ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accordant

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accordant-, *accordant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accordant[ADJ] ที่สอดคล้องกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accordant(อะคอร์' เดินทฺ) adj. ซี่งสอดคล้อง, ซึ่งตกลง, Syn. agreeing, conformable)

English-Thai: Nontri Dictionary
accordant(adj) ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งกลมกลืนกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accordantร่วมแนว, ร่วมระดับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
accordant drainage; concordant drainageทางน้ำร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
accordant foldชั้นหินคดโค้งร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
accordant intrusionการแทรกซอนร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
accordant summit levelยอดเขาร่วมระดับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accordant \Ac*cord"ant\, a. [OF. acordant, F. accordant.]
   Agreeing; consonant; harmonious; corresponding; conformable;
   -- followed by with or to.
   [1913 Webster]
 
      Strictly accordant with true morality.  --Darwin.
   [1913 Webster]
 
      And now his voice accordant to the string. --Coldsmith.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accordant
   adj 1: being in agreement or harmony; often followed by `with';
       "a place perfectly accordant with man's nature"-Thomas
       Hardy [ant: {discordant}]
   2: in keeping; "salaries agreeable with current trends"; "plans
     conformable with your wishes"; "expressed views concordant
     with his background" [syn: {accordant}, {agreeable},
     {conformable}, {consonant}, {concordant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top