ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

progeny

P R AA1 JH AH0 N IY0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -progeny-, *progeny*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
progeny[N] ลูกหลาน, See also: ดอกผล, ทายาท, Syn. children, descendants

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
progeny(พรอจ'จะนี) n. ลูกหลาน,ทายาท,ดอกผล,พืชรุ่นหลัง, Syn. descendants

English-Thai: Nontri Dictionary
progeny(n) ทายาท,ดอกผล,อนุชนรุ่นหลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
progenyผู้สืบสายโลหิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Progeny.พรอจนี่ Shake and Fingerpop (2009)
My progeny, Pamela Swynford DeBeaufort.ลูกหลานข้าพเจ้า พาเมล่า ซินฟอร์ด เดอบูฟ I Smell a Rat (2010)
My progeny, Pamela Swynford DeBeaufort.ลูกหลานข้าพเจ้า พาเมล่า ซินฟอร์ด เดอบูฟ I Smell a Rat (2010)
I will find a way to come back and kill your precious Viking and your brooding Mr. Compton and his unbearable progeny and anyone you ever cared about and all because you didn't use your fucking power!ฉันจะหาทางกลับมา และฉันจะฆ่าแกไอ้ไวกิ้ง และไอ้ลูกไก่คอมพ์ตัน ฆ่าลูกหลานแก และทุกๆคนที่แกรัก Evil Is Going On (2010)
-lt's Northman. I want you to find my progeny, Pam, and kill her. Now.ฉันอยากให้นายตามหาทายาทของฉัน แพม แล้วฆ่าเธอซะ เดี๋ยวนี้ อย่าแอบดูนะ Evil Is Going On (2010)
Unless I give the Magister Compton, he'll murder my progeny.ไม่งั้นผมคงต้องจับคอมพ์ตันให้อำมาตย์ ก่อนที่เขาจะฆ่าลูกน้องผม Trouble (2010)
I suppose she will have to have access to our progeny.ผมว่าเธอคงต้องสามารถเข้าถึงทายาทของเราได้ The Robotic Manipulation (2010)
Using in vitro fertilization and a surrogate uterus to gift humanity with our progeny.ใช้ตัวเร่งการเจริญพันธุ์ และมดลูกเทียมเพื่อช่วยทำกิฟท์เด็ก ให้เป็นทายาทของเราเอง The Robotic Manipulation (2010)
Oh, so you'd sacrifice my progeny, but not your own?โอ้ ใช่สินายสละทายาทของฉัน แต่ ของนายไม่ยอมสิน่ะ And When I Die (2011)
According to my progeny, I was a...ตามคำบอกเล่าของ แพม, ผมเคยเป็น.. I Wish I Was the Moon (2011)
He wouldn't savagely murder my progeny.เขาจะไม่ฆ่าทายาท ของฉันอย่างโหดร้าย Dog Eat Dog (2011)
Thanks to your progeny here and of course, to you.ต้องขอบคุณทายาทของคุณ และแน่นอน คุณด้วย Mama Said There'd Be Decades Like These (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่อเนื้อเชื้อไข[N] offspring, See also: progeny, descendants, Syn. ลูกหลานเหลน, Example: เขาเป็นศิลปินหนุ่ม ผู้ที่มีหน่อเนื้อเชื้อไขทางศิลปะมาจากทั้งฝ่ายบิดาและมารดา, Thai definition: ลูกหลานเหลนเป็นต้นที่สืบสายโลหิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกหลาน[n.] (lūklān) EN: lineage ; descendant ; pedigree ; parentage ; clan ; progeny ; posterity ; succession   FR: descendant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROGENY    P R AA1 JH AH0 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
progeny    (n) prˈɒʤəniː (p r o1 jh @ n ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Progeny \Prog"e*ny\ (pr[o^]j"[-e]*n[y^]), n. [OE. progenie, F.
   prog['e]nie, fr. L. progenies, fr. progignere. See
   {Progenitor}.]
   Descendants of the human kind, or offspring of other animals;
   children; offspring; race, lineage. " Issued from the progeny
   of kings." --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 progeny
   n 1: the immediate descendants of a person; "she was the mother
      of many offspring"; "he died without issue" [syn:
      {offspring}, {progeny}, {issue}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top