ; nocturnal   FR: durant la nuit ; pendant la nuit ; de nuit ; la nuit ; nuitamment ; nocturne
กลางวัน[adv.] (klāngwan) EN: in the daytime ; during de day ; during daylight   FR: pendant la journée ; de jour ; diurne
กลไกการตรวจสอบอิสระ[n. exp.] (konkai kān trūatsøp itsara) EN: independant auditing mechanism   

CMU English Pronouncing Dictionary
DANT    D AE1 N T
DANTE    D AA1 N T EY0
RADANT    R AA1 D AH0 N T
DANTIN    D AE1 N T IH2 N
DANTON    D AE1 N T AH0 N
DANTONI    D AA0 N T OW1 N IY0
DANTE'S    D AE1 N T IY0 Z
VERDANT    V ER1 D AH0 N T
MORDANT    M AO1 R D AH0 N T
ANDANTE    AA0 N D AA1 N T EY0
OXIDANT    AA1 K S AH0 D AH0 N T
PENDANT    P EH1 N D AH0 N T
DANTRELL    D AE2 N T R EH1 L
DANTONIO    D AE2 N T OW1 N IY0 OW0
DANTUONO    D AA0 N T W OW1 N OW0
OXIDANTS    AA1 K S AH0 D AH0 N T S
PEDANTIC    P AH0 D AE1 N T IH0 K
PEDANTRY    P EH1 D AH0 N T R IY0
DANTZLER    D AE1 N T S L ER0
ABUNDANT    AH0 B AH1 N D AH0 N T
ATTENDANT    AH0 T EH1 N D AH0 N T
DEFENDANT    D AH0 F EH1 N D AH0 N T
ASCENDANT    AH0 S EH1 N D AH0 N T
REDUNDANT    R AH0 D AH1 N D AH0 N T
RETARDANT    R IY0 T AA1 R D AH0 N T
CONFIDANT    K AA1 N F AH0 D AA2 N T
RHODANTHE    R OW2 D AE1 N TH
ANDANTINO    AA2 N D AA2 N T IY1 N OW0
ATTENDANTS    AH0 T EH1 N D AH0 N T S
ABUNDANTLY    AH0 B AH1 N D AH0 N T L IY0
CONFIDANTS    K AA1 N F AH0 D AE2 N T S
DISCORDANT    D IH2 S K AO1 R D AH0 N T
MERCADANTE    M ER0 K AA0 D AA1 N T IY0
CONFIDANTE    K AA1 N F AH0 D AE2 N T
COMMANDANT    K AA2 M AH0 N D AA1 N T
DESCENDANT    D AH0 S EH1 N D AH0 N T
COMANDANTE    K OW2 M AH0 N D AA1 N T EY0
DEFENDANTS    D AH0 F EH1 N D AH0 N T S
COMANDANTES    K OW2 M AH0 N D AA1 N T EH0 Z
ATTENDANTS'    AH0 T EH1 N D AH0 N T S
DEFENDANT'S    D AH0 F EH1 N D AH0 N T S
ANTIOXIDANT    AE2 N T IY0 AA1 K S AH0 D AH0 N T
DEFENDANTS'    D AH0 F EH1 N D AH0 N T S
MACRODANTIN    M AE2 K R OW0 D AE1 N T AH0 N
DESCENDANTS    D AH0 S EH1 N D AH0 N T S
DESCENDANTS    D AH0 S EH1 N AH0 N T S
ANTIOXIDANTS    AE2 N T IY0 AA1 K S AH0 D AH0 N T S
SUPERINTENDANT    S UW2 P ER0 AH0 N T EH1 N D AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Dante    (n) (d aa1 n t ei)
pedant    (n) (p e1 d n t)
andante    (n) (a1 n d a1 n t ii)
fondant    (n) (f o1 n d @ n t)
mordant    (j) (m oo1 d n t)
pedants    (n) (p e1 d n t s)
pendant    (n) (p e1 n d @ n t)
verdant    (j) (v @@1 d n t)
abundant    (j) (@1 b uh1 n d @ n t)
andantes    (n) (a1 n d a1 n t i z)
fondants    (n) (f o1 n d @ n t s)
pedantic    (j) (p i1 d a1 n t i k)
pedantry    (n) (p e1 d n t r ii)
pendants    (n) (p e1 n d @ n t s)
ascendant    (n) (@1 s e1 n d @ n t)
attendant    (n) (@1 t e1 n d @ n t)
confidant    (n) (k o2 n f i d a1 n t)
defendant    (n) (d i1 f e1 n d @ n t)
dependant    (n) (d i1 p e1 n d @ n t)
redundant    (j) (r i1 d uh1 n d @ n t)
abundantly    (a) (@1 b uh1 n d @ n t l ii)
ascendants    (n) (@1 s e1 n d @ n t s)
attendants    (n) (@1 t e1 n d @ n t s)
commandant    (n) (k o2 m @ n d a1 n t)
concordant    (j) (k @1 n k oo1 d @ n t)
confidants    (n) (k o2 n f i d a1 n t s)
defendants    (n) (d i1 f e1 n d @ n t s)
dependants    (n) (d i1 p e1 n d @ n t s)
descendant    (n) (d i1 s e1 n d @ n t)
discordant    (j) (d i1 s k oo1 d @ n t)
pedantries    (n) (p e1 d n t r i z)
Macrodantin    (n) (m a1 k r ou d a1 n t i n)
commandants    (n) (k o2 m @ n d a1 n t s)
descendants    (n) (d i1 s e1 n d @ n t s)
discordantly    (a) (d i1 s k oo1 d @ n t l ii)
overabundant    (j) (ou2 v @ r @ b uh1 n d @ n t)
pedantically    (a) (p i1 d a1 n t i k l ii)
superabundant    (j) (s uu2 p @ r @ b uh1 n d @ n t)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
団体[だんたい, dantai] Thai: องค์กร English: organization
団体[だんたい, dantai] Thai: สมาคม English: association

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abhängige {m,f}; Abhängiger | Abhängigen {pl}dependant; dependent | dependents [Add to Longdo]
Abkömmling {m}descendant; descendent [Add to Longdo]
Angehörige {m,f}; Angehöriger; Familienangehörige {m,f}; Familienangehöriger; Familienmitglied {n} | Angehörigen {pl}dependant | dependents [Add to Longdo]
Angeklagte {m,f}; Angeklagteraccused; defendant [Add to Longdo]
Arbeitskräfte {pl} | Arbeitskräfte abbauen | Arbeitskräfte freisetzen | freigesetzte Arbeitskräftemanpower | to cut down on manpower | to make someone redundant | redundant workers [Add to Longdo]
Aufseher {m}; Wächter {m} | Aufseher {pl}; Wächter {pl}attendant | attendants [Add to Longdo]
Bademeister {m}bath attendant; pool attendant [Add to Longdo]
Badewärter {m}bath attendant [Add to Longdo]
Bandantenne {f}band aerial [Add to Longdo]
Bandantrieb {m}tape drive [Add to Longdo]
Bedienstete {m,f}; Bediensteterattendant [Add to Longdo]
Bedienstete {m,f}; Bediensteterdependant [Add to Longdo]
Begleiter {m} | Begleiter {pl}attendant | attendants [Add to Longdo]
Begleitumstände {pl}attendant circumstances; surrounding circumstances [Add to Longdo]
Beizmittel {n}mordant [Add to Longdo]
Beklagte {m,f}; Beklagter; Angeklagte {m,f}; Angeklagterdefendant [Add to Longdo]
Bremse {f} | Bremsen {pl}retardant | retardants [Add to Longdo]
Diener {m}attendant; attender [Add to Longdo]
Erdantenne {f}ground aerial [Add to Longdo]
Familienmitglied {n}family member; dependant [Add to Longdo]
Fondant {m}; aromatisierte Zuckermasse {f} [cook.]fudge [Add to Longdo]
Garderobenfrau {m}cloakroom attendant; checkroom attendant [Am.] [Add to Longdo]
Hemmstoff {m}retardant [Add to Longdo]
Hinterbliebene {m,f}; Hinterbliebenersurviving dependant [Add to Longdo]
Hinterradantrieb {m} | Hinterradantriebe {pl}rear wheel drive | the rear wheel drives [Add to Longdo]
Intendant {m}intendant [Add to Longdo]
Klient {m}; Mandant {m} | Klienten {pl}; Mandanten {pl}client | clients [Add to Longdo]
Knappe {m} (eines Ritters) [hist.]squire; knight's attendant [Add to Longdo]
Kommandant {m}commandant [Add to Longdo]
Magnetbandantrieb {m}capstan drive [Add to Longdo]
Mitbeklagte {m,f}; Mitbeklagter; Mitangeklagte {m,f}; Mitangeklagtercodefendant; co defendant [Add to Longdo]
Nachkomme {m}; Abkomme {m}; Nachfahre {m} | Nachkommen {pl}; Abkommen {pl}; Nachfahren {pl}descendant; descendent | descendants; descendents [Add to Longdo]
Nebenkosten {pl}attendant expenses [Add to Longdo]
Oxidationsmittel {n}; Oxydationsmittel {n} [chem.]oxidant; oxidizer [Add to Longdo]
Pedant {m} | Pedanten {pl}pedant | pedants [Add to Longdo]
Pedanterie {f} | Pedanterien {pl}pedantry | pedantries [Add to Longdo]
Pendant {n} (zu)companion piece (to) [Add to Longdo]
Radantrieb {m} | Radantriebe {pl}wheel drive | wheel drives [Add to Longdo]
Reibradantrieb {m}friction wheel drive [Add to Longdo]
Schleifmittel {n} [techn.]abradant; abrading medium [Add to Longdo]
Schmuckanhänger {m}; Anhänger {m}pendant [Add to Longdo]
Schmuckgegenstand {m} | Schmuckanhänger {pl}; Anhänger {pl}trinket | pendants [Add to Longdo]
Schrankenwärter {m}; Schrankenwärterin {f}level-crossing attendant [Br.]; grade-crossing attendant [Am.]; crossing keeper [Add to Longdo]
Sekundant {m}; Sekundantin {f} | Sekundanten {pl}second | seconds [Add to Longdo]
Stadtkommandant {m} | Stadtkommandanten {pl}townmajor | townmajors [Add to Longdo]
Standardantwort {f}stock response [Add to Longdo]
Steuergerät {n}control device; control unit; controller; control pendant [Add to Longdo]
Steuer-Wipp-Hängeschalter {m}rocker-type control pendant [Add to Longdo]
Steward {m}; Flugbegleiter {m}steward; flight attendant [Add to Longdo]
Tankwart {m}filling station attendant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お供;御供[おとも, otomo] (n,vs) (See 供・とも) attendant; companion [Add to Longdo]
お付き;御付き[おつき, otsuki] (n) retainer; attendant; escort [Add to Longdo]
せん断強さ;剪断強さ[せんだんつよさ, sendantsuyosa] (n) shear strength [Add to Longdo]
せん断抵抗角;剪断抵抗角[せんだんていこうかく, sendanteikoukaku] (n) angle of shearing resistance [Add to Longdo]
ふんだん[, fundan] (adj-na,n) plentiful; abundant; lavish [Add to Longdo]
アーダント[, a-danto] (adj-no) ardent [Add to Longdo]
アテンダント[, atendanto] (n) attendant [Add to Longdo]
アンダンテ[, andante] (n) andante (music) (ita [Add to Longdo]
アンダンティーノ[, andantei-no] (n) andantino (ita [Add to Longdo]
アンダンテカンタービレ[, andantekanta-bire] (n,adj-no) andante cantabile (ita [Add to Longdo]
イヤドロップ[, iyadoroppu] (n) eardrop (earring with a pendant) [Add to Longdo]
オキシダント[, okishidanto] (n) oxidant [Add to Longdo]
オキシダント雲[オキシダントぐも, okishidanto gumo] (n) oxidant cloud [Add to Longdo]
キャビンアテンダント[, kyabin'atendanto] (n) cabin attendant [Add to Longdo]
コードペンダント[, ko-dopendanto] (n) cord pendant [Add to Longdo]
スチュワーデス[, suchuwa-desu] (n) stewardess; (female) flight attendant; (P) [Add to Longdo]
スッチー[, succhi-] (n) (abbr) (See スチュワーデス) stewardess; (female) flight attendant [Add to Longdo]
ソトワール[, sotowa-ru] (n) sautoir; long necklace (longer than opera-length), often with an ornament (tassel or pendant) at the end [Add to Longdo]
バチ環[バチカン(P);バチがん, bachikan (P); bachi gan] (n) (1) clasp or ring for attaching a pendant to a chain; (2) (バチカン only) Vatican; (P) [Add to Longdo]
パーシ人[パーシじん, pa-shi jin] (n) Parsee; Parsi (adherent of Zoroastrianism, esp. descendants of those who fled to India to escape persecution in Persia) [Add to Longdo]
フォンダン[, fondan] (n) fondant (fre [Add to Longdo]
フライトアテンダント[, furaitoatendanto] (n) flight attendant [Add to Longdo]
フル冗長[フルじょうちょう, furu jouchou] (n) {comp} fully redundant [Add to Longdo]
ペダンチズム[, pedanchizumu] (n) pedantism (fre [Add to Longdo]
ペダンチック[, pedanchikku] (adj-na,n) pedantic [Add to Longdo]
ペダント[, pedanto] (n) pedant [Add to Longdo]
ペダントリー[, pedantori-] (n) pedantry [Add to Longdo]
ペンダント[, pendanto] (n) pendant; (P) [Add to Longdo]
ペンダントトップ[, pendantotoppu] (n) combination of pendant and chain attachment [Add to Longdo]
メイト系[メイトけい, meito kei] (n) {comp} mate system; redundant system [Add to Longdo]
レセプションアテンダント[, resepushon'atendanto] (n) (See レセプタント) woman paid to accompany men at various events (wasei [Add to Longdo]
愛国団体[あいこくだんたい, aikokudantai] (n) patriotic group or organization (organisation) [Add to Longdo]
旭日昇天[きょくじつしょうてん, kyokujitsushouten] (n) full of vigor and vitality (like the rising sun) (vigour); being in the ascendant [Add to Longdo]
圧力団体[あつりょくだんたい, atsuryokudantai] (n) pressure group; lobby [Add to Longdo]
胤裔[いんえい, in'ei] (n) (arch) successor; descendant [Add to Longdo]
右翼団体[うよくだんたい, uyokudantai] (n) right-wing organization (clique) (organisation) [Add to Longdo]
駅員[えきいん, ekiin] (n) station attendant; (P) [Add to Longdo]
横断的データ[おうだんてきデータ, oudanteki de-ta] (n) (ant [Add to Longdo]
王統[おうとう, outou] (n) royal line; royal descendants [Add to Longdo]
屋上架屋[おくじょうかおく, okujoukaoku] (n) (See 屋上屋を架す) gilding the lily; adding redundant things [Add to Longdo]
下位グループ[かいグループ, kai guru-pu] (n) {comp} descendant [Add to Longdo]
[とぎ, togi] (n) nursing; nurse; attending; attendant; entertainer [Add to Longdo]
家従[かじゅう, kajuu] (n) steward; butler; attendant [Add to Longdo]
火水[ひみず, himizu] (n) (as discordant as) fire and water [Add to Longdo]
花簪;花かんざし[はなかんざし;ハナカンザシ, hanakanzashi ; hanakanzashi] (n) (1) (はなかんざし only) artificial hairpin with ornamental flowers; (2) (uk) chamomile sunray (Rhodanthe anthemoides) [Add to Longdo]
会葬者[かいそうしゃ, kaisousha] (n) attendants at a funeral; mourners [Add to Longdo]
懐刀[ふところがたな, futokorogatana] (n) confidant; right-hand man; dagger [Add to Longdo]
外郭団体[がいかくだんたい, gaikakudantai] (n) auxiliary organization; auxiliary organisation; (P) [Add to Longdo]
各団体[かくだんたい, kakudantai] (n) each group [Add to Longdo]
核弾頭[かくだんとう, kakudantou] (n) nuclear warhead; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丹徒[Dān tú, ㄉㄢ ㄊㄨˊ, ] (N) Dantu (place in Jiangsu) [Add to Longdo]
乘务员[chéng wù yuán, ㄔㄥˊ ˋ ㄩㄢˊ, / ] attendant on an airplane, train, boat etc [Add to Longdo]
但丁[Dàn dīng, ㄉㄢˋ ㄉㄧㄥ, ] Dante Alighieri [Add to Longdo]
侍者[shì zhě, ㄕˋ ㄓㄜˇ, ] attendant; waiter [Add to Longdo]
传人[chuán rén, ㄔㄨㄢˊ ㄖㄣˊ, / ] to teach; to impart; a disciple; descendant [Add to Longdo]
傧相[bīn xiàng, ㄅㄧㄣ ㄒㄧㄤˋ, / ] attendant of the bride or bridegroom at a wedding [Add to Longdo]
充份[chōng fèn, ㄔㄨㄥ ㄈㄣˋ, ] ample; sufficient; abundant; full [Add to Longdo]
充分[chōng fèn, ㄔㄨㄥ ㄈㄣˋ, ] full; abundant [Add to Longdo]
充畅[chōng chàng, ㄔㄨㄥ ㄔㄤˋ, / ] abundant and fluent; affluent and smooth [Add to Longdo]
充沛[chōng pèi, ㄔㄨㄥ ㄆㄟˋ, ] abundant; plentiful; vigorous [Add to Longdo]
充盈[chōng yíng, ㄔㄨㄥ ˊ, ] abundant; plentiful [Add to Longdo]
充足[chōng zú, ㄔㄨㄥ ㄗㄨˊ, ] adequate; sufficient; abundant [Add to Longdo]
两造[liǎng zào, ㄌㄧㄤˇ ㄗㄠˋ, / ] both parties (to a lawsuit); plaintiff and defendant [Add to Longdo]
冗余[rǒng yú, ㄖㄨㄥˇ ㄩˊ, / ] redundancy; redundant [Add to Longdo]
出席者[chū xí zhě, ㄔㄨ ㄒㄧˊ ㄓㄜˇ, ] attendant [Add to Longdo]
分封[fēn fēng, ㄈㄣ ㄈㄥ, ] to divide and confer (property on one's descendants) [Add to Longdo]
列车员[liè chē yuán, ㄌㄧㄝˋ ㄔㄜ ㄩㄢˊ, / ] train attendant [Add to Longdo]
反坐[fǎn zuò, ㄈㄢˇ ㄗㄨㄛˋ, ] to sentence the accuser (and free the falsely accused defendant) [Add to Longdo]
吊坠[diào zhuì, ㄉㄧㄠˋ ㄓㄨㄟˋ, / ] a pendant (jewelry) [Add to Longdo]
唱反调[chàng fǎn diào, ㄔㄤˋ ㄈㄢˇ ㄉㄧㄠˋ, / 調] to sing an opposite tune; to contradict; to express an opposing view; to strike a discordant note [Add to Longdo]
四大天王[sì dà tiān wáng, ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄊㄧㄢ ㄨㄤˊ, ] the four heavenly kings (Sanskrit vajra); the four guardians or warrior attendants of Buddha [Add to Longdo]
外孙[wài sūn, ㄨㄞˋ ㄙㄨㄣ, / ] daughter's son; grandson; descendant via the female line [Add to Longdo]
夫子[fū zǐ, ㄈㄨ ㄗˇ, ] Master; (old form of address for teachers, scholars); pedant [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] abundant; graceful [Add to Longdo]
[sūn, ㄙㄨㄣ, / ] grandson; descendant; surname Sun [Add to Longdo]
宗圣侯[Zōng shèng hóu, ㄗㄨㄥ ㄕㄥˋ ㄏㄡˊ, / ] hereditary title bestowed on Confucius' descendants [Add to Longdo]
宗圣公[Zōng Shèng gōng, ㄗㄨㄥ ㄕㄥˋ ㄍㄨㄥ, / ] hereditary title bestowed on Confucius' descendants [Add to Longdo]
[kāng, ㄎㄤ, ] healthy; peaceful; abundant; surname Kang; see also 糠 [Add to Longdo]
后裔[hòu yì, ㄏㄡˋ ㄧˋ, / ] descendant [Add to Longdo]
得道多助[dé dào duō zhù, ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄉㄨㄛ ㄓㄨˋ, ] a just cause enjoys abundant support (成语 saw); those upholding justice will find help all around [Add to Longdo]
抗氧化剂[kàng yǎng huà jì, ㄎㄤˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧˋ, / ] antioxidant [Add to Longdo]
支与流裔[zhī yǔ liú yì, ㄓ ㄩˇ ㄌㄧㄡˊ ㄧˋ, / ] lit. branches and descendants; of a similar kind; related [Add to Longdo]
方兴未艾[fāng xīng wèi ài, ㄈㄤ ㄒㄧㄥ ㄨㄟˋ ㄞˋ, / ] currently flourishing; rapidly expanding; in the ascendant; still growing strong [Add to Longdo]
[kūn, ㄎㄨㄣ, ] descendant; elder brother [Add to Longdo]
昭然若揭[zhāo rán ruò jiē, ㄓㄠ ㄖㄢˊ ㄖㄨㄛˋ ㄐㄧㄝ, ] abundantly clear [Add to Longdo]
[kūn, ㄎㄨㄣ, ] descendant; elder brother [Add to Longdo]
书呆子[shū dāi zi, ㄕㄨ ㄉㄞ ㄗ˙, / ] pedant; bookish fool [Add to Longdo]
服务员[fú wù yuán, ㄈㄨˊ ˋ ㄩㄢˊ, / ] waiter; waitress; attendant; customer service personnel [Add to Longdo]
氧化剂[yǎng huà jì, ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧˋ, / ] oxidant; oxidizing agent [Add to Longdo]
[pèi, ㄆㄟˋ, ] copious; abundant [Add to Longdo]
[xǔ, ㄒㄩˇ, ] abundant; bright; strain spirits [Add to Longdo]
满满登登[mǎn mǎn dēng dēng, ㄇㄢˇ ㄇㄢˇ ㄉㄥ ㄉㄥ, / 滿滿] ample; extremely abundant [Add to Longdo]
炎黄子孙[Yán huáng zǐ sūn, ㄧㄢˊ ㄏㄨㄤˊ ㄗˇ ㄙㄨㄣ, / ] descendants of the Fiery Emperor and Yellow Emperor; Chinese people [Add to Longdo]
烦琐[fán suǒ, ㄈㄢˊ ㄙㄨㄛˇ, / ] tedious; convoluted; fiddly; pedantic [Add to Longdo]
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] onomat. ting-a-ling (in compounds such as 玎玲 or 玲瓏|玲珑); tinkling of gem-pendants [Add to Longdo]
[héng, ㄏㄥˊ, ] top gem of pendant from girdle [Add to Longdo]
[láng, ㄌㄤˊ, ] (gem); tinkling of pendants [Add to Longdo]
[láng, ㄌㄤˊ, / ] (gem); tinkling of pendants [Add to Longdo]
[cōng, ㄘㄨㄥ, ] tinkling of jade pendants [Add to Longdo]
[zǎo, ㄗㄠˇ, ] pendant of pearls on coronet [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フル冗長[フルじょうちょう, furu jouchou] fully redundant [Add to Longdo]
メイト系[メイトけい, meito kei] mate system, redundant system [Add to Longdo]
下位グループ[かいグループ, kai guru-pu] descendant [Add to Longdo]
完全冗長[かんせんじょうちょう, kansenjouchou] fully redundant [Add to Longdo]
完全冗長システム[かんせんじょうちょうシステム, kansenjouchou shisutemu] fully redundant system [Add to Longdo]
子孫構造体[しそんこうぞうたい, shisonkouzoutai] descendant structure [Add to Longdo]
冗長[じょうちょう, jouchou] verbose (an), redundant, prolix [Add to Longdo]
冗長化[じょうちょうか, jouchouka] duplication, to make redundant [Add to Longdo]
冗長構成[じょうちょうこうせい, jouchoukousei] redundant configuration [Add to Longdo]
冗長電源[じゅうちょうでんげん, juuchoudengen] redundant power supply [Add to Longdo]
団体著者[だんたいちょしゃ, dantaichosha] corporate author [Add to Longdo]
中断点[ちゅうだんてん, chuudanten] breakpoint [Add to Longdo]
標準化団体[ひょうじゅんかだんたい, hyoujunkadantai] standards organization, standards body [Add to Longdo]
独断的に[どくだんてきに, dokudantekini] arbitrarily [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
団体[だんたい, dantai] Gruppe [Add to Longdo]
団体旅行[だんたいりょこう, dantairyokou] Gruppenreise [Add to Longdo]
外郭団体[がいかくだんたい, gaikakudantai] Hilfsorgan [Add to Longdo]
暖冬[だんとう, dantou] warmer_Winter, milder_Winter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top