Search result for

contradictory

(28 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contradictory-, *contradictory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contradictory[ADJ] ซึ่งตรงกันข้ามกัน, See also: ซึ่งขัดแย้งกัน, ซึ่งไม่ไปในทางเดียวกัน, Syn. opposite, conflicting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contradictory(คอนทระดิค'ทะรี) adj. ซึ่งขัดแย้ง,ซึ่งไม่ลงรอยกัน,ซึ่งตรงกันข้าม n. ข้อเสนอที่ขัดแย้งกับข้อเสนออื่น.

English-Thai: Nontri Dictionary
contradictory(adj) ซึ่งตรงกันข้าม,ซึ่งขัดแย้ง,ซึ่งไม่ลงรอยกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contradictoryขัดแย้งกัน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contradictory statementsข้อความขัดแย้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
At this moment, our relationship exists in two mutually contradictory states.เชลด้อน: ณ ขณะนี้ ความสัมพันธ์ของพวกเรามีอยู่ The Russian Rocket Reaction (2011)
These inscriptions are confusing, sometimes contradictory, but they are consistent about one thing.เนื้อความในหบุ้งลือมันตูลั้บสน บางทืก็ซัดกันเอง เเตํมึลิ่งหนี่งทิ่ตอกย์าคงเดิม Evil Dead (2013)
A theory often used to explain the contradictory relationship between predator and prey.ทฤษฎีที่ใช้อธิบาย ความสัมพัทธ์ที่ขัดแย้งกัน ระหว่างผู้ล่าและเหยื่อ For Whom the Bell Tolls (2013)
While this answer functioned, it was fundamentally flawed thus creating the otherwise contradictory systemic anomaly that, if left unchecked, might threaten the system.While this answer functioned, it was fundamentally flawed... ... thuscreatingtheotherwise contradictory systemic anomaly... ... that,ifleftunchecked, might threaten the system. The Matrix Reloaded (2003)
That seems a bit contradictory, Captain.ฟังแล้วมันขัดแย้งกันอยู่นา กัปตัน Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Exactly contradictory to my feelings now.ซึ่งจริงๆแล้วมันขัดแย้งกับความรู้สึกตอนนี้ The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
No, irony is the bringing together of contradictory truths to make out of the contradiction a new truth with a laugh or a smile, and I confess that a truth must come with one or the other, or I account it as false and a denial of the very nature of humanity itself.ไม่ค่ะ ถ้าเหน็บแนม ความซื่อสัตย์มันจะต้องขัดแย้งกัน เพื่อสร้างความขัดแย้งใหม่ ด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม และฉันก็คิดว่าทุกคน มีความซื่อสัตย์อยู่ในตัวกันอยู่แล้ว Becoming Jane (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อแย้ง[N] contradictory, See also: argument, dispute, Syn. ข้อโต้แย้ง, ข้อขัดแย้ง, Ant. ข้อยุติ, Example: ฝ่ายค้านมีข้อแย้งซึ่งที่ประชุมไม่ยอมรับ, Thai definition: ความคิดที่ไม่ตรงกันหรือไม่เห็นด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แย้ง[v.] (yaēng) EN: protest ; take exception to ; object to ; dispute ; counter ; conflict ; contradict ; oppose ; dissent ; disagree ; reject ; contrast ; be incompatible ; be contradictory ; be contrary   FR: contredire ; réfuter
แย้งกันอยู่ในตัว[v. exp.] (yaēng kan yū nai tūa) EN: be self-contradictory   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTRADICTORY    K AA2 N T R AH0 D IH1 K T ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contradictory    (j) (k o2 n t r @ d i1 k t @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
widersprüchlich; widerspruchsvoll {adj} | widersprüchlicher; widerspruchsvoller | am widersprüchlichsten; am widerspruchsvollstencontradictory | more contradictory | most contradictory [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
逆接[ぎゃくせつ, gyakusetsu] (n) contradictory conjunction (but, however, etc.) [Add to Longdo]
交喙の嘴;鶍の嘴[いすかのはし, isukanohashi] (exp,n,adj-no) (See 交喙) something contradictory and different from what one expected; crossbill's bill [Add to Longdo]
相対立する[あいたいりつする, aitairitsusuru] (vs-i) to be incompatible; to be contradictory [Add to Longdo]
相矛盾[あいむじゅん, aimujun] (n,vs) mutually contradictory [Add to Longdo]
抵触(P);觝触;牴触[ていしょく, teishoku] (n,vs) (1) collision; conflict; (2) being contrary; being incompatible; being inconsistent; being contradictory; (3) being in violation (of the law, etc.); (P) [Add to Longdo]
否定的[ひていてき, hiteiteki] (adj-na) negative; contradictory [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
矛盾[máo dùn, ㄇㄠˊ ㄉㄨㄣˋ, ] contradictory; contradiction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contradictory \Con`tra*dict"o*ry\, n.; pl. {Contradictories}.
   1. A proposition or thing which denies or opposes another;
    contrariety.
    [1913 Webster]
 
       It is common with princes to will contradictories.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. (Logic) propositions with the same terms, but opposed
    to each other both in quality and quantity.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contradictory \Con`tra*dict"o*ry\, a. [LL. contradictorius: cf.
   F. contradictoire.]
   1. Affirming the contrary; implying a denial of what has been
    asserted; also, mutually contradicting; inconsistent.
    "Contradictory assertions." --South.
    [1913 Webster]
 
   2. Opposing or opposed; repugnant.
    [1913 Webster]
 
       Schemes . . . contradictory to common sense.
                          --Addisn.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contradictory
   adj 1: of words or propositions so related that both cannot be
       true and both cannot be false; "`perfect' and `imperfect'
       are contradictory terms"
   2: that confounds or contradicts or confuses [syn:
     {confounding}, {contradictory}]
   3: in disagreement; "the figures are at odds with our findings";
     "contradictory attributes of unjust justice and loving
     vindictiveness"- John Morley [syn: {at odds(p)},
     {conflicting}, {contradictory}, {self-contradictory}]
   4: unable to be both true at the same time [syn:
     {contradictory}, {mutually exclusive}]
   n 1: two propositions are contradictories if both cannot be true
      (or both cannot be false) at the same time

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top