ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abound

AH0 B AW1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abound-, *abound*, aboun
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abound(vi) มากมาย, See also: ชุม, ชุก, ชุกชุม, หนาแน่น, ดาษดื่น, อุดม, อุดมสมบูรณ์, Syn. be plentiful, overflow
abound in(phrv) มีมากมาย, See also: มีเยอะแยะ, เต็มไปด้วย, อุดมไปด้วย, Syn. teem in
abound with(phrv) เต็มไปด้วย, Syn. abound in, swarm with, teem with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abound(อะเบาดฺ') adj. อุดมสมบูรณ์, ดาดดื่น, มีมาก -aboundingly adv., Syn. teeming

English-Thai: Nontri Dictionary
abound(vi) มาก, อุดมสมบูรณ์, ดกดื่น, ดาษดื่น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Theories abound as to why, but I'm pretty sure she's just incapable of human interaction.อาจจะมีทฤษดีว่าทำไม แต่ฉันก็แน่ใจว่าพี่นะ ไม่มีความสามารถ ในการคุยกับมนุษย์โลก 10 Things I Hate About You (1999)
Now rumors abounds that more than ovidiusตอนนี้มีข่าวหนาหูว่า/Nไม่เพียงแต่โอวิเดียส Delicate Things (2010)
Trouble abounds in your fair state.มีปัญหามากมายเกิดขึ้น ภายใต้พื้นที่การดูแลของคุณ Bad Blood (2010)
Theories abound about how time works, in the Universe and in our minds.ทฤษฎีมากเกี่ยวกับวิธีการที่เวลา ทำงาน ในจักรวาลและในจิตใจของเรา Does Time Really Exist? (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aboundAmerica abounds in oil.
aboundArabia abounds in oil.
aboundBirds abound in the woods.
aboundCanada abounds in timber.
aboundCows abound on that farm.
aboundDiscontent abounds in the world.
aboundElephants abound here.
aboundEnglish abounds in idioms.
aboundEnglish is a language abounding in idiomatic expressions.
aboundFish abound in this lake.
aboundFish abound in this river.
aboundFish abounds in the ocean.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลื่อนกล่น(adv) aboundingly, See also: fully, widely (spread), gluttingly, Syn. เกลื่อนกลาด, เกลื่อน, Example: วัตถุพยานแห่งอิทธิพลญี่ปุ่นที่มีต่อชีวิตของคนไทยมีอยู่เกลื่อนกล่นอยู่ตามขอบถนนหนทาง เช่น ป้ายโฆษณาสินค้า ตามชะง่อนหินผาและแผ่นป้าย
เดียรดาษ(v) scatter, See also: abound, be abundant, be plentiful, be flooded with, be glutted with, be full of, can be fo, Syn. เกลื่อนกลาด, เกลื่อน, ดื่นดาษ, ดาษเดียร, ดาษดื่น, Example: ข้าวของเดียรดาษตาไปหมด
ตกคลัก(v) be stranded together in mass, See also: abound, be crowded in a small space, Syn. รวมกัน, Example: ปลาเล็กๆ ตกคลักอยู่ตามแหล่งน้ำขนาดเล็ก, Thai Definition: อาการที่ปลาเป็นต้นมารวมกันอยู่ในบ่อหรือหนองที่น้ำงวด
ชุกชุม(v) abound, See also: be plentiful, be abundant, be ample, Syn. ชุม, มาก, มากมาย, Ant. น้อย, ขาดแคลน, Example: โจรผู้ร้ายชุกชุมหลังจากเศรษฐกิจตกต่ำ
ชุม(v) abound, See also: be plentiful, be abundant, be ample, Syn. ชุกชุม, มากมาย, อุดมสมบูรณ์, คับคั่ง, อุดม, ชุก, ดาษดื่น, Ant. น้อย, Example: ในทะเลของอ่าวไทยมีปลาชุม, Thai Definition: มีมากมาย
ดารดาษ(v) abound, See also: be lavishly common, be found everywhere, be plentiful, teem, be scattered, Syn. ดาดาษ, ดาษ, ดาษดา, เกลื่อนกลาด, มีทั่วไป, มีมาก, Example: คืนนี้ดารดาษด้วยดาว
อุดม(v) abound, See also: be plentiful, be abundant, be ample, be rich, be profuse, Syn. สูงสุด, ยิ่ง, เลิศ, มากมาย, บริบูรณ์, Example: ดินแดนแห่งนี้อุดมไปด้วยผลไม้ที่มีรสชาติดี, Thai Definition: มีมากมาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุดมสมบูรณ์(v) abound, See also: be plentiful, be abundant, be ample, be rich, be profuse, Syn. มากมาย, Example: คนเรารู้จักแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน เพื่อทำให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์ขึ้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุม[chum] (v) EN: teem ; abound ; be plentiful ; be abundant ; be ample  FR: foisonner ; abonder ; regorger (de) ; grouiller (de)
เกลื่อน[kleūoen] (v) EN: fill ; flood ; glut ; congest ; be full of ; abound  FR: inonder
มีมาก[mī māk] (v, exp) EN: abound  FR: abonder ; foisonner
อุดม[udom] (v) EN: abound ; be productive ; be fertile ; be rich ; be plentiful; be abundant ; be ample ; be profuse  FR: abonder ; être riche en

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABOUND AH0 B AW1 N D
ABOUNDS AH0 B AW1 N D Z
ABOUNDED AH0 B AW1 N D IH0 D
ABOUNDING AH0 B AW1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abound (v) ˈəbˈaund (@1 b au1 n d)
abounds (v) ˈəbˈaundz (@1 b au1 n d z)
abounded (v) ˈəbˈaundɪd (@1 b au1 n d i d)
abounding (v) ˈəbˈaundɪŋ (@1 b au1 n d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
恵まれる[めぐまれる, megumareru] (v1, vi) to be blessed with; to be rich in; to abound in; (P) [Add to Longdo]
諸説紛々;諸説紛紛[しょせつふんぷん, shosetsufunpun] (adj-no, adj-t, adv-to) divergent opinions abound; opinion is divided; there are many rumors afloat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abound \A*bound"\, v. i. [imp. & p. p. {Abounded}; p. pr. & vb.
   n. {Abounding}.] [OE. abounden, F. abonder, fr. L. abundare
   to overflow, abound; ab + unda wave. Cf. {Undulate}.]
   1. To be in great plenty; to be very prevalent; to be
    plentiful.
    [1913 Webster]
 
       The wild boar which abounds in some parts of the
       continent of Europe.         --Chambers.
    [1913 Webster]
 
       Where sin abounded grace did much more abound.
                          --Rom. v. 20.
    [1913 Webster]
 
   2. To be copiously supplied; -- followed by in or with.
    [1913 Webster]
 
   {To abound in}, to possess in such abundance as to be
    characterized by.
 
   {To abound with}, to be filled with; to possess in great
    numbers.
    [1913 Webster]
 
       Men abounding in natural courage.   --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       A faithful man shall abound with blessings. --Prov.
                          xxviii. 20.
    [1913 Webster]
 
       It abounds with cabinets of curiosities. --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abound
   v 1: be abundant or plentiful; exist in large quantities
   2: be in a state of movement or action; "The room abounded with
     screaming children"; "The garden bristled with toddlers"
     [syn: {abound}, {burst}, {bristle}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top