ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sequent

S IY1 K W AH0 N T   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sequent-, *sequent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sequent[ADJ] ต่อเนื่องกัน, See also: ติดต่อกัน, ตามลำดับ, ตามมา, เป็นผลที่ตามมา, Syn. chronological, serial, consecutive
sequent[N] ผลลัพธ์ (คำทางการ), See also: ผล, ผลที่ตามมา
sequential[ADJ] ซึ่งต่อเนื่องกัน, See also: ติดต่อกัน, ซึ่งเป็นผลตามมา, Syn. subsequent, later, steady, persistent
sequentially[ADV] อย่างเป็นลำดับ, See also: อย่างติดต่อกัน, Syn. consecutively, respectively

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sequent(ซี'เควินทฺ) adj. ต่อเนื่องกัน,ติดต่อกัน,ตามลำดับ,ตามมา,เป็นผลที่ตามมา n. สิ่งที่ตามมา,ผลลัพธ์,ผล, See also: sequently adv.
sequential(ซีเควน'เชิส) adj. ต่อเนื่องกัน,ติดต่อกัน,ที่ตามมา,เป็นผลลัพธ์,เป็นผลที่สุด, See also: sequentiality n.
sequential access methodวิธีเข้าถึงโดยลำดับใช้ตัวย่อว่า SAM (อ่านว่า แซม) หมายถึง การเข้าถึงหน่วยเก็บข้อมูลหรือสื่อบางชนิด เช่น แถบแม่เหล็ก (tape) ซึ่งจะเก็บข้อมูลไว้ตามลำดับ วิธีที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลขึ้นอยู่กับระยะทางของตำแหน่งของข้อมูลที่บรรจุไว้ในสื่อนั้น หากข้อมูลถูกเก็บอยู่ตอนปลาย กว่าจะเข้าถึงข้อมูล ก็ย่อมจะเสียเวลานานดู random access เปรียบเทียบ
sequential fileแฟ้มลำดับหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่จะเข้าถึงได้ไปตามลำดับ (sequential) สื่อตัวอย่างที่เห็นง่ายก็คือ แถบบันทึกเพลง (tape) กว่าจะเข้าไปถึงเพลงลำดับท้าย ๆ ก็ต้องหมุนผ่านเพลงแรก ๆ ไป ก่อน ต้องรอจนกว่าจะถึงเพลงที่ต้องการ (ตรงข้ามกับ จานเสียงหรือซีดี (CD) ที่เราสามารถเลือกฟังเพลงที่ต้องการได้ทันที)
consequent(คอน'ซะเควินทฺ) adj. เป็นผลเนื่องมาแต่ n. ผลที่ตามมา,ผลที่เกิดขึ้น
consequential(คอนซะเควน'เชิล) adj. เกี่ยวกับผลที่ตามมา,เกี่ยวกับผลลัพธ์,อวดดี,วางท่า, See also: consequentiality n. ดูconsequential consequentialness n. ดูconsequential, Syn. important,eventful
consequently(คอน'ซะเควินทฺลี) adv. ผลที่สุดก็คือ,เพราะฉะนั้น, Syn. hence,therefore -Conf. subsequently
indexed sequential accessวิธีการเข้าถึงลำดับดรรชนีใช้ตัวย่อว่า ISAM (อ่านว่า ไอแซม) เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเก็บข้อมูลอย่างหนึ่ง เพื่อให้สามารถเรียกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง ใช้ในโปรแกรมประเภทคลังข้อมูล
subsequent(ซับ'ซะเควินทฺ) adj. ภายหลัง,ซึ่งตามมา,ต่อมา,ครั้นแล้ว,หลังจากที่,ก็., See also: subsequently adv., Syn. following

English-Thai: Nontri Dictionary
sequent(adj) ซึ่งติดต่อกัน,ตามลำดับ,ซึ่งต่อเนื่องกัน
consequent(adj) เป็นผลลัพธ์,เป็นผลเนื่องมาจาก
consequent(n) ผลที่เกิดขึ้น,ผลสืบเนื่อง
consequential(adj) เกี่ยวกับผลลัพธ์,ที่สืบเนื่องมา,ที่สำคัญ
consequently(adv) เพราะฉะนั้น,ดังนั้น,ผลที่สุดก็คือ
inconsequent(adj) ไม่สมเหตุผล,นอกประเด็น,ไม่ต่อเนื่องกัน
inconsequential(adj) ไม่สมเหตุผล,เล็กน้อย,ไม่สำคัญ
subsequent(adj) ก็,ตามมา,ภายหลัง,หลังจากที่,ครั้นแล้ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sequential accessการเข้าถึงโดยลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sequential access method (SAM)วิธีเข้าถึงโดยลำดับ (แซม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sequential analysisการวิเคราะห์โดยลำดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sequential circuit๑. วงจรเชิงลำดับ๒. วงจรมีความจำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sequential color and memory (SECAM)ระบบโทรทัศน์แบบใช้สัญญาณสีเป็นลำดับและหน่วยความจำ (ซีแคม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sequential controlการควบคุมแบบลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sequential fileแฟ้มลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sequential machineเครื่องเชิงลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sequential processing; serial processingการประมวลผลแบบลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sequential testการทดสอบโดยลำดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sequential structureโครงสร้างแบบลำดับ, โครงสร้างการทำงานแบบเป็นขั้นตอนเพื่อแก้ปัญหาจะทำงานตามคำสั่งที่เขียนไว้ตามลำดับ ตั้งแต่คำสั่งแรก ไปจนถึงคำสั่งสุดท้าย โดยที่คำสั่งในที่นี้อาจเป็นคำสั่งเดี่ยวๆ หรือเป็นคำสั่งเชิงซ้อนที่มีหลายคำสั่งย่อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จึง[X] (jeung) EN: then ; thus ; so ; because ; after that   FR: donc ; ainsi ; alors ; par conséquent ; au juste ; en fait
ก็[adv.] (kø =kǿ) EN: then ; subsequently ; afterwards ; as ; still ; also ; too ; if ; well why not ; well   FR: alors ; aussi ; de même ; dans ce cas ; en conséquence ; par conséquent ; mais ; après tout
แล้วก็[conj.] (laēokø) EN: then ; and then ; and afterwards ; and subsequently ; after that   FR: ensuite ; et puis ; au fait
เงื่อนไขบังคับหลัง[n. exp.] (ngeūoenkhai bangkhap lang) EN: subsequent condition   
ภายหลัง[adv.] (phāilang) EN: later ; afterward ; after ; consequently ; next ; following days ; in later days   FR: à la suite de ; par la suite
เพราะฉะนั้น[X] (phrǿ chanan) EN: for that reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as   FR: par conséquent ; en conséquence (de) ; pour cette raison
เพราะเหตุนี้[X] (phrǿ hēt nī) EN: for this reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as   FR: à cause de ça
สืบเนื่อง[X] (seūpneūang) EN: as a consequence of ; because of ; consequential   
ต่อมา[X] (tømā) EN: after that ; later ; subsequently   FR: ensuite ; plus tard ; après ; par la suite ; postérieurement ; subséquemment
ต้องกัน[adv.] (tǿng kan) EN: accordingly ; agree ; concurringly ; correspondingly ; suitably ; consequently   

CMU English Pronouncing Dictionary
SEQUENT    S IY1 K W AH0 N T
SEQUENTIAL    S AH0 K W EH1 N SH AH0 L
SEQUENTIALLY    S AH0 K W EH1 N SH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sequent    (j) sˈiːkwənt (s ii1 k w @ n t)
sequential    (j) sˈɪkwˈɛnʃl (s i1 k w e1 n sh l)
sequentially    (a) sˈɪkwˈɛnʃəliː (s i1 k w e1 n sh @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
连续译码阶段[lián xù yì mǎ jiē duàn, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄧˋ ㄇㄚˇ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, / ] sequential decoding stage [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sequentialisieren; in eine Reihenfolge bringento sequence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
この結果[このけっか, konokekka] (exp) consequently; as a result [Add to Longdo]
それだから[, soredakara] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence [Add to Longdo]
であるから;であるからして[, dearukara ; dearukarashite] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence [Add to Longdo]
どうでもいい(P);どうだっていい[, doudemoii (P); doudatteii] (exp) inconsequential; indifferent; not worth worrying about; whatever you do is OK; trivial; (P) [Add to Longdo]
シーケンシャル[, shi-kensharu] (adj-na,n) sequential [Add to Longdo]
シーケンシャルアクセス[, shi-kensharuakusesu] (n) {comp} sequential access [Add to Longdo]
シーケンシャルファイル[, shi-kensharufairu] (n) {comp} sequential file [Add to Longdo]
因って;仍って;依って;縁って[よって, yotte] (conj) (uk) therefore; consequently; accordingly; because of [Add to Longdo]
因りて;依りて;仍りて[よりて, yorite] (conj) (arch) (See 因って) as such; for that reason; therefore; consequently [Add to Longdo]
延いて;延て(io)[ひいて, hiite] (adv) (uk) not only ... but also; in addition to; consequently [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
割付け順番[わりつけじゅんばん, waritsukejunban] sequential layout order [Add to Longdo]
索引順アクセス方式[さくいんじゅんアクセスほうしき, sakuinjun akusesu houshiki] Indexed Sequential Access Method, ISAM [Add to Longdo]
索引順次アクセス方式[さくいんじゅんじアクセスほうしき, sakuinjunji akusesu houshiki] Indexed Sequential Access Method, ISAM [Add to Longdo]
索引順編成データセット[さくいんじゅんへんせいデータセット, sakuinjunhensei de-tasetto] indexed sequential data set [Add to Longdo]
自動設定繰返し演算[じどうせっていくりかえしえんざん, jidousetteikurikaeshienzan] iterative operation, automatic sequential operation [Add to Longdo]
順ファイル[じゅんファイル, jun fairu] sequential file [Add to Longdo]
順呼出し[じゅんよびだし, junyobidashi] sequential access [Add to Longdo]
順次[じゅんじ, junji] sequential [Add to Longdo]
順次アクセス[じゅんじアクセス, junji akusesu] sequential access, serial access [Add to Longdo]
順序回路[じゅんじょかいろ, junjokairo] sequential circuit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sequent \Se"quent\, a. [L. sequens, -entis, p. pr. of sequi to
   follow. See {Sue} to follow.]
   1. Following; succeeding; in continuance.
    [1913 Webster]
 
       What to this was sequent
       Thou knowest already.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Following as an effect; consequent.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sequent \Se"quent\, n.
   1. A follower. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. That which follows as a result; a sequence.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sequent
   adj 1: in regular succession without gaps; "serial concerts"
       [syn: {consecutive}, {sequent}, {sequential}, {serial},
       {successive}]
   2: following or accompanying as a consequence; "an excessive
     growth of bureaucracy, with attendant problems"; "snags
     incidental to the changeover in management"; "attendant
     circumstances"; "the period of tension and consequent need
     for military preparedness"; "the ensuant response to his
     appeal"; "the resultant savings were considerable" [syn:
     {attendant}, {consequent}, {accompanying}, {concomitant},
     {incidental}, {ensuant}, {resultant}, {sequent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top