Search result for

sequent

(79 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sequent-, *sequent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sequent    [ADJ] ต่อเนื่องกัน, See also: ติดต่อกัน, ตามลำดับ, ตามมา, เป็นผลที่ตามมา, Syn. chronological, serial, consecutive
sequent    [N] ผลลัพธ์ (คำทางการ), See also: ผล, ผลที่ตามมา
sequential    [ADJ] ซึ่งต่อเนื่องกัน, See also: ติดต่อกัน, ซึ่งเป็นผลตามมา, Syn. subsequent, later, steady, persistent
sequentially    [ADV] อย่างเป็นลำดับ, See also: อย่างติดต่อกัน, Syn. consecutively, respectively

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sequential accessการเข้าถึงโดยลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sequential access method (SAM)วิธีเข้าถึงโดยลำดับ (แซม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sequential analysisการวิเคราะห์โดยลำดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sequential circuit๑. วงจรเชิงลำดับ๒. วงจรมีความจำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sequential color and memory (SECAM)ระบบโทรทัศน์แบบใช้สัญญาณสีเป็นลำดับและหน่วยความจำ (ซีแคม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sequential controlการควบคุมแบบลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sequential fileแฟ้มลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sequential machineเครื่องเชิงลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sequential processing; serial processingการประมวลผลแบบลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sequential testการทดสอบโดยลำดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sequential structureโครงสร้างแบบลำดับ, โครงสร้างการทำงานแบบเป็นขั้นตอนเพื่อแก้ปัญหาจะทำงานตามคำสั่งที่เขียนไว้ตามลำดับ ตั้งแต่คำสั่งแรก ไปจนถึงคำสั่งสุดท้าย โดยที่คำสั่งในที่นี้อาจเป็นคำสั่งเดี่ยวๆ หรือเป็นคำสั่งเชิงซ้อนที่มีหลายคำสั่งย่อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sequent(ซี'เควินทฺ) adj. ต่อเนื่องกัน,ติดต่อกัน,ตามลำดับ,ตามมา,เป็นผลที่ตามมา n. สิ่งที่ตามมา,ผลลัพธ์,ผล, See also: sequently adv.
sequential(ซีเควน'เชิส) adj. ต่อเนื่องกัน,ติดต่อกัน,ที่ตามมา,เป็นผลลัพธ์,เป็นผลที่สุด, See also: sequentiality n.
sequential access methodวิธีเข้าถึงโดยลำดับใช้ตัวย่อว่า SAM (อ่านว่า แซม) หมายถึง การเข้าถึงหน่วยเก็บข้อมูลหรือสื่อบางชนิด เช่น แถบแม่เหล็ก (tape) ซึ่งจะเก็บข้อมูลไว้ตามลำดับ วิธีที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลขึ้นอยู่กับระยะทางของตำแหน่งของข้อมูลที่บรรจุไว้ในสื่อนั้น หากข้อมูลถูกเก็บอยู่ตอนปลาย กว่าจะเข้าถึงข้อมูล ก็ย่อมจะเสียเวลานานดู random access เปรียบเทียบ
sequential fileแฟ้มลำดับหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่จะเข้าถึงได้ไปตามลำดับ (sequential) สื่อตัวอย่างที่เห็นง่ายก็คือ แถบบันทึกเพลง (tape) กว่าจะเข้าไปถึงเพลงลำดับท้าย ๆ ก็ต้องหมุนผ่านเพลงแรก ๆ ไป ก่อน ต้องรอจนกว่าจะถึงเพลงที่ต้องการ (ตรงข้ามกับ จานเสียงหรือซีดี (CD) ที่เราสามารถเลือกฟังเพลงที่ต้องการได้ทันที)
consequent(คอน'ซะเควินทฺ) adj. เป็นผลเนื่องมาแต่ n. ผลที่ตามมา,ผลที่เกิดขึ้น
consequential(คอนซะเควน'เชิล) adj. เกี่ยวกับผลที่ตามมา,เกี่ยวกับผลลัพธ์,อวดดี,วางท่า, See also: consequentiality n. ดูconsequential consequentialness n. ดูconsequential, Syn. important,eventful
consequently(คอน'ซะเควินทฺลี) adv. ผลที่สุดก็คือ,เพราะฉะนั้น, Syn. hence,therefore -Conf. subsequently
indexed sequential accessวิธีการเข้าถึงลำดับดรรชนีใช้ตัวย่อว่า ISAM (อ่านว่า ไอแซม) เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเก็บข้อมูลอย่างหนึ่ง เพื่อให้สามารถเรียกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง ใช้ในโปรแกรมประเภทคลังข้อมูล
subsequent(ซับ'ซะเควินทฺ) adj. ภายหลัง,ซึ่งตามมา,ต่อมา,ครั้นแล้ว,หลังจากที่,ก็., See also: subsequently adv., Syn. following

English-Thai: Nontri Dictionary
sequent(adj) ซึ่งติดต่อกัน,ตามลำดับ,ซึ่งต่อเนื่องกัน
consequent(adj) เป็นผลลัพธ์,เป็นผลเนื่องมาจาก
consequent(n) ผลที่เกิดขึ้น,ผลสืบเนื่อง
consequential(adj) เกี่ยวกับผลลัพธ์,ที่สืบเนื่องมา,ที่สำคัญ
consequently(adv) เพราะฉะนั้น,ดังนั้น,ผลที่สุดก็คือ
inconsequent(adj) ไม่สมเหตุผล,นอกประเด็น,ไม่ต่อเนื่องกัน
inconsequential(adj) ไม่สมเหตุผล,เล็กน้อย,ไม่สำคัญ
subsequent(adj) ก็,ตามมา,ภายหลัง,หลังจากที่,ครั้นแล้ว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The interesting thing is he's coming in through Hong Kong, Korea and Malaysia but he's trying sequential account numbers....เข้ากำลังเข้ามาจาก ฮ่องกง, เกาหลี และ มาเลเซีย... ...แต่เข้ากำลังไล่เรียงหมายเลขบัญชี ที่เค้าได้มันมาทั้งหมด Firewall (2006)
You see, things aren't sequential.แกเห็นสิ่งที่มันไม่ต่อเนื่องกัน Saw IV (2007)
750lbs. of torque with sequential module port fuel injection.แรงบิด700ปอนด์ พร้อมระบบหัวฉีดอิสระ Death Race (2008)
Time is what keeps everything from happening all at once, and so time is that part of the world that orders events in a certain way so they happen sequentially, from beginning to end.เวลาเป็นสิ่งที่ช่วยให้ทุกอย่างจากสิ่ง ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในครั้งเดียว และเพื่อให้เวลาเป็นส่วนหนึ่งของ โลกที่ ว่าเหตุการณ์การสั่งซื้อในวิธีการ บางอย่าง Does Time Really Exist? (2011)
Huh... the four numbers are sequential.ฮืมม์! เบอร์โทร.ทั้ง เครื่อง มีเลขหายที่เรียงลำดับกัน Lange, H. (2011)
The bills are sequential.หมายเลขบนเงินเป็นเรียงกัน The Method in the Madness (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จึง[X] (jeung) EN: then ; thus ; so ; because ; after that   FR: donc ; ainsi ; alors ; par conséquent ; au juste ; en fait
ก็[adv.] (kø =kǿ) EN: then ; subsequently ; afterwards ; as ; still ; also ; too ; if ; well why not ; well   FR: alors ; aussi ; de même ; dans ce cas ; en conséquence ; par conséquent ; mais ; après tout
แล้วก็[conj.] (laēokø) EN: then ; and then ; and afterwards ; and subsequently ; after that   FR: ensuite ; et puis ; au fait
เงื่อนไขบังคับหลัง[n. exp.] (ngeūoenkhai bangkhap lang) EN: subsequent condition   
ภายหลัง[adv.] (phāilang) EN: later ; afterward ; after ; consequently ; next ; following days ; in later days   FR: à la suite de ; par la suite
เพราะฉะนั้น[X] (phrǿ chanan) EN: for that reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as   FR: par conséquent ; en conséquence (de) ; pour cette raison
เพราะเหตุนี้[X] (phrǿ hēt nī) EN: for this reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as   FR: à cause de ça
สืบเนื่อง[X] (seūpneūang) EN: as a consequence of ; because of ; consequential   
ต่อมา[X] (tømā) EN: after that ; later ; subsequently   FR: ensuite ; plus tard ; après ; par la suite ; postérieurement ; subséquemment
ต้องกัน[adv.] (tǿng kan) EN: accordingly ; agree ; concurringly ; correspondingly ; suitably ; consequently   

CMU English Pronouncing Dictionary
SEQUENT    S IY1 K W AH0 N T
SEQUENTIAL    S AH0 K W EH1 N CH AH0 L
SEQUENTIALLY    S AH0 K W EH1 N CH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sequent    (j) (s ii1 k w @ n t)
sequential    (j) (s i1 k w e1 n sh l)
sequentially    (a) (s i1 k w e1 n sh @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sequentialisieren; in eine Reihenfolge bringento sequence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
この結果[このけっか, konokekka] (exp) consequently; as a result [Add to Longdo]
それだから[, soredakara] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence [Add to Longdo]
であるから;であるからして[, dearukara ; dearukarashite] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence [Add to Longdo]
どうでもいい(P);どうだっていい[, doudemoii (P); doudatteii] (exp) inconsequential; indifferent; not worth worrying about; whatever you do is OK; trivial; (P) [Add to Longdo]
シーケンシャル[, shi-kensharu] (adj-na,n) sequential [Add to Longdo]
シーケンシャルアクセス[, shi-kensharuakusesu] (n) {comp} sequential access [Add to Longdo]
シーケンシャルファイル[, shi-kensharufairu] (n) {comp} sequential file [Add to Longdo]
因って;仍って;依って;縁って[よって, yotte] (conj) (uk) therefore; consequently; accordingly; because of [Add to Longdo]
因りて;依りて;仍りて[よりて, yorite] (conj) (arch) (See 因って) as such; for that reason; therefore; consequently [Add to Longdo]
延いて;延て(io)[ひいて, hiite] (adv) (uk) not only ... but also; in addition to; consequently [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
连续译码阶段[lián xù yì mǎ jiē duàn, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄧˋ ㄇㄚˇ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, / ] sequential decoding stage [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
割付け順番[わりつけじゅんばん, waritsukejunban] sequential layout order [Add to Longdo]
索引順アクセス方式[さくいんじゅんアクセスほうしき, sakuinjun akusesu houshiki] Indexed Sequential Access Method, ISAM [Add to Longdo]
索引順次アクセス方式[さくいんじゅんじアクセスほうしき, sakuinjunji akusesu houshiki] Indexed Sequential Access Method, ISAM [Add to Longdo]
索引順編成データセット[さくいんじゅんへんせいデータセット, sakuinjunhensei de-tasetto] indexed sequential data set [Add to Longdo]
自動設定繰返し演算[じどうせっていくりかえしえんざん, jidousetteikurikaeshienzan] iterative operation, automatic sequential operation [Add to Longdo]
順ファイル[じゅんファイル, jun fairu] sequential file [Add to Longdo]
順呼出し[じゅんよびだし, junyobidashi] sequential access [Add to Longdo]
順次[じゅんじ, junji] sequential [Add to Longdo]
順次アクセス[じゅんじアクセス, junji akusesu] sequential access, serial access [Add to Longdo]
順序回路[じゅんじょかいろ, junjokairo] sequential circuit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sequent \Se"quent\, a. [L. sequens, -entis, p. pr. of sequi to
   follow. See {Sue} to follow.]
   1. Following; succeeding; in continuance.
    [1913 Webster]
 
       What to this was sequent
       Thou knowest already.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Following as an effect; consequent.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sequent \Se"quent\, n.
   1. A follower. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. That which follows as a result; a sequence.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sequent
   adj 1: in regular succession without gaps; "serial concerts"
       [syn: {consecutive}, {sequent}, {sequential}, {serial},
       {successive}]
   2: following or accompanying as a consequence; "an excessive
     growth of bureaucracy, with attendant problems"; "snags
     incidental to the changeover in management"; "attendant
     circumstances"; "the period of tension and consequent need
     for military preparedness"; "the ensuant response to his
     appeal"; "the resultant savings were considerable" [syn:
     {attendant}, {consequent}, {accompanying}, {concomitant},
     {incidental}, {ensuant}, {resultant}, {sequent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top