ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consonant

K AA1 N S AH0 N AH0 N T   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consonant-, *consonant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consonant[ADJ] ที่สอดคล้องกลมกลืน, Syn. in accord, in harmony
consonantal[ADJ] ที่ทำหน้าที่เป็นพยัญชนะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consonant(คอน'ซะเนินทฺ) n. เสียงพยัญชนะ. adj. สอดคล้องกัน,เข้ากันได้,ประสานกัน (เสียง), Syn. concordant, See also: consonantal adj. -Conf. vowel
inconsonant(อินคอน' ซะเนินทฺ) adj. ไม่สอดคล้องกัน,ไม่ประสานกัน, See also: inconso- nance n. inconsonantly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
consonant(adj) ที่เข้ากัน,ที่คล้องจองกัน,ที่สอดคล้อง
consonant(n) ตัวอักษร,ตัวพยัญชนะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
consonantพยัญชนะ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consonantsพยัญชนะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His English is very good. You hit the consonants a tad hard, though.ภาษาอังกฤษของคุณดีมาก คุณตีเสียงพยัญชนะได้แตก Shutter Island (2010)
If the first letter of the message is a consonant, Then what follows is the mirrored truth.อักษรตัวแรกทำหน้าที่เป้นพยัญชนะที่คุณสามารถเห็นข้อความที่แท้จริงได้ในกระจก Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consonantI think it might be of use if you could add how to output the diphthongs (with small ya yu yo) and geminate consonants (with small tsu).
consonantIt is likely that these two consonants are in complementary distribution.
consonantIt seems appropriate to apply these rules to the voiceless consonants.
consonantMidori sometimes drops consonants.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พยัญชนะ[N] consonant, Syn. ตัวอักษร, ตัวหนังสือ, Example: ในระบบคอมพิวเตอร์ มนุษย์จะติดต่อสื่อสารกันโดยใช้ข้อมูลที่ประกอบไปด้วยพยัญชนะ ได้แก่ A-Z และตัวเลขตั้งแต่ 0-9, Count unit: ตัว, Thai definition: ตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงพยัญชนะ, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
รูปพยัญชนะ[N] consonant letter, See also: an alphabet which represents a consonant sound, Thai definition: ตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงพยัญชนะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรควบ[n. exp.] (aksøn khūap) EN: consonant cluster ; compound consonants   FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
อักษรกลาง[n. exp.] (aksøn klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรสามหมู่[n. exp.] (aksøn sām mū) FR: les trois classes de consonnes [fpl] ; les trois classes consonantiques [fpl]
อักษรเสียงกลาง[n. exp.] (aksøn sīeng klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงสูง[n. exp.] (aksøn sīeng sūng) EN: high-level consonant ; high-class letter   FR: consonne haute [f]
อักษรเสียงต่ำ[n. exp.] (aksøn sīeng tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
อักษรสูง[n. exp.] (aksøn sūng) EN: high-level consonant ; high-class letter   FR: consonne haute [f]
อักษรต่ำ[n. exp.] (aksøn tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
การันต์ (–์)[X] (kāran) EN: [mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute]   FR: [symbole de consonne muette]
ไม้ทัณฑฆาต[X] (māithanthakhāt) EN: [mark indicating a silent final consonant]   FR: [symbole indiquant une consonne finale muette]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSONANT    K AA1 N S AH0 N AH0 N T
CONSONANTS    K AA1 N S AH0 N AH0 N T S
CONSONANTAL    K AA2 N S AH0 N AA1 N T AH0 L
CONSONANTAL    K AA2 N S AH0 N AA1 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consonant    (n) kˈɒnsənənt (k o1 n s @ n @ n t)
consonants    (n) kˈɒnsənənts (k o1 n s @ n @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
声母[shēng mǔ, ㄕㄥ ㄇㄨˇ, / ] consonant; the initial consonant (of a Chinese syllable), #44,756 [Add to Longdo]
辅音[fǔ yīn, ㄈㄨˇ , / ] consonant, #62,205 [Add to Longdo]
子音[zǐ yīn, ㄗˇ , ] consonant, #131,939 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konsonant {m}; Mitlaut {m} | Konsonanten {pl}; Mitlaute {pl}consonant | consonants [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンソナント[, konsonanto] (n) consonant [Add to Longdo]
韻尾[いんび, inbi] (n) yunwei (secondary vowel or consonant following the primary vowel of a Chinese character) [Add to Longdo]
音節主音的子音[おんせつしゅおんてきしいん, onsetsushuontekishiin] (n) syllabic consonant [Add to Longdo]
開口音[かいこうおん, kaikouon] (n) (1) (of Chinese) pronunciation of kanji without a medial between the initial consonant and center vowel; (2) (of Japanese) the long "o" vowel arising from combination of the "a" and "u" sounds [Add to Longdo]
口音[こうおん, kouon] (n) oral consonant [Add to Longdo]
合口音[ごうこうおん, goukouon] (n) (1) (of Chinese) pronunciation of kanji with a medial between the initial consonant and center vowel; (2) (of Japanese) the long "o" vowel arising from combination of the "o" and "u" or "e" and "u" sounds [Add to Longdo]
三十六字母[さんじゅうろくじぼ, sanjuurokujibo] (n) 36 Initials (system for transcribing initial consonants of Middle Chinese) [Add to Longdo]
子音[しいん, shiin] (n,adj-no) {ling} consonant [Add to Longdo]
子音群[しいんぐん, shiingun] (n) consonant cluster [Add to Longdo]
子音性[しいんせい, shiinsei] (n) consonantal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consonant \Con"so*nant\, n. [L. consonans, -antis.]
   An articulate sound which in utterance is usually combined
   and sounded with an open sound called a vowel; a member of
   the spoken alphabet other than a vowel; also, a letter or
   character representing such a sound.
   [1913 Webster]
 
   Note: Consonants are divided into various classes, as mutes,
      spirants, sibilants, nasals, semivowels, etc. All of
      them are sounds uttered through a closer position of
      the organs than that of a vowel proper, although the
      most open of them, as the semivowels and nasals, are
      capable of being used as if vowels, and forming
      syllables with other closer consonants, as in the
      English feeble (-b'l), taken (-k'n). All the consonants
      excepting the mutes may be indefinitely, prolonged in
      utterance without the help of a vowel, and even the
      mutes may be produced with an aspirate instead of a
      vocal explosion. Vowels and consonants may be regarded
      as the two poles in the scale of sounds produced by
      gradual approximation of the organ, of speech from the
      most open to the closest positions, the vowel being
      more open, the consonant closer; but there is a
      territory between them where the sounds produced
      partake of the qualities of both.
      [1913 Webster]
 
   Note: "A consonant is the result of audible friction,
      squeezing, or stopping of the breath in some part of
      the mouth (or occasionally of the throath.) The main
      distinction between vowels and consonants is, that
      while in the former the mouth configuration merely
      modifies the vocalized breath, which is therefore an
      essential element of the vowels, in consonants the
      narrowing or stopping of the oral passage is the
      foundation of the sound, and the state of the glottis
      is something secondary." --H. Sweet.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consonant \Con"so*nant\, a. [L. consonans, -antis; p. pr. of
   consonare to sound at the same time, agree; con- + sonare to
   sound: cf. F. consonnant. See {Sound} to make a noise.]
   1. Having agreement; congruous; consistent; according; --
    usually followed by with or to.
    [1913 Webster]
 
       Each one pretends that his opinion . . . is
       consonant to the words there used.  --Bp.
                          Beveridge.
    [1913 Webster]
 
       That where much is given there shall be much
       required is a thing consonant with natural equity.
                          --Dr. H. More.
    [1913 Webster]
 
   2. Having like sounds.
    [1913 Webster]
 
       Consonant words and syllables.    --Howell.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) harmonizing together; accordant; as, consonant
    tones, consonant chords.
    [1913 Webster]
 
   4. Of or pertaining to consonants; made up of, or containing
    many, consonants.
    [1913 Webster]
 
       No Russian whose dissonant consonant name
       Almost shatters to fragments the trumpet of fame.
                          --T. Moore.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consonant
   adj 1: involving or characterized by harmony [syn: {consonant},
       {harmonic}, {harmonical}, {harmonized}, {harmonised}]
   2: in keeping; "salaries agreeable with current trends"; "plans
     conformable with your wishes"; "expressed views concordant
     with his background" [syn: {accordant}, {agreeable},
     {conformable}, {consonant}, {concordant}]
   n 1: a speech sound that is not a vowel [ant: {vowel}, {vowel
      sound}]
   2: a letter of the alphabet standing for a spoken consonant

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 consonant /kɔnsonɑnt/
  consonant

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top