ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ascendent

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ascendent-, *ascendent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascendent(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง, อิทธิพล, อำนาจ, บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง, มีอำนาจ, ฐานะได้เปรียบ, ก้าวหน้า, มีอิทธิพลเหนือ

English-Thai: Nontri Dictionary
ascendent(adj) สูงขึ้น, เฟื่องฟู, รุ่งเรือง, มีอำนาจ, มีอิทธิพลเหนือ
ascendent(n) ตำแหน่งสูง, อิทธิพล

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ascendent
ascendents

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aszendent { m } | Aszendenten { pl }ascendent | ascendents [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ascendent \ascendent\ n.
   1. position or state of being dominant or in control. that
    idea was in the ascendant.
 
   Syn: ascendant.
     [WordNet 1.5]
 
   2. someone from whom you are descended (but usually more
    remote that a grandparent).
 
   Syn: ancestor, ascendant, antecedent.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ascendant \As*cend"ant\, Ascendent \As*cend"ent\, a.
   1. Rising toward the zenith; above the horizon.
    [1913 Webster]
 
       The constellation . . . about that time ascendant.
                          --Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. Rising; ascending. --Ruskin.
    [1913 Webster]
 
   3. Superior; surpassing; ruling.
    [1913 Webster]
 
       An ascendant spirit over him.     --South.
    [1913 Webster]
 
       The ascendant community obtained a surplus of
       wealth.                --J. S. Mill.
    [1913 Webster]
 
       Without some power of persuading or confuting, of
       defending himself against accusations, . . . no man
       could possibly hold an ascendent position. --Grote.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ascendent \ascendent\ adj.
   1. tending or directed upward.
 
   Syn: ascendant, ascensive.
     [WordNet 1.5]
 
        rooted and ascendant strength like that of
        foliage.              --John Ruskin
     [WordNet 1.5]
 
   2. having the most important influence.
 
   Syn: ascendant, dominating, prestigious.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ascendent
   adj 1: tending or directed upward; "rooted and ascendant
       strength like that of foliage"- John Ruskin [syn:
       {ascendant}, {ascendent}, {ascensive}]
   2: most powerful or important or influential; "the economically
     ascendant class"; "D-day is considered the dominating event
     of the war in Europe" [syn: {ascendant}, {ascendent},
     {dominating}]
   n 1: position or state of being dominant or in control; "that
      idea was in the ascendant" [syn: {ascendant}, {ascendent}]
   2: someone from whom you are descended (but usually more remote
     than a grandparent) [syn: {ancestor}, {ascendant},
     {ascendent}, {antecedent}, {root}] [ant: {descendant},
     {descendent}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top